[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

ונכמל סחיב גרבנזור ינדל
by ץרוש יסוי 10:00am Mon Aug 18 '03

היה ונכמש החכוהה הנה ךתעידיל
אלא דבלב תאז קר אלו טסיכרנא
העונתה לש דיהשל בשחנ אוה
תיטסיכרנאה

print article


םולש ינד
קרפ ךינפל ירה ,טסיכרנא היה ונכמ םאה ךתלאשל רשקב
םיטסיכרנאה תא ןסחל דעונש ,יטסיכרנא ביכראמ חקלנש
םרוביגל סחיב םיקיבשלובה לש הרואכל "םירקשה" דגנכ
רותסל םוקמב ןכ לעו ,לכל הרורב הז קרפב תמאה .ונכמ
תמאל סחייתהל םהירבח תא םידמלמ םיטסיכרנאה התוא

.יניצ ןפואב
"THE ANARCHIST GROUP FEDERATION." THE "NABAT"
GROUP AND NESTOR MAKHNO. THE "ILLEGAL
ANARCHISTS"
Nestor Makhno was undoubtedly the most vivid and
striking figure in the Russian anarchist movement
during the period of the proletarian
dictatorship; and the movement that has gone down
in the history of the Russian Civil War in his
name was the supreme manifestation of anarchist
theory and practice. It is impossible to discuss
Makhno and the ideas he stood for without showing
what the practical application of the teachings
of anarchism "on the morrow of the revolution" is
like-not in theoretical writings, but in mass
action over a large territory. On the other hand,
it is impossible to discuss anarchism in Russia
without examining in detail the activities of
Makhno and his supporters.
First of all, a few words about Makhno himself.
The Spanish anarchists to this day call him "our
Russian comrade," but if the Spanish workers knew
the truth about Makhno they would hardly call him
their comrade.
Under the tsarist government, Makhno was a
village schoolmaster in the Ukraine and as such
joined a group of young peasants which engaged in
robberies and murders of landlords and the
government officials. For these activities Makhno
at the age of 1g was sentenced to penal
servitude, from which he was released by the
revolution of February-March 1917 a revolution
which certainly was not accomplished by the
anarchists. It was in prison that Makhno first
came into contact with anarchist ideas. After his
release he returned to his native district of
Gulyay-Polye, a district of well-to-do peasants
in the Ukraine. At first he could not make up his
mind whether to join the Bolsheviks or the
anarchists, and spoke now as one and now as the
other. It was only after the Ukraine was occupied
by the Austrian and German troops that Makhno
definitely became an anarchist. There was no
Bolshevik organization in Gulyay-Polye, the only
organizations being those of the anarchists and
the Left Socialist-Revolutionaries.
From that time on, assuming the lead of the
organization established to resist foreign
intervention, Makhno began to gain popularity in
the neighboring peasant districts. At the same
time he began to rally around himself various
prominent anarchists, particularly those
belonging to the Alarm (Nabat) group-Baron,
Volin, Arshinov, Tepper, Glagzon, and others, who
tried to guide the movement along the lines of
the anarchist theories.
Let us say in advance that we do not consider the
Makhno movement to have been hostile to the
revolution at every point from its very
beginning. There were times when Makhno and his
followers helped the revolution. Nor can it be
denied that many of them displayed great personal
courage and readiness to sacrifice their lives.
But, taken as a whole, this movement undoubtedly
was harmful to the cause of the proletariat, and
the crimes it committed were so great and so
disgraceful that in the minds of the people of
the Ukraine and of the entire Soviet Union
"Makhnovism" has remained a synonym for
unrestrained banditry, from which the proletarian
revolution and its defenders were the first to
suffer.
There can be no doubt that in the summer of 1918,
when Makhno headed the revolt in the South of the
Ukraine against the forces of Hetman Skoropadsky
and of the Austro-German occupation, he was of
service to the revolution, for at that time he
acted in conjunction with the workers' and
peasants' Red Army and the Soviet government.
At the end of 1918, Makhno together with the
insurgent workers of Ekaterinoslav succeeded in
dislodging the whiteguards from that town. This
was the first. important success of Makhno's
army. Here, in a big working class center, he
could have put his anarchist program into
practice. What did the anarchist Makhno and his
army do with this town they captured? The
anarchists in their literature avoid mentioning
the fact that the insurgent workers of
Ekaterinoslav, with whose help Makhno took the
town, were not anarchists, but Bolsheviks.
Moreover-and this must be said explicitly-Makhno
needed persuasion before he agreed to help the
Bolsheviks. In the negotiations with the
Bolshevik Party organization, Makhno and some of
his commanders wavered, for they had no
confidence in their own forces.

But no sooner had Makhno's army taken the town,
than all its weak, negative sides, its lack of
discipline and restraint made themselves
apparent. Before Makhno had even entrenched
himself in Ekaterinoslav, his "partisan army,"
accustomed to plunder, began to loot the town.
Makhno's feeble attempts to establish some kind
of order and discipline were futile. His drunken
soldiers, including many commanders, plundered
the houses not only of the bourgeoisie, but of
the working people as well. The Jewish
inhabitants suffered particularly.

What were Makhno and his staff doing? These
"anti-authoritarian anarchists" were bargaining
with the Socialist-Revolutionaries about
organizing the government of the town and
distributing government positions. In the
meantime, a large body of Petlura's troops under
General Samokish broke into the town and Makhno's
drunken horde of peasant partisans took to their
heels in panic. The detachments of workers' Red
Guards, disorganized by this flight, were unable
to offer resistance to Petlura's troops, and
about 2,000 workers and Makhno partisans' were
killed crossing the Dnieper under enemy fire.

The anarchists surrounding Makhno, and their
leader himself, carried on propaganda against the
Communists and against the Soviet government,
trying to prove that no government was needed,
that government was against the interests of the
working people, and that a society without a
government must be organized. We saw above what
this kind of talk led to as soon as Makhno and
his army took a big industrial town in which tens
of thousands of workers were employed and which
governed a large agricultural district. This was
a splendid opportunity to show how anarchist
society without a government should be organized;
but the anarchists established nothing of the
kind, and anarchy proved to be not the mother of
order, as the anarchists claimed, but the cause
of the defeat of the workers by the very first
detachment of Petlura's troops, who profited by
the disorganization and anarchy for which Makhno
and his supporters were to blame.

A month later, in January 1919, Ekaterinoslav was
recaptured, but this time by Soviet troops under
a Bolshevik, the sailor Dybenko.

What were Makhno and his army doing at this time?
They were taking it easy in Gulyay-Polye. Many of
Makhno's peasant partisan detachments had simply
fallen to pieces and their members had returned
to their homes. Were they violating the anarchist
"libertarian" principle of absolute individual
liberty? On the contrary, they were acting fully
in accord with the anarchist principle of
"freedom" from obligatory discipline, from
military service regulations - they were
displaying "organized indiscipline."

Unfortunately, many people fail to realize that
in time of civil war the strictest discipline is
necessary among all those fighting against the
enemies of the proletariat. There were people who
said, "We do not want discipline that will limit
our valor, intellect and sentiments." There were
people who upheld the right of each detachment to
act how and when it thought necessary, and not as
the common interests of the struggle, the common
objective demanded.

Makhno and the other anarchists acting with him
were examples of such lack of discipline. They
wanted to put their detachments into action where
they liked, to act when they liked, and to use
the methods of struggle that they liked. But in
civil war waged on a large scale partisan
detachments can be of use only if their actions
are coordinated with those of the revolutionary
army, if they help the latter, if they attack the
enemy at the necessary point in the common
interests of the struggle.

Was this what Makhno did when the Soviet
government, after Ekaterinoslav was taken,
resolved that all the partisan detachments,
including those of Makhno, were to become part of
the Red Army? Did he recognize the need for a
single military organization, with a single
command and a single system of subordination? He
did not. He refused to subordinate the interests
of his local partisan detachments to the
interests of the proletarian revolution
throughout the country, he was not concerned
about the interests of the proletarian revolution
as a whole. Moreover, Makhno was not sincere. He
pretended to acknowledge the Red Army command,
but actually he went on doing what he chose: he
requisitioned for his own use arms, food supplies
and coal intended for the country as a whole,
hindered the fulfilment of orders of the Soviet
government and did not fight against out-and-out
enemies of the revolution, but, on the contrary,
flirted with them. Hence his early conflicts with
the Soviet government.

The Soviet government sincerely wanted to work in
cooperation with Makhno and the anarchists in the
fight against the whiteguards and foreign
intervention, as was proved by the fact that the
Red Army command appointed Makhno commander of a
division. But the actions of Makhno, his
headquarters and his detachments were so
repulsive that the poor and middle peasants and
the workers, when they saw that Makhno was
allying himself with the greedy kulaks and bandit
elements who were hostile to the proletariat
revolution and the Soviet government, began to
desert him.

However, this demoralization of Makhno and his
troops did not trouble the anarchist Alarm group,
which included anarchist-communists and
anarcho-syndicalists, who advanced theoretical
arguments in their defense. An anarchist
conference held in Kursk in the spring of 1919
adopted a resolution stating that "the Ukrainian
revolution will have great chances of rapidly
becoming social-anarchist in its ideas." This was
said at a time when Makhno had already begun to
gather kulaks and bandits around himself after
his actions had repelled the poor peasants and
the workers.

The anarchists, not taking the trouble to study
seriously the relation of class forces, believed
that it was possible immediately to introduce
anarchist society without a government. What
prevented them from doing this? The anarchists
considered that they were hindered by the
proletarian dictatorship, the Soviet government,
which they therefore regarded as an enemy in a
war in which all means were fair. In August 1919,
when the white guards were approaching Moscow,
the group known as the "illegal anarchists" threw
a bomb at a meeting of responsible Communists,
killing thirteen and wounding several score. How
did the Moscow workers react? In the course of
two weeks 13,000 workers joined the Communist
Party in Moscow alone to take the place of the
thirteen the anarchists had killed.

German troops were occupying the Ukraine and
overthrowing the Soviet government, and the
anarchists actually helped them. It is true that
the Kursk anarchist conference did not openly
advocate the overthrow of the Soviet government.
But it declared that "an anarchist must
constantly and persistently agitate for the
establishment of genuine, non-party and
nongovernment Soviets of workers' and peasants'
organizations in place of the present Soviets."
It is obvious that if the existing Soviets were
to be replaced by others, they had to be
dissolved, which during the Civil War meant
overthrown.

Perhaps the Makhno anarchists did establish such
Soviets, perhaps they proved that such
non-government Soviets are possible and that they
organize economic life better than the Soviets
led by the Communists, that they defend the gains
of the revolution better than the organizations
led by the Communists? They did nothing of the
kind. Their agitation in favor of replacing the
existing Soviets of workers' and peasants'
deputies by non-government Soviets was simply a
call to overthrow the Soviets.

The very idea of non-government Soviets was a
most dangerous Menshevik, white guard
fabrication. It is like saying cold fire, it is
an expression of senile impotence, it is an empty
pernicious phrase. Unable to overthrow the
Soviets, unable to combat the wide popular
movement for Soviets, the Menshevik lackeys of
the bourgeoisie did actually establish
nongovernment Soviets in some places. The first
anarchist congress, held in Elizavetgrad,
declared outright that the existing Soviets were
organs of "democratic centralism, based on the
principles of government, state administration,
and deadening centralism imposed from above." For
these reasons the anarchist congress "finally and
categorically opposed the participation of the
anarchists in the Soviets."

That was how the anarchists in Russia worked
against the proletarian dictatorship, fought
against the Soviets, set Makhno's army against
the Soviet government and thus helped the
counter-revolution.

Who prevented the anarchists from organizing
their nongovernment Soviets in the district which
they occupied for such a long time-the district
of Gulyay-Polye? Nobody interfered with them. But
they did not establish anything of the kind.
Instead, they appointed commandants with
dictatorial powers, who absolutely ignored the
opinions and interests of the population.

In the chapter dealing with the Russian
anarcho-syndicalists we saw how the latter
regarded the first and only army of the
victorious proletariat, which was established to
defend the gains of the October Socialist
Revolution and to suppress the
counter-revolution. They thought that it was no
better than the tsarist army. The attitude of the
Alarm-Makhno group, which regarded Makhno's
partisan detachments as the ideal army, was the
same. Thus, the Elizavetgrad anarchist congress
declared, in keeping with the ideas of the
anarcho-syndicalists:

No compulsory army, including the Red Army, can
be regarded as the true defender of the social
revolution. In the opinion of the anarchists,
only a partisan, rebel army "organized from
below," can be such.

The anarchists failed to realize that in a
genuine people's, proletarian revolution, such as
that of 1917, the army of the proletarian
revolution is organized both from above and from
below. But the amalgamation of forces of the
revolutionary army can be achieved only by
subordination to a single command. During the
civil war in Russia large and small partisan
armies arose in Siberia, in the Far East, in
Transcaucasia and in other districts on the
initiative of local revolutionary workers and
peasants, often isolated from the regular Red
Army units and acting independently. But these
partisan detachments established contact with the
Red Army, asked for orders from its command,
coordinated their operations with those of the
Red Army-and as a result, their blows in the
enemy's rear were very effective. The history of
all civil wars shows how valuable partisan,
guerilla detachments can be when they act in this
way.

The Russian anarchists, however, took up the
cudgels for the kulaks who were discontented
because the Soviet government requisitioned their
surplus products to supply the workers and the
army at the front. The anarchists took up the
cudgels for speculators and profiteers, and
together with the greedy kulaks murdered members
of the Soviet government's food detachments and
robbed the cooperative stores in the villages and
towns.

Like the Communists, the anarchists have always
proclaimed that they are opposed to private
property in the instruments and means of
production, that they are fighting to establish a
social system of economy. But the town and
village cooperative societies organized by the
workers and peasants during the revolution were
not private property: they were social property,
they were organizations established with the
hardearned money of the workers and peasants. By
raiding these cooperative stores, Makhno's gangs
showed that their anarchist banner only served as
a screen for criminal bandits, with whom they
acted to the detriment of the interests of the
working people, of the peasants and workers. They
very skilfully exploited the discontent of the
kulaks and others harboring a grudge against the
revolution. No revolution can satisfy all
classes. Every revolution which brings about the
transference of power from one class to another
means the complete break-up of the old economic
and political relationships, and dissatisfies
those whom it deprives of power, whom it deprives
of the opportunity of making easy profits by
robbing and exploiting the masses.

The proletarian revolution in Russia dissatisfied
many people-it dissatisfied all the landlords,
all the capitalists, all the clergy, nearly all
the old government officials, and most of the
officers of the old tsarist army; it dissatisfied
fairly large numbers of people who under tsarism,
under the bourgeois landlord system, led the life
of parasites.

No wonder, therefore, that numerous
counter-revolutionary revolts of people
dissatisfied with the proletarian revolution
broke out throughout the country during the
period of the Civil War. But who took part in
these rebellions? It was those whom the
revolution had deprived of the opportunity to
exploit the labor of others. We know that the
anarchists put the kulaks in the category of
"working people"; and in connection with these
kulak revolts, the Nabat, the anarchist
publication, wrote:

Every revolt that springs from the discontent of
the working people with the government is in its
essence revolutionary, for the working people
instinctively tend to the Left rather than to the
Right.

There were also many counter-revolutionary
revolts in which the kulaks succeeded in securing
the following of the middle and even part of the
poor peasants in their counterrevolutionary
movement. The anarchists proclaimed all these
revolts to be popular and revolutionary in
nature.

When Makhno and his henchmen began to defend the
kulaks and profiteers against the poor peasants,
against the Soviet government and against the
workers, the best of those who had joined his
army deserted him. But the anarchist leaders
surrounding Makhno failed to realize the
significance of this. They took it as a sign that
the revolution was dying. The anarchist, Baron,
wrote: "The revolution is dying. Black reaction
is setting in." But the revolution in Russia was
not dying. Eventually, the revolution in Russia
succeeded in crushing all its enemies. It
destroyed part of the intervention troops, and
compelled the rest to leave Soviet territory. It
routed all the whiteguard generals and their
armies. Foreign intervention proved unavailing.
It was not the Russian revolution, but Russian
anarchism, Makhnoism, that was dying.

The Makhno anarchists' attacks on the Soviet
government, their support of the kulaks, their
refusal to coordinate their operations with those
of the Red Army, played into the hands of the
whiteguard generals. Soviet towns and districts
were taken one after another by the whiteguard
general Denikin, who was supplied with arms and
ammunition by the foreign imperialists, as
General Franco is now being supplied by the
German, Italian and Portuguese fascists.
Denikin's troops were advancing on Kharkov and
Ekaterinoslav, two of the most important cities
of the Ukraine. It was with great difficulty that
the Red Army withstood the onslaught of the
whiteguards. Did Makhno come to its assistance?
No, Makhno had other things to do. In June igtg
he convened another anarchist congress in
Gulyay-Polye to organize an anarchist state in
that district.

Makhno could not and would not subordinate his
actions to the interests of the revolution; he
did not help the Red Army at this most critical
moment. But that is not all. He acted as a
traitor by withdrawing his army to another
district and causing a breach in the front for
the Whites to penetrate. Thanks to this the
bloodthirsty White general Shkuro took the Red
Army in the rear, which cost the Soviet
government not only territory but the lives of
tens of thousands of working people who were
tortured by the White terror of General Shkuro's
brutal gangs. Makhno retreated far into the rear,
where his men spent their time disarming, robbing
and murdering Red Army men. The White generals
could have asked for no better allies than these
anarchists. Most of Makhno's men adopted the same
slogans as the whiteguards-"Kill the Commissars,
Communists and Jews!"

At the beginning of this chapter we said that we
do not regard the Makhno movement as having been
counterrevolutionary from beginning to end. We do
riot deny that sometimes Makhno arid his army
fought against the counterrevolution and helped
the revolution. Such was the case after the
troops of General Denikin had succeeded, as a
result of Makhno's treachery, in seizing the
peasant districts he had 'abandoned. Denikin
restored the rule of the landlords and proceeded
to take revenge on the peasants. The peasant war
flared up again, and since it was not only the
land of the poor and middle peasants, but also
that of the kulaks which Denikiri was seizing in
order to return them to the landlords, this war
affected Makhno's detachments, which by this time
included many kulaks. Now Makhno could not help
taking part in the struggle against Denikin, the
more so since the Red Army, receiving fresh
reinforcements, had begun to press on Denikin's
army from the North. The defeatist plans of
Trotsky had been abandoned and this Southern army
was led by Comrade Stalin. Makhno was faced with
the alternative of either engaging in the
struggle against Denikin or of losing his last
supporters.

Hard pressed by the Red Army, Denikin's troops
were retreating rapidly to the South. Makhno's
detachments managed to take Ekaterinoslav for the
second time. The Ekaterinoslav workers had not
forgotten how Makhno's troops had sacked the town
at the end of 19 18 and disgracefully surrendered
it to Petlura's troops under Colonel Samokish,
from whom they fled in panic. Nor had they
forgotten how, abandoned by Makhno's anarchists,
thousands of workers had drowned in crossing the
river under the lire of Petlura's troops.

What did Makhno do now, when he again found
himself in Ekaterinoslav together with the whole
anarchist organization? How did he carry out the
doctrine, the program of anarchism? As an
anarchist he had advocated absence of all
authority, but actually he established unlimited
dictatorial authority. He did not establish the
"free non-government Soviets" about which the
anarchists had talked so much, but put to death
the Bolsheviks who wanted to establish Soviets of
Workers' Deputies. (One of these was the
Bolshevik Polonsky.) Makhno appointed a
commandant whom he invested with unlimited
military and civil authority. This was an
absolutely unlimited anarchist dictatorship. The
commandant robbed, raped and executed with
impunity. The treatment meted out to the
Communists was particularly brutal. Makhno's men
plundered not only the bourgeoisie, but the
workers as well. The least protest against this
intolerable regime brought on the most brutal
punishment without trial from the secret service
established by Makhno and run by the two Zadov
brothers, professional criminals capable of the
vilest atrocities. Those they caught were either
shot or put to death in some more painful manner,
for Makhno surrounded himself with sadists who,
like himself, took pleasure in torturing human
beings. The Chief of Staff of Makhno's army,
formerly a worker, in giving evidence to the
Soviet authorities explained that the anarchists
- Makhno, Levko, Zinkovsky, Golik, Petrenko and
others used torture to inspire terror in their
enemies.

Makhno practiced the most inhuman tortures from
the first days of his activities - people were
cut to pieces, and their bodies were thrown into
the fire-boxes of railway engines. Cases occurred
when this was done to people who were sentenced
to death but were still alive.

It was necessary to organize the economic life of
this big town, to organize the workers and
peasants and establish supplies. But Makhno and
his anarchists cared nothing for all this. When
the railwaymen and telegraph operators appealed
to Makhno to be paid wages and supplied with food
in return for their work, the latter replied: "We
are not Bolsheviks, to feed you at the expense of
the state, we don't need the railways, and if you
do then get bread from those who want your
railway and telegraph." Was this the answer of a
serious statesman who is responsible for the
economic life of a big city? And yet this was the
answer Makhno gave to other workers'
organizations as well. The anarchists were
absolutely incapable of organizing a new, more
perfect, socialist system of economy in place of
the old capitalist system.

This proved the utter futility of anarchism. The
anarchists believed that a centralized
organization was superfluous. But can the
railways, the telegraphs, telephones and other
means of communication, can the industry of a big
state or even of a large region exist without
centralized organization and administration? Can
an organized system of national economy exist
without organizations to govern it, to help the
villages, factories, collective enterprises and
individual peasant farms? Anarchism proved
incapable of organizing national economy.

The relations that existed between Makhno and
Ataman Grigoryev are extremely interesting. At
one time Ataman Grigoryev had helped the Soviet
government capture Odessa and take the Crimea.
These successes turned Grigoryev's head, leading
him to conceive the plan of becoming Ataman of
the entire Ukraine. But Makhno also entertained
this idea. The composition of Grigoryev's army
differed but little from that of Makhno, apart
from the fact that the latter included many
anarchists, both genuine and spurious. The march
of Grigoryev's army was accompanied by a series
of pogroms against Jews. In Cherkassy and
Elizavetgrad the Grigoryevites killed about 6,000
people - not only Jews, but poor people in
general.

The Soviet troops succeeded in halting this wave
of pogroms and in disarming Grigoryev's
detachments. Did Makhno help the revolution to do
this? No, he did not. Makhno's gang later
murdered Grigoryev not because they wanted to
defend the revolution, but because Makhno
regarded Grigoryev as a rival whom he wanted to
put out of the way. During this period Makhno was
no more reliable a supporter of the revolution
than Grigoryev. Makhno got rid of his rival in
order to be able to act the more freely under the
flag of anarchism.

Seeing that Makhno was planning a new betrayal
and doing great damage to the revolution by his
arbitrary actions, the Military Command of the
Red Army ordered him to hand over his division to
another commander. Makhno pretended to obey this
order, but at the same time put his own men in
various parts of the division with instructions
to demoralize it.

After handing over the division he still retained
a detachment of his own, with which he began his
raids in the Ukraine in the beginning of 1920.
This was a new phase in Makhno's struggle against
the Soviet government. It was characterized by
pogroms, raids on Soviet institutions, murders of
Communists and Red Army men. This period is very
vividly portrayed in the diary of Makhno's
mistress, who traveled with him. Here are some
excerpts from this diary:
Feb. 23, 1920. Our boys captured some Bolshevik
agents, who were then shot.
Feb. 25, 1920. We moved to Mayorovo. Three
graincollecting agents were caught and shot.
Mar. 1, 1920. Soon the boys arrived and reported
that Fedyukin, a Red Army commander, had been
taken prisoner. Makhno sent for him, but the
messenger returned with the news that the boys
had not been able to mess around with him-he was
wounded-and had shot him at his own request.
Mar. 7. In Varvarovka. Makhno got very drunk,
began swearing loudly in the street in
unprintable language. We arrived in Gulyay-Polye,
and something incredible began under Makhno's
drunken orders. The cavalrymen used their whips
and the butts of their rifles against all the
former Red partisans they met in the streets.
They charged like a mad horde into innocent
people.... Two had their heads broken and one was
driven into the river. . . .
Mar. 11, 1920. Last night the boys took two
million rubles and today they all got a thousand
apiece.
Mar. 14, 1920. Today we moved to Mikhailovka. One
Communist was killed here.
Three months later the picture was still the
same:
June 5, 1920. At Zaitsevo station Makhno had
telephone and telegraph communications cut, the
track in front and behind train No. 423 torn up,
the property on the train plundered and all
Communists hacked to pieces.
July 16, 1920. Makhno made a raid on Grishino
Station, where he stayed three hours. Fourteen
officials of Soviet and workers' organizations
were shot, telegraph communications destroyed and
the railwaymen's food storehouse looted.
July 26, 1920. Makhno broke into Konstantinograd
junction and eighty-four Red Army men were killed
in two days.
Aug. 12, 1920. In Zenkovo, Makhno killed two
Ukrainian Communists and seven officials of
workers' and rural organizations.
Another four months later:
Dec. 12, 1920. A raid on Berdyansk. In the course
of three hours the Makhno anarchists, led by
Makhno himself, killed 83 Communists, including
Mikhalevich, one of the best Ukrainian workers,
twisting their arms, hacking off legs, ripping up
stomachs, bayonetting and hacking them to death.
Dec. 16, 1920. A train was derailed between
Sinelnikovo and Alexandrovsk. About fifty
workers, Red Army men, and Communists were
killed.
Such is the horrible unvarnished truth about the
activities of the anarchist Makhno and his
henchmen. After this, will any honest anarchist
say that Makhno was a revolutionary leader and
"our comrade"?

All this was done at a time when the workers and
peasants of the Soviet state had to withstand the
onslaughts of the Polish whiteguards and the
forces of Baron Wrangel, who were armed by the
foreign imperialists for the purpose of restoring
capitalism. Shooting and torturing Communists,
overthrowing the Soviets, the Makhno anarchists
did not even think of establishing the "free"
Soviets they wrote about in their papers; they
simply appointed dictators.

But perhaps exemplary order prevailed in Makhno's
army? For the anarchists never cease to repeat
that "anarchy is the mother of order." V. Ivanov
describes this "order" as follows:

A brutal regime, iron discipline. . . . The men
getting knocked about for the least
misdemeanor.... The revolutionary Military
Council, an institution never elected, never
controlled and never re-elected. A special
department of the Revolutionary Military Council
which deals secretly and ruthlessly with
insubordinates.

At the end of 1920 the white army commanded by
Baron Wrangel threatened the Donetz Basin and the
Ukraine. Wrangel openly wrote that Makhno was
helping him. Many of Makhno's supporters deserted
him, and in an attempt to regain his popularity
he offered the Soviet government his services in
the struggle against Wrangel. Notwithstanding the
crimes Makhno and his henchmen had committed
against the revolution, the Soviet government
accepted their services and concluded an
agreement with Mahno, according to which his
units were to retain their separate organization
but were to be subordinate to the Soviet Army
Command. The Makhno anarchists were permitted
full freedom to carry on propaganda for their
views, provided they did not call for the
overthrow of the Soviet government. All
anarchists imprisoned for various offences
against the Soviet government and against the
working people were freed. The anarchists were
allowed to publish in Kharkov the Nabat, organ of
the secretariat of the Ukrainian Anarchist
Federation, and the Golos Makhnovtsa, organ of
the Ukrainian Revolutionary Rebels-Makhno's
group.

But Makhno's anarchists did not keep the
agreement. Only a small detachment was sent to
the front, while the main forces remained in the
rear and engaged in plundering the Red Army
units. Comrade Frunze, Commander of the Southern
Front, wrote in an appeal, dated December 20,
1920:

Makhno and his staff have soothed their
consciences by sending a handful of their
supporters against Wrangel, while they themselves
have preferred for some reason to remain in the
rear. Makhno is hastily organizing new
detachments, arming them with the weapons we have
captured from the enemy.

At the same time Makhno tried to mobilize
peasants for his army by force. It was announced
that the mobilization was voluntary, but anyone
who failed to report was ruthlessly dealt with by
Makhno's secret police. Nor was Makhno's
treatment of Red Army men in any way different
from that meted out to them by the whiteguards.
On November 12 Makhno's men killed and stripped
twelve Red Army men in the village of
Mikhailovka. On November 16 they robbed the men
of the 124th Red Army Brigade in the village of
Pologi. On November 17 the commander of the 376th
regiment was attacked in the same village. On
November 7 Makhno's men killed six Red Army men
in the village of Ivanovka, and so on.

This was the blackest treachery. Makhno disobeyed
the explicit orders of Comrade Frunze, Commander
of the Southern Front, to set out for the front,
and the Soviet government could not treat his
army as anything else than traitors.

The anarchist organizations never intended to
fulfil the obligations they had undertaken.
Moreover, they assumed the leadership of the
backward, self-seeking sections of the working
class. In retaliation to the measures taken by
the Soviet factory managers and trade unions
against absences from work they declared a
strike. It was necessary to restore the country's
industry, which had been dislocated by seven
years of imperialist war and civil war, but the
anarchists never stopped to think about that.
They bluntly declared that they "refused to take
an organized part in the economic bodies of the
republic." Thus they refused to do any
constructive work. Their talk about "the spirit
of destruction" being at the same time "a
creative spirit" proved that they had no
intention of doing any constructive work. Only
after the treachery of Makhno and the anarchists
supporting him had become absolutely obvious, did
Comrade Frunze issue orders to dissolve Makhno's
units and draft his men into the Fourth Red Army.
Thereupon most of Makhno's working class and
peasant supporters deserted him.

Deserted by his troops, Makhno fled with his
miserable handful of supporters across the
Rumanian border and took shelter from the
judgment of the revolutionary people, of the
workers and peasants, under the wing of the
Rumanian boyards, the exploiters and enemies of
the people. Such was the inglorious end of the
career of this adventurer whom some anarchists
represent as a hero of the revolution. But the
revolution of the proletariat, the revolution of
the working people, has no use for such heroes.

Thus we have seen that a large anarchist
organization, occupying extensive territory and a
large town, having a whole army and large funds
at its command, and publishing several
newspapers, proved absolutely incapable of
developing the forces of the revolution,
organizing any constructive work and establishing
a collective, socialist system of economy in
place of the capitalist, bourgeois system that
had been destroyed.

We have seen that, while denying the need for any
state organization, Makhno and his supporters
established the worst form of personal
dictatorship; while rejecting all organs of
government, they set up a secret police
answerable to no one, which dealt without trial
with every worker or peasant who was in Makhno's
way, torturing, executing, hacking to pieces and
burning alive thousands of people.

We have seen that Makhno repeatedly helped the
enemy. From a leader of detachments of rebellious
peasants which fought against the foreign
intervention and Russian whiteguard forces, he
became a defender of the kulaks and bandits and
acted against the workers and poor peasants.
Makhno's troops consisted largely of kulaks,
which explains their hatred of the poor peasants
and the workers.

Like the Ekaterinoslav workers, the workers of
the Donetz Basin, who hacl supported Makhno at
the beginning of his career, eventually realized
that he was their enemy. The anarchist
theoreticians surrounding Makhno-Arshinov, Volin,
Baron, Tepper and the rest-had every opportunity
to apply the anarchist principle of construction
and of the organization of society; but they
created nothing. Finally, they became a mere
appendage of the kulaks, fighting against the
proletariat, against the poor peasants and their
committees.

In the Gulyay-Polye district, which was in the
hands of Makhno, power fell into the hands of the
kulaks, who installed a system of forcible
exploitation and suppression of the workers and
poor peasants. While fighting against the
conscious revolutionary discipline of the Red
Army, they enforced unquestioning obedience by
means of fear in their own army. This army served
the kulaks and not the proletariat. In the
districts under their rule Makhno and his
supporters did not abolish either hired farm
labor or the most brutal exploitation of the
workers.

What actually happened was that, having entered
the struggle against the Soviet government for
the sake of anarchy, the Makhno anarchists set up
a kulak state, with their own army, their own
secret police, their own executioners, and their
own prisons, with tyrannical commandants who were
answerable to no one, destroying all freedom of
the press, and all political liberty.

No wonder the whiteguards carried on direct
negotiations with the anarchists with a view to
joint action against the Soviet government. The
anarchists wrote about it themselves. An
editorial in Anarchia, No. 34, stated that
criminal robberies and counter-revolutionary acts
committed under the name of anarchy were becoming
ever more frequent. The anarchists realized
that:

These are the vile, dark deeds of the
whiteguards. A large part of these robbers are
former army officers and people with university
education. . . . The picture is clearly one of
counter-revolutionary provocation-a
counterrevolutionary organization is at work.
They have made attempts to establish contact with
the Federation. After a number of unsuccessful
attempts and proposals which we rejected, they
have decided to act independently, and they are
doing so.

Is not this statement by the anarchists a deadly
indictment of themselves? And indeed, in the
midst of a ruthless civil war between the workers
and the monarchists, whiteguards, landlords and
capitalists, whose power the October Revolution
had overthrown, replacing it by the Soviet
government of the workers and peasants-would the
whiteguards, the counter-revolutionaries have
approached the anarchists if the latter had been
revolutionaries; would they have attempted to
negotiate with them with a view to joint
counter-revolutionary action against the Soviet
government? And yet they did do so, and more than
once, though the anarchists claim to have
rejected their proposals.

Some of the anarchists attempted to break through
the vicious circle into which their theories had
driven them. We have seen that after futile
attempts to carry out anarchosyndicalist ideas in
the revolution, some of the anarchy-syndicalists,
convinced of the harmfulness of these ideas,
joined the Communists. Another attempt to find a
common ground with the proletarian revolution by
abandoning their hostile attitude towards the
dictatorship of the proletariat and ridding
themselves of the bandits and whiteguards was
made by the group known as the
Anarcho-Universalists. An anarchist named Gordin,
the leader of this movement, maintained that "the
transitional period is inconceivable without a
dictatorship." "If unorganized violence can be
used against individual bourgeois," he wrote,
"why cannot organized violence be used against
them as a class?" The conclusion he arrived at
was: "Without a dictatorship during the
transition period there can be no transition to
anarchy and freedom." Thus, the
Anarcho-Universalists raised the fundamental
question, the question of government.
Accordingly, they proposed that their attitude
towards the Soviet government and towards the
part they should play in the revolution be
changed. While remaining anarchists, they came
somewhat nearer to a correct understanding of the
revolution, of its course and tasks. We shall not
give a detailed exposition of the history of
AnarchoUniversalism. The Anarcho-Universalists
even had a legally existing club in 1920-21. But
when the Kronstadt rebellion broke out most of
them supported it. In a leaflet issued during
this period they called for an insurrection
against the Soviet government.

The anarchist majority excommunicated Gordin for
his "heretical" advocacy of the dictatorship of
the proletariat during the period of transition
from capitalism to socialism.
Anarcho-Universalism was a faint gleam of true
ideas in the chaos of Bakuninist and Kropotkinist
contradictions in which the Russian anarchists
got themselves hopelessly entangled.

We have reviewed the development of Russian
anarchism from its cradle to its grave. Born at a
time when the proletariat had not yet come
forward as an independent force, the anarchism of
Bakunin and Kropotkin gave rise to a movement
that hindered the formation of a working class
party capable of solving the problems with which
history had confronted the working people of
Russia - the overthrow of tsarism, the overthrow
of the power of the landlords and capitalists.
These problems the working people solved under
the banner of Marx, Engels, Lenin and Stalin, the
banner of Communism.

During the period of the proletarian revolution
in Russia, anarchism went completely bankrupt. By
repudiating the dictatorship of the proletariat
after the socialist revolution, the anarchists of
various trends came into direct conflict with the
interests of the revolution, they began to fight
the proletariat and to betray the interests of
the proletarian revolution, defending the kulaks
and allying themselves with the enemies of the
revolution.

These lessons are edifying. Every anarchist and
anarchosyndicalist must study them carefully and
draw his conclusions from them


add your comments

Source file


 

העקשהה לע הדות
by לאינד 11:38am Mon Aug 18 '03

print comment

רחואמ רתוי הז לע רובעא ינא

add your comments


 

םזינילאטסה ירקש
by םזינילאטסה ירקש 2:37pm Mon Aug 18 '03

print comment

.הבברל ויה

add your comments


 

המוח םינוב אל הככ
by גרבדיוז רוטקוד 3:17pm Mon Aug 18 '03

print comment


,רקיה ץרווש יסוי .רמ
המישר ןאכ םסרפמ התאשכ ןכלו ,יאמדקא רתא ונניא הז
אל הב חוסינהשו ,תורוקמ אלל ,רבחמה םש אלל תירוטסיה
תסיוגמ-יתלב תויהל תרמייתמ הניא ףא איהש קפס ריאשמ

.טלחהב ימיטיגל הז -
רבדל "החכוה"כ וז תקפקופמ המישרל סחייתמ התאשכ םלוא

.יתייעב םתסה ןמ הז - רחא וא הז
ןיינע לעב והשימ םא דואמ אלפתאו ,טסיכרנא היה ונכאמ
וא תאז עדיי אל תיטסילאיצוסה העונתה לש הירוטסיהב
הפשב ןאכ תמשש ידמל הבולעה המישרה לבא ,תאז רותסיי

.רבד "החיכומ" הנניא תילגנאה
יהירה "תוחכוה"כ תולוז תויתלומעת תומישרל סחייתהל
םינמיל רקיעב הזה רתאב הרומשה רתויב התוחנ הקיטקרפ

.ךכ ראשייש ףידעו ,םהינימל
ונכאמש ומכ םירבד רמול ךל אימחמ אל דואמ ,הזל רבעמ
דחוימבו ,תיטסיכרנאה העונתה לש "דיהאש" אוה
ןפואב תמאל סחייתהל םהירבח תא םידמלמ םיטסיכרנאה"ש
,םיטסיכרנא ."התוא רותסל םילוכי םניא" םה יכ "יניצ
ללכב םא - תוחפ הברה םיקסוע ,םויכ דוחייב
ברקב ץופנש גוסהמ תוישיא ינחלופב -
אל םויכ םיטסיכרנאה בורש קפס ןיאו ,םייטסינומוקה
וא ויתועיד ,ונכאמ רוטסנל םיסחייתמ ףא וא םיצירעמ
תוזימרה .יטנוולר רבד ונניא טושפ הז - ולעופ
לכ לע תוכלשה ונכאמ לש ולעופ יפואל שי וליאכ ,ךלש
ךרד ללכב וא) וכרד רשפאו ,"טסיכרנא" ומצע האורש ימ
(הנש האמ ינפלמ םינקוזמ תועד יגוה וא םישומח םידרומ
לע וא ,םויכ םיטסיכרנאה לש םייפוא לע םירבד "דומלל"
הרקמב תועטומ תוזימר ולא - ןויערה לש ויפוא

.ערה הרקמב ןווכמב תועטמו ,בוטה
תונקסמ םיקיסמ רשאכ ,םיטסינומוקל תאז םישוע רשאכ
יטסיסכראמ / יטסינומוקה הנחמה לכ לע טופיש םיריבעמו
ירטשמ ללש לש םלעופ לע ססבתהב ומלוע תסיפת לעו
"ןוירטלורפה לש הרוטטקידה" םשב ומקש תוצירעה
לא .קדצבו ,םעוזה רושה ומכ םמוקתמ ירה התא -

.םיטסיכרנאל תאז השעת אנ

,ךתוא ןיינעמ אשונה םא :רקיה גרבנזור לאינד .רמל
טעמכ ינפל רוא הארש תירבעה הפשב רצק רפס ונשי
ומש .ונכאמ רוטסנ לע ולוככ ובור אוהו ,הנש םישולש
דוהא ידי לע בתכנ אוהו "הניארקואב םירוחש םילגד"
וא ,ץראה ןותיעב ךרוע אוה ינמודמכ םויכש) לגנא
םיקלח ."ןפצמ" ןוגראל שדקומו ,(ולש עובשפוס ףסומב
יכ םא ,םירקמיפוריצתאצוה ידי-לע בוש וספדוה ונממ
ראתמ אוה ,םתסה ןמ .ולזא ולא לש םיקתועש ראשמ ינא
ץרווש יסויש ילגנאה רמאמהמ הנוש רואב ונכאמ תא
ליאשהל חמשא ח"פמל םעפ-יא עיגת םא .וילע ךל ץילממ

(= .ותוא ךל


.וגא-יטנא.ס
XXX תיטסיכרנא-'גדא-טיירטס-תינועבטה רוקדרהה תיזח
XXX

www.onestruggle.org

add your comments


 

:ןיינעב ילש הדמעה הנה
by גרבנזור לאינד 4:08pm Mon Aug 18 '03

print comment

לכ .שממ ףוס ילב םיירוטסיה תוערואמ לע חכוותהל רשפא
.ולש ביטארנהו דחא לכ ,ולש תירוטסיהה המטסיסהו דחא
הז ,יגולואידיא רוביג וא יתנוכש ןוירב היה ונכמ םא
םיצור ונחנא םא ,תאז תמועל .ינורקע רבד םוש הנשמ אל
וא ,תיטנתואה אל) 'תישפוח'ה הירוטסיהה תא ןיבהל
םיטילש םיביטארנמ רענתהל יוצר (טישלוב הז .תיתימאה
תא םש וללה םיביטארנה דחא .ווק-סוטטסה תא םיקזחמש
ןינלל רישי ךשמהכ תיטייבוסה היטרקוריבהו ןילאטס
םישוקשק ראשו "ישונאה יפוא"ב ןגועמ) יעבט חותיפכו
הכפהמ לכו תיסורה הכפהמה לש (םיטסילטיפק
רתויו רתויל בל םש ינא .איה רשאב תיטסילאיצוס
התואב היטרקוריבה תאו ןינל תא םימשש םיטסיכרנא
שוב 'גרו'ג תא םישל ומכ ךרעב ינויגה הזש ,הריס
אצאצכ קאריש קא'ז תאו סמדא ןו'ג לש רישי ךשמהכ
היוצרה 'תמא'ה וא) איה תמאה .רייפסבור לש יתוחתפתה
םיניינעה תוחתפתהש (םלועה בורל ליעותש וז ,ונידי לע
תּודמחנל םוקמ דואמ טעמ םע ,רתוי תבכרומ התיה
הז ,םפשה אל הז") םיגיהנמ לש תּודמחנ-יא וא
התיה אל תיטסינינלה הטישהשו ,(הצרת םא "הלכלכה
םיטרדנטסב התוא דודמנ םא אל תוחפל ,דחוימב תיזוכיר
תרוקיב לכ תא טימשנ םא ,רמולכ) םינרדומ םיילרביל
ינא .(ימיטיגל הזש ,הנורחאה האמה יצח לש תוברתה
העד תווחל לכוא ינא זאו תונמדזהב רפסה תא ארקא
היסורב רושקש המ לכב טוידה יד ינא םייתניב .אשונב

.האמה תליחת לש
ינחלופב םיקסוע אל םיטסיכרנאש הרימאה לע ,בגא

.םותחל רהממ יתייה אל תוישיא

,no offenceש תורמל .ןבומכ ,ןפוא לכב העצהה לע הדות
לש הביתכל תוריהזב סחייתהל ךירצ יתעדל לבא

.דיתעל-'ץראה'ב-םיפסומ-יכרוע


add your comments


 

דבכנה גרבדיוז רדל
by ץרוש יסוי 4:31pm Mon Aug 18 '03

print comment

יניב םירבד יפוליחל ץרפתמ התא דבכנה ינודא תישאר
הב ,תמדוק תובתכתה לש םכשמה םהש ,גרבנזור ינד ןיבו
םימודאה ןיב דנדנתהש טסיכרנא היה ונכמ יכ יתבתכ ינא

.ןוירב םתס היה אוהש בשח ינד וליאו ,םינבלל
רתאה תא אורקל טושפ ןינועמה לכ תא ןימזמ ינא תינש

:אבה
1. . Yaroslavsky - The History of Anarchism in
Russia: Chapter V
History of Anarchism in Russia. E Yaroslavsky.
CHAPTER V. "THE ANARCHIST GROUP FEDERATION." THE
"NABAT" GROUP AND NESTOR MAKHNO. THE "ILLEGAL
ANARCHISTS". ...
www.nestormakhno.info/english/yaroslav.htm cached

הז רמאמ .עלסב הניא יתבתכש הלימ לכ םא חכוויהלו
תא ןסחל םיסנמ םה רשאכ ,תיטסיכרנאה היצרדפב עיפוה
םג םה רשאכ , תיטיסיסקרמה תרוקיבה ינפמ םהירבח

."דיהש" הנועמ שודקל וטסאנ תא ךופהל םיסנמ

add your comments


 

רמאמה ןיינעב
by גרבנזור לייא 6:24pm Mon Aug 18 '03

print comment

בל םישל שי ךא ,ונכאמ לע חוכיול סנכיהל הצור אל ינא
קסועה יטסיכראנא רתאב עיפומ הז רמאמש תורמל יכ

,רתאב רמאמל רושיקה ,ונכאמ רוטסנב

http://www.nestormakhno.info/index.htm

הווה ,"more Bolshevik lies" בותיכה תא ודיצב ליכמ

רמוא

ארקיש יאדכ 'עלסב קוקח' רמאמב רומאהש בשוחש ימ ,בגא
לע תיטסינילאטס השפכה םג הלגיו ,ומות דע ותוא
תויקיבשלובה תוסובתל יארחא יקצורט וליאכ ,יקצורט
.הב תונוחצנל ןילאטסו תיברעמ-םורדה תיזחב

add your comments


 

לייא
by לאינד 6:34pm Mon Aug 18 '03

print comment

?אשונב ךתעד המ

add your comments


 

לייאל
by םזיסקרמה תנגהל גוחה ץרוש יסוי 9:01am Tue Aug 19 '03

print comment


םולש לייא
לע ףיקמ חוכיו לע רוזחל דחוימ קשח ןיא יל םג
הכפהמב םיפקתשמש יפכ םזיכרנאו םזיסקרמ ןיב םילדבהה
,עלסב תמא אוה רמאמב רמאנש לכש יתנעט אל .תיסורה
גרבנזור ינד ) טסיכרנא היה ,ונכאמ רוטסאנ יכ אלא
םינבלה ןיב דנדנתה אוה יכ,(ןוירב םתס היה אוהש בשח
,םיטסיכרנאה יניעב ריטרמל בשחנ אוה יכ ,םימודאהו
רמאמ ) יתילעה ותוא רמאמב םישמתשמ םה יכו
.תיטסיסקרמ תרוקיבמ םהירבח תא ןסחל ידכ (יטסינילטס

.עלסב ילש הלימ לכ יכ יתרמא ילש ולא םירבד לע

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.