[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.31 August 2003

Seminar on the Palestinian Struggle and Globalisation
http://
09:00
Sun 31/08/2003
Bethlehem Hotel

The Alternative Information Center is organizing an international seminar to discus and to analyze the Israeli-Palestinian conflict in the framework of the military globalization. We wish to set questions on the table and to look for common strategies of resistance to war and oppression.The conference aims to bring together Israelis, Palestinians and internationals from different civil society organizations who are interested in enhancing their background concerning the Israeli-Palestinian struggle within the global context. Sunday 31.8.2003 9:00 - 11:00 Press conference in Ramallah 11:00 16:00 Alternative tours: Bethlehem and the settlements or Jerusalem
הנוכשה סקט לומ הנגפה
תופתתשהב םימודקב השדחה
םתיא יפא
025660648, 035663291
וישכע םולש
http://
17:00
Sun 31/08/2003
םילשורימו ביבא לתמ תועסהתכשמנ תויולחנתהב היינבה תפונת"האורה תעבג" תולחנתהב היינבה תבחרה תא "וישכע םולש" תפישח תובקעב
.האפקוה םוקמב היינבה ,םש ןיגפהל ונתנווכו
!תויולחנתהה לכ ונופיש דע ןיגפהל ךישמנ,צ"החא תועשב ,טסוגואב 31 -ה ,בורקה ןושאר םויב
,םתיא יפא ,ןוכישה רש ךונחי
.םיפתתשמ ברו ראופמ סקטב םימודק תולחנתהב השדח הנוכש

! טקשב רובעל רוסא וזה "הגיגח"ל
:תואירקב הז סקט לומ ןיגפהל ונתנווכב
!תסרוה וזה היינבה
! ע"שי תצעומ לש ןלבק -ןוכישה דרשמ

העשב ואצי תועסה 17:00.
:תופרטצהל ונדרשמל ורשקתה אנא 025660648, 035663291.

.וז הנגפה רושיאל השקב ונשגה
םייקנ -תיטרקומדו המילא אל האחמ תעבהל ונתשקבל וברסי הרטשמהו אבצה םאב
.יפולח עורא
.צ"החא ןושאר םוי תא םכנמויב וניירש אנא - ןכ לע
Settlements Building Drive ContinuesWe will continue such protests until all settlements are evacuated.
HaRoe, and our intent to demonstrate there, construction was frozen.
Following Peace Now's discovery of the expansion of GivatNext Sunday, August 31 in the afternoon,

settlement of Kedumim during a grand ceremony with many participants
of Housing Effie Etam intends to dedicate a new neighborhood in the
MinisterTHIS CELEBRATION WILL NOT HAPPEN IN SILENCE!

to demonstrate against the event with the following statements:
We intend

THIS BUILDING IS Destroying US !

The HOUSING MINISTRY IS YESHA's AGENT !Transpportation will leave at 17:00

our offices to confirm your participation 03-5663291, 02-5660648
Please phonecarry out an alternative action. Please reserve the date in any case
for a non-violent democratic expression of our objection, we will
If the army and the police refuse the requested permit

םורופה לש האחמ תרמשמ
ביבא - לת ש"דח לש יחרזאה
08-6433266
ימלשורי לאומש
http://
18:30
Sun 31/08/2003
תידוהיה תונכוסה ןיינב לומ

!םולש םלוכל

היתונווכ דגנכ האחמ תרמשמל םכתא ןימזמ ,ביבא - לת ש"דח לש יחרזאה םורופה
,דבלב םידוהיל ,לילגבו בגנב םישדח םיבושיי 30 תונבל ,תידוהיה תונכוסה לש
.הלא םירוזאב ,םייברע םירפכ יבשות לש םהיתומדא תעקפה ךות

תונויצה ןיבש ,רשקה תא שיגדנו ל"נה תינכותה דגנ ןיגפנ ,תרמשמה ךלהמב
.לארשי תנידמ לש ינעזגה היפואו

ןיינב לומ הכרדמב ,ביבא - לתב ,טסוגואב 31 'א םויב םייקתת ,תרמשמה
,ןיינבה דיל היהת תרמשמה) .17 ,ןלפק בוחר :תבותכב ,תידוהיה תונכוסה
:העשב ,תרמשמה תליחת .(בוחר ותואב 12 ורפסמש 18.30.

!םימיאתמ םיטלש םע עיגהל םינמזומ םלוכ\ןלוכ

:םיפסונ םיטרפל
לבוי 050-613924 -
(ילוק אתב העדוה ריאשהל רשפא) לאומש 08-6433266 -

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.