[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

תושדח | רמאמ םסרפ | ונחנא ימ | רשק רוצ | ונב ךומת | ישארה רתאל

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.

תירבע, תונומת, ואדיו, לוק יצבק, םירמאמ :תוסנכנ תועידי

תושדח
תדעו ח"וד ןיינעב הלאדע ןוגרא לש הדמעה
רוא

םילוסיחה תוינידמ דגנ הנגפהה לע חוויד

ןנאש הוונב הנגפה

תויווח - םייח ילעב ןעמל תוהדזה תרצע

04/09
היתונקסמ תא המסרפ רוא תדעו

דול-הלמרב ישיש םויב התיהש הנגפהה

01/09
31/08
29/08
םידלי שרגל הנווכה דגנ האחמ תלועפל הנמזה
תוחפשמו

א"תב דדונ האחמ להאמ

28/08
26/08
רליה ןוני ןופצמה ןברס :תונותעל העדוה
יאבצ תורישמ רטופ

תויברע םייניעב

25/08
23/08
הצעומה דגנ "ירסומ עדמ" תריתע לביק מ"היב
ח"עבב םייוסינל

האיציה ינפל תפות לבחמ רוצעל :"תוכרעמ"

22/08
םילשוריב תוירוה דחה תוחפשמה להאממ תושדח

תא םיבזוע ןורבחב הבסקה יבשותמ םיבר :םלצב
םהיתב

19/08
18/08
15/08
עדימ גיצהל הביוח ח"עבב םייוסינל הצעומה
םייוסינ לע

14/08
םייתביבס םיליעפ לש ףתושמ הדובע שגפמ
! םיילשוריב תוירוה -דחה להואב

ןאמעונ רפכב רפסנרט - םיימלשורי הליל ייח

לע םיטרפ - 16.8 תבש ,ןינעב שויאעת תלועפ
תועסה

13/08
LATEST NEWS!

הכיח קר ןורש
ףוקתל ץוריתל
ןופצב
Hebrew
O5 4:10pm

רוביצה תוכז
ריעה תושארל
ריעה תצעומו
א"ת
Hebrew

O5 12:38pm

ףקת ריואה ליח
הירוסב
Hebrew
O5 11:31am

Coalition of
Women for
Peace:
Internationals,
Israelis in
Muqata *
Thoughts for
Latin

O5 8:03am

Camejo Had
Command
Performance In
Debates

O5 6:58am

Finally ISM
"oppose"
Palestinian
violence
Latin

O5 6:48am

JATO Mourns the
Latest 20
Victims of the
Israeli
Occupation

O5 6:29am

Remembering
Sabra and
Shatila and
atoning
Latin

O5 4:32am

Palestinians
continue there
Holocaust
against
Israeli
civilians.

O5 2:58am

USA: Land of
free
Arab-hating
(by Latuff)
Latin

O5 2:12am

Thank you
Latin

O5 1:25am

תוחפל הנטק המחנ
לש הפוס אוה
...תלבחמה
Hebrew
O5 1:09am

לא :סייטל סייט
.הדוקפ רפת
Hebrew

O5 12:59am

תקולחמ םימוליצ
םיקקזנל ןוזמ
דגנ הנגפהו
ילכלכה בצמה

O5 12:38am

םישנ תנגפה
רוחשב
3.10.2003
הפיחב

O5 12:33am

עוגיפהמ םימוליצ
,םיסקמ תדעסמב
הפיחב
Hebrew
O5 12:29am

Coalition Of
Women for
Peace
Latin
O4 10:59pm

Coalition Of
Women for
Peace

O4 10:56pm

To sharon:
Latin

O4 10:30pm

The men in
uniform set
the standard
Latin

O4 9:53pm

רתלאל תאצל
!םיחטשהמ
Hebrew

O4 8:13pm

Bolivia: Down
with the
government of
murderers!
Latin
O4 8:03pm

ISM and
Palestinians
will blame
israel for
olives
Latin

O4 6:53pm

:לבא ןמז חקול
תא גרה ל"הצ
עוגיפה עצבמ
רצמב
Hebrew
O4 6:47pm

לע סועכל אל
ושע םה ,םיברעה
.םהמ ופיצש המ
Hebrew

O4 6:41pm

Continue to IndyMedia's up-to-the-minute newswire >>Upcoming Events
Thu, 09/Oct, 21:30
םישגפמ"
"ההכ תיווזמ
Sun, 12/Oct, 20:00
לתל ןוקנקמ
:ביבא
היצזילבולג
םינוגראו
םייתרבח
Wed, 15/Oct, 19:00
תונקסמ ןהמ
?רוא תדעו
Thu, 16/Oct, 16:00
הנגפה
לומ םילשוריב
ס'דלנודקמ
Thu, 16/Oct, 20:00
רדג לע שגפמ
הדרפהה
םילשוריב
(c) Independent Media Center. All content is free for reprint and rebroadcast, on the net and elsewhere, for non-commercial use, unless otherwise noted by author.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.