[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

םילשוריב תוירוה דחה תוחפשמה להאממ תושדח Hebrew
by םדא 1:09pm Tue Aug 19 '03
eran@underground.org.il

להאמ יבשותמ 30 -כ העשכ ינפל
,םילשוריב תוירוה דחה תוהמאה
,םיקורי םינוגראמ םיליעפ םתיא
שיבכ תא ינטנופס ןפואב ומסח
.רצואה ידרשמל השיגה

print article

תוירוה דחה תוהמאה להאמ יבשותמ 30 -כ העשכ ינפל
ןפואב ומסח ,םיקורי םינוגראמ םיליעפ םתיא ,םילשוריב

.רצואה ידרשמל השיגה שיבכ תא ינטנופס


.םימסוחה תא וניפ אל ךא םוקמל ועיגה הרטשמה תוחוכ

ןוויכל םיניגפמהמ קלח ומדקתה רתוי רחואמ בלשב
,רעשה ךרד תאצל הסינש בכר .רצואה דרשמל הסינכה
ךרד תונפל הסינש רטוש עיגה תוקד 'סמ רחאל .םסחנ
לפנש ירוה דח בא סרד בכרה .עוסנל בכרל ןמיס ,בכרל

.ודיב קונית קיזחמ אוהש ןמזב הצרא

ובצמ .באה תא הניפ רשא סנלובמא עיגה םיעגר 'סמ רחאל

.םולש קוניתל ,עודי וניא באה לש

םיבר םיבכרו ,הכישממ ןיידע שיבכה תמיסח ולא םיעגרב

.םינוויכה ינשל םימסחנ


,םדא לש ינופלט חוויד י"פע)
(דרו ןרע -בתכ

add your comments


 

האחמה להואל רזח באה Hebrew
by ןימומ 5:17pm Tue Aug 19 '03

print comment

העש יצחכ ינפל האחמה להאמל רזח תינוכמהמ עצפנש באה

.רדסב אוהו

.שיבכה תא תומסוח ןיידע תוהמאה

add your comments


 

א םוימ הפיחב שדח האחמ להאמ Hebrew
by shahar 2:51pm Thu Aug 21 '03
address:

ם"י

shahar12000@yahoo.com

print comment!! הפיח-ב דדונ האחמ להאמ


טסוגואל 27 - 26 - 25 - 24


. הפיחל אבה עובשב עיגי דדונה האחמה להאמ

ךומסב ) הפיחב הנגהה 'דש תניפ םיה ךרדב םקוי להאמה

.( םיסקמ תדעסמ לומ א"ת הפיח שיבכל

20:00 העשהמ לחה בורקה 'א םויב


: ונלוכב תעגופ והינתנ יביב לש תילכלכה תינכותה
, םיכנ , רויד ירסוחמ , םילטבומ , תוירוה-דח תוחפשמ

, םירנויסנפ
תואתנכשמ ילעב , םילעופה דמעמ , םדא-חכ תורבח ידבוע

… דועו םיזורד , םיאוודב ,


! תדחפמ הלשממה ! דחפמ יביב ! דחפמ ןורש


תושלחומה תובכשב םיעגופ םהש ינפמ םידחפמ םה

תואירבו ךוניח םילכוא םילזוג םהש ינפמ םידחפמ םה

.ונידלימ

ןוהה ילעבו רתויב םיברוקמה קרש ינפמ םידחפמ םה

.יביב לש תילכלכה תינכותה ןמ םינהנ

תילכלכה תינכותה ןמ םיעגפנה לכל םיארוק ונא

! תופסונ תולועפ םוזילו קבאמל ףרטצהל םיצוציקהו


! ץוציקל יד


! תלוכי יטועמ םילעופו םיחרזא קשועל יד


! ןוהה ןוטלשל יד


.םינמזומ םלוכ


: ל רשקתהל ןתינ םיפסונ םיטרפל

058-933374: לסרמ
056-909120

053-990579: רחש


www.had-horit.com

add your comments


 

תוטומרש ינב Hebrew
by תורפכ יטומ 11:01am Fri Aug 22 '03

print comment

םידגוב אי ילש ןיזה לע םכלוכ

add your comments


 

who is betraying us? Latin
by They are/// 8:53pm Fri Aug 22 '03

print comment

on the contrary,moti.
the only ones who are traitorous to the Jewish cause are the men who are actively cheating Single Parent Households From a way of life that is both Dignified and affordable.
They would rather take that money and buy mansions in the Greek islands, as Sharon and his sons have done.

add your comments


 

accounting 101 Latin
by K 10:00pm Fri Aug 22 '03

print comment

a clear document exposing the accounting books of the Zionist elite.

first enter
http://whatreallyhappened.com/

then proceed to stroll down until you see "8/22/03 US financial aid to Israel"

and get a clue/

add your comments


 

םיטיזרפ Hebrew
by יול דג 9:40am Sat Aug 23 '03
address:

וכע

print comment


?יקיו לש דדונה סקרקה

דובעל וכליש
םולכ םהל עיגמ אל

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.