[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
sydney

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
tijuana
uruguay

South Asia
india
mumbai

West Asia
israel
palestine

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

הגיאדמ הגיסנ דצב ש"דחל גשיה :י"קמ Hebrew
by תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה 3:49pm Fri Feb 7 '03

לש יזכרמה דעווה תעדוה ןלהל
תילארשיה תיטסינומוקה הגלפמה
םייקתהש ןוידה םוכיסל (י"קמ)
תואצות תובקעב מ"העווה בשומב
.-16ה תסנכל תוריחבה

print article

,הפיחב ראוניב -31ב סנכתה רשא ,י"קמ לש יזכרמה דעווה

.-16ה תסנכל תוריחבה תואצותב ןד
,ש"דחו הגלפמה יליעפ תא ךרבמ י"קמ לש יזכרמה דעווה
וז הכרעמב .םישק םיאנתב םירידא םיצמאמ ועיקשה רשא
29%) יברעה רוביצב בושח גשה ל"עת -ש"דח תמישר הגישה
עגפנו תסנכב ש"דח לש גוצייב הגיסנ הלח ךא ,(תולוקהמ
לע הלעה יזכרמה דעווה .התעיס לש יברע-ידוהיה בכרהה
יליעפ לש ,הידהואו הגלפמה ירבח לש םתוריסמ תא סנ
םיבירי לומו םיחונ-אל םיאנתב רשא ,י"קנב ירבחו ש"דח
ל"עת-ש"דח תמישרש ידכ ,םצרמ בטימ תא ועיקשה - םירמ

.חילצת

ינפב הפיקמ האצרה אשנ ,י"קמ ל"כזמ ,לוחמ םאסיע
הווהתהש השקה בצמה תא חתינ הב ,יזכרמה דעווה
שוביכהו המחלמה תוחוכ וקזחתה :תוריחבה תובקיעב
היטרקומדל תונכסה ולדג ,תילארשיה תיטילופה הריזב
תויטסישפה תועדה ילעב רפסמב לודיגה לצב תילארשיה
לא וכלשוי םילארשי יפלא תואמ דועו ,ןימיה הנחמב
תוינידמו תויולחנתהה לע תואצוהה לשב ינועה וקל תחתמ

.םירישעה תרשעה

לע דיעמ ,ןייצ ,הלא תוריחבב ךומנה העבצהה רועיש
לשכית ןורש תלשממ .תילארשיה הרבחב טשפתמה שואייה
תומיעהמ לארשי תא ץלחת אל איה :היתוחטבה שומימב
רותפת אל ,ינידמה ךילהתה שודיחל ליבות אל ,יתמחלמה
בצמה תא רימחת איה - אברדא .תויתרבחה תוקוצמה תא
התיה רשא ,הדובעה תגלפמ .היטרקומדב םסרכל ךישמתו
הלידבה אל ,התנוהכ תפוקת בורב ןורש תלשממל תפתוש

תא
תישממ הפולח הגיצה אלו ןורש לש ינידמה וקהמ המצע
הדובעה םג תאשונ ןכל .וז הלשממ תלהנמש םימדה ץחרמל
תואצותלו שואיי לש חור יכלה תוטשפתהל תוירחאב
סוזנסנוקה"מ הגרח אל רשא ,צרמ .תוריחבה לש תומוגעה
הגהנהל תילילשה תוסחייתהל עגונה לכב "ימואלה
לכ קוליסל הארק אל רשאו ,שוביכה ינברסלו תיניטסלפה
המרת - םילשוריב תוריב יתש לש ןורתפלו תויולחנתהה
םידגנתמה םיגוחה ברקב שואייה תורבגתהל איה םג
שילש הלא תוריחבב דביא צרמ-הדובעה שוג .ןורשל
איה יוניש תוקזחתה וליאו ,-15ה תסנכב וגוציימ

.ןורש תגהנהב ןימיל תינרמש תרובגת

הרה בצמהמ ץלחיהל התרטמש ,תירוביצ הכרעמל ארק לוחמ
םידגנתמה תוחוכה לכל ארק אוה .יחכונה תונוסאה
רשא הבחר תיזח םיקהל ןורש תושארב ןימיה תלשממל
תסנכב הילפאה דגנ לעפתו םזישפה תמילבל קבאית
תוכלשהה ןיב הריתסה לע עיבצה לוחמ .הרבחבו
הבחרה הכימתה ןיבל ןורש תוינידמ לש תושקה תויתרבחה
תובישח תא שיגדהו ,םירחובה דצמ ןימיבו דוכילב
תכרעמב הבחרה תירוביצה תוליעפה .המע תודדומתהה
תבחרהל הציפק שרק תויהל הכירצו הלוכי תסנכל תוריחבה

.ידוהיהו יברעה רוביצב ש"דחו הגלפמה לש תוליעפה

ל"עת-ש"דח תמישר הגישה ,לוחמ ןייצ ,יברעה רוביצב
הגישה איה ,העבצהה רועישב הדיריה תורמל רשאכ ,גשה
ברקב ןושארה יטילופה חוככ האציו תולוקהמ 29%
לש אצוי לעופ אוה הז גשה .תיברעה הייסולכואה
וקה לשו ,ש"דחו י"קמ יליעפ לש המיהדמה תוסייגתהה
י"קמ הבציעש ,יארחאהו ןוכנה יגולואידיאהו יטילופה

.םינש ךשמב

הלביקש ,תולוק ףלא -94מ הלעמל לש בושחה גשהה דצב
קר הגישה ונתמישר ,הלא תוריחבב ל"עת-ש"דח תמישר
הגיסנה .ש"דח לש םיגיצנ ינש - םללכבו ,םיטדנמ השולש
זאמ הנושארל תאזו ,תסנכב העיסב יברע-ידוהיה גוצייב
תיטסינומוקה הגלפמה תא תבייחמ ,הנושארה תסנכה
ונעגה עודמו וניעט ןכיה ררבלו ץמואב ןוחבל תילארשיה

.לוחמ רמא - ?הז בצמל

תינכות יזכרמה דעווה ינפב לוחמ גיצה ותאצרה םויסב
רשא ,תיברע-תידוהי תיטסינומוק הגלפמכ י"קמ תדובעל
תאו הקיטילופה תא דוסיה ןמ תונשל הרטמל הל המש
,לוחמ ןייצ ,תיזחהו הגלפמה יפינס .לארשיב הרבחה
הלא םימוכיסו ,םוקמ לכב תוריחבה תכרעמ תא ומכסי

.תינכותה יטרפ שוביג תעב ןובשחב ואבוי

.ראורבפב -7ב ךשמיי י"קמ לש יזכרמה דעווב ןוידה

add your comments


 

גשיהה והמ יתנבה אל Hebrew
by גרבנזור לייא 5:40pm Fri Feb 7 '03

print comment

םא דרי ףא ילואו ,היהשכ רתונ תולוקהמ זוחאה כ"הסב
.יביט לש קלחה תא םיבישחמ

add your comments


 

הנורתפו הגיאדמה היטנה Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 8:55pm Fri Feb 7 '03

print comment.הירוטסיהה לע תיטיסיסקרמה הפקשההו ש"דחב רבשמה
תועפות ללוכ העפות לכ לש ידדצ לכה יטסיסכרמה חותינה
הנושארו שארב ןעשנ וניא ,הגלפמ לש הבצמכ תויטילופ
םמצע לע םינימאמ וז הגלפמ ירבח וא יגיהנמ המ לע
הגרדמ םיאנותיעל םיאתמ הז גוסמ חותינ .םבצמ לעו
ותוא םיטטצמו רחא וא הז גיהנמ םע םישגפנה ,היינש
.תואיצמה לש יעדמ חותינל ףילחת איה ותפקשהו וליאכ
םרזה תא תאטבמ וז תינטלרש תיאנותע השיג
הייה תישארב יכ חינמה ,ירנויצקאירה יטסילאידיאה
תיטסילאירטמ היפוסוליפ אוה םזיסכרמה .הרכהה ,ןויערה
תקיודמ אל תופקתשה תישאר הרכהב האור וניהד תיבקע
אל ךכבו תואיצמה לע הדצמ תלעופה ,תואיצמה לש חרכהב
וא תוחפ ףקיש ןכא ונויער םאה לעופה םדאל הלגמ קר
תא תונשל םדאל תרשפאמ אלא תואיצמה תא הנמאנ רתוי

.תואיצמה
לש הבצמ ןוגכ העפות ןיבהל שקבמ טיסיסקרמ רשאכ
םיסחיה לש םיטקפסאה לולכמב קוסעל בייח אוה הגלפמ
ןה .תלעופ איה המע תורחא תועפותל וז הגלפמ ןיבש
תוחתפתה רחא בקעמ ךות םיימינפ ןהו םינוציח םיסחי

.הלש תישממה העונתה ונייהד הלש תוריתסה
לש המרגורפהש הדימה איהו תיזכרמ הלאשל םגרתמ הז לכ
הנה ש"דח לש היעבה .תואיצמה תא תמאות הגלפמה
ילוא המאת "םימע ינשל תונידמ יתש" לש הלש המרגורפהש
תא אל ךא ,םישישהו םישימחה תונשב תוחתפתהה תא
תונשב .?הנווכה המל .תיחכונה הפוקתה לש תואיצמה
תואמצע וניהד ילנימונ ימואל רורחש םישישהו םישימחה
תינגרוב ריעזו תינגרוב הגהנה תחת תילמרופ תימואל
תורחא תוצראמ םיעדוי ונאש יפכ תילאיר תורשפא התייה
לש בצמב םויכ םלוא .יטסילאינולוק שוביכ תחת ויהש
, תיטסילאירפמיאה הטישה לש קימעמו ךלוה רבשמ
הניאש םושמ הנכומ הניא תיטסילאירפמיאה תונגרובה
רורחשל תינגרובה העונתל םיגשיה קינעהל הלוכי
ןוויכל הענ תיטסילאירפמיאה תונגרובה ךפהל .ימואלה
תויאמצע תונידמ לש תילמרופה תימואלה תואמצעה תלילש
יבגל לשמל םיאור ונא רשא הז "ישילשה םלועה" לש
תא ריזחהל ןה ב"הרא לש תוינכותה .קאריע לש הלאשה
וניהד .רישי יטסילאירפמיא יאבצ ןוטלש תחת הכולמה
םלועה תמחלמ ינפל וב ונייהש בצמל הירוטסיהה תרזחה
םוקמ רתוי ןיא עמשמ .תיסורה הכפהמה וליפאו הינשה
תינגרוב הגהנה תחת תיניטסלפה תימואלה העונתכ העונתל
הנידמ גישהל ,לשמל תיניטסלפה תושרכ תינגרוב ריעז וא
רדסה תרגסמב ןיטסלפמ קלחב ולו תילמרופ ולו תיאמצע

.םייקה יטסילאירפמיאה
םע הדח הריתסב תאצמנ ש"דח /י"קמ לש המרגורפה עמשמ
אלו תיטסימרופר הגלפמ הנה וז הגלפמ .היחה תואיצמה
וטבמ תדוקנ ןכש ינמואל דימת םזימרופרו תינכפהמ
תיברעה תודחאה .תינגרובה הנידמה תולובגב תמייתסמ
םושמ תירשפא יתלבל רתויו רתוי תכפוה תידוהי-
, תונויצה ןוויכל רתויו רתוי םיטונ םבורב םידוהיהש
תונמואלה ןוויכל רתויו רתוי םיטונ םיברעה דועב

.תיברעה
תפקשמה תינויצ ורפה .םייתשה ןיב לדבה שי
תונמואלה דועב ןיטולחל תירנויצקאיר הנה םזילאינולוק
תודגנתה לש םיטרקומד םיטנמלא הכותב תללוכ תיברעה
קר ךא ,יניטסלפ םזיטוירטפ לע רבדל רשפא ןכל .יוכידל

.ידוהי םזיניבוש לע
ינמואל סיסב לע הז גוסמ גוליפ םידגנתמ םינכפהמכ ונא
קבאיהל ונתורשפא תדימב עייסנו ונדי תא ול ןתינ אלו
ש"דח/י"קמ ירבחמ רכינ קלחש םינימאמ ונאש םושמ ,וב

.תינכפהמ הגלפמ לש רדק דיתעב ויהי
הניא ש"דח תאצמנ וב וז תדוכלממ הצוחה דיחיה ךרדה
יבסנטניא קבאמא לא הנעי תבכ לוחל שארה תסנכהו חויט
לש תיטסילנויצנרטניאה המרגורפה לש התאיצמ םשל
לש הירואיתה תנבה לע היונבה ,םילעופה דמעמ דרגנווא

.תואיצמה תנבהל אצומ תדוקנ תשמשמה "תדמתמה הכפהמה"
םיניבמ םהש ףא לע תאז םיניבמ ש"דח ירבח ןיא הז עגרב

.רבשמב םהש בטיה
יכו רדסב לכה יכ ש"דחו י"קמ ירבחל רקשל םיסנמה ולא
הבש המרגורפה סיסב לע םהלש רבשמהמ תאצל םילוכי םה
םילכונ אלא ש"דחו י"קמ ירבח ידידי םניא ,םיקיזחמ םה

.םיעתעתמו

ץרוש יסוי

.תיטסילאיצוסה םילעופה תירב

add your comments


 

ןיטולחל הרורב םכתועט Hebrew
by תועטה רוקמ לע 8:59pm Fri Feb 7 '03

print comment

תאו ,ןושארה םוקמב הכרב אוהה ארחה תא םתדמעהש
ילודגמ םתויה תורמל ,ינשה םוקמב לו'חמ תפוניטה
!המוקת היהת אל םיבופומוהלו .תורודה לכב םיבופומוהה

add your comments


 

תינשב ףקות ירורהסה Hebrew
by בחרמ דוד 9:49pm Fri Feb 7 '03

print comment

קסד שאר ,יתוא .ולש תוזימרב רורב דאמ ץרווש יסוי
ףנוסמה לארשיב דיחיה יבסל-ומוהה לטרופה לש תושדחה
הנכמ אוה ,"תונורחא תועידי" לש טנרטניאה רתאל
קבאמהמ ןכסמ טילפ ,ץרווש ."היינש הגרדמ יאנותיע"
רשא םישנא ףוקתל ידכ םיטוב םירואיתל קוקז ,ידמעמה
רחא םעפ .חטשב תמאב ךלוה המ ונממ רתוי תצק םיניבמ
םישנאה דחאו תונגלפה ןמא ,ץרווש יסוי הלעמ םעפ
תחתמ אצויה רבד לכ סורהל הייטנ לעבכ לאמשב םיעודיה
גוליפ ינפב תדמוע ש"דח וליאכ תוטשה תא ,וידיל

.ינמואל

יניעב לוח תורזל הסנמה םייניע זחאמו ןטלרש ,ץרווש
שמתשהל הסנמ ,םידוהיהו םיברעה ש"דח ירבח
שי ש"דחב םצעבש ריבסהל ידכ תיטסיסקרמה היגולונימרטב
העיס ןיבל תינויצ-תידוהי העיס ןיב גוליפ
המ ירה .ידוהי טועימ י"ע תכמתנה תינמואל-תיברע
קבאמ לכמ טלפנ אוהש רחאמש ,ןכסמ טילפ ותוא לש הרטמה
תדחואמ תיזח לכב לבחל הסינש םושמ ירשפא ידמעמ
ולש תויוזהה תוירואיתל ססבל הסנמ בושו בוש ,תירשפא
תירורהסה תכל איבהל הז ולש הרטמה ?יטסיסקרמ סיסב
.ש"דח יכמותמ המכו המכ םישנא יצחו העבש הנומה ולש
קלזמא דורמנש פ"עא ,ול חילצי אל הזש םיעדוי םלוכ
תרגסמל אלו יטסילאיצוסה ןויערל ןמאנ אוהש זמר רבכ
,תיביטקייבוא הניחבמ ,םירבדה לש תועמשמה .תיתגלפמה
תוינויצ תופקשה םע ןטק טועימ םייק ש"דחבש איה
אלו םיטדנמב היולת תידוהי-תיברע תופתוש ויניעבש
םישנאל תינתומ-יתלב הכימת תתל םוקמב ,ץרווש .ךרדב
,וללה תונכוסמה תומגמה דגנ םיקבאנה הכרב דמחומ ומכ
םיצמאמ התשע רבכ רשא) ש"דחב תינויצה העיסל רזוע
העיס םש ןגראל ידכ י"קמל ץרווש לש ה'רבחה תא ברקל
תירבה" םשה תחת ,יטסיסקרמ הווסמב תינויצ
,דמאנ תאזה העיסה לש החוכ לבא .("תיטסילאיצוסה

.שיא םישולש-םירשעמ תוחפב ,בוטה הרקמב

ונניא ינויצקאיר גוליפ ינפמ י"קמ לע ןגהל ךרוצה
תינויצ-יטנא הגלפמכ ,י"קמ .הלש המרגורפל ללכב רושק
תמקרב רתוי הברה הרועמ ,תויטסינילטס תופקשה םע
הצובקה רשאמ לארשיב תיניטסלפה הייסולכואה לש םייחה
ינפב תדמוע אל ללכ י"קמ לבא .גיהנמ ץרוושש תירורהסה
איה י"קמ לש תיזכרמה הריתסה .והשלכ ינמואל גוליפ
תימואלה העונתבש אוה יביטקייבואה ךרוצה םויהש
י"ע גהנומ ינכפהמ יטסינומוק ףגא היהי תיניטסלפה
םילבקמ םא הזכ ףגא ןנוכל תורשפא םוש ןיא .םיטסיסקרמ
המכסה ךמס לע תונידמ יתש ןוניכו ולסוא לש ןויערה תא
תינויצה תונגרובה ,תיניטסלפה תונגרובה ןיב
עיצמ ץרוושו ,תאז תמועל .ינקירמאה םזילאירפמיאהו
םיעגושמה תונויערה םע ריהזמ דודיבל עלקיהל י"קמל
תימואלה העונתל דגנתהל תורשפא םוש ןיא ,ולש
הנידמ - הלש תיסיסבה העיבתלו תיניטסלפה
שומימ םע ,תיברעה םילשורי התריבש תיאמצע תיניטסלפ
לש היטרקוטסיראל ךיישה ,ץרווש יתממ .הבישה תוכז
לוכי רשא םדא אוה ,לארשיב ידוהיה םידבועה דמעמ
המ רוחבל הלש תימואל העונתל ףיטהל ומצעל תושרהל
התגהנה לע קבאיהל םיכירצ םיטסיקצורטה ?התגהנה היהת
םילעופה דמעמ ןוגרא לעו תיניטסלפה תימואלה העונתה
קבאמהמ םינכסמ םיטילפכ אל םיחאלפהו יניטסלפה
ךותמ אלא ,וירבח תששו ץרווש לש דמעמה הזש ,ידמעמה
תירב לש םירבח ינש ,ןכל .תאזה העונתה לש םיקבאמה
ופתתשה (הב רבח ולא תורוש בתוכש) תינכפהמה םילעופה
הנורחאל תיברעמה הדגב ךרענש חתפה יריעצ שגפמב

!הדהאל וכז ףאו תינכפהמ המרגורפ םע וברעתהו

תימואלה העונתה דצל דומעל וכישמי םינכפהמ
תונויצה ינפמ ף"שא לע ונגי ,תיניטסלפה
ינפמ םיניטסלפה םיטנטילימה לע ונגיו םזילאירפמיאהו
אלו ,תיניטסלפה תינמואלה תונגרובה דצמ הפקתמ לכ
םדיקפת לכ רשא ידמעמה קבאמהמ םייתתיכ םיטילפכ ודמעי
לש תולכונהו תונטלרשה .אל המו ןוכנ המ תוצרהל אוה
ןיב קבאמ לע םהל רפסמו ש"דח ישנאל "גאוד"ש ימ
לכ גיאדהל םיכירצ ,תיברע תונמואלל תידוהי תונמואל
.הל הצוחמו ש"דחב ,יתימא לאמש שיא

add your comments


 

תורצק םיילגר רקשל Hebrew
by יקסנזר'ד סקילפ תקלחמ 11:12pm Fri Feb 7 '03

print comment

ךכמ בלענה ,ולכשמ לודגה חופנ וגא לעב בחרמ דוד
וסיכ קמוע דע בלענ ,הינש הגרדמ ייאנותיע ול םיארוקש
לש הנושאר הגרדמ ינגרוב יאנותיע אוהש זירכמו
לע רמוא אוה ךכו ."תונורחא תועידי" ןובוהצה טוטרמסה

:ומצע

דיחיה יבסל-ומוהה לטרופה לש תושדחה קסד שאר ,יתוא

לש טנרטניאה רתאל ףנוסמה לארשיב


היינש הגרדמ יאנותיע" הנכמ אוה ,"תונורחא תועידי"
בושח הכ התא עודמ םיעדוי ונא וישכע !בחרמ רמ החילס
לטרופה לש תושדחה קסד שאר ינודא.ךמצע יניעב
לש טנרטניאה רתאל ףנוסמה לארשיב דיחיה יבסל-ומוהה

."תונורחא תועידי"
האגתמה ינגרוב יאנותיעש בושחה ינודא הדיחיה היעבה
לוכי וניא ,(ותייחמל דובעל ץלאנה םדאל דוגינב ) ךכב

.ןכפהמ םג תויהל
ינלוח ןרקש תובישחהו הלעמה בר ינודאש וא ןכ לע
דועו,ינגרוב ינותיע אוהש אוושל ןעוטה חור הלוחו
ינגרוב יאנותיע אוה ינודא ןכאש וא ,הנושאר הגרדמ
אוהש ןעוט אוה רשאכ לכונל ותוא השועש המ ךכב האגה

.ןכפהמ
הדגב תייה ימ תורשב דואמ בושחה ינודא ןכ לע רתי
ךכ לע עידוהל ללכ ששוח וניא רשאכ ח"תפ לש שגפמב
תועידי לש בושח יאנותיעכ ול עודי םאה ?תוצוח ישארב
יריעצ םע השיגפ ףא וא "א "יחטשל הסינכ יכ ,תונורחא
תילילפ הריבע איה םויכ "יס" חטשב וליפא ח"תפ
לע רבע יכ תולוק ילוקב זירכהל ששוח וניאש הדבועהו
הדובעב ותסנכה תא םילשמ אוהש דושח ותוא השוע קוחה

?תודחוימ דואמ תוקלחמ םע
ילוקב ולש הזרכהה םע דואמ בושחה ינודא הלוע רבדה
השיגפ ןגראמ ינודאש ךכ לע םימי רפסמ ינפל תולוק
יכ לכל רורב רשאכ ,ריעה חרזמב םיניטסלפ םע תיאשח
תוקלחמה לש םבל תמושת תא תכשומ הז גוסמ הזרכה

.תודחוימה
רבדמש ימל היוארה הענכהב דואמ בושחה ינודא תא לאשא
דיחיה יבסל-ומוהה לטרופה לש תושדחה קסד שאר םע

לש טנרטניאה רתאל ףנוסמה לארשיב

הנורחאה םעפב לביק ינודא יתמ ,"תונורחא תועידי"

?תודחוימה תוקלחמהמ תרוכשמ


יקסינזרד סקילפ תקלחמ ידבוע

add your comments


 

ב"שה תורישב ץרווש Hebrew
by בחרמ דוד 12:47am Sat Feb 8 '03

print comment


ךל רוזעי אל ,ץרווש

שארכ בדנתמ ינא ."תונורחא תועידי" לש דבוע אל ינא
ינא .לארשיב דיחיה יבסל-ומוהה לטרופה לש תושדחה קסד
ררבל וא תעדל חרוט תייה ול .רכש ךכ לע לבקמ אל
עיגמ ונניא יתסנרפ רוקמש ללכב עדוי תייה ,ולא םירבד

.יבסל-ומוה רתאב יאנותיעכ יתדובעמ

ומכ ינגרוב ןותיעב יאנותיע יתייהו חיננ ,וישכע
?ןכפהמ תויהל לוכי יניא עודמ ."תונורחא תועידי"
תיעוצקמ הריירק חתפמ םדאש הדבועה םאה .עדוי םיהולא
.תונורתפה ץרוושל ?ןכפהמ תויהל ונממ תענומ יאנותיעכ


תיברעמה הדגב חתפ יריעצ שגפמב ףתתשהש ימ :וישכעו
ינש ,תינכפהמה םילעופה תירב ידהואמ םיינש ויה
הצובקה תמועל .תיברעמה הדגהמ םיניטסלפ םיריעצ
רורחש ןוגרא אוה חתפ ונתניחבמ ,ךלש תירורהסה
ןפואב ותוליעפב םיברעתמ ונלש םידהואהש ימיטיגל
תוליעפ םושב יתפתתשה אל םלועמ ,תישיא ,ינא .ינכפהמ

.קוריה וקה תולובגל רבעמ

התשיגפ ריבעהל הצלאנ תינכפהמה םילעופה תירבש הדבועה
יחרזאו יבשות םהש תירבה ירבחמ םיינשש ךכ ,הללאמרל
יכ ונשחש הדבועהמ תעבונ ,הב ףתתשהל ולכוי אל לארשי
שגפמב םיחוטב ויהי אל הדגהמו ל"וחמ ונלש םירבחה

.קוריה וקה תולובגב ךרעייש

התוא איה שקשקלו שקשקל ךישממ ,ץרווש רמ ,התאש הביסה
םיטסיקצורט לילפהל ידכ לכה השעת התא עודמ הביסה
העונתה לש תוטישה ןה ולא .םיברעו םידוהי םיניטסלפ
תנמ לע םהב הטקנ ,ב"הראב תיטסיקטרפסה ,רבעשל ךלש

.היביריו הידגנתמל לכנתהל

לילפהל ךחוכ לכב הסנמ התאש איה ךמויקב תוידוחייה
טפשמה תיב ריק לא םתוא דימעהל תנמ לע ךל םיבירי
ידהואו ירבחמ דחא ףא :ריהבהל בוש יל ןת ךא .ילארשיה
שגפמב ףתתשה/ףתתשי אל לארשיב תינכפהמה םילעופה תירב
ירבח ןיב ךרעיי םש םייקתיש שגפמהו ,םישובכה םיחטשב
תולובגב תירבה יליעפל יעיברה לנויצנרטניאה תגהנה

.ילארשיה שוביכה יחטש

יכ הדבועה ךא ,הצור התאש המכ שקשקלו תוסנל לוכי התא
.דגנה-תכפהמ תורישל רבוע התא םימיה םירבועש לככ
תא רשפאה לככ םיבר לאמש יליעפ תעידיל איבהל ךירצ
םיניטסלפ םיטסיקצורט לילפהל הסנמ התאש הדבועה

.אווש תומשאהו תונשלה תועצמאב םיברעו םידוהי

ינא ,ידמעמה קבאמהמ ןכסמ טילפ התאש םדוקמ יתרבס םא
םישנאו ,דגנה-תכפהמ הנחמל ךייש התא .יתדמע תא הנשמ
.לאמשב םיתרשמ םה ימ תא בוט בוט ןוחבל ךירצ ךגוסמ

add your comments


 

םעב םיבדנתמה לע Hebrew
by יקסנזרד סקילפ 6:17am Sat Feb 8 '03

print comment

דיחיה יבסל-ומוהה לטרופה לש תושדחה קסד שאר ,יתוא

טנרטניאה רתאל ףנוסמה לארשיב
היינש הגרדמ יאנותיע" הנכמ אוה ,"תונורחא תועידי"

.ומצע לע ןודאה בתוכ ,
חיכומה בושח הכ דיקפת לש ותועמשמ תא םיררבמ רשאכ
,הנושאר הגרדמ ינגרוב יאנותיע אוה ותעדל ןודאהש
תא ךירעמ "תונורחא תועידי" ןיאו בדנתמ אוהש רבתסמ

.הבתכ יפל םולשת ידכ דע וליפא ויתורש
וניא ןודאה לצנתמ ינאו יתיעט תואיצמבש הלוע ןכבו

.תישימח הגרדמ יאנותיע אוה היינש הגרדמ יאנותיע
לטרופה לש תושדחה קסד שאר" אוה ןודאהש הדימ התואב
טנרטניאה רתאל ףנוסמה לארשיב דיחיה יבסל-ומוהה
ומצע לע זירכהל רחמ לוכי אוה ,"תונורחא תועידי"
.תורדתסהל ףנוסמה םילכלכ םיניינעל ץועיו תורש שארכ
לע המסיס בתכ אוהש הלעי רבדה שורפ המ קודבנ רשאכו

."ףסכ ןיא םיינעל" :תורדתסהה ןיינב לש ריקה
בתוכ אוהש היצמרופניא לכ ומצע תא לילפמ ןודאה תינש
לע שגפנה ןוגראל ותוכייש לע הילע םותח אוהו ומצע לע
אוהש הנשמ הז ןיא .ומצע ונממ קר האב ח"תפ יריעצ

. קוחה יפל הרומח הריבע וז םג השיגפב היה אל ומצע
ךייש אל ללכ אוהש דמלנ יאדוו ןודאה לש אבה ובתכמב
יכ ,תיבה תא בזוע אל ללכב אוהו ,הז גוסמ ןוגראל
קיזהל םילוכיש ולאכ םיבוט אל םירבד ינימ לכ שי ץוחב
וילע רפיסו הז ןוגרא לע עמש אוהש אלא , דואמ ול

.תובדנתהב

.סקילפ


add your comments


 

כ"בשהו ץרווש סקילפ Hebrew
by דוד 11:48am Sat Feb 8 '03

print comment

ריבסהל ליחתמ רבכ אוה .קוחה שיא היהנ ץרווש יסוי
הצובקב רבח בחרמ דודש םיילארשיה ןוחטיבה יתורישל
הדגב ,יובא ,ךרענש שגפמב ופתתשה הידהואמ המכש
םיקבאמה הפ וכרענ רשאכ ,ץרווש ירה .תיברעמה
גהנ אל ,ומע תוחיש ןעמלו ף"שא תליספ דגנ םייתימאה
המרגורפ לע םש קבאנו ף"שאל רבחש סיוייד ירוא ומכ
רבח היה אלא ,דאהי'ג-ובא חצרל דע תיטרקומדו תינוליח
המצע הבישחהש תירורהס תידנק העונת וזיאב

.תיטסיקצורטל

הנשלהב יירבח לעו יילע םייאמ ץרוושש אלפה המ
?ילארשיה קוחב ףפונמ אוהש אלפה המ ?ןוחטיבה יתורישל
רמושו ותנידמל ןמאנ חרזא ןבומכ אוהש ,ץרווש ירה
ןלציל אנמחר - בדנתהל םיכסמ וניאש קר אל ,קוח
גלפל חרוט םג אוה ,אברדא .רבד םוש רובע -
.ולגר ףכ תא ךרוד אוה םהב םוקמו הליהק לכב ךסכסלו
םה היפסכ לכ רשא בייא טנס תדוגאב ןיד ךרוע ,ץרוושו
תובישח לעב ףוג איה עודיכ רשא תינגרובה הרומכה יפסכ
עדייל דאמ בוט גאוד ,תיטסילאיצוסה הכפהמל תירוטסיה
הידהואש הצובקב רבח בחרמש קוחה ןוטלש ישנא תא
םע שגפיהל םיזיעמ וליפאו ,םיחטשב הקלחב םיררוגתמ

.םשה םחרי ,םיינויצקאירה חתפה יריעצ

.רקיעו ללכ גאוד יניא .חוטבו ךומס הייה ,ץרווש
ורפסיש םיחטשב ונירבחל ךירבד תא ריבעא ינא ,אברדא
.תמאב תרשמ התא ימ תאו ךתולהנתה ,ךייפוא לע תצק
התאש חוטב ינא ,כ"בשב תדחוימה הקלחמל ש"ד ,בגאו
ךניא ןבומכו) ןיד ךרועכ ךתדובע לע יוארכ למגותמ
.(םתסה ןמ ,בדנתמ

add your comments


 

כ"בשהמ אל םה Hebrew
by רטכיד יבא 11:58am Sat Feb 8 '03

print comment

יכ םינמאנה םיארוקל חיטבהל לוכי ינא כ"בשה שאר רותב
ימל וא יל םיפופכ םניא בחרמ רמ םגו ץרווש רמ םג
םיסופיט ינשב שומיש תושעל ותנווכב ןיא יכו ,ידוקפמ
.ינלדבה לאמשה תורושב הכובמו הלהב תעירז תרטמל ולא

םכתמחלמב החלצהבו ,הרוסמה םכתדובע לע חכ רשיי
.שוביכב

add your comments


 

ךכ ךשמה ,ץרווש ןיד ךרוע Hebrew
by תדחוימה הקלחמה 2:01pm Sat Feb 8 '03

print comment

ללוכ ,םישנאה לש םיקיודמה םהיטרפ תא ונל רוסמ אנא
םע ךרכש תא ךל םלשל גאדנ ונאו ,םהיתורבעו םהישעמ

.הנידמל תדחוימ תונמאנ תפסות


!ץרווש ןיד ךרוע ,חוכ רשיי

תדחוימה הקלחמה

add your comments


 

קדרדל הלמ Hebrew
by ץרוש יסוי 2:20pm Sat Feb 8 '03

print comment


בחרמ דוד
לע ךמע חוכיוב אלו ךישעמב אלו ךב ךל ןיינע יל ןיא

.םלועב אשונ םוש
הנורחאל .הנקת רסח חור הלוח התאש הנקסמל יתעגה ןמזמ

.ךכמ רתויב רבודמ הארנה יפכש הנקסמל יתעגה
תורהצהב ךמצע התא הז ךתוא לילפהל לוכיש דיחיה םדאה
םייושעה ךישעמ לע תולוק ילוקב ךלש תונשנו תורזוחה
יוארה ןמ .ךתרבחבו ךביבס םהש םיפסונ םישנא לילפהל

.םיחקול םהש ןוכיסה והמ ועדיש
יפכ לוכי קר ינא ,ךתוא רוצעל ןבומכ לוכי יניא
ךינפמ ריהזהל ךתוא םיריכמה לאמשה ישנא לכ םישועש
לאמשה ינפ תא ריחשהל עייסל ותרטמש ,דושח םדאכ

.ינכפהמהו ילקידרה לאמשה תא דחוימבו

ץרוש יסוי

add your comments


 

לאמשב עגופש םישריח חיש Hebrew
by 'ץיבוביל ןרע 4:14pm Sat Feb 8 '03

print comment

הצובקהש הממ חטבו דיוד לש תועדהמ דאמ קוחר ינא ,יסוי
תחא אל .ךלש תועדהמ קוחר תוחפ אל ינא .תגציימ ולש
ךיא ההות ינאו םכינש ןיב תויוטטוקתהה תא ארוק ינא
םיווקב הרטמה התוא ןעמל לכה ךסב םיקבאנה ,םישנא ינש
יכה םייוניכה םע הברה ךכ לכ בירל םילגוסמ ,םייללכ
הזיאב ורקש םירבד לע םיחכוותמו םלועב םינושמ
וניבל דיחיה רשקהש ינוימד יטסינומוק לנויצנרטניא
תורמל .ןכסמה יקצורט ותוא דסייש היה תואיצמה ןיבל
תנמ לע לכה תושעל ךלש טהלה תא ןיבהל יל השק ,לכה
לע דיוד תא בילעהל ,ולש םירבחהו דיוד תא לילפהל
.םירחאו הלאכ תונובלע תועצמאב וב עוגפלו ולש עוצקמה
"םיטקש םיארוק" םתוא רידגהל רשפאש םישנאה גוסמ ינא
בשוח ינא .גציימ דיודש תועדה לע קולח דאמ ינאו ,הפ
לבא .לאמשה תא םיגלפמו םילצפמ התא םגו אוה םגש
.ייניעב הנושמ דאמ איה ךלש תוגהנתהה ,לכה תורמל
ויה ף"שא םע םישגפמה 80ה תונשב םג ,ךל רוכזכ
ירנבא ירוא ומכ םיצימא לאמש ישנא ויהו ,םירוסא
ךלש תוקקותשהה .קוחה לע ורבע םצעבש ןתנ יבייאו
םדא לש דירפמה וקה תא םכיניב הריבעמ דיוד תא לילפהל
לצפמ אוהש ךכב לאמשה תודחאל קיזמש ןפואב גהנתמה
ןיבל ,דיוד הזש ,תועמשמ תרסחו הנטק הצובק דועל ותוא
הזש ,טנרטניאה תועצמאב לאמש ליעפ לילפהל הסנמה םדא
םג ,םימודאה םיווקה תא הצוח התא יתעדל ,יסוי .התא
ךל עיצמ יתייה .ךלש תונפקותב םגו ךלש תונובלעב
,ינא .תאזה תוגהנתהב תרשמ התא ימ תא בוט בושחל
(סנרפתמ וא) ןוצרמ תרשמ התאש בשוח אל ,דיודמ לידבהל
לעופב לבא ,םיילארשיה ןוחטיבה יתוריש רובע הדובעמ
םייעובש ינפל אורקל יתחמש .הדובעה תא םהל השוע התא
םשורה תא לקלקת לא ,ךממ אנא זא ,ש"דח עיבצהל תארקש

.ריתומ התאש בוטה

ש"דח רעונ ,ןרע

add your comments


 

בחרמב ןיינע לכ יל ןיא ןרע Hebrew
by ץרוש יסוי 8:17pm Sat Feb 8 '03

print comment


םולש ןרע
ךל ריהבהל יל ןתונ התאש תונמדזהה לעו ךבתכמ לע הדות

.בחרמ דודל יסחי תא
דוד תא לילפמש אוה ינאש בשוח התא עודמ עדוי יניא
טנרטניאה לעמ תולוק ילוקב זירכהש אוה ינא םאה .בחרמ
?ריעה חרזמב םיניטסלפ םע תיאשח השיגפ ןגראמ ינאש

.אוה הז היה !אל
ןוגראל ךייש ינאש תולוק ילוקב יתעדוהש אוה ינא םאה

.בחרמ הז היה !אל ?ח"תפ ריעצ םע ולא םימיב שגפנה
אוה אל םא בחרמ דוד תא לילפמ ימ ,בושחת ךממ אנא
איה ותוא לילפמש אוה ינאש בחרמ לש ותדמע .ומצע

.לזגנה קאזוקה תדמע
ןוגראל רושק היהי וא שגפיי ילארשיש היעב לכ יל ןיא
ךכל תודגנתה יל שי .ח"תפ יריעצ ברקב הדובע השועה
אוה זאש םושמ הידימדניאה יפד לעמ תאז ריהצי אוהש

.וירבח לאו וילא ןוטלשה לש םירוקרזה תא הנפמ
לדתשמ ינא .ןוטלשה תא תותרשמה ןה הז גוסמ תורהצה
יכ בחרמל םירשקתמה ולא תא ריהזהל תאז תמועל

.םהל ןכוסמ אוה ויתוטישב
שופיחה עונמב םש התא רשאכ הידמדניאב וז הלאש קודב
תיטסילאיצוסה םילעופה תירב וא ,בחרמ דוד םשה תא

.םינורחאה םימיה 30 ךשמב
לע עידוה בחרמ רשאכש האלמ תוירחאב ךל רמוא םג ינא
,תוריחבה ברע וירבדל ךרעיהל הרומא התייהש ,וז השיגפ
לע רבדמ יניאו בחרמ תא םיריכמה לאמשה ישנא לכ
ינפמ ריהזהל ידכ תינופלט הזל הז ורשקתה ,וננוגרא
רנימק ןבוארל רשקתה ךבלמ תוקפס עונמל תנמ לע .בחרמ
ןוגראמ ןופלט לביק אל םאה ותוא לאשו ש"דח יגיהנממ
תא וליפא ריהזהל דציכ לאשו ותוא ריהזהש ונלשמ רחא
םיבתכמ ונלביק ונמצע ונא .בחרמ ינפמ הילגנאב לאמשה
םיריהזמה ונמע םירושק םניאש הילגנאב םינוגראמ
לע עדי תורזומ םיכרדב בחרמש אלא תאז קר אלו .וינפמ
רסמ רבדמ ינא וילע ןוגראה וא ונאש ילבמ ולא םיבתכמ

..וינפמ ונתוא ריהזהל ידכ וניניעב ונמע ורשקתהש ול

.אבה ליגרתה תא תושעל ךל עיצמ ינא ןכ לע רתי
המ הארו הז רתאב שופיחה עונמב ס"פב םשה תא םושר
וא ינא רשאכ הרוק המו רמאמ בתוכ בחרמ דוד רשאכ הרוק

.רמאמ םיבתוכ רחש
ללככש העוט ינא םא שופיח רחאל יתוא ןקתו ילש םשורה
םירמאמל סנכנ אוה תאז תמועל ,וירמאממ םימלעתמ ונחנא

.םנכות תא ףלסל תנמ לע ונלש

.םינורחא םיאשונ השולש לשמל חק

ש"דחב ימינפה קבאמה תלאש .1

.ללחל תרובעמה תלאש .2

.םיגרבנזורה תלאש .3

ימואל סיסב לע גוליפל םידגנתמ ונא יכ ונבתכ ונחנא
ונתדמע .ינויצקאיר גוליפ הז היהיש םושמ ש"דח ךותב
ונל הבושח ש"דחש איה םייתש אלו תחא אל ונרבסהש יפכ
לאמשה יליעפ לש ןוגראה תא םיווהמ הרושה ירבחש םושמ
לש הגהנהלו המרגורפל םידגנתמ ונא יכ .רתויב לודגה
ץומיא איה ש"דח ירבח רובע המידק ךרדה יכו ש"דח
םע וניחוכיו לכב תאז ונרבסה .תינכפהמה המרגורפה
ונא יכ תוריחבה ינפל ונרבסה .םירחאו דלאב לא אנבא"

.וז הביסמ קוידב ש"דח תא קזחל םינינועמ
לשמל .ינורקע ןפואב גוליפ דגנ ונאש ונעט אל םלועמ
ינכפהמ בור שי הב תרחא היצאוטיסב םידגנתמ ונייה אל
םלוא .יטסימרופרה ןימיהמ הדרפהו גוליפל ש"דח ךותב
תרשי הזש םושמ גוליפל םייקה בצמב םויה םידגנתמ ונא

.םילעופה דמעמ תא אלו תונויצה תא
קבאמל דוגינב ,תרהצומה ונתדמעל דוגינב בתוכ ימ
הטישה לש ןויגהל דוגינב , תוריחבה ינפל ונלהינש
איצוהל ידכ םויה ש"דח תא גלפל םישקבמ ונא יכ ונלש

?בחרמ דוד אל םא ,םשמ םירבח רפסמ
סיסב לכ תרסח הצמשה וא ימיטיגל חוכיו הז םאה
אב אוהש רורב ?תרשל הז ןווכמ ףוליס אב המ ?יתדבוע
םירקש לש האצות אוה םא םג ונכרדב םילושכמ םישל

?וחילצי ולא םילושכמ םא טקפאה היהי המ .םיפוליסו
לע ש"דח י"קמ תא גלפל םישקבמה ולאל ?ורזעי םה ימל
העונתה ?הז לכמ חיוורמה היהי ימו ינויצקאיר סיסב

.תינויצה
יכ ונבתכ ונא .תרובעמה תלאש תא חקינו הבה .2
וניהד "םיעושעשו םחל" תויהל הדעונ ללחל התחילש
רדרדמה םבצממ םינומהה לש בלה תמושת תא תונפהל

.תושונאה דגנכ תננכתמ ב"הראש הארונה המחלמהמו
עריאש ןוסאה יכ הרק ןוסאה רשאכ דיימ ונבתכו ונפסוה
התייה תיללחהש ךכמ האצותכ אלא ינכט ןוסא םתס וניא
שוב תא ונמשאה וניהד .הבוט התייה אל הקוזחתהו הנשי

.תעשופ החנזהב
חלש שובש םינעוט ונאש חיכוהל ידכ הז חוכיול סנכנ ימ
אל םא ,ץצופתהל ידכ הליחת הנווכב םיטנאורטסאה תא
?תרשמ קוידב הז ימ תאו הז המ ?עודמ .בחרמ דוד
רשאכ ונלש תונימאב עוגפל דעונ הזש רורב ידימ ןפואב
םג .ונתדמע לש ןווכמו עדומ ףוליסב לחוב אל בחרמ

.םזילאירפמיאה תנגהל האיצי רבד לש ושוריפ רשאכ
גרבנזור יטסינומוקה גוזה תלאש תא חקינו הבה.3
םישימחה תונשב גרוהל איצוה יאקירמאה םזילאירפמיאהש
שיא .מ"הרבל םוטאה תצצפ תודוס תרבעה לש אווש תמשאב
,ובמס םשב םתוחהו ןימי דצמ עובק ןפואב בתוכה ןימי
.לגרמ היה אוהש הדוה גרבנזור סוילויש ידגנכ ןעט
.גוזה לש גרוהל םתאצוה תנגהל אצי ובמס וניהד
ותשא ,גרבנזור לתא יחא סלג ןירג הז היה תואיצמב
םה וז הידוה ךמס לעו ,ןועיט תקסע ךמס לע הדוהש
דוד אל םא ובמס לש ותדמעב דדצל ץר ימ .גרוהל ואצוה
רתאב ןימיה ןמיל תובצייתה ךותו תמאל דוגינב .בחרמ

?םזילאירפמיאהו
תובצייתה ךות םינווכמ םיפוליסב בחרמ שמתשמ עודמ
דגנכ ,םזילאירפמיאהו תונויצה ,ןימיה דצל עבק ןפואב

?וניתודמע

.עודמ ךל רפסא
ינא .דהואכ ותוא לבקנש ונילא הנפ בחרמ דוד ותעשב
יתעדיש תורמל ,בויחב ךכ לע בושחל ןכומ יתייה תישיא
שיא לכה ךסב אוהש יתנעטו הפיחב בוט אל םש ול ישיש
תטלחה הלבקתהו טועימב יתייה .תונתשהל לוכיה ריעצ
,הנטק אל תישיא הניט רבצ אוה ךכ לע .ולבקל אלש בור
ידכ ונילא הנפ אוהש שיחכמו הז ןיינעב רקשמ אוה רשאכ

.דמועמכ לבקתהל
זאמו תיטילופ הניחבמ ביצי אל דואמ םדא אוה בחרמ
השימח ךרעל ףילחה אוה םייתנש ךרעב ותוא ריכמ ינאש
ומצע ינפב ארונ אל הז םג םלוא .םייטילופ םינוגרא
אלא .םינוגרא ףאו תודמע םינשמו םיפילחמ םישנא ןכש
לש הפוקתב םהלש ןוגראה תא םינשמ םישנא ללכ ךרדב
לשמל .םנוגראב רבשמ תרצויה ,תישממ תירוטסיה העונת
המחלמב םיוסמ דצל דגנתמ םירבחהמ קלח רשאכ המחלמ ברע
םישנא דואמ טעמ .דחאכ םידדצה ינשל דגנתמ רחא קלחו
לכ םינעוט םה רשאכ תועובש רפסמ ידמ םינוגרא םיפילחמ

.וז ץראב הז ימואלניב ןוגרא לש גיצנה םהש םעפ
ענ אוה םעפ לכב בחרמ תא ריכמ ינאש זאמש רתויב עורגה
ןוגראה רשאכ .יטסיקצורטה םורטקפסב ינמי רתוי ןוגראל
אוה "תינכפהמה םילעופה תגלפמ" , אצמנ אוה וב יחכונה
.יליה יר'ג םשב דואמ תחשומ שיא דמע ושארבש ןוגרא
יעצמא םושב לחב אלש תיטסיקצורטה העונתה לש ןילטסה
רשאכ ,תיזיפ תומילא דעו םירקשמ וידגנתמ דגנכ קבאמב
וילא םיפסכ תרבעהל רושקו ינימ ןפואב םישנ לצנמ אוה
לש ימויה ןותיעהש חבשה ירתכ תרומת יפדקכ םדאמ
יליה לש וישרוי .הרומתב ול רשק יליה לש ונוגרא
דוד .תוטיש ןתואב םיכישממ םינש ךשמב וינגס ויהש
ריהצה אוה םימדוקה וילוגלגבש םושמ תאז לכ עדוי בחרמ
תועמשמ המ .יטילופ טידנב היה יליה ןכאש תחא אל
רבוחה דחא ?יטסיסכרמה ןולימב יטילופ טידנב גשומה

.לאמש דגנכ ןימיל
טידנבה ימ תא .בחרמ דוד תא םויכ ראתמ הז גשומ
הז המ תא ךל רמוא ?תרשמ הז המ תא ?תרשמ יטילופה
םיערפומ םלוכ םיטסיקצורטהש םשורה תא רוציל ,תרשמ
אלש תובר םימעפ בחרממ יתשקיב .םינכוסמו םינכסמ
בותכיש .בתוכ ינאש לוכשאב הז גוסמ םיחוכיול סנכיי
קוידב .ברעתא ינאש ילבמ ולש לוכשאב הצור אוהש המ
שקעתמו ברסמ ןבומכ אוה .הז םשור תריצי עונמל ידכ

?תרשמ הז המ ?עודמ .ילש תולוכשאל סנכיהל
הצור יניאש םילאונ םיחוכיו ילע תופכל לדתשמ אוה

?עודמ ,םהב
ךבתכמש יפכ ךלש הרקמב הצר וב טקפאה תא גישה אוה
אוהש ןוגראה תא ריכמ תייה םאש ענכושמ ינא .דיעמ
ןכסמה םשור תא ךילע השוע היה אל אוה וילא סנכנ

.םייתימאה ויעבצב ותוא האור תייה אלא ,ללפומה

.ךלש תונקסמל דבל עיגתו יתשקבכ השעתש הווקמ

ץרוש יסוי הכרבב

.תיטסילאיצוסה םילעופה תירבadd your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.