[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

םילשוריב םיתב תוסירה Hebrew
by ןימומ 7:04pm Mon Aug 18 '03

אנינח תיבב םיתב ינש וסרהנ םויה
תורמל היוואסיעב דחא דועו
.םיבר לאמש יליעפ לש םתודגנתה

print article

ףסונ תיבו אנינח תיבב םיתב ינש דוע וסרהנ םויה

.היוואסיעב

,הייריעהש סרה עסמל הלחתהה קר הארנכ אוה םויה סרהה
תמוח תיינב םע ,םילשורי חרזמב םיננכתמ אבצהו הלשממה

.ריעה חרזמב דייהטרפאה

הז םינינועמ םתא םא ,רוזעל ולכויש םיבדנתמל םיקוקז
-םיתב תסירה דגנ ילארשיה דעוה לש ןופלטה
026245560.

טניאוב הבתכ הנהו

www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2729995...

add your comments


 

תמלוה תינויצ יטנא הבוגת Hebrew
by יול יאתבש 6:43pm Tue Aug 19 '03
shabtayle@bezeqint.net

print comment

תויטסישאפה תוגנלפה םינכמ ךכ ,"תמלוה תינויצ הבוגת"
עשפה ישעמ תא ,ןוחטבה תוחוכמ םהירבחו ,עשפ-עשי ישנא
םישורג ,םירצעמ ,םיתב תסירה ,תומדא תעקפה ,םהלש

.דועו תוילחנתיה תמקה
תסחיתמה ,תמלוה תינויצ יטנא הבוגת םהל יתנכה ינא

םהלש םיעשפל
לנה טנרטניאה רתאב ואר

www.cryfromoccupationofpalestine.org

add your comments


 

תיקוח אל הינב Hebrew
by דהא 12:59am Fri Aug 22 '03

print comment

ידכ םירושיאה לכ תא םיכירצ םתאו ינאש ומכ קוידב
.םה םג ךכ ,תספרמ ףיסוהל וליפא וא תיב תונבל
טעמכ בור ,(ריכמ ינאו) םילשורי חרזמ םע ילש תורכההמ
ונבנ אל תונורחאה םינש 30 20ב ונבנש םיתבה לש טלחומ
יתעדל היריעה .םייקוח אל ןכלו םימיאתמ םירושיא םע
עובתלו ולאה םיתבה לכ תא סורהל הכירצ ןמזמ רבכ התיה
םוש ילב ריעה ברעמב םישוע םהש ומכ קוידב םהילעב תא

.תויעב

,תויקוח רסוח לש םימעטמ םיתב תסירה לע ןגהל וקיספת
ומכ תוארהלו יניצר אל ןוגראל םכתוא ךפוה םתס הז
.םדא תויוכז לע הרימש םוקמב "לארשי יטנא"

add your comments


 

.םיניבמ אל םהו םהל תגאוד הייריעה Hebrew
by םימת 9:21pm Fri Aug 22 '03

print comment

ידכ ךות היינב ןוישר אלל ונבנ הלאה םיתבהש ןיבמ ינא

.תיבה ךותב רגש ימ לש םייח ןוכיס
םיניירבעה םיריידל תגאוד איהש הייריעה השוע בוט
םידליה ןוכיס ךותו ןוישרו חוקיפ אלל ןכוסמ תיב ונבש

.תיבב
איהש השעמה לע הייריעל תודוהל םיכירצ הלאה םישנאה

.הז תא ןיבהל יידימ םישפיט םה קר..םתבוטל השוע
.הלש םיניירבעה םיחרזאל תגאודש הייריעל דובכה לכ

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.