[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
sydney

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
tijuana
uruguay

South Asia
india
mumbai

West Asia
israel
palestine

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

ש"דח רבשמו תיטיסלאירפמיאה המחלמה ,תדמתמה הכפהמה Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 7:25am Fri Feb 7 '03
swl_p@hotmail.com

תדגונמ תישממה תירוטסיהה העונתה
המרגורפל דוגינ תילכת
תונידמ יתש לש תיטיסמרופרה
י"קמ/ש"דח לש רבשמה ןאכמו

print article

רמא טנסב ץוח יסחיל הדעוה ינפל יאקירמאה ץוחה רש
תא םדקל הדעונ המחלמה יכ הטושפה תמאה תא שמא
ינפ תא ףרוג יוניש תונשלו רוזאב ב"הרא לש םיסרטניאה

.רוזאה
םיבר םישדוח ךשמב המיקה ב"הראש ןשעה ךסמ עמשמ
טנסב ןוידב עגרל דרוה להקה תעד תא תונוהל הדעונש
יפוא הניא שוב לש הלאשה :הרמאנ תמאהו יאקירמאה
טלחומ ןפואב טלתשהל ךיא איה הלאשה .יקאריעה רטשמה
ידי לע תורישי טלשנה רוזאל וכפהלו ןוכיתה חרזמה לע
םלועה תמחלמל דע רוזאה היהש יפכ םזילאירפמיאה

.הינשה

.םייח ונא הב תואיצמה תנבהל הדוקנל ןאכמו
,"תדמתמה הכפהמה" םשב העודיה יקצורט לש הירואיתה
תולשחנה תויטסילטיפקה תונידמב תונגרובה יכ הריבסמ
תא תושעלו םעה ינומה שארב דומעל תולגוסמ ןניא
דמעמ םכש לע לטומ הז דיקפת ןכ לעו תיטרקומדה הכפהמה

.םילעופה
הכפהמ ,תימואל תואמצע םה תיטרקומדה הכפהמה ידיקפת

.שועית ,תיררגא
הינשה םלועה תמחלמ רחאלש תירוטסיהה העונתה תוחתפתה
תושארב ימואל רורחשל העונתה יכ התארה ראשה ןיבש
תואמצע הגישה תינמואל תונגרוב ריעז וא תונגרוב
קבאמ יכרדב םימעפ .םזילאירפמיאהמ תילנימונ תימואל
יפכ המחלמב ןוחצינ ךות םימעפו ודוהבכ תומילא אל

.ריגל'אב הרקש
תאז תוחתפתה לע ועיבצה יקצורט לש הירואיתה ירקבמ
.יקצורט לש הירואיתה תא הכירפה תואיצמהש עובקל ידכ
יובינה יכ הדבועה תא יקצורט לש וירקבמ ופיסוה ךכל
המחלמה רחאל יכו המחלמה ךשמב סורקת מ"הרב יכ ולש
תא ףוטשי ינכפהמ לגו קומע רבשמל סנכי םזילטיפקה

.םלועה
תוריתסה קמוע תא וחותינב העט יקצורטש תמא וז ןכבו
מ"הרב תסירקל סחיב וחותינ תא בתכ הב הפוקתב .מ"הרבב
התכוה היסורב תילאמשה היציזופואהו תולגב היה אוה
חינה אוה האצותכ .ןילטס ידיב החצרנו ריביסל החלשנ
תוחוכ תוחתפתה תא וקנח םייטרקוריבה רוצייה יסחיש
הטילשה יסחי תואיצמב ,םיעבראה תונשב רבכ רוצייה
קר רוצייה תוחוכ תא קונחל ולחה םייטרקוריבה הקולחהו
מ"הרב לש התסירקל איבה רבדהו םינומשה תונש ףוסב
קדצ יקצורט עמשמ .יקצורט לש יובינ רחאל הנש םישימחכ
תכרעהב העט אוה המגמה לע עיבצה רשאכ יללכ ןפואב

.תקפסמ היצמרופניא רסוחמ העפותה תמצוע
תושונאה תיברמ הב היינשה םלועה תמחלמ רחאלש הפוקתב
,תיצאנה הימרג לע מ"הרב לש ןוחצינהמ תוקומע המשרתה
תוצראב תיונגרובה ,חתפתהל הכישמה מ"הרב הב הפוקתב
וגישה ,מ"הרב יגיהנמ םע תיטילופ תירב ושעש תולשחנה
ילגר תא העמק תוקחוד ןה רשאכ תימואל תואמצע

.םזילאירפמיאה
,מ"הרבב רוצייה תוחוכ תוחתפתה לש הגיסנה תלחתה םע
ריעזהו תונגרובה תא קוחדל םזילאירפמיאה לחה
לשמל אטבתה רבדה .הרוחא " ישילשה םלוע"ב תונגרוב
םירצמ תמגודכ ,"םיהוזמ יתלבה" םירטשמה לש םלוסיחב
מ"הרב תסירק רחאל .הקירפאב המורקנא וא רצאנ לש
לש ינויצקאירה יפואה תא הפשחש תפסונ הגיסנ קלח
שי הז רשקהבו ,"ישילשה םלועה" תונידמב תונגרובה
הכימתב הלדנמו תאפרע לש םדיקפת תא תוארל
הארונה הגיסנה תא תוארל שי הז רשקהב .םזילאירפמיאב
ץוחמ לא םדא ינב עברו דראילימכ הקרזש תושונאה לש
תוחתפתהב שדח בלשב םיאצמנ ונא התע .יתרבחה רוצייל
המ לכ תא ומצעל ריזחהל שקבמ םזילאירפמיאה רשאכ תאז
הרישי הטילש וניהד .הינשה םלועה תמחלמ רחאל דביאש

.תימואל תואמצע וגישהש תונידמה לע
העונתה תא ןיבמו ושארב ויניעש ימ לכל רורב התע
חרכה שי םזילאירפמיאה דגנכ דומעל תנמ לעש ,תישממה
םירטשמה תא הנפלחתש םילעופה דמעמ לש תוכפהמב
תויטסילאירפמיאה תונידמב קר אל םימייקה םינגרובה

.תוחתופמ אלה תונידמב אלא
אוה מ"הרבל סחיב יללכ ןפואב קדצ יקצורטש םשכש וניהד
תונידמל סחיב המגמל סחיב וניהד יללכ ןפואב קדצ םג
דמעמ לש הכפהמ איה ןהב תומדקתהל ךרדהש תולשחנה
םע תיטרקומדה הכפהמה לש תומישמה תא רבחתש םילעופה

.תיטסילאיצוסה הכפהמה ידיקפת
שי תיטסילאירפמיאה המחלמה תנוכמ תא תוכהל ידכש עמשמ
ינכפהמ רטשמב ןיסוח םדאצ לש רטשמה תא ףילחהל חרכה
התייה קאריעב תינכפהמ הלשממ .םילעופה דמעמ לש
רצוי היהש המ םידרוכל תימצע הרדגה תוכז הקינעמ
התייה איה .היקרוטב ללוכ רוזאה לכב תרשרש תובוגת
הנידמה יגיהנמ ישארל לעמ םידוהיה םינומהל הנופ
יניטסלפה םעה םע ףתושמ דיתע םהל החיטבמו תינויצה
םילייחל הנופ התייה איה .יטסילאיצוס ןוכית חרזמב
יכ םהל הריבסמו םהידקפמ ישארל לעמ םיאקירמאה
תחלושה טפנה יליא תלשממ תא ליפהל אוה םהלש סרטניאה
תונגרובה לש םיסרטניאה ןעמל גרהלו גורהל םתוא
היה קאריעב ינכפהמ רטשמ .תיאקירמאה תיטסילאירפמיאה
דוגינב תיטסילאירפמיאה המחלמה תנוכמ תא תוכהל לגוסמ
םויכ םייקה תינמואלה תונגרובה ריעזה לש רטשמל

.קאריעב
לאמשה לש המגודל דוגינב תישממה תירוטסיהה העונתה
.ש"דח/י"קמ לש רבשמה תא הריבסמה םג איה יטסימרופרה
םיטקפאהמ ולצינ םהש םשורה תא היה וז הגלפמ יגיהנמל
םינש ךשמב םיעיצמ םהש ןורתפהש םושמ מ"הרב תסירק לש
ואר םהו שחרתהל דמוע "םימע ינשל תונידמ יתש" לש
תימואל תואמצע תגשהב עיסיש רישכמה תא ולסוא םכסהב
םויכ םייח ונייה וליא .ץראהמ קלחב ולו תיניטסלפ
היה ילוא ,תמדוקה האמה לש םישישה וא םישימחה תונשב
תימואל תואמצעל הכז דנלריאמ קלח לכה רחא ,יוכיס הזל
ןיא םויכש אלא .תמדוקה האמה לש םירשעה תונשב רבכ
רחאלש תינכפהמה תואגה לש םירשעה תונשב םייח ונא
םלועה תמחלמ רחאלש םינשב אל םגו תיסורה הכפהמה
הטישה רבשמ לש ומוצעב םיאצמנ ונא םויכ .היינשה
תרזחה ידי לע ותוא רותפל הסנמה תיטסילאירפמיאה
םלועה תמחלמ ינפל םלועב היהש בצמל הרוחא הירוטסיהה

.תיסורה הכפהמה ינפל םגו היינשה
תונידמ יתש לש ןורתפל אל םיכוז םה םתעתפהל ןכל
המחלמל אלא , יטסילאירפמיאה רדסה לש תרגסמב
ןוכיתה חרזמה תא ריזחהל הדעונש תיטסילאירפמיא
הז .רוזאה לכ לש תימואל תואמצע אלל הרישי הטילשל
ךא תאז לכ לכעל ןמז ש"דח/י"קמ לש םיטנטילימל חקיי

.ונתרזעב תאז ולכעי רבד לש ופוסב םקלח
ש"דח/י"קמ לש הלוסיחל םידגנתמ ונא וז הביסמ קוידב
י"קמ לש הגוליפל םילעופה םיחכונה היגיהנמ די לע
תאו תונויצה תא תרשי קרש ירנויצקאר סיסב לע ש"דח
קלח ש"דח לש הרושה ירבחב םיאור ונא .םזילאירפמיאה
תינכפהמה םילעופה תגלפמ תא דיתעב ומיקיש ולאמ בושח

.תדמתמה הכפהמה לש הירואיתה תנבה סיסב לע
הנורחאל התלע הב ליזרבכ תונידמב תבצינ הלאש התוא

.הלול לש ותושארב תיממע תיזח תלשממ
תוחתפתה תא ןיבהל לגוסמ וניאש ינכפהמ אלה לאמשה
רחאלש תוחתפתהה תא תפקשמ ותרכהו האולמב תואיצמה
ולא תויוחתפתה יכ ןיבהל ילבמ ,היינשה םלועה תמחלמ
,רבעשל מ"הרב לש התוחתפתה ךשמהו המויקב תורושק ויה
דגנכ דומעת "תימואלה תונגרובה"ש םיווקמ
ינפל תורקל ילוא היה לוכי הז רבד םא .םזילאירפמיאה
ךרדמ התשע הירוטסיההש ףוקיעה םויכ ,מ"הרב תסירק
הכפהמה תירואית הביצמ התוא הלאשהו םייתסה ךלמה
לכב תדמוע ,תימלוע תיטסילאיצוס הכפהמ-תדמתמה

.הפקות
םינגרובה םירשה לש םקוליס תא תשרוד הכפהמה ךרד
עבטמה ןרקל ונתינש תוחטבהה לוטיב ,הלול תלשממ
לש םילעופה תגלפמ .םעה ינומה סרטניא דגנכ ימואלניבה
םיניבמה םינכפהמו תונגרובה אלל טולשל הלוכי הלול

.הנממ תאז םישרוד 1917 רבוטקוא יחקל תא

ץרוש יסוי

.תיטסילאיצוסה םילעופה תירב

www.swlp.org

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.