[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
sydney

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
tijuana
uruguay

South Asia
india
mumbai

West Asia
israel
palestine

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

2003 ראורבפל 15 - ב ,הנגפהה ןוגריאל עגונב ,תויניינע תוצע Hebrew
by בש - ראב .רוביצ - ליעפו ררושמ - ימלשורי לאומש 5:39pm Fri Feb 7 '03
phone: 08-6410041 yeshmuel@netvision.net.il

םויל רשקב ,תויטקרפ תועצה
תננכותמה הפקתמל ,תודגנתהה
קאריעב

print article

תמאב ונא םא ,ראורבפב 15 לש הנגפהה לע ,יתעדל
ביבא - לתב ,ךרעיהל ,תוניחבה לכמ התחלצהב םיניינועמ
רשקהב .תירבה - תוצרא תורירגש דיל ,ןוקריה בוחרב
ונל רוסא :רתויב שגדומ ןפואב שיגדהל הצור ינא ,הזה
שי .תומוקמ המכל הנגפהה תא לצפל ,רוסיא תילכתב
ךרוצ היהי ,ךכ - רחא םאו הלודג תחא הנגפה ,םייקל
אל לבא ,תופסונ תונגפה םג זא ,תופסונ תונגפהב
לצפתנ ,קאריעב המחלמל תודגנתה לש םויבש ,ןכתיי
םלוכו דחאתהל םוקמב ,םוי ותואב תחא הנגפהמ רתויל
המכ ןיגפהלו דחא םוקמל םידכולמו םידחואמ אובל דחיב
הקתפראל ונתודגנתהבש ,המצוע רתויש המכו תודחא רתויש

.םס דוד לש ויאצאצ ידיב תננכותמה

םדקומ ,הנגפהה - םויבש ,יתעדל יאדכ ,ןכ - ומכ
ןהו םורדמ ןה ואציי עוריאה דקומ ןוויכל ,רקובב
םיטקאלפה םעו םיניגפמה םע תוינוכמ תורייש ןופצהמ
ףוקתל הקירמא לש היתונווכ דגנכ תואירק םיליכמה

.רוזיאב

תומוקמ רתויש המכב רובעל היהי ,תוריישהמ תחא לכ לע
ףשחיל ידכב ,התעונת לולסמ ךרואל בושיי - תודוקנו

.םישנא רתויש המכל

םייקל ,תיזכרמה הנגפהה תרגסמב עיצמ ינא ,ןכ - ומכ
;םירייצ ;םירמז לש תועפוה לולכתש ,תיתונמא תינכות
םירצויה הלא לכ לש ,רוציקבו םירפוסו םיררושמ

.םימיאתמ םיאשונב


רוביצ - ליעפו ררושמ - ימלשורי לאומש !הכרבב

םינוש תונויער לע ןודל ידכב רשק - תריציל
08-6410041 :הנגפהה תרגסמבש ,תיתונמא תינכותל

add your comments


 

םיכסמ לודגב Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 8:06pm Fri Feb 7 '03

print comment

ימוקמ דעוו ריע לכב םיקהל לכ םדוק ףיסוהל שקבמ יתייה
םימיכסמה תוחוכה לכ לש היצילאוק לע יונבה סייגמ

.הנגפהב ףתתשהלו ןגראל
.תואמסיסה תניחבמ רתויב יטרקומדה ןפואב ןגראל תינש
תנוכמ דגנכ תאצל תמאב ןכומה ןוגרא םוש ליבגהל אל

.תיטיסלאירפמיאה המחלנה

.עמשהל תונושה תועדה תשקל רשפאל שולש

הכרבב

ץרוש יסוי
.תיטסילאיצוסה םילעופה תירב

add your comments


 

ץרווש רבח Hebrew
by עבש ראב.רוביצ - ליעפו ררושמ ימלשורי לאומש 10:51pm Fri Feb 7 '03

print comment

לצנתתש םדוק ילש תודוהל סנכהל ןיהת אלש שקבמ דאמ ינא

add your comments


 

ינשיפכהל הסנמ ,הזחתמ הזיא Hebrew
by בש - ראב .רוביצ - ליעפו ררושמ - ימלשורי לאומש 6:20am Sat Feb 8 '03
yeshmuel@netvision.net.il

print comment

- לע ךבל - תמושת תא תונפהל יתיצר !בוט הליל ,יסויל
ידי לע חלשנ יאדוול בורקש ,הזחתמ םדא הזיאש ,ךכ
,תועדוה ימשב םסרפמ ןמזה לכ ,םייגולואידיאה ונבייוא

.ידי - לע ובתכנ אל תואיצמבש

יתעדוה לע ךתבוגתל תחתמש העדוהל ןכ - םג ,עגונ הז

.קאריעב המחלמ דגנ הנגפהל רשקב

ןיב וניניב ןיידתהלמ לדחנ ,הז עגרמ םאב ,ךתעד המ
ךרד בתכתהל ךישמנ ,תאז םוקמבו ,הידמידניאה ידומע

?ליימ - יאה

!בר ינכפהמ םולש ,םייתניב

add your comments


 

ימלשורי לאומש Hebrew
by הזחתמה 1:10pm Sat Feb 8 '03

print comment


(-: ךשיפכהל ךכ לכ ץמאתהל ךירצ אל ינא

! ךמצעב דאמ הבוט הדובע השוע התא

לכ חרטיש ךלש "יגולואדיאה ביוא"ה אוה ימ ,בגא ךרדו
? ךכ

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.