[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.18 October 2003

,תבכרה תנוכשב הדובע םוי
הלמר
שויאעת
http://
00:00
Sat 18/10/2003


םינש המכ ינפל .עבש ראב-דול תבכרה תליסמ דיל תאצמנ הלמרב תבכרה תנוכש
יספו ריהמה שיבכ ןיב האולכ איה םויהש ךכ ,דולמר ףלחמ הנוכשל דומצב הנבנ
לע וא ,ישארה שיבכה תפש לע דועצל םיבשותה םיצלאנ הנוכשהמ תאצל ידכ .תבכר
,םהייח ןוכיס ךות ,תבכרה יספ

לש םינגומ םירייד םה הב םיבשותהמ קלחו ,'48 ינפל המקוה תבכרה תנוכש
תומלשמ תוחפשמהמ קלחש תורמל .םינש תורשע הזמ תוריכש ימד םימלשמה ,רדימע
תומדאהש הנאותב םיינוריעה םיתורישה בור תא ןהל תקפסמ הניא הייריעה הנונרא
הלוכ הנוכשהו ,םייקוח םניא הנוכשה יתבש ךכ ,תויאלקח תומדא וזרכוה םוקמב
.יוניפל תדעוימ

תבכרה תנוכשב הדובע םוי םייקנ ,(תוכוס לש ינשה גחה) ,רבוטקואב 18 ,תבשב

:הדובעה םויב השענ המ

.הנוכשה יתאפב תבכרה יספ לע רתלואמה רבעמל השיגה תא רפשתש ךרד לולסנ
תבכרה יספ ךרואל תכלל ילב ריעה זכרמל עיגהל םיבשותל רשפאת השדחה ךרדה
.ריהמה שיבכה ךרואל וא ,דאמ לבגומ וב היארה הדשש עטקב


.הנוכשה ידלי תחוורל ןטק םיקחשמ שרגמ םיקנ

:ל תופיחדב םיקוקז ונא הדובעה םוי ךרוצל

.תוליעפה יוסיכל תויפסכ תומורת

.םיקחשמה שרגמ רובע םינקתמ תמורת

חינהל ןויערה תא קודבל ידכ ,םיאלגב ה\ןיבמש ת\יאלמשחו הקינורטקלא ת\סדנהמ
.תברקתמ תבכר ינפמ ריהזהל רשפאיש יטפוא יאלג םוקמב

תי\רגנ

תי\רגסמ

םירדעמ

תרשרש ירושמ

יבחרב תבכר תונחתב תומורת ףוסיאו הרבסה יזורכ תקולחל םיבדנתמו תובדנתמ
ץראה

,הדובעה םויל עיגהל םינמזומ םכלוכ .שויאעת ישנאו תושנ דצמ ץמאמל תומתריה
םיבשותה םע דחיב דובעלו ,הנוכשה תא ריכהל

.ךשמהב וחלשיי םיפסונ םיטרפ

ןכתוארל םיפצמ
דול הלמר תווצ

:םיפסונ םיטרפל
ילט 053-367102
הרודזיא 03-5274071(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.