[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

"הבנ'ג תונבה"ל םידגנתמ םיניטסלפה םינומהה Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 12:40pm Thu Dec 4 '03
address:

91087 םילשורי ,8763 דת

swl_p@hotmail.om

בוט ריבסהל לוכי היה אל שיא
תא ןילייב יסוימ רתוי
בוחרב םיניטסלפה לש תודגנתהה
סקטל ואצי םימתוחהש םוי ותואב
:םיאנותיעל רמא אוה .הבנ'גב
דגנתמ רתוי ימ ולכתסה"
ימ וניבתו (םיניטסלפה םינומהה)
."הזה םכסהב רתוי דיספמ

print article

םה הילע המיתחה סקט לש יתרושקתה רוקיסהו הבנ'ג תמזוי
הטילשה תכרעמו ןורש תלשממ לש רבשמ לש םוטפמיס
תונש שולש ירחא .ןוכיתה חרזמב תיטסילאירפמיאה
תודגנתהה תא לסחל החילצה אל ןורש תלשממ הדאפיתניא
אלו ,חצרהו ,רוצמה ,הבערהה תוינידמ תורמל תיניטסלפה
םינומהה לע הפקתמה תורמל ,ילכלכה רבשמה ןמ תאצל
תוחוכ .תויטרקומדה תויוכזה לעו םיברעהו םידוהיה
םיקלח םמיעו ,תויטסילאירפמיאה תונידמב םייתועמשמ
ןמזה עיגהש םירובס ,תילארשיה תונגרובה לש םידבכנ
תונגרובה לש ינשה ףגאה תא תולעהלו ןורשמ ערפיהל
המזוי" םדקל ידכ ,1991 תנשב ושעש יפכ ,תינויצה
רמולכ - ןיטסלפב בצמה תא "בציית"ש "תינידמ
לארשי תטילש תא חיטביש העינכה הזוח תמיתחל איבת
.ינויצה דייהטרפאה רומישו םיניטסלפה םינטסוטנבב
םיאקירמאה ידי לע קאריעב שוביכל תודגנתההש העשב
וסני יפוריאה דוחיאהו ב"הראש יעבט ןכא האישב תאצמנ
לש (ןושארה וא) ינשה דקומב בצמה תא עיגרהל
לש תוינכותהו םזילאירפמיאה דגנ תיממעה תוממוקתהה
י"ע תמדוקמ הבנ'ג תמזוי .רזהו ימוקמה ןוהה ילעב
וז תשבי לש תויטסילאירפמיאה תונידמהש ןוויכ ,הפוריא
הפתושה ןובשח לע ןוכיתה חרזמב העפשה רובצל תוסנמ

.רוזאב ןהיקסיע לע הנגהבו םימעה דושב ןהלש הלודגה
תא ןילייב יסוימ רתוי בוט ריבסהל לוכי היה אל שיא
םוי ותואב בוחרב םיניטסלפה לש תיממעה תודגנתהה
רמא טושפ אוה .הבנ'גב סקטל ואצי םימתוחהש
םינומהה) דגנתמ רתוי ימ ולכתסה" :םיאנותיעל

."הזה םכסהב רתוי דיספמ ימ וניבתו (םיניטסלפה
דבלמ ולסוא ימכסהל סחיב רבד תשדחמ אל הבנ'ג תמזוי
ורתונש תודוקנה תא שרופמב הריהבמ איהש הדבועה
םיטילפה לש הבישה תוכז לוטיב :ולסוא םכסהב תועלבומ
תושירדה לכ לע תיניטסלפה הגהנהה לש בתכב רותיוו
,םמוקמב וראשיי םילחנתמהמ 75% ,םכסהה תמיתח רחאל
אלל ,תזרופמ הנידמ היהת תידיתעה תיניטסלפה הנידמה
ידי לע תשבכנו תינוחטיבו תילכלכ תואמצעו תונוביר
םעה דצמ תודגנתה לכ ואכדיש םיימואלניב תוחוכ

.יניטסלפה
יכ םא ,הבנ'ג תמזויב תברועמ הניא םייתניב ב"הרא
לע הדיעמ המזויב לוואפ ןילוק הנידמה רש לש הכימתה
.יאקירמאה םזילאירפמיאה ךותב םימיוסמ תועד יקוליח
לש טבמ תדוקנמ םיאצוי אל הלא תועד יקוליחש ןבומכ
ץלחיהל ךיא הלאשהמ אלא רוזאב םינומהה םיסרטניאה

.קאריעב תרבוגה תודגנתהה חכונ ינוכית חרזמה ץובהמ
קר אל םה ילארשיה דצב הבנ'ג תמזויב םיטלובה םיכמותה
םג שי .דועו ,ץרמ ,הדובעה לש "לאמש"המ םיאקיטילופ
אלש "ןוחטיב" ישנאו ,םניד יכרועו םיימוקמ ןוה ילעב
םיניטסלפה םינומהה לש הפידרלו חצרל םיארחא ויה ןמזמ
יניטסלפה דצהמ .רישיה ילארשיה ןוטלשה תחת םייחה
תגהנה ידי לע תושרה לש תימשר הכימת שי המזויל
םידוגיאה לש היטרקוריבהמ קלחו םיקסע ישנא ,ח"תפה
תירודרפמוקה תונגרובה החיכומ בוש .םייעוצקמה
איהש הילא םירושקה םייטילופה םינוגראהו תיניטסלפה
היולת איהו תימצעה הרדגהה תא שממל הלוכי הנניא
דיגהל םיבייח ונא דרפנ טפשמ .תונויצבו םזילאירפמיאב
תויפיצה לכל דוגינב .םעה תגלפמו ש"דח/י"קמ תגהנה לע
ולא תוגלפמ ,קוריה וקה ידיצ ינשמ הרושה ירבח לש
דע .םזילאירפמיאה לש תומזויה ירחא ללוש תוכילומ
תימצעה תרוקיבה תא הלא תוגהנה וכרע םרת םויה
םוקמב .ולסוא ימכסהב הכימתה תונש תובקעב תשקבתמה
תילארשיה תונגרובלו תונויצל הביטנרטלא דימעהל
םוקמ ,אצומ ילדבה אלל בוש םירזחמ ,תיניטסלפהו

.םירזהו םיימוקמה ןוה ילעב ירחא ,עוצקמ וא םירוגמ


2003 רבמצדב 3 ,םילשורי
תיטסילאיצוסה םילעופה תירב

add your comments


 

ב"הראל וקיסקמ = לארשיל ןיטסלפ Hebrew
by o_ren 2:07pm Thu Dec 4 '03

print comment


ףסונב...
תחיתפב הבנ'ג ינכסה תא םילות םידדצה ינשמ ןוהה ילעב
לצנל ולכוי םידוהיה ןוהה ילעבש רמוא הזש המ .קושה
לש בצמ רוצילו םיאניטסלפה םידבועה תא תולק רתיב

.קוחב ןגועמ לוצינ
,םיחטשב תורפתמה :ונמזב סרפ לש ןוזחה יפל קוידב
קרוי-וינב םילעבהו ביבא-לתב הלהנהה

add your comments


 

Noo Bemet Latin
by Real socalist 2:57pm Thu Dec 4 '03

print comment

If the "hamonim" are against geneva this mean that they support the terrorists who are against peace.

Stop trying to show that all palestinians are terrorists - these is not a socalist agenda but the right wing.

add your comments


 

A True Socialist? Latin
by Sami Nur el-Din 4:20pm Thu Dec 4 '03

print comment

If you are a real socialist you will not identify any struggle for democratic or social rights with terrorism. You and only you identifies the Palestinians with terror. For you the good Palestine is a person who is ready to renounce to the right of return, to the real selfdetermination, etc. You must work in the security services; they will be proud of you seeing a terrorist in each activist struggling for the rights of workers and the poor people, including the Jewish workers. Probably you belong to the class of socialists that want just a white socialism, "socialism for the Jews" only, and the Arabs could continue to be under the power of their bosses.

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.