[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news (page 1 of 705) about us

problem of stereotyping, unfortunately rages on Latin
by Brian 9:31pm Fri Dec 5 '03
In many of the articles and posts on this website, unfortunately the words not of peace are being spoke.
Many on both sides still revert to stereotyping, and this must come to an end if we shall truly look towards a chance of peace.
problem of stereotyping, unfortunately rages on Latin (full story and 3 comments)

 
סוקטרפס לש שדח ןוילג - עיפוה Hebrew
by י"קנב 3:17pm Fri Dec 5 '03
address:

info@banki-shabiba.org

לש תעה בתכ לש שדח ןוילג עיפוה הלא םימיב
- ילארשיה יטסינומוקה רעונה תירב
ןהו סופדב ןה עיפוה ןותיעה .סוקטרפס
.העונתה רתאב תינורטקלא הרודהמב

סוקטרפס לש שדח ןוילג - עיפוה Hebrew

(full story)

www.banki-shabiba.org

 
What do Palestinians and Arab-Jews Have in Common? Latin
by Prof. Yehouda Shenhav, Tel Aviv University 2:58pm Fri Dec 5 '03
This article focuses on the immigration of Iraqi Jews to Israel in the early 1950s and examines the manner in which the Israeli State has used this immigration to offset the claims of the Palestinian national movement. It also sheds light on actions taken by WOJAC (World Organization of Jews from Arab Countries) to further Israelג€™s national interests, as well as on how these interests were challenged and re-formulated by WOJACג€™s non-Israeli members.
What do Palestinians and Arab-Jews Have in Common? Latin (full story)

 
Jews from Arab Countries and the Palestinian Right for Return Latin
by Prof. Yehouda Shenhav, Tel Aviv University 2:55pm Fri Dec 5 '03
The article describes the way the State of Israel attempted to use the Jews from Arab Countries to offset the Palestinian right for return and their demands to be compensated for the property confiscated by the state of Israel in 1948.
Jews from Arab Countries and the Palestinian Right for Return Latin (full story)

 
Tariq Ali vs. Christopher Hitchens on the Occupation of Iraq Latin
by Democracy Now! 2:52pm Fri Dec 5 '03
Today, we take a look at the U.S. occupation of Iraq with two renowned authors: Tariq Ali, author of Bush in Babylon: The Recolonization of Iraq and Christopher Hitchens, jounalist and author of A Long Short War: The Postponed Liberation of Iraq.
Tariq Ali vs. Christopher Hitchens on the Occupation of Iraq Latin (full story and one comment)
www.democracynow.org

 
POWELL WARNED Latin
by CHUCKMAN 2:38pm Fri Dec 5 '03
SHARON'S VIEW OF GENEVA PLAN...
../local/webcast/uploads/chuckman_-_sharon_-_geneva_-_schmuck_thinks_i_want_peace-thumb.jpg missing!
POWELL WARNED Latin (picture and 2 comments)

 
"לאמש"ב םירבד המכ הניבמ "ןאידרג"המ לי'צרב ילו'ג Hebrew
by רימא 12:20pm Fri Dec 5 '03

םג ינא ,"ןאידרג" תא הצירעמ ינאש קר אל.."
העגפש היגוס שי םא לבא .ותוא אורקל תינהנ
המ הז ירה - ןותיעל ילש תונמאנה תשוחתב
טלחהב תטלוב היטה ,היידוהי אלכ ,יל הארנש
איה הימומ לכ תורמלש הנידמ - לארשי דגנ
לכ וא ינאש הזה חיחצה רוזאב הדיחיה
רבח וא לאוסקסומוה ,טסיאתא ,תיטסינימפ
תא תאשל םילוכי ויה םייעוצקמ םידוגיא
"...הב םייחה

"לאמש"ב םירבד המכ הניבמ "ןאידרג"המ לי'צרב ילו'ג Hebrew

(full story and 9 comments)


 
םיארנ םימשיטנאה ךיא ולכתסת Hebrew
by לי'צרב ילו'ג 11:38am Fri Dec 5 '03

ינודנולה ןאידרגה תבתכ לש רמאמ םוגרת

םיארנ םימשיטנאה ךיא ולכתסת Hebrew

(full story and 2 comments)


 
םוהתל הליבומ ןורש לש הפורצה תונמואלה תוינידמ Hebrew
by ךוב הירוטקיו 9:22am Fri Dec 5 '03

םה הילכמ דחאש - יוכידה תוינידמ תרטמ
רהנמ ,המלשה לארשי ץרא איה - םימוסחמה
םיאניתשלפה ופלחוי הב ,םיל ןדריה
םיאור םניא זפומו ןורש .םילחנתמב
,םויק-ודל םילאיצנטופ םירנטרפ םיאניתשלפב
רבדמ ןורש רשאכ .םמויק םצעמ םיקיזמ אלא
.הנווכה קוידב וז - ןוחטבו םולש לע
לע ,לודגב ,רוזחל ףאוש אוה ,תורחא םילימב
תואמצעה תמחלמ ינפל . 1948 לש "ליגרתה"
םבור תרחמלו ,םיבר םיאניתשלפ וניניב ויה
רבדה הרק זאש םירבוסה וניניב שי .ומלענ
,םויה ךא .הנידמה םויק לע קבאמה תרגסמב
רבודמ אלא ,םויק תמחלמ וז ןיא ,קפס אלל
,וז תוינידמ .תנווכמו תננכותמ תוינידמב
הליבומ ,תרשפתמ יתלבו הפורצ תונמואל לש
ישאר תעברא םע המיכסמ ינא ךכב ,םוהתל
.ףוחד ,ןודינב והשמ השענש בטומו .כ"בשה

םוהתל הליבומ ןורש לש הפורצה תונמואלה תוינידמ Hebrew

(full story and one comment)


 
Warning Alert Latin
by Maisoon Rice 7:48am Fri Dec 5 '03
At New York's Kennedy airport today,
Warning Alert Latin (full story)
www.aljazeerah.info

 
Life in battened-down Baghdad
by MITCH POTTER 1:17am Fri Dec 5 '03
The grimaces on these young American faces speak volumes, however monosyllabic their words may be. That whisper of a visit from President Bush barely echoes now in the ears of his troops in Iraq. A young corporal named Bourgeois corrected a reporter yesterday when asked whether the president's dramatic night-time foray brought any kind of levity to his personal slog in Baghdad, now a stale seven months old. The first answer, an embittered, dirty look. Then, grudgingly: "They said he came to Baghdad, but it was really only BIAP." (Baghdad International Airport)
Life in battened-down Baghdad (full story)
www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?...

 
Ex-Israeli general criticizes Iraq assessments
by A.P. 1:08am Fri Dec 5 '03
Israelis 'badly overestimated the Iraqi threat to Israel': ex-intelligence officer. Errors affected U.S., British decisions
Ex-Israeli general criticizes Iraq assessments (full story)
www.thestar.com/NASApp/cs/ContentServer?...

 
The Official Story of Sherrywood Forest Latin
by ?ke Tyvi 1:07am Fri Dec 5 '03
mraketyvi@hotmail.com
This beautiful bedtime story tells about The Sherrywood Forest.
The Official Story of Sherrywood Forest Latin (full story)

 
Heroes of the Fascist Left Latin
by Liberator 9:18pm Thu Dec 4 '03
The Left's Allies in Iraq:
Heroes of the Fascist Left Latin (full story)

 
הנושארה הרושל בל ומיש - הידמלסיאב הרוזנצ Hebrew
by טרבור 9:16pm Thu Dec 4 '03

םפוצרפ תא םיארוקהמ ריתסמ הידמידניא רתא
םינלאמש וליאכה םינכפהמה לש יתימאה
םילגנאב תרתוכל בל ומיש - ןאכ םיבתוכש
רושיקב עיפומש

הנושארה הרושל בל ומיש - הידמלסיאב הרוזנצ Hebrew

(full story and 3 comments)

indymedia.org.il/imc/webcast/73260.html

 
Learn from the Italians Latin
by Deport Terrorists and their Suppporters! 9:14pm Thu Dec 4 '03
Expel Now!
Learn from the Italians Latin (full story and 2 comments)

 
םינינועמל עדימ - 21 ליפורפ Hebrew
by www.target-21.tk 8:40pm Thu Dec 4 '03


ופוסב אצי אלו אבצהמ תאצל הצרש םדא ןיא
ןמז המכ אוה ירקיעה ןיינעה .רבד לש
תאצל היצביטומה .ררחתשהש דע ותוא "וחרמ"
ןכלו האיציה ךילהת לכ ךרואל הבושח אבצהמ
ךראי ןמז המכ הנשמ אלש ,תעדל בושח
.ןתניי רוטפה רבד לש ופוסב ,ךילהתה

םינינועמל עדימ - 21 ליפורפ Hebrew

(full story)


 
הבנ'ג ךמסמ תא תוחדל לאמשה לע עודמ Hebrew
by םזיסקרמה תנגהל גוחה ץרוש יסוי 8:03pm Thu Dec 4 '03

,רורב יד ,םכסהה תא החוד ןימיה תלשממ עודמ
לע םאה ךא ,ינויצה לאמשה דצמ ףוגא והז
?םכסהב ךומתל ןכל לאמשה

הבנ'ג ךמסמ תא תוחדל לאמשה לע עודמ Hebrew

(full story and 2 comments)


 
דייהטרפאה תמוחל אל :2 םאר-'א Hebrew
by םולש תב 6:38pm Thu Dec 4 '03
michalopp@yahoo.com

.םר-א םוסחמ ,13/12 ,תבש :םכינמויב ונמס

דייהטרפאה תמוחל אל :2 םאר-'א Hebrew

(full story)

www.taayush.org

 
ביבא לתב םיקושעה תדיעו תחיתפ םע האחמ תנגפה Hebrew
by shahar hlinovsky 6:27pm Thu Dec 4 '03
shahar12000@yahoo.com

האחמ תנגפהשעה תדיעו תחיתפ םע האחמ תנגפה
ברע םייקתת הלשממה הליבומש תוינידמה לע
6 ש"צומ ,ביבא לתב םיקסעה תדיעו תחיתפ

.20:00 העשב ,רבמצדב
הליבקמש םיקושעה תדיעוו) םיקסעה תדיעו
דיוויד ןולמב הנש ידמכ םייקתת (הל
ןסח דגסמ לומ) ביבא לתב לטנניטנוקרטניא
.(קב

ביבא לתב םיקושעה תדיעו תחיתפ םע האחמ תנגפה Hebrew

(full story and 5 comments)


 
Right-Wing Critiques of Geneva Accord Latin
by Jacoby 5:36pm Thu Dec 4 '03
Stop the Fascist Left!
Right-Wing Critiques of Geneva Accord Latin (full story and one comment) 
4.12.2003 ישימח םוי ,יעובש רוט - םודא טוטרמס Hebrew
by וריפס ןועדג 5:31pm Thu Dec 4 '03
address:

(קוריה וקה ימוחתב) םילשורי

הצור ןהכ ןר ,תוריהז * תינדחפ הטלחה
הלכלכ * תרעוכמה לארשי * גיהנמ תויהל
המחלמ יעשפ תורשב םיאנותיע * תלקלוקמ

4.12.2003 ישימח םוי ,יעובש רוט - םודא טוטרמס Hebrew

(full story)


 
It Doesn't Have to be a Jew Latin
by Slavoj Zizek, Interviewed by Josefina Ayerza. 4:36pm Thu Dec 4 '03
It doesn't have to be a Jew. It can be somebody who is constructed according to the same logic that is at work in anti-Semitism. It is very interesting to see how, even when the enemy is not the Jew, it is still constructed in the same way, as some kind of foreigner.
It Doesn't Have to be a Jew Latin (full story)
lacan.com/perfume/Zizekinter.htm

 
Palestinian woman beaten for refusing to explode Latin
by Jpost 4:08pm Thu Dec 4 '03
Palestinian woman beaten for refusing to explode
Palestinian woman beaten for refusing to explode Latin (full story)
www.jpost.com/servlet/Satellite?pagename...

 
Move Over, Arafat Latin
by Robert Scheer 3:12pm Thu Dec 4 '03
Arafat has failed the ultimate test of a revolutionary leader, which is to take his people past the stage of violence to that of self-governance. He has lacked the integrity to challenge the desperation and temporary effectiveness of suicide bombings - tactics that are ultimately suicidal not only for the individual but for the cause of Palestinian statehood. He has failed to encourage the committed and talented youth of Palestine to become honest administrators, tough negotiators and brave truth-tellers, and instead has sent them off to die as mute bomb-bearers.
Move Over, Arafat Latin (full story and one comment)
www.alternet.org/story.html?StoryID=1336...

 
The Elaborate Hoax Called The "War On Terror"
by The Blueprint 1:22pm Thu Dec 4 '03
You cannot truly understand or comment on what is transpiring, unless you've read the blueprint for the current madness.
The Elaborate Hoax Called The "War On Terror" (full story and one comment)

 
"הבנ'ג תונבה"ל םידגנתמ םיניטסלפה םינומהה Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 12:40pm Thu Dec 4 '03
address:

91087 םילשורי ,8763 דת

swl_p@hotmail.om

יסוימ רתוי בוט ריבסהל לוכי היה אל שיא
בוחרב םיניטסלפה לש תודגנתהה תא ןילייב
.הבנ'גב סקטל ואצי םימתוחהש םוי ותואב
רתוי ימ ולכתסה" :םיאנותיעל רמא אוה
ימ וניבתו (םיניטסלפה םינומהה) דגנתמ
."הזה םכסהב רתוי דיספמ

"הבנ'ג תונבה"ל םידגנתמ םיניטסלפה םינומהה Hebrew 
Yup, the Palestinians are a peaceful people
by Dam 12:32pm Thu Dec 4 '03
There more evil then I thought.
Yup, the Palestinians are a peaceful people (full story and 5 comments)

 
News about Palestine/Israel for December 4, 2003 Latin
by Various News Agencies 12:13pm Thu Dec 4 '03
News about Palestine/Israel for December 4, 2003
News about Palestine/Israel for December 4, 2003 Latin (full story)

 
Amid War, Palestinians Develop a State Latin
by Daily Star (Lebanon) 11:57am Thu Dec 4 '03
As the search for democratic, secular and progressive states in the Middle East continues, the seeds have already been sown and are ready to blossom in the occupied Palestinian territories (if only they were provided with the opportunity), and not at a price of tens of billions of dollars. In a world seeking to eliminate what is considered the most persistent irritants leading to terrorism, the Palestinian-Israeli conflict is one that, above all others, yearns for a just and rational resolution.
Amid War, Palestinians Develop a State Latin (full story)

 

more stories>>

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.