[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

הידמידניא דיתע אשונב תיללכ הפיסא תוטלחה Hebrew
by ירוא 11:10pm Tue Sep 30 '03

עומשל חמשנ .הפיסאה תוטלחה ןלהל
.תויניינע תובוגת

print article


30.9.03 הידמידניא דיתע אשונב תיללכ הפיסא תוטלחה

לומ םאתיי ירוא - 1.11 -ב רגסיי דרשמה 
דויצה ןוסכאל תומוקמ יבגל ררבל ליחתיו תיבה לעב

.םייתניב
.שדח תיב המצעל שפחל ליחתת וידרה תצובק 

זעוב :תועצהו תונויערל
תכירע ןפלוא רובע שדח תיבל תועצה 

ירואל - ואידיווה
.ינכט גורדש רובעיו ,דקפתל ךישמי רתאה 
תועצה יעיצמו םיבדנתמ .רבגותתו קזוחת הכירעה תצובק

.רימעל תונפל - ןכותו ינכט -
חטבומ "ןאכ" לש אבה ןויליגל ןומימה 
הלש גיצנ היה אל) "ןאכ" תצובק .הידמידניא ביצקתמ

.דיתעב ןומימ יבגל ררבל תשקבתמ (ןוידב
רתאה ,ואידיווה ,וידרה תוצובק :ףסכ 
הנשל םייביצקתה ןהיכרוצ תא ךירעהל וסני "ןאכ"ו

הבורקה
םיבאשמה תא ךירעהל הסני לאינד :2 ףסכ 

.תעכ ונידיב שיש םייפסכה
רתוי ןיא (רבמבונב 1) דרשמה תריגסמ לחה 

.רכשב םיליעפ תקזחה
אשונב תינורקע הטלחה לבקתהל הכירצ ןיידע 
ךרוצ שי םאה .הידמידניא לש תיפסכה תוינידמה
הזיאבו ,ללכב םא ,םיפסכ םיסייגמ ןכיהמ ?התומעב
םאה :הבושח וזה הטלחהה המל תוידיימ תואמגוד .ףקיה
םאה ?הפוריאב םיפסכ סויגל תאצוי אל וא תאצוי הנור

?תוליהקו ,םיטקייורפ ,תוצובק לומ םיפסכ סויג ךישממ
םוי ,האבה השיגפה חתפב דומעת וז הלאש 

.ורבודרוקב 20:00 העשב 9.10 ישימח

ינורקע ןוידב ךרוצה תא הקזוחב ועיבהש םישנא ויה
חווטל ןויד תחיתפבו ,הידמידניא לש הנבמבו תורטמב
השיגפב .לארשיב תיאמצעה תרושקתה תדובע לע ךורא רתוי
תא להנל יתמו דציכ תויטרקנוק םיכרד אוצמל הסננ האבה
.הזה יגטרטסאה ןוידה

add your comments


 

הידמידניא לע לשמ !וידרה תא וטירפת לא Hebrew
by איג 12:14am Wed Oct 1 '03

יטסיסקרמ ןונגסב יטסיכרנא חותינ
דויצה ...הידמידניא לש התכיעדל
תושרב תויהל ךירצ הידמידניא לש
וריבעהל ץילממ ינא ....םיליעפה
אוצמל וא !רתלאל לזמ ןולסל
!ביטקלוקל שדח ירוביצ םוקמ
םייגולונכט תונורתפ םימייק
.טנרטניאב

תייגולואידיא לש הסיפתה לע הססבתה הרוקמב הידמידניא
רוציל שי יכ תסרוג וז היגולואידיא .ךמצעב תאז השע
.הרבחה תא תונשל תנמ לע תויפולח תויתרבח תותשר
.תינאכדה תיטסילטיפקה תכרעמה לש הפיקע תורחא םילימב
ותפישח ידי-לע הז ןויער םשיי טנרטניאה רתא לש דוקה
םיכרצ יפ-לע ותוא תונשלו ןקתל ךורעל תורשפאהו
התיה הידמידניא לש תונכפהמה .הצובק לכ לש םיימוקמה
תוצובק ןיב רשקל תנמ לע היגולונכט הצמיאש ךכב
םיתרש .םידיגאת לע ססבתהל ילבמ םילאודיבידניאו
היגולונכטב בר שומיש השענו םייטרפ םיתבב ונסכוא

.הנימז

חתפמה תלימ .רבד לכ סכנל המיהדמ תלוכי שי םזילטיפקל
רוסחמ שי לאודיבידניאל .םיבאשמ רוסחמ אוה םזילטיפקב
לכלכל וילע ןכל ,המודכו ןוזמ ,ןמז ,ףסכ ,םיבאשמב
תנמ לע םיבאשמב שמתשמ וב ןפואה ,וישעמ תא בשחלו

.םירחא םיבאשמ גישהל

תאז השע" ןויער םושייב ולשכ ,לארשי הידמידניאב
םה .תוינאכדה ויתוכרעמו םזילטיפקה תפיקע ,"ךמצעב
היה ןתינש םיתוריש ונקו םיליעפ לש םלמע תא ורכש

.םניחב גישהל
.ביטקלוקה יבאשמ לש הסגה הקולחה קרפה לע דמוע עגרכ
דויצה וב הטרפה ךילהת רבוע וידרה דציכ תוארל ןתינ
הנווכ תוארל ןיא .רחא וא הז ליעפ לש ותושרל חקלנ
ךירצ דויצה .ךכב םגפל םעט שי ךא ...תינודז וא הער
ןולסל וריבעהל ץילממ ינא ....םיליעפה תושרב תויהל

!רתלאל לזמ

תריז ...יפרגואיג בחרמל הקוקז הניא הידמידניא
אוה הלש םויקה !יתרבחה קבאמה תריז איה הלש תוליעפה

....יפולח יתרבח בחרמ תריציב ,תונגפה רוקיסב

לש תכרעמ ....טנרטניאב לועפל הלוכי הידמידניא וידר
הב תושעל קר שי ....םימייק םרודישו םינכת תאלעה
.םירופיש

add your comments


 

some thoughts Latin
by shabtai 1:13am Wed Oct 1 '03

print comment

In my opinion, the money needed to run the site and the other activities (specifically "Kan" magazine) should come from the activists themselves.

Most indymedias around the world do not have the advantage of being in "Israel/Palestine", and thus being an excellant spot for foreign foundations to drop their money. They are forced to raise money locally, and I suggest that indmedia israel do the same.

There are many writers that take advantage of this forum, and a small contribution each year would probably not hurt many of them.

Also, many organizations use indymedia to notify activists about their activities. They too can contribute to a forum which services them.

In the end it is up to the activists to keep indymedia israel alive.

A possibility is to maybe have some sort of fund raiser/concert to raise money for the group.

add your comments


 

taking charge of the people's forum~ Latin
by for once! 4:37am Wed Oct 1 '03

print comment

...instead of ridding the public of this none corporate outlet, it is cheaper and simpler to restore it by making a few changes.

For instance, there have been complaints that the site serves as a mecca for unapologetic critics of Zionist inc.

If so, that could be taken care of by refusing to tolerate any critics of Israel.

although much of the criticsm is valid, some of it is blatant antisemtism & shouldn't be tolerated.

There are some criteria by which a message could be characterized as antisemitic, and that is if it scapegoats the official policies of the elected leaders and characterizes it as a sort of Jewish conspiracy.
At that point, the post should not be tolerated.
It is unfortunate but your leaders are the ultimate Anti-Semites because they excuse their behavior as being done on behalf of Jews, when infact it is being done despite the best interests of Jews...

add your comments


 

how? Latin
by sharon 4:27pm Wed Oct 1 '03

print comment

sorry, but i could not understand what economic benefit we will get from censorship.
the other question is, if u can point any , i am still not sure it worth it. To do censorship is too much easy, and it do not change perseption, but reinforce them. discussion is relevent especially with the people u do not agree with.

add your comments


 

?זרבה תא סאמחלו םכל הרגס הפוריא Hebrew
by םימת 3:04am Thu Oct 2 '03

print comment

קנבה תונובשח תאו סאמחה ידרשמ תא הרגס הפוריאש זאמ
תויעב הידמידניאל שי םידלי חצורש רורטה ללגב םהלש

..ביצקת

?המל ןיינעמ
?תורוכשמ םלשמ אל רבכ ןיסאי דמחא

add your comments


 

...סולפ קלב'גי דלאח Hebrew
by .לעשמ דלאח 8:18pm Thu Oct 2 '03

print comment


? ,ירסמ דירתק המ ,הידמידניא אי הללאוו
הללאשניא סאמחש םכלוכ לוכ לוכל חיטבמ ינא הלאוו
אל ,םיבוט םישנא םתא המל ,םכליבשב לקש לכ ןממי
,הזה ןאשע .ןוילרשי םיבהוא אל ,םינויס םיבהוא
אי השקבב ילא ורשקתת ,ןישחאוו אי סולפ ריתכ קלבי'ג

.(ססופתמ הז ,ןופאלפ אל) ןופלטל זתנומ

,יווא יווא קביחב אנלוכ ,הידמידניא הניבחס הללאי
.ןאדיג ןאדיג

add your comments


 

יוא יוא Hebrew
by TZFONBON 12:12am Fri Oct 3 '03

print comment

no arabic please, only english

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.