[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

דיעס דראודא 'פורפה תמ Hebrew
by Ynet 11:48am Fri Sep 26 '03

67 ליגב תמ דיעס דראודא 'פורפה
הלחממ לבסש רחאל ,קרוי וינב
אוה םהב טלובהש ,ויבתכב .השק
ןעט אוה ,"םזילטניירוא" ורפס
ברעמב םיימדקאה םירקחמהש
.חרזמה יפלכ תואשנתהב םיעוגנ

print article


דיעס דראודא 'פורפה תמ

.השק הלחממ לבסש רחאל ,קרוי וינב 67 ליגב תמ דיעס
אוה ,"םזילטניירוא" ורפס אוה םהב טלובהש ,ויבתכב
יפלכ תואשנתהב םיעוגנ ברעמב םיימדקאה םירקחמהש ןעט
םינבא קרוז הארנ אוה ןונבלמ הגיסנה רחאל .חרזמה

ל"הצ בצומ רבעל

תועידיה תויונכוס

תמ ,עדונה יניטסלפה לאוטקלטניאה ,דיעס דראודא 'פורפ
תליחת זאמ לבסש רחאל ,67 ליגב ,קרוי וינב ('ה) םויה

.םדה ןטרסמ -90ה תונש

דמל אוה .ב"הראב יח וימי בור ךא םילשוריב דלונ דיעס
תילגנא תורפס דמילו דראוורהו ןוטסנירפ תטיסרבינואב
ןיינעב םיבר םירפס םסרפ אוה .היבמולוק תטיסרבינואב
תא ףוקתל הברה אוה .ותוחמתה ימוחתב ןכו יניטסלפה

.ילקידרה לאמשה תודמע םע ההוזמ היהו ,ב"הרא

תוסיפתה דגנ האציש ,השדחה תונחרזמה יבאל בשחנ דיעס
סחיב םירשעה האמה ךלהמב הימדקאה ברקב וחוורש

.תוימלסומהו תויברעה תונידמל

ורפס אוה םהב טלובהש ,ויבתכב ןעט דיעס
םיעוגנ ויה םימדקאה םירקחמהש ,"םזילטניירוא"
,םינפבמ טבמ איבהל שקיב אוה .תואשנתהו םזילאינולוקב

.תימלסומהו תיברעה הרבחה ךותמ

םיגוחה ברקבו הימדקאב הבר תוירלופופל וכז ויתודמע
דצמ תובר תופקתהל הכז אוה ,תאז םע .םינרדומ טסופה

.ןטלרש וב הארש ,קיתווה ימדקאה דסממה

ףקתו יניטסלפ ילארשיה ךוסכסל םג סחייתהל הברה דיעס
םהש הנעטב ,ולסוא ימכסה תאו תיניטסלפה תושרה תא
יוכיד רטשמ תועצמאב ,יניטסלפה םעה יוכיד תא םיכישממ
תושרהו תאפרע"ש רמא אוה ויתואצרהמ תחאב .ירוטטקיד
שוביכה רטשמ םע הלועפ יפתשמל וכפה תיניטסלפה

."םיניטסלפה רובע ישיו רטשמ ןיעמ ,ילארשיה

םלוצש רחאל הרעס ררוע אוה ןונבלמ ל"הצ תגיסנ רחאל

.ןונבל לובגב ל"הצ יבצומ לא םינבא הדיימ

http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-71710,00.html

http://www.edwardsaid.org/

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2768758...

add your comments


 

שאר ןיכרמ Hebrew
by גרבנזור לאינד 12:51pm Fri Sep 26 '03
address:

הפיח

danielro@macam.ac.il

print comment

ותוגה .ילע הרידא העפשה התיה דיעס דראודא רוספורפל
,םיירקחמה ייבתכמ בר קלח לש תידמיכרא הדוקנ התוויה
.הארשה רוקמ יל השמיש דימת ולש הקיטילופהו ותוישיאו
רושקש המ לכב רודה ילודגמ דחא היהש קנע םדאב רבודמ

.תיתרוקיב תיתוגה הבשחמב
הלא םילימ ארוקה טסיסקראמ לכל עיצמ ינא ,ןכ ומכ
לע 'םזילטניירוא'ב הבתכנש דיעס לש תרוקיבה תא אורקל
תחכוותמו ,םזילאינולוקלו חרזמל תיטסיסקראמה השיגה
רוצייה ןפוא" תודוא סלגנאו סקראמ לש םתבשחמ םע
םע םיחכוותמה םירמאמ רפסמ אשונב ובתכנ ."ינאיסאה

.האירק םיווש םגש ,דיעס לש הדמעה

add your comments


 

Could the priorities of the media be in facvor of israel? Latin
by rhetoricaal 11:57pm Fri Sep 26 '03

print comment

Nowhere has it been reported on the loss of Mr Edwar Said in the UNited states media. Instead, the news is saturated with news of the legacy of music legend Robert Palmer and a lesser known writer mr.George Plimpton/

add your comments


 

Both scholars left a void since their absence Latin
by they are dearly missed/ 12:19am Sat Sep 27 '03

print comment

The systematic silence of the international press regarding the loss of renowned scholar mr. Said - is reminiscent of the grave loss of a renowned scholar of the same exact caliber, mister Israel Shahak.

add your comments


 

No festivals are needed Latin
by AMR 11:12am Sat Sep 27 '03

print comment

What are all those festivals around Said?

You all here out of track, big time…

For me any Israeli or Palestinian kid that killed in the conflict is ten times more important then this Said.

Said time was out already, the kids time was not started yet even…

I would recommend a bit of proportions here!!

add your comments


 

תמ לארשי אנוש דוע Hebrew
by YNET 11:32am Sun Sep 28 '03

print comment

.םונהגב הלצית ותמשנש.םלועהמ רבע לארשי אנוש יברע

add your comments


 

Edward Said Latin
by sharon Weill 1:29am Mon Sep 29 '03
s_weill@hotmail.com

print comment

i have this strange need to mourn edward said. it is really strange because it is the first time i feel like
this towards a person i do not know personally. I am not only sad for the lost of what he did and represented, but i feel a strong personal lost. how come?
maybe because it was so obvious for me that one day i will meet and tell
him how we - myself, an israeli, and my palestinian friend, both students
preparing a master in HR, were reading together his articles, feeling his
words were written for us, and how much impact they had on our possibility
to study together, to understand and accept each other and to find a real
way to collaborate; and it was so obvious that i will continue to read his
articles and opinions with this particular sensation of being at home, of feeling comfortable. because what i read was the voice i wanted to hear; the
one that gives you this hope, that can lead you where you want to go. and
it was so obvious that he will always be here preaching for the needed
changes. but now, that he is gone after all the years of work, and without seeing political fruits in our region, it makes me wonder - are we gonna be able to make this vision ( i dont want to use the word 'peace', that became so
pop-politicalized) true, or just like him, be gone before it becomes a reality?
Sharon Weill

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.