[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

הרזח | Back

Indymedia is a collective of independent media ogranizations and hundreds of journalists offering grassroots, non-corporate coverage of major protests.15 August 2003

תורכוז לש טולישו רויס
דודסיאב
ןתיא 056-314229
תורכוז תתומע
p://www.nakbainhebrew.org/htt
09:00
Fri 15/08/2003
בורוזולרא תבכרמ העסה

.הלמר ךרד רובענו א"תב זכרמ תבכרמ 9:00 העשב אצנ ,15/8/2003 ישיש םויב
-ב רפכהמ שרוגש תוקז הללאדבע תכרדהב דודסיאב רייסנ 48.
.עוריאל דחוימב תקפומש תרבוח קלוחתו רפכב םיטלש ובצוי
.הבישיל הכימש וא תלצחמו הייתש איבהל יאדכ
.תועסהב םוקמ חיטבהל לכונש ידכ רשק רוציל תושקבתמ אובל םי\תוניינועמה
.(הבוח אל) ךנוצרו ךתלוכי יפכ תועסההו עוריאה תולעב תופתתשה
- ןתיא : םיטרפל 056-314229
ZOCHROT TO ISDUD
056-314229
ZOCHROT
09:00
Fri 15/08/2003
Isdud (Ashdod)

The next upcoming tour sponsored by Zochrot will be to Isdud (Ashdod) on Friday August 15, 2003. We will leave from the Central Train Station in Tel Aviv at 9:00 a.m. and travel to Isdud via Ramle. Abdallah Zakut, a 1948 refugee from Isdud and Majdal, will guide our trip. Abdallah was a teacher in Isdud's school for boys, that stands in it's place even today. We will post signs in the village, and distribute a booklet produced for the occasion. If you are interested in attending, please contact us so we can guarantee a space on the bus. We recomend bringing some blankets or other things in order to sit on, and also bring your own food and drinks. We anticipate to return by 14:00. Thank you, Eitan ZOCHROT 056-314229
םישנב רחס - ןורכז תרצע
(0)3 612 3990
ארג הלא
http://iwn.org.il
10:00
Fri 15/08/2003
א"ת 51 במולוג 'חר

בר םולש

רחס תונברוק ,םישנ 4 לש ןרכזל תרצע םייקתת 15.8.03 -ה ,אבה ישיש םויב
.םינש שולש ינפל יוויל ןוכמב תוומל ופרשנ רשא ,םישנבןיידעו תצוהש יווילה ןוכמל תחתמ ,51 במולוג בוחרב 10:00 העשב לחת תרצעה
.לעופ

הנחתה דיל) יקסניול בוחר תניפ ןנאש הוונ בוחרב םיגצימ 2 וכרעיי העשכ רחאל
.(השדחה תיזכרמה.ןורכיז תורנ ןכמע איבהל הנלכות םא חמשנ

.תרצעה לע אלמ עדימ ב"צמ

,הכרבבארג הלא


Ella Gera ,Advocate
Executive Director
Israel Women's Network
9, Habonim Street
Ramat Gan 52462
Israel
Tel: ++ 972 (0)3 612 3990
Fax: ++ 972 (0)3 6123991
www.iwn.org.il

DEMONSTRATION AGAINST THE EFFECTS OF THE WALL ON EDUCATION
Gush Shalom
http://
10:30
Fri 15/08/2003
RAS ATIA IN THE QALQILYA REGION

FRIDAY DEMONSTRATION IN RAS ATIA IN THE QALQILYA REGION AGAINST THE EFFECTS OF THE WALL ON EDUCATION On Friday, August 15, 2003 at 10:30 AM, the people of Ras Atia, Ras E Tira, and surrounding villages are organizing a demonstration against the Apartheid Wall focusing on the effects of the wall on education. Ras Tira and neighboring villages have been isolated between the Green Line and the Apartheid Wall and are enclosed with the settlement of Alfe Menashe. In order to reach their school in Ras Atia, the children of Ras Tira and neighboring villages must pass through the gate in the fence. Their ability to go to school is completely at the whim of the Israeli military. The demonstration will begin in the center of Ras Atia and will march the gate. At the gate, the children of the villages will play a soccer game through the gate symbolically resisting the barriers to their education and the forced division of their communities. Join the people of Ras Atia and neighboring villages in their demonstration against the Apartheid Wall and its devastating effects on their education and their lives. The demonstration will take place on Friday, August 15, 2003. The demonstration will start at 10:30AM in the center of Ras Atia. Meet international activists at 10:00 AM at the Habla Gate, (300 meters after the Qalqilyia check point), or at the Paz gas station after the Jaljulya checkpoint before the road turns to Alfe Menashe. Details about transportation will follow. If you are interested in taking part in organizing Israeli participation in this demonstration, please > call one of the numbers below: Gabriel 054 699 405 Nirit 067 923 082
תמוח תועפשה דגנ הנגפה
ךוניחה לע הדרפהה
לאירבג 054-699-405
הפסויו תירינ
11:00
Fri 15/08/2003
היליקלק רוזיא ,האיטא סאר


הדרפהה תמוח תועפשה דגנ ,היליקלק רוזיא ,האיטא סארב הנגפה 15.08.2003 -
ךוניחה לע
רובעיו רקובב 8:00 ב המואה ינינבמ םילשורימ אצי לובג שי לש סובוטוא
ב בורוזולרא תבכרב ביבא-לתב 9:00
לאירבג 054-699-405 :העסהל םואית
האיטא סאר זכרמב 11:00 ב הנגפהה

תירינ החלשש יפכ ,תילגנאב רופיסה הנה

IN THE QALQILYA REGION AGAINST THE EFFECTS OF THE WALL ON EDUCATION
FRIDAY DEMONSTRATION IN RAS ATIA

Aviv at 9 a.m. To get on the bus please call Gabriel at 054-699-405.
will come to pick up people from Rakevet Tzafon, Masof El Al in Tel
a bus that will leave Jerusalem from Binyaney Hauma at 8 a.m., and
Yesh Gvul organized

About the demo:

Wall focusing onthe effects of the wall on education. Ras Tira
villages are organizing a demonstration against the Apartheid
2003 at 11:00 AM, the people of Ras Atia, Ras E Tira, and surrounding
enclosed with the settlement of Alfe Menashe. InנOn Friday, August 15,
been isolated between the Green Line and the Apartheid Wall and are
נand neighboring villages have to go to school is completely at the whim of the Israeli military.
villages must pass through the gate in the fence. Their ability
their school in Ras Atia, the children of Ras Tira and neighboring
order to reach

to their education and the forced division of their communities.
a soccer game through the gate symbolically resisting the barriers
the gate. At the gate, the children of the villages will play
will begin in the center of Ras Atia and will march t�
The demonstration

Wall and its devastating effects on their education and their lives.
and neighboring villages in their demonstration against the Apartheid
Join the people of Ras Atia

than the one that was first announcend!) Details about a bus above
after the Jaljulya checkpoint. (This is a different meeting location
Meet international activists at 10:00 AM at the Habla gate on Road 55
The demonstration will start at 11:00 AM in the center of Ras Atia.
.The demonstration will take place on Friday, August 15, 2003.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.