[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ
www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
finland
france
germany
czech republic
ireland
italy
netherland
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
quיbec
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
brasil
chiapas
colombia
mexico
uruguay

India
india

West Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
la
madison
maine
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

םיימואלניב םיליעפ לש חוויד - הטאלב םיטילפה הנחמ Hebrew
by תוירדילוס ןוגרא 6:16pm Sun Jun 2 '02

הנחמש םיליעפה ואר ועיגהשכ
,םישנ י"ע ובורב בשוימ םיטילפה
.םינקז םירבגו םינטק םידלי
60 ל 13 םיאליגה ןיב םירכז
,רקובב םדקומ הרושב ורדתסה
,וסוכ םהיניעו םיקיזאב ותפכנ
םקוהש רצעמה זכרמל וחקלנ םהו
.םכש ילושב ,הראוועב
רמאנ ךא ,וררחוש םירוצעהמ קלח
םיטילפה הנחמל רוזחל אל םהל
.םיבורקה םימיה תשולשב הטאלב
רפסמ .רצעמב םיאצמנ ןיידע ראשה
כ שיש הארנ ךא ,עודי אל םירוצעה
רתוי וליפאו ,םירוצע 1,000

print article

םכש ,הטאלב םיטילפה הנחממ ןוכדע
תימואלניב תוירדילוסל ןוגראה י"ע חווד
(רדיינש ידע י"ע םגרות)

הנחמב םיימואלניב םיליעפ :חוודמ אלש המ לע םיחוודמ
.תינש שבכנש ,הטאלב םיטילפה

םיטילפה הנחמב תאצמנה ,ןלוג עטנמ ןופלט תחיש ונלביק
.תינש שבכנש ,םכשב הטאלב

םולש יליעפ 20 כ לש הצובקב תילארשיה הרבחה איה עטנ
:ומכ תונידממ םיימואלניב
תפרצ ,הילרטסוא ,דנלסיא ,דנלריא ,הילגנא ,ב"הרא
.ןפיו
ךותל םדא תויוכז יליעפ תורשע םע סנכיהל וחילצהש רחאל
.הפועתה למנל עגרכ םירזחומ קלח ,םיחטשה
םוקמה יבשות .םכש ךותל עיגהל םיירהצה רחא וחילצה םה
,תועבג ךרד ורבעש תויפולח םיכרד ךרד עיגהל םהל ורזע
הדוקנב .םייאבצ םימוסחמ רפסמב רבעממ ענמיהל תנמ לע
הזש תורמלו ,הייריה תנוכממ דבכ רורצ קנט הרי תמייוסמ
היווח התיה תאז קפס אלל ,םהילא רשייה ןווכמ היה אל
.המיענ אל
סנכהל תופיקע םיכרד ואצמ םה הכישחה תדר ינפל קוידב
םיבשותה י"ע םוחב ולבקתה םה .הטאלב םיטילפה הנחמל
םש ,הנחמה יתבב וסרפתהש רתוי תונטק תוצובקל וקלחתהו
.םהיחוויד תא םיחלוש םה םשמו עגרכ םיהוש םה

י"ע ובורב בשוימ םיטילפה הנחמש םיליעפה ואר ועיגהשכ
םיאליגה ןיב םירכז .םינקז םירבגו םינטק םידלי ,םישנ
םיקיזאב ותפכנ ,רקובב םדקומ הרושב ורדתסה 60 ל 13
,הראוועב םקוהש רצעמה זכרמל וחקלנ םהו ,וסוכ םהיניעו
.םכש ילושב
הנחמל רוזחל אל םהל רמאנ ךא ,וררחוש םירוצעהמ קלח
.םיבורקה םימיה תשולשב הטאלב םיטילפה
ךא ,עודי אל םירוצעה רפסמ .רצעמב םיאצמנ ןיידע ראשה
.רתוי וליפאו ,םירוצע 1,000 כ שיש הארנ
םיתב המכ עודי אל ,וסרהנ םיטילפה הנחמב םיתב רפסמ
,םיתבה יבשות דגנ ןווכש השעמב וסרהנ םה םאהו וסרהנ
םירקמ) תורצה תואטמסב םיענה םיקנטה תעונתמ האצותכ וא
.(הטאלב םיטילפה הנחמל הנורחאה השילפב ורק ולא

הליעפ ,קוהראטס םהיניב ,תורחא םישנ רפסמו עטנ עגרכ
לבגומה םדא ררוגתמ וב תיבב תואצמנ ,ב"הראמ העודי
וסני םיליעפה ,תיבה ךותל וצרפי םילייחה םא .תישפנ
.בצמה תא םהל ריבסהלו םתוא ענכשל
םיניטסלפ םישנאל םילארשי םילייח ןיב תומדוק תושיגפב)
תואצותל וליבוהש תונבה יא ויה ,תויולבגומ םע
.(תוינסרה

,הידיפאר םילוחה תיבב תאצמנ םיליעפ לש תפסונ הצובק
ינשו קנט לע ונל חוויד ,םיליעפה דחא ,ןאירב .םכשב
םיסנלובמאהשו ,םילוחה תיבל הסינכב םימקוממה םי"שמגנ
םיכרועה םילייחב םייולת םילוחה תיבל עיגהל םיצורה
לופיט קינעהל ירשפא יתלב הז ךכ י"עו ,םיבכרב שופיח
.ןמזב םיעוצפל יאופר
תומכל רשקב ,םילייחה ידי-לע םיסנלובמאה תווצ תריקח
תנווכ ילוא ןמסמ ,םילוחה תיב תודימלו תווצה ישנא
.םילוחה תיבל תידיתע השילפ
ברעתהל םינווכתמ םיימואלניבה םיליעפה ,הזכ הרקמב
.םילייחה תוטלחה לע עיפשהל תוסנלו ןתמו אשמב

,תיטמולפיד תוליעפ לע םיחווידב האלמ תרושקתה םייתנב
.רוזיאל תועיגמה תוימואלניבו תויאקירמא תוחלשמ לעו
ליבותש ,המרופר עצבל תשרדנ תיניטסלפה תושרה
הז לכ .ןוחטבה תוחוכב הדחאהל ךכמ האצותכו ,היטרקומדל
תואיצמב הלילה םישחרתמה םיעוריאהמ קתונמ וליאכ הארנ
שוביכה לש תואיצמ ,הטאלב םיטילפה הנחמו םכש לש
.רתויב תילאטורבה ותרוצב

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.