[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
sydney

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
tijuana
uruguay

South Asia
india
mumbai

West Asia
israel
palestine

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

קאריע דגנכ המחלמל תונכההו םיגרבנזורה טפשמ Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 4:58pm Fri Feb 7 '03
swl_p@hotmail.com

רתוי הריכזמ ב"הראב הריוואה
המחלמה לש הריוואה תא רתויו
.םישימחה תונש תישאר לש הרקה

print article


,שוב לש "תוחכוהה" ביטו גוס יפלכ םלועב טשפתמה געלה
יכ ןיבמ תושונאה לש לדגו ךלוה קלחש ךכ לע עיבצמ ןכא

.תושונאל רתויב הלודגה הנכסה איה ב"הרא
אלש לוכי וניא תיאקירמאה הירוטסיהה תא ריכמש ימ
למסמה טפשמ .גרבנזור סוילויו לתא לש טפשמב רכזיהל
לש תופשכמה דיצ תא רחא עוריא לכמ רתוי ילוא

.יאקירמאה םזיתרקמה
היה יאקירמאה לשממל הב הרקה המחלמה היה םטפשמל עקרה
תותפל ויהש גוזה לש םתומדב אצמנש לאזזעל ריעשב ךרוצ
קזב טפשמב .תיטסינומוקה הגלפמב םירבח תמיוסמ הפוקתב
גוזה אצמנ 1951 סרמב 29ה ןיבו סרמב 6ה ןיב ךרענש
אלש תורמל םוטאה תוצצפ תריצי לש תודוס תריסמב םשא
קשנה חותיפ לש רקחמל תירשפא השיג לכ םהל התייה
ב"הרא השמתשה רבכ הב תושונאה לש הלוסיחל
תורשפא לע ועדי םיטייבוסה םינעדמהש תורמל .1945ב
בריס יטייבוסה ןדורה 1943ב רבכ םוטא תוצצפ חותיפ לש
הביסה .ןפיב וב השמתשה ב"הראש רחאל דע הז קשנ חתפל
תושעל הלש ךרוצה דחמ היה 45ב הז קשנב השמתשה ב"הראש
תוצצפ םכילע ליטנ ונל ודגנתת םא רסמכ תושונאל רורט

.םוטא
מ"הרב התשע 49ב קר .מ"הרבל ענכית ןפיש עונמל תינש

.הלש ןושארה ימוטאה יוסינה תא
לוגיר תמשא לשב תוומל םיינשה ולצנ 1953 ינויב
רמוחכ העיבתה תא ושמישש תוחכוה .מ"הרב תבוטל ימוטא
גוסה ותואמ קוידב .סג קורבפ רשאמ רתוי ויה אל העשרה
קשנ שי קאריעלש לבקה תעד תר ענכשל ידכ םויכ תושמשמה
רשאו ב"הראל שיש גוסהמ קשנ ונייהד ,תינומה הדמשהל

.קאריע דגנכ וב שמתשהל יולגב תמייאמ
רתויב םירנויצקאירה םיקלחה דבלמ תושונאה תיברמ םויכ

.קאריע דגנכ תננכותמה תמהוזמה המחלמל םידגנתמ הלש
םידמוע םינויצה ללוכ םהלש םיפתושהו ב"הרא יטילשש המ
אל תואצותה םלוא , המחלמ ליחתהל דואמ לק יכ תולגל
הטישה לש תוריתסה .הב וליחתהש ולא תא תועיתפמ םעפ
ודביא םהש תולגל םייושע םיטילשהו תופירחמו תוכלוה

.תושונאה לש לדגו ךלוה קלח לע הטילש


ץרוש יסוי
תיטסילאיצוסה םילעופה תירב

www.swlp.org

add your comments


 

ץרווש יסויל Hebrew
by sambo 7:26pm Fri Feb 7 '03

print comment

לוגירב הדוה ןכא סוילוי יכ ןייצל חרוט אל התאש לבח
תונשב וחתפנש ב"גקה ינויכרא פ"ע חכוהו) מ"הרב תבוטל
,םתבוטל לגיר אוהש ורבס םיטייבוסה םג המ םושמש 90 ה
ימ ץרווש יסוימ רתוי עדוי ב"גקה ילוא קר ,ילואו
תברועמ התיה אל ותשא ןכאש הארנ .(ותבוטל לגיר

.תיטסינומוק הליעפ קר התיה אלא לוגירב

sambo

add your comments


 

ובמס ,ובמס Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 12:06am Sat Feb 8 '03

print comment

ןהל תודבועה תא קדוב ךניאש תורמלש רעצמ שממ הז ובמס
סיסב לכ תורסוחמ תורהצה ריהצהל ןכומ התא ןעוט התא

.יתדבוע
לגיר אוהש ךכב הדוה אל םלועמ ךתנעטל דוגינב סוילוי

.מ"הרב תבוטל
לגרמ היה אוהש הדוהו העיבתה םע ןועיט תקסע השעש ימ

.ןטהנמ טקיורפב ותעשב יאנוכמכ דבעש ,סלג ןיירג היה
רושקה עדי גישהל תורשפא לכ ול התייה אל יאנוכמכ
לע םוקמ לכמ .תרחא הלאש רבכ תאז םלוא םייעדמ תודוסל
החד אוה ךא ןועיט תקסע ול העצוהש סוילוי ותעדוה ךמס
ידי לע חצרנ וניהד ,גרוהל אצוהו םשא אצמנ התוא

.יאקירמאה םזילאירפמיאה
ינויצה הנוזה ןב תאש ומכ ורכז לע רמוש םילעופה דמעמ
תודבוע ךמס לע םשא ותוא אצמש ןמפואק טפושה

.תוקרבופמ

:תודבועב קסועה תילגנאב רמאמ ךינפל


--------------------------------------------------------------------------------

Home : American History : 20th Century
AMERICAN HISTORY : 20th Century
--------------------------------------------------------------------------------


--------------------------------------------------------------------------------
The Crime of the Century:

The Rosenberg Espionage Case

www.studyworld.com/Rosenberg_Espionage_Case.htm


In 1950, the husband and wife, Julius and Ethel
Rosenberg were on trial for committing "The Crime
of the Century". Later they would be put to death
by what many believed to be a prejudice court.
The controversy surrounding this case is still in
existence today. Julius and Ethel Rosenberg were
born and raised in the Lower East Side of New
York City. They were married in 1939. Julius
joined the United States Army Signal Corps as a
civilian junior engineer in 1940. The Army
dismissed him five years later, accusing him for
being a Communist. After leaving the Army, he
worked with the brother of his wife, David
Greenglass in a small self-owned machine shop in
New York City. Prior to running the shop,
Greenglass had worked at Los Alamos Laboratory in
New Mexico as a machinist for the United States
government on a project to make an atomic bomb.
The government arrested Greenglass in 1950,
charging him for spying for the Soviet Union when
he worked at Los Alamos. In a plead bargain for a
lesser sentence for himself, Greenglass confessed
and told the federal prosecutors and the Federal
Bureau of Investigation that he was recruited to
get information by Julius Rosenberg. The
Rosenbergs were arrested as a result and were
accused of providing important information about
the atomic bomb to Soviet agents in 1944 and 1945
during the time of World War II.

At the time of this incident, the bloodiest stage
of the Korean War was taking place. Americans
were thinking anti-Communist and the Soviet Union
had just built it's first atomic bomb. These
events will make it very unlikely for the
Rosenbergs to get a fair trial. Although they
were members of the American Communist Party, the
Rosenbergs proclaimed their innocence and denied
any participation in an atomic spy ring. They
accused Greenglass of making up the whole story
up to protect himself. Federal prosecutors and
the FBI were seeking the death penalty for the
husband and wife but offered a more lenient
punishment to them if they reversed their plead.
The Rosenbergs oppose the notion and stood by
their claims. If they are found to be guilty of
the charges, they will be the first couple to be
put to death, and the first to be executed for
espionage in the United States. In 1951, a jury
found the Rosenbergs guilty of conspiracy to
commit espionage during wartime. They were
convicted under the Espionage Act of 1917.

The Judge presiding this case was Federal Judge
Irving Kaufman. Judge Kaufman sentenced the
Rosenbergs to be executed in the form of
electrocution. Greenglass was sentenced to 15
years in prison and two other co-conspirators
were given 15-30 years. Critics of the verdict
felt that the Rosenbergs was caught up in a
period of time when being a Communist suspected
of committing a crime, meant the Justice System
will reverse the concept of innocent until proven
guilty. Federal prosecutors have little evidence
to prove to the court and some of those evidence
seemed to have questionable authenticity. Some
supporters charged that the government had
tampered with the evidence. The main evidence
they have against the Rosenbergs was Greenglass'
testimony in court. And the court accepted his
claims even though the court was aware that
Greenglass told the FBI conflicting stories after
his arrest. The Rosenbergs sought clemency after
their conviction.

Support came from all over the world. Most
supporters were either civil libertarians,
humanitarians or communists. However, some famous
people were also giving the Rosenbergs support.
Albert Einstein, who helped developed the atom
bomb and Pope Pius XII urged leniency for the
couple. Numerous demonstrations took place. One
of them was held the night before the Rosenbergs'
execution where an estimated 5,000 people
gathered in New York's Union Square to hold a
vigil. It didn't do any good. Three separate
appeals to Judge Kaufman and two separate appeals
to two Federal Circuit Court judges to grant an
extended stay were all rejected. President
Eisenhower twice denied executive clemency for
the Rosenbergs saying: "I can only say that by
immeasurably increasing the chances of atomic
war, the Rosenbergs may have condemned to death
tens of millions of innocent people all over the
world... The execution of two human beings is a
grave matter. But even graver is the thought of
the millions of dead whose deaths may be directly
attributable to what these spies have done." and
"When in their most solemn judgment the tribunals
of the United States have adjudged them guilty
and the sentence just, I will not intervene in
this matter." (Huston, New York Times)

On June 19th 1953, the Rosenbergs were executed
at Sing Prison in Upstate New York. They became
the first husband and wife to be executed in
America. Julius Rosenberg was 35 years old and
Ethel Rosenberg who was 37 left behind their 2
sons, Robert and Michael. The sons were later
adopted by the Meeropol family and would write a
book presenting convincing evidence and arguments
of their parent's innocence. Since their deaths,
historians have always questioned whether or not
the Rosenbergs were actually Soviet spies. They
think the Rosenbergs were probably guilty of
giving information to the Soviets yet they
believed, the punishment did not fit the crime
and that Ethel was far less involved than her
husband.


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 1996-2000 Studyworld

add your comments


 

ולאמשמו ונימימ עדוי אל ץרוושה ,ובמס Hebrew
by בחרמ דוד 12:07am Sat Feb 8 '03

print comment

י"ע הצצופו ללחל הרגוש היבמולוקהש חוטב ןיידע אוה
םלבסמ םינומהה חור תא חיסהל ...ידכ םזילאירפמיאה
...םזילטיפקב

add your comments


 

בחרומ דוד לש תלבגומ דואמה ותנבהו רמאמה Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 6:32am Sat Feb 8 '03

print comment.ובמס
ןנכת ותינוכמב עגפש גהנה יכ טפשמה תיבב םדא דיעה
רגש השמ יכ,ריבסה אוה ברעו יתשה תריקחב .ותוא גורהל

.םידלי ויה םה רשאכ ותוא גורהל םייא ביבא לתב
םשאנה לש ומש ינודא לבא .רקוחה ןידה ךרוע ול רמא

.השמ אלו ןורהא אוה

.ביבא לתב רג אוה לבא ןוכנ .דעה ול בישה
בחרמ דוד ומשש ןודאה לש םינועיטה תמר ךרעב תאז
רמאמב יכ דיעמ אוהש הלודג הכ םזיסקרמה לא ותאנשש

בתכמה ףוסב אבויש
.תיללחה תא הנווכב ץצופש אוה םזילאירפמיאה יכ יתבתכ

ןאכ התייהש אוה בותכש המש רורב עצוממ ארוק לכל
בחרמ דודכ ןכסמ ךא .ןנכותמ ץוציפ אלו תעשופ תולשרתה

.לבגומה ולכשב תאז סופתל לדוסמ וניא
ול גועלל אל ךשקבאו חופיט ינועט םישנא שי תושעל המ

.ךכ םושמ

Monday 03 Feb 2003תירברב המחלמ ברע םיעושעשו םחל


author: תיטסילאיצוסה םילעופה תירב


--------------------------------------------------------------------------------

.

לש ומוציעב תורובעמה תחילשש ךכב ריכהל שי תישאר
ךישמהל ידכ ינועו לבס ךכ לכ רצויש יחכונה רבשמה
תמושת תא תוטהל דעונ ,םילודגה ןוהה ילעב תא רישעהלו
בערה ,לוצינה לש תויתוהמה תולאשהמ םינומהה לש בלה
.תננכותמה תמהוזמה המחלמהו ,יניטסלפה ימואלה יוכידה
לש קירטה תא התליג תיטסילאירפמיאה התפוקתב אמור רבכ

."םיעושעשו םחל"

שוב לש ותלשממ תאו ללחה תונכוס תא םימישאמ ונא תינש
יואר אל בצמב התייה תיללחהש םושמ תוומל םישנא וחלשש

.ללחב הסיטל

םלוא ונביוא לש תופוגה לע םידקור ונא ןיא תישילש
ןומר ןליא .ליעגמ אוה ןומר לייא ביבס שדחה ןחלופה
הסיטל רחבנ רשאו םיחרזא חצרב ףתתשהש המחלמ עשופ היה

.ינחצר סייטכ וירושיק תא חיכוהש םושמ וז

לע תיאקירמאה תיללחה לש התוקסרתהבש תוילמסה תיעיבר

.רוויע אלש ימ לכל הרורב ןיטסלפ תמדא

םדאצ םוקמב תינכפהמ הלשממ התייה קאריעב וליא תישימח
םוקמב ,ולש הרצה תינמואלה המרגורפב לבגומה ןיסוח
םירוביד םימשמ שנוע הז היהש ןועטלו דיאל חומשל
התייה ,םיסינ הידבוע ימוקמה הטושה תא םיריכזמה
שוב תא קלסל יאקירמאה םעה ינומהל תארוק וז הלשממ
ןכאש תנכוסמ תיללחב ללחל חולשל וססיה אלש ויכמותו
הארונ המחלמ ןיכהל הרטמב ,םיסייטה תומל האיבה
םיקאריע םינקזו םישנבו םידליב קר אל עוגפל הלוכיש
יעסונ ועגפנש יפכ ,םמצע םיאקירמאה םילייחב אלא

.טפנה יליא יחוור ךלומ חבזמ לע תרובעמה


ץרוש יסוי.


(C) Indymedia Israel. Unless otherwise

add your comments


 

תינש הכמ הזוהה ץרווש Hebrew
by דוד 11:53am Sat Feb 8 '03

print comment

תרובעמהש םתנעט םתבתכש רמאמב ?ףלסמ התא המל ,ץרווש
םינומהה חור תא חיסהל תנמ לע ללחל ןווכתמב החלשנ
תנמ לע ללחב הצצופ םג איה ילוא ,תמאב ונ .םלבסמ
,תינקירמאה תיטסילטיפקה הלומעתהמ םירזייחה תא חיסהל
תיטסילאיצוסה הכפהמל ףרטצהל םהל םורגלו

?תיטקאלג-ןיבה

םג התא ,קפקופמו ןכוסמ םדא התאש הדבועל רבעמ ,ץרווש
.ךילע יימחר .ירורהסו הזוה

add your comments


 

קדרדל תחא הלמ Hebrew
by ץרוש יסוי 2:18pm Sat Feb 8 '03

print comment


בחרמ דוד
לע ךמע חוכיוב אלו ךישעמב אלו ךב ךל ןיינע יל ןיא

.םלועב אשונ םוש
הנורחאל .הנקת רסח חור הלוח התאש הנקסמל יתעגה ןמזמ

.ךכמ רתויב רבודמ הארנה יפכש הנקסמל יתעגה
תורהצהב ךמצע התא הז ךתוא לילפהל לוכיש דיחיה םדאה
םייושעה ךישעמ לע תולוק ילוקב ךלש תונשנו תורזוחה
יוארה ןמ .ךתרבחבו ךביבס םהש םיפסונ םישנא לילפהל

.םיחקול םהש ןוכיסה והמ ועדיש
יפכ לוכי קר ינא ,ךתוא רוצעל ןבומכ לוכי יניא
ךינפמ ריהזהל ךתוא םיריכמה לאמשה ישנא לכ םישועש
לאמשה ינפ תא ריחשהל עייסל ותרטמש ,דושח םדאכ

.ינכפהמהו ילקידרה לאמשה תא דחוימבו

ץרוש יסוי

add your comments


 

ץרווש יסויל Hebrew
by sambo 7:27pm Sat Feb 8 '03

print comment

וניה ינשב דחא םיליטמ בחרמ דוד ךבוהאו התאש שפרה ןכא

.בבלמ
םלוא ,ולש תורשה ןויליג תא יל ןיא :ןומר ןליאל רשקב
רוכה תצצפה םה וילא רשקב םירבודמה םיעצבמה ינש
ליח לש ריהזמה עצבמב תופתתשהו ,יקאריעה יניערגה
ימי 3 ךות) 1982 ב ירוסה ריוואה ליח דגנ ריוואה
אלל םיירוס םיסוטמ 82 ריוואה ליח ליפה ריווא תוברק
החמתה ןומר ןליאש הארנ הזככ .(תילארשי הדיבא לכ
תמחלמב ותופתתשהש הארנ ןכ לעו ,ריווא תוברקב רתוי
דגנכ תוחפו םיירוס םיסוטמ דגנכ רתוי התיה ןונבל
עשופכ ותוא ךלש אוושה תמשאה ןכ לעו םיטילפ תונחמ

.סוסיב לכ תרסחו תרהמנ יל תיארנ המחלמ

sambo

add your comments


 

ובמס Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 9:21pm Sat Feb 8 '03

print comment


.םולש ובמס

?ןכ אל אשונ ףילחמ התא תישאר
תיעטש רורבו לגיר אוהש הדוה גרבנזור סוילויש תנעט
תורמל תילאוטקלטניא תוניגה ךממ הפצמ ינא ?ןכ אל
םלוא ויתופקשהב ינכולמ היה קזלב .תויטילופה ךיתודמע
תא אלא תונגרובה תא קר אל ףשח אוה ותביתכב
רפוסל ותוא השע הז .ןכ ושע םיטעמש יפכ היטרקוטסיראה

.תורגפמה ויתופקשה תורמל לודג
םוקמב הדותש טושפ אלא ךיתודמע ףילחתש ךממ שרוד יניא

.העוט התאש
אוה ינויצה אבצב ריכב סייט ךיניעב ,ןומרל סחיב
תצצפהב וקלח םושמ המחלמ עשופ אוה יניעב רוביג
הנאק רפכ םשה ילוא .ןונבלב תיחרזא הייסולכוא
אוה הרקמ אל .אל ינממ ,ךממ חכשנ 1996ב ותצצפהו
ינויצה אבצה לש הרואכל הרובגה רבדב םיטרפ הלגתש
אלא ,עצבמ הז אבצש םיעשפה לע אלו ,ברע תואבצ דגנכ
אלש רעשמ ינאו ,םיברעה תורוקמב אשונה תא רוקחת םא

.ןכ תישע
אל ינויצה אבצה יעשפ םיארנ דציכ תוארל הצור התא םא
יניעמ יתטיש רתוי ןפואב אלא 82ב הליתשבו הרבסב קר
םירמאמו םימוליצל ךתוא הנפמ ינא הלש תונברוקה

:ב לשמל
1. Victims of Zionist War Crimes
No Summaryourworld.cs.com/nonzion/id81.htm
1. cause Israeli Occupation , Israelis Bomb
Civilian Targets in Lebanon - Radio Islam -The
Ideology Behind Hebron Massacr
9 Arab writers have addressed the following open
letter to Göran Persson, the Prime Minister
of Sweden: Because Lebanese Dare to Resist
Israeli Occupation of their Land Israelis Bomb
Civilian Targets in Lebanon
www.abbc2.com/../lebanon/eng/burn.htm

ינאו בחרמש שפרל סחיב ךתדמע תא ןיבמ יניא תינש
ןבומכ ךממ הפצמ יניא .הז לע הז הרואכל םיקרוז
ןיבו וניניב קבאמבו םיאשונב תיטילופ הדמע חקיתש
אשונב ךטופיש תא ליעפתש ךממ הפצמ ינא .בחרמ דוד
סנכנש הז אוה ינא םאה רשויב רמאתו לוכי התאש
השועש הז אוה וא ויתודמע ףלסמו בחרמ לש תולוכשאל

!בתוכ ינאש םירבדל תאז
דצלו בחרמ דוד דגנכ בצייתהש הז אוה ינא םאה לשמל
היה אוה יכ הדוה גרבנזור סוילוי יכ היוגשה ךתדמע
שיא אוהש ןעוטה בחרמ דוד הז היה וא ,יטייבוס לגרמ
לש ינמיה דצל וניהד ,ידגנכ ךדצל בצייתהל רהימש לאמש
אוהש וא ,תודבועה תא עדוי אל אוהש ואש תורמל חוכיוה
ינא יכ בתוכו ורובע תודירומ וא תולעמ ןה ןיאו עדוי
המ לע עדוי וניא םיגרבנזורה לש םרכז לע ןגמה אוה

.וז הלאשב ןימיה לש הדמעה .רבדמ ינא
יכ ונבתכ רחשו ינא .תרובעמה תלאש תא חקינו הבה .
וניהד "םיעושעשו םחל" תויהל הדעונ ללחל התחילש
רדרדמה םבצממ םינומהה לש בלה תמושת תא תונפהל

.תושונאה דגנכ תננכתמ ב"הראש הארונה המחלמהמו
עריאש ןוסאה יכ הרק ןוסאה רשאכ דיימ ונבתכו ונפסוה
תיללחהש ךכמ האצותכ אלא תינכט הביסמ ןוסא םתס וניא
ונמשאה וניהד .הבוט התייה אל הקוזחתהו הנשי התייה

.תעשופ תונלשרו החנזהב שוב תא
תא ףלסל ידכ הז לוכשאב םג הז חוכיול סנכנ ימ
תא חלש שובש םינעוט ונאש חיכוהלו ונתדמע
דוד אל םא ,ץצופתהל ידכ הליחת הנווכב םיטנאורטסאה
ןפואב ?תרשמ קוידב הז ימ תאו הז המ ?עודמ .בחרמ
בחרמ רשאכ ונלש תונימאב עוגפל דעונ הזש רורב ידימ
רשאכ םג .ונתדמע לש ןווכמו עדומ ףוליסב לחוב אל
רשאכ םג .םזילאירפמיאה תנגהל האיצי רבד לש ושוריפ
לש ינמיה דצה ךנימיל בצייתמ אוהש רבד לש ושוריפ

.חוכיוה
וב יחכונה ןוגראהש איה ךתוא ןיינעמ הז םא ךכל הביסה
ןוגרא אוה "תינכפהמה םילעופה תגלפמ" , אצמנ אוה
ןילטסה .יליה יר'ג םשב דואמ תחשומ שיא דמע ושארבש
קבאמב יעצמא םושב לחב אלש תיטסיקצורטה העונתה לש
אוה רשאכ ,תיזיפ תומילא דעו םירקשמ וידגנתמ דגנכ
םדאמ וילא םיפסכ תרבעהל רושקו ינימ ןפואב םישנ לצנמ
לש ונוגרא לש ימויה ןותיעהש חבשה ירתכ תרומת יפדקכ
וינגס ויהש יליה לש וישרוי .הרומתב ול רשק יליה
תא אטיב ןילטס .תוטיש ןתואב םיכישממ םינש ךשמב
.התונוונתה תא האצותכו תיסורה הכפהמה לש דודיבה
םינש ךשמב םיטסיקצורטה ויח וב דודיבה תא אטיב יליה
הז ןווינ ןיא .ונוגרא ןווינ תא האצותכו תובר
אלש םיווקמ ונאש םימיוסמ םיאנתב ירשפא אוה ,יחרכה

.ורזחי

אוה םימדוקה וילוגלגבש םושמ תאז לכ עדוי בחרמ דוד
המ .יטילופ טידנב היה יליה ןכאש תחא אל ריהצה
דחא ?יטסיסכרמה ןולימב יטילופ טידנב גשומה תועמשמ

.לאמש דגנכ ןימיל רבוחה
טידנבה ימ תא .בחרמ דוד תא םויכ ראתמ הז גשומ
הז המ תא ךל רמוא ?תרשמ הז המ תא ?תרשמ יטילופה
םיערפומ םלוכ םיטסיקצורטהש םשורה תא רוציל ,תרשמ
אלש תובר םימעפ בחרממ יתשקיב .םינכוסמו םינכסמ
בותכיש .בתוכ ינאש לוכשאב הז גוסמ םיחוכיול סנכיי
.ברעתא אלש בייחתמ ינאו ולש לוכשאב הצור אוהש המ
ברסמ ןבומכ אוה .הז םשור תריצי עונמל ידכ קוידב

?תרשמ הז המ ?עודמ .ילש תולוכשאל סנכיהל שקעתמו
הצור יניאש םילאונ םיחוכיו ילע תופכל לדתשמ אוה
רבדהו ףלסמ אוהש ןמזב קותשאש ואש םושמ ?עודמ ,םהב
יתוא רורגי אוהש וא ,םיפוליסלו תוצמשהל עייסי
שפר םיקרוז םיטסיקצורטהש םשורה תא רוציש המ חוכיול

?ולש סרטניאה המ .הזב הז
תשומחת ןימיל וניהד ,ךומכ םישנאל קפסמ אוה ךכב יכ

ינכפהמה לאמשה דגנכ
דימעהש ןילטסש יפכש םושמ ?ולש סרטניאה הז עודמ
הלש היטרקוריבה תא אטיב ךא ,טסינומוק אוהש םינפ
יטנא ינרמש חוככ הלעפ איהו ,תורכינ תויגלבירפ ויה
דגנכ םלועב תשומחתה לכ תא ןימיל קפיס ,ינכפהמ
ךא םיטסיקצורט םהש םינפ םידמעמה ולא םג ,םזילאיצוסה
תרומת םעפ אלו םזיקצורטב המרוח תמחלמ םילהנמ השעמל
ךשמב לביק יליהש םיפסכה המגודל ,םילבקמ םהש םיפסכ
תא תושעל אוה םדיקפת .םירחא תורוקממו ,יפדקמ םינש

.םזיקצורטל רבד ותוא

ץרוש יסוי

.תיטסילאיצוסה םילעופה תירבadd your comments


 

ץרוושל Hebrew
by sambo 10:08am Sun Feb 9 '03

print comment

.עשפה עוציבב ודוה תור ותשאו סאלגנירג דיוויד .א
.לוגירל יגולואידיאה עקרב דמעו ברועמ היה סוילוי
רפסמב הפתתשה קרו תיסחי תילוש התיה ותשא יתנעטש ומכ
דבלמ .םיכמסמ וא םילוקוטורפ רפסמ הסיפדהו ,תושיגפ
ילב םג םדא עישרהל לוכי טפשמ תיב יכ רוכזל שי תאז
ויהו תודוותהל םיקיספמ ויה םישנא ןכ אל םאש) ותאדוה
ב"גקה יכמסמשו (יוכיז 100% םפמצעל ךכב םיחיטבמ

.רופיסה לכב המימת הלותב היה אל סוילויש םיארמ

ךתוסחיתה רסוח םג ,סחייתמ אל ינאש ןעוט התאש ומכ .ב
תוישרפ יתשב רשקנ ןומר ןליאש יתנעט ינא .הפי אוה
ריוואה תוברקב תופתתשהו קאריעב רוכה תצצפה :תוירקיע
ןונבל תמחלמ ךלהמב לארשיל הירוס ןיב םילודגה

.לארשי תבוטל 82:0 לש האצותב ומייתסהש
הרוצ לכב תוברקתמ אל תוישרפה יתשש האור תעד רב לכ

.המחלמ עשפל איהש

sambo

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.