[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

! 111 ח"עב תויוכזל סומינונא ןיזגמ Hebrew
by סומינונא 11:03pm Fri Aug 15 '03
info@anonymous.org.il


:הז ןויליגב


תויוליעפו תושדח .1
םיזוואה םוטיפ :קספ ץ"גב .2

רוסא
תוישעמ תוכלשה :ץ"גב תטלחה .3

דיתעל טבמו
תיחרזמ :הנוזתה תניפ .4
םינוחמצל תיתודידי

print article


עובשה םייח-ילעב תויוכז

םייח-ילעב תויוכזל טנרטניא ןועובש

המענ ,לאיזוע ןענכ :תכרעמ .לבֹצ לאירא :ךרוע

ןוספלוו יסוי ,לארה

info@anonymous.org.il :תובוגתל לאוד

61119 דוקימ ,ביבא-לת 11915 :תובוגתל .ד.ת

03 5220699 :סקפ 03 5226992 :ןופלט
ביבא-לת ,ףתרמ תמוק ,93 ףוגנזיד :סומינונא זכרמ

www.anonymous.org.il :טנרטניאב סומינונא רתא


,םולש

םוטיפ יכ ץ"גב תקיספ לגרל .111 'סמ ןויליג ךינפל
ונא ,יקוח ונניא לארשיב ךרענ אוהש יפכ םיזווא

.הז אשונל ולוכ שדקומה ,דחוימ ןויליג םיאיבמ

.ןויכראב אוצמל ןתינ םימדוק תונויליג
תא םושרל י/רוכז אנא ,ךתבותכ תא ףילחהל ךתנווכב םא

!תבותכה יוניש לע ונל עידוהל וא שדחמ ךמצע


.ונלש רתאל וסנכיה ,ןועובשל תיאמצע המשרהל:הז ןויליגב


תויוליעפו תושדח .1

רוסא םיזוואה םוטיפ :קספ ץ"גב .2

דיתעל טבמו תוישעמ תוכלשה :ץ"גב תטלחה .3

םינוחמצל תיתודידי תיחרזמ :הנוזתה תניפ .4


,הכרבב

סומינונא תווצ


תויוליעפו תושדח .1


תוליעפ

דדונ רנימס סומינונא ךורעת 19.8 ל 17.8.2003 ןיב

.םייח-ילעב תויוכזל

.5226992-03 :ןופלטב העדוה ריאשהל וא לטימ :המשרהל
תוחותפ ןהו רנימסה תרגסמב וכרעיי תואבה תויוליעפה

:בחרה להקל


עבש ראב
הרבסה תוליעפ :11:00 העשב ,17.8 ,'א םויב •
ןוינקה תבחר ,גיב זכרמ - םידקומ השולשב
:וא לטימ םע שארמ העגה םאתל אנ .תיזכרמה הנחתהו
5226992-03


(ןאהדא תניפ 26 םיאיבנה 'חר :ףינסה) םילשורי
תואצרה יתש ,ףינסב 15:30 העשב ,17.8 ,'א םויב

:(ליבקמב)
תנסא ;םישעותמ םיקשמ לע עדימ :תורוחס תויהל •

רציווש

ןוספלוו יסוי ד"וע ;טפשמב םייח-ילעב דמעמ •


הפיח
'דשב) םאה ןגב 11:00 העשב ,18.8 ,'ב םויב •

לייא רדנסכלא ;(האצרה) תוליעפל םיכרד :(הירומ
זכרמ תמוצב 13:00 העשב ,18.8 ,'ב םויב •

זווא דבכ תליכא דגנ האחמ תרמשמ :ברוח

תיב ;ףתרמ תמוק ,93 ףוגנזיד :ףינסה) ביבא-לת

(זוה בד 'חר תניפ ןודרוג 'חר :קיוייל
תואצרה 2 ,קיוייל תיבב 20:00 העשב ,18.8 ,'ב םויב

:(ליבקמב)
םיחילצמ םינייפמק :םשמ םיאורש םירבד •

לבֹצ לאירא ;העונתב

סק ןולא ?הז תא םילכוא ךיא :תונועבט •
תנרקה ,ףינסב 21:30 העשב ,18.8 ,'ב םויב •

לודג ךסמ לע "לפרעב תולירוג" טרסה
קטמניסה תבחרב 10:30 העשב ,19.8 ,'ג םויב •
דגנ הנגפהו גצימ ,(העבראה 'חר תניפ 2 קצנירפש)

םייח-ילעב לש םייח םיחולשמ
אי :הנדס ,ףינסב 13:30 העשב ,19.8 ,'ג םויב •
יסוי ;הרבסה (תושעל אלו) תושעל ךיא :קאינמ רובינרק

ןוספלוו
ינש ,קיוייל תיבב ,13:30 העשב ,19.8 ,'ג םויב

:(ליבקמב) םינויד
רופיש לומ לוצינה לוטיב :תוכרב םתוא םיגרוה •

ןהכ יגח ;םיאנתה
;םירבחו החפשמ ןיב תונוחמצ :ףועל אמאמה ןיב •

לבֹצ לאירא

םיעובק הרבסה ינכוד :תועובק תויוליעפ לע עדימל
תוליעפ יניערג ;אבס רפכו הפיח ,ביבא-לת ,םילשוריב
םיטנדוטס יאתו ;הירהנו עבש-ראב ,תובוחרב

.תואטיסרבינואב

ןמוי :(25 ץורע) היזיוולטב םייח-ילעב תויוכזל תינכת
22:00 'א םוי :לבת ;21:00 'א םוי :בתמ .יתייח
'ד םוי :בהז יצורע ;(24:00 'ב םוי :רזוח רודיש)

.(24:00 'ו םוי :רזוח רודיש) 22:30

תורישמ רוטפ םע ת/ינוחמצל סומינונאב ימואל תוריש
:וא רדנסכלא - םיטרפ .זכרמה רוזאמ יוצר ,יאבצ
:סקפל םייח תורוק .6912133-03 וא 5226992-03
5220699-03.

:תבותכב תו/םינועבטלו תו/םינוחמצל תויורכיה
http://www.anonymous.org.il/nut-love.htm


םיזוואה םוטיפ דגנ ץ"גב תקיספ :תרושקתב
,םינותיעב םוצע יתרושקת רוקיסל התכז ץ"גב תקיספ
לכ תא ןייצל םעט ןיא .טנרטניאבו היזיוולטב ,וידרב
בותכל ידכ קיפסמ בושח אשונה .ורדושו ומסרופש תובתכה
הבתכל הבוגתכ אלו ,ומצע תוכזב םינותיעל וילע
תשולשל תוחפל) םינותיעל בותכל םישקבמ ונא .המסרופש
תא ריאשהל ךכב עייסלו ,הקיספל תובוגת (םילודגה
תודוקנ .רשפאה לככ בר ןמז תירוביצה העדותב אשונה

:הביתכל תוירשפא
לע תודיעמ םיזווא םוטיפ רבדב תופישחה •
תודבוע ףושחל תרושקתה דיקפת והז ;הדירחמ תואיצמ

הלאכ
רעצ אשונב הקיקחה ןונגנמ היה וליא •

ץ"גב תוברעתהב ךרוצ היה אל ,יוארכ לעופ םייח-ילעב
חוכמ תונקת ןיקתהל ךמסומש אוה תואלקחה דרשמ •

תויקוח יתלבה תונקתה ורצונ ךכו ,םייח-ילעב רעצ קוח
םג אלא ,זווא דבכ לש רוציי קר אל רוסאל שי •

ולש אוביי
תוקיטקרפל ותוירזכאב המוד םיזווא םוטיפ •
םוטיפ :ןוגכ ,רוסאל שי ןתוא םגש ,תורחא תויאלקח
תיישעתב תולוגנרת לש םיבולכב האילכ ,"בלח ילגע"

הילרטסואמ םייח םילגעו םישבכ תלבוהו םיציבה
;טפשמה תכרעמל הדובעה לכ תא ריתוהל ןיא •
,ונתאמ דחאו תחא לכ ידיב אצמנ יונישל חתפמה

םינכרצכ
:וא 5610614-03 :סקפ .67132 א"ת ,2 ךבילרק ,בירעמ

cotvim@maariv.co.il :לאוד .5638714-03
.67442 ביבא-לת ,2 סזומ חנ 'חר ,תונורחא תועידי

6953950-03 :סקפ
:סקפ .61001 ביבא-לת ,21 ןקוש ןמלז 'חר ,ץראה

letters@haaretz.co.il :לאוד 6810012-03

:(םירושיקב ביגהל ןתינ) טנרטניאב ועיפוהש תוריקס
ןה - וזל וז תומוד תונושארה תוריקסה עברא
הדהא ירבדו םוטיפה לש םירואית תוללוכו תורצק
הבר תויחטשב תסחייתמ "ץראה"ב הריקסה קר .הקיספל

.םימטפמה יגיצנ תונעטב הביחרמו םירתועה תונעטל
,online בירעמ ,"םיזוואה םוטיפ תונקת לטיב ץ"גב"
11.8.2003.
םטפל רוסאש עבק ץ"גב :םיזוואה ןוחצינ" ,סייו תרפא

.11.8.2003 ,Ynet ,"םתוא
,תושדח ענענ ,"םיזווא םטפל רוסא :עבק ץ"גב"
11.8.2003.
!הלאוו ,"תויקוח ןניא םיזוואה םוטיפ תונקת :ץ"גב"

.11.8.2003 ,תושדח
,"קוחל תודגונמ םיזווא םוטיפל תונקתה" ,תניר רירפצ

.11.8.2003 ,ץראה

לע עדימ גיצהל הביוח םייח-ילעבב םייוסינל הצעומה

םייוסינה
ינורקע ןיד-קספ איצוה ביבא-לתב יזוחמה טפשמה תיב
יפל .ירסומ עדמ ןעמל התומעה ידי-לע השגוהש הריתעב
יפל חלפל םייח-ילעבב םייוסינל הצעומה לע ,ןידה-קספ
םיעצבתמה םייח-ילעבב םייוסינה לכ תא םינוירטירק
רבודמה .םוי 60 ךותב עדימה תא גיצהלו לארשי תנידמב
,םייח-ילעבב םייוסינב קבאמב תיטפשמ ךרד תצירפב

.תטרופמ הריקס ךכ לע איבנ אבה עובשבו
הצעומה" ,ירמשמ הביבא :אשונב המסרפתהש העידי
,"םייוסינ לע עדימ גיצהל הביוח ח"עבב םייוסינל
.ד.ת ,53 לצאה 'חר :תובוגתל .14.8.2003 ,סבולג
:וא 9525971-03 :סקפ .75106 צ"לשאר 5126

mailbox@globes.co.il :לאוד 9517419-03רוסא םיזוואה םוטיפ :קספ ץ"גב .2
םימה תופוע םוטיפ דגנ הריתעב ןידה-קספ תריקס

לארשיב

ןידה-קספ תא ץ"גב שיגה 11.8.2003 ב .ימלוע םידקת
םינוגראה לש תילארשיה תודחאתהה) חנ תריתעב ולש
תופוע םוטיפ תא קיספהל השקיבש ,(םייח-ילעב לע הנגהל
.םיזווא םוטיפל תונקתב רתוהש יפכ ,לארשיב םימה
יפכ םוטיפה תא ורסאו הריתעה תא ולביק ץ"גב יטפוש
שי הז ןיד-קספל .תואלקחה דרשמ חסינש תונקתב רתוהש
,הפוריאב דוחייבו ,םלועה יבחרב .תימלוע תובישח
,תכל תוקיחרמ תומרופר תונורחאה םינשב תוכרענ
םייח-ילעבב רתויב תושקה תועיגפה תא ליבגהל תודעוימה
תא ורסא תובר תונידמ .םישעותמ םיקשמב םילצונמש
לע רוסיא תוללוכ תורחא תומרופר ;םיזוואה םוטיפ
תקזחה לע רוסיא ,םיציבה תיישעתב הללוס יבולכב שומיש
םידעצ .דועו דודיב יאתב תורה תוריזחו "בלח ילגע"
וברעתה םידדוב םירקמב קר .הקיקח תועצמאב ושענ הלא
דוחייה .םיקשמבש תויחה ןעמל ל"וחב טפשמה-יתב
תוערכה הב שיש תטרופמ הקמנה אוה טפשמ-יתב תטלחהבש
ץ"גב תקיספ ,ןכל .תויגשומו תויכרע - תוימידקת
רתוי תמדקתמ הקיקח ןהבש תונידמב םג ליעוהל היושע

.לארשיבש וזמ

ןידה-קספ לש הלודגה ותובישח .תואלקחל תוניסח ןיא
ןניא תויאלקח תוקיטקרפש ,תיעמשמ-דחה ותעיבקב איה
הטיש לש קתווה .םייח-ילעב רעצ קוח ינפב תוניסח
ףנע לש ומויקל התוינויח ,הב דסממה תכימת ,תיאלקח
לעמ התוא םידימעמ םניא הלא לכ - םלש יאלקח
תיטמוטוא תופידע קינעמ וניא קוחה וליאו .קוחה
םייח-ילעב לש םהיתויוכז ינפ לע םיישונא םיסרטניאל
תא החסינ רשא ,ןהכ-גרבסרטש תטפושה תבתוכ .םירחא

:ןידה-קספב הלבקתהש הדמעה

לע ףרוג ןפואב םירבוג 'תואלקחה יכרצ' ןיא ,יתטישל"
םרגנה לבס לכ אלו םייח-ילעב לע הנגהה סרטניא
תוקיטקרפ .'תואלקחה יכרצ' ינפמ גוסנ םייח-לעבל
ינפמ תוניסח ןניא ,בר ןמז הזמ תולבוקמ תויאלקח
תוללעתה רסואש] קוחל (א)2 ףיעס לש ותלוחת

"...[םייח-ילעבב

ףכ לע דמוע ,םוטיפה לש הרקמב .םיסרטניאה ןוזיא ןחבמ
;תופועה לש והומכ ןיאמ ףירח לבס ,דחא דצמ ,םיינזאמה
םילדגמה לש תויפסכה תוסנכהה תודמוע ,ינשה דצהמו
רידגה טפשמה-תיבש ,ןוזמ קיפהל סרטניאה ןכו)
תינעגופ ,היופכ הטעלה קרש ןוויכמ .("תורתומ"כ
ובש - ןוונמו הלוח ינמוש דבכ הקיפמ ,המילאו
םיסרטניאה ןיב ןזאל ןתינ אל - היישעתה תרחוס
דרשמ ."רתוי ינאמוה" םוטיפ ידי-לע םידדצה ינש לש
תנגה ןיב ןוזיא אוצמל ותנווכבש ,ןעט תואלקחה
םלוא - םימטפמה לש םיסרטניאה ןיבל םיזוואה
תטפושה .תוללעתהה תחצנהמ רתוי אל היה ולש "ןוזיא"ה
ןוזיא ןאכ עצבל ךרוצה תא התהיז ןהכ-גרבסרטש

:יתימא םיסרטניא

םיאלקחה לש ימיטיגלה סרטניאה תא לוקשל שי ןכא"
ידי-לע םדוקמה תואלקחה ףנעמ קלחכ םתסנרפ רומישב
רובגל לוכי וניא הז סרטניאש אלא .הנידמה תויושר
תחוור לע הנגהה לש דגונה סרטניאה לע תיטמוטוא
אלא ,םיסרטניאה ינשל ותעד ןתנ קקוחמה .םייחה-ילעב
ןה ,ול יוארה לקשמה תא םהמ דחא לכל ןתנ אל יכ הארנש
לש ינוציחה ןוזיאב ןהו םהמ דחא לכ לש ימינפה ןוזיאב
לקשמ ינשל ,רתי לקשמ ןתינ דחאל .והנשמ דגנכ דחאה

".רסח

דרשמ ןיקתהש םיזוואה םוטיפ תונקת .ךרע תורסח תונקת
הניכהש ךמסמ .םייניע תזיחא רדגב ויה תואלקחה
ףאו ,םייק בצמ תורמשמ תונקתהש ,דמלמ סומינונא
אל טפשמה-תיב .תילכלכ הניחבמ ףנעה תא םדקל תועייסמ
ולו) והשלכ רופיש תונקתב שיש תורשפאה תא םנמא ללוש
תא הארש ,סינורג טפושה םג םלוא ,(ףנעה תאפקה ןיינעב
יבגל תונקפס עיבה ,(טועימ תעדב) תויקוחכ תונקתה

:ןהלש תוליעיה

תונקתל 1 הנקתב תמיוסמ הרימא יכ ,ריענ הז רשקהב"
6 הקספב הקלחב הטטוצש) וז הנקתב .והשמ תמרוצ הניה
לבס עונמל...' תונקתה לש ןתרטמ יכ רמאנ (ליעל
לבס תוענומ ןניא תונקתהש רורב .'...םיזוואל
תא המ תדימב תומצמצמ ןה בוטה הרקמב אלא ,םיזוואהמ

[ונלש תושגדהה] ".םהל םרגנה לבסה

,רמולמ ענמנ טפשמה-תיב .תואלקחה דרשמ לע תרוקיב
אלל םיחוור רמשל ,רמולכ) הרז תילכתל ונקתוה תונקתהש
ללוש וניאש זמור םלוא ,(םיזוואה לש םלבסל תוסחייתה
ודעונו תונקתב וטרופש םיעצמאה ןמ דחא לע .וז תורשפא

:ןהכ-גרבסרטש תבתוכ ,לבסה תא ןיטקהל הרואכל

הנקת תעבוק םוטיפה עוציבל שמשמה דויצל הסחייתהב"
'תיטמואנפ הנוכמב אלא זווא טעלוי אל' יכ (א)(2)5
ביבס םינוידה ךלהמב .תויתרוסמ תוינכמ תוטישב םוקמב
תיטמואנפ הנוכמב שומיש יכ ,םנמא ,ןעטנ תונקתה חסונ
הדעווה ח"ודל 5.3 ףיעסש אלא [...] םיזוואה לע לקמ
,הז ןיינעב הבחרהב ןדה ,[יפוריאה דוחיאה לש] תיעדמה
הטישה ןיב לדבה לכ אצמנ אל יכ ,תושרופמ עבוק
ןיינעל תינאכמ-תינדיה הנזהה תטיש ןיבל תיטמואנפה
םג ךמות וז הדמעב .םיזוואה תחוור לע ןהל שיש העפשהה

".קוק ןיטרמ ר"ד ,תרתועה םעטמ החמומה

םיתורישה להנמש ,אצמ טפשמה-תיב :תורחא םילמבו
,רעצמ .ןוכנ אל עדימ תסנכה-ירבחל רסמ םיירנירטווה
ךלה אוה ,טפשמה-תיב לש וז תיתרוקיב השיג תורמלש
הנידמ ףאב היפלש ,םימטפמה יגיצנ תנעט רחא ללוש
םדוק הזכ ףנע םייקתה אל ,םיזווא םוטיפ הרסאש
וטילחה הילטיאבו ןילופבש יפ-לע ףא תאז ;רוסיאל
אל דוע הילטיאב) תומייק תוישעת רוגסל םיקקוחמה
םג הארנכ ךכו ,(םימטפמל הנתינש רבעמה תפוקת המייתסה

.ומצע ןידה-קספמ הלועש יפכ ,היכ'צב

,ןידה-קספ סיסבב דמוע תופועה לש םלבס .לבסב הרכה

:ןהכ-גרבסרטש תטפושה ירבדכ

ןפואב לוכאל תורשפאה זוואה ןמ תענמנ הטעלהה ךילהתב"
םימעפ רפסמ זוואה לש היופכ הלכאה תעצובמו ישפוח
לע הברהב הלועה תומכבו היגרנא ריתע ןוזמב םויב
זוואל רדחומ וב ךילהתה .םייגולויזיפה ויכרצל שרדנה
םילא אוה ,ותביקל ןוזמה סחדנ וכרד תכתמ רוניצ
זוואה לש ודבכב תינווינ הלחמל םרוג ךילהתה .ינעגופו

".יעבטה ולדוגמ הרשע יפ דע ותלדגהלו

ריכהל הנידמה בוריס לע תרוקיב ףיסומ סינורג טפושה

:םיזוואל םרגנש לבסב

קפס ןיא ,תיעדמה הדעווה לש העיבקה רואל ,ונתניחבמ"
םירזוח םיבישמה .[...] םיזוואל לבס םרגנ ןכאש
םייתנידמ-לעה םיפוריאה תודסומה לש םתדמעל םינפמו
רשא - יפוריאה דוחיאהו הפוריא תצעומ -
םילוכי םיבישמה ןיא [...] םיזווא םוטיפ לע ורסא אל
קידצהל םילוכי םה ןיא .ויתוצק ינשב לבחה תא זוחאל
אלב ,יפוריאה רדסהב םילתנ םהש ךות ,ימוקמה רדסהה תא
דגונמ םיזווא םוטיפש ירק ,םש הרכוהש הנקסמה תא לבקל

".תויחה לש ןתחוורל

תוירזכאה תרמוח אולמ תא טפשמה-תיב םינפה אלול
ורשואש תונקת לטבמ היה םא קפס ,םוטיפב הכורכה
ח"ודה .היישעתה לוסיח תא ךכב חתופו ,תסנכה תדעווב
,קפס אלל ,היה תיפוריאה תיעדמה הדעווה לש טרופמה
ואידיווה טרס םלוא ,טפשמה-תיב תדמעב יזכרמ ךבדנ
יליעפ לש דועיתה תדובע ירפ ,טפשמה-תיב ינפב ןרקוהש
.יתועמשמ תוחפ אל היה ,לארשיב םוטיפ יקשמב סומינונא


דועיתלו יעדמה רמוחל רבעמ .הרבחהו טפשמה-תיב
.תירוביצה הריוואה ןמ טפשמה-תיב עפשוה ,םלוצמה
הבש הרבחה לש היכרע תא עדומב ףקשמ ןוילעה טפשמה-תיב

:ןהכ-גרבסרטש תטפושה .בשוי אוה

,םייח-ילעב לע הנגהה תלאשב תישונאה הרבחה תדמע"
היולת' איה .תונוש תויטרואית תושיגמ תעפשומו תבכרומ
,היטרפו הרבח לכ לש המלוע תסיפתבו היכרעב ,התוברתב

".'תוביסנהו םוקמה ,ןמזה םע תונתשהל םייושע הלאו


:בתוכ סינורג טפושה וליאו

,יוניע םיחנומה ולבקי אובל דיתעלש רמול יתנווכ ןיא"
תעב םהל התייהש תועמשמה תא חרכהב תוללעתהו תורזכאתה
,םימומע םיגשומב רבודמ [...] .1994 תנשב קוחה תקיקח
בשחתהב ,השימג תונשרפל חתפ םיחתופ םירבדה עבטמ רשא
יתוברתה םילקאה יפ לעו םייתרבחו םיילכלכ םייונישב

".ינכדעה

העונתה לש המוצעה העפשהה לע םיזמרמ הלא םירבד
סומינונא ןייפמק ,תמיוסמ המרב .םייח-ילעב תויוכזל
רציש הבחרה תירוביצה תועדומהו םיזווא םוטיפ דגנ
קספ-לע ועיפשה ,תוללעתה אוה םוטיפהש ךכל ןייפמקה
רוביצהמ 69% ,2002 ילויב ךרענש רקס יפל) ןידה
טפשמה-תיב םלוא .(תוללעתה אוה םיזווא םוטיפש םירובס
סחיב הרבחב לחש רתוי קומע םיכרע יוניש םג ףקשמ
אוהו ,ללכב תויחל סחיב אטבתמ הז יוניש .םייח-ילעבל
םיבר םישנא לש םתונוכנב ןהו ירוביצה חישב ןה ףקתשמ
ךלהמב ועגפנ תויחש םירצוממ רענתהל רתויו רתוי
יוניש אטבמ ץ"גב לש ןידה-קספ .רשב ןוגכ ,םרוציי

.הז יכרע


:ץ"גב תטלחה .3

דיתעל טבמו תוישעמ תוכלשה

אשונב ץ"גב תקיספב תיזכרמה העיבקה .תיזכרמה הרהצהה
ךילה ןיינעל תונקתה תוארוה"ש ,איה םיזוואה םוטיפ
,תונקתה יפ-לע םיזוואה תטעלה תקיטקרפ .תולטב םוטיפה
יכ רובס ינא םג" :ןילביר טפושה לש ויתולמבו ".הרוסא
יכו ,לוטיב - םוטיפה ךילה ןיינעל תונקתה ןיד
תונקתה םתוא תוריתמש יפכ ,יתוכאלמה םוטיפה ישעמ

".םירוסא -

עונמל ידכ .ידיימ וניא רוסיאה .לעופב רוסיאה תייחד
סנכיי ובש דעומה תא טפשמה-תיב החוד ,םימטפמב העיגפ
וכישמי וזה הפוקתב .2005 ץרמ ףוס דע ףקותל רוסיאה
,רוכזכ ,תורשפאמ רשא ,םיזווא םוטיפל תונקתה לוחל
ץרמב גופל תודמוע תונקתה .יתועמשמ גייס אלל םוטיפ
תא ךיראהל רחבת תסנכה לש ךוניחה תדעו םאו ,2004
אלמלא) דבלב 2005 ץרמ ףוס דע לוחל וכישמי ןה ,ןפקות
ידכ .(הלבגה אלל ןפקות תא ךיראהל היה ןתינ ,הקיספה
,םייניבה תפוקתב םיזוואל תירעזמ הנגה הרואכל קפסל
עוציב" וחיטביש ,חוקיפ יללכ ושבוגיש טפשמה-תיב הרומ

.תונקתה תוארוה לש "ףוצרו קיודמ ,אלמ

םרגנש לבסה תא ראית טפשמה-תיב ...תרחא ומטפי םא
םויכ יכ עבקו ,תונקתה יפ-לע ךרענש םוטיפב םיזוואל
םלוא .ינמוש זווא דבכ רוצייל תרחא ךרד העודי אל
רצייל ,הטיש שפחל ךרוצ םיריכזמ םיפוריאה תוח"ודה
,לח ץ"גב לש רוסיאה .תוחפ תוינעגופ תוטישב הז רצומ
המ םלוא .וינפב גצוהש יפכ םוטיפה לע ,םירבדה עבטמ
תבתוכ ?יתוהמ ןפואב הנוש הקיטקרפב היהי רבודמ םא

:ןהכ-גרבסרטש תטפושה

לכ הכודמה לע ובשיי [2005 ץרמ דע] וז הפוקת ךלהמב"
היוארה תוינידמה תא ולקשיו רבדב םיעגונה םימרוגה
ףנעה תוחתפתה ןחבית וז תרגסמב .םיזווא םוטיפ תלאשב
תיפוריאה הדעוה תוליעפ רחא בקעמ ךרעיי ;םלועבו ץראב
- 2004 תנש ךלהמב - הרומאה תדמתמה
םיזוואה םוטיפ תקיטקרפ ןיינעל התדמע תא שדחמ ןוחבל
ךישמהל טלחויו הדימב .הז אשונב ינכדע עדימ ףסאייו
ןיקתהל קקוחמה לע היהי ,זווא דבכ רוצייל ףנעה םויקב
םרגנה לבסהש ןפואב םיעצמאב שומיש הנחטבתש תונקת
תחפוי ,תונקתב העובקה הקיטקרפה ידי לע םיזוואל

".תיתועמשמ הדימב

ליעלש הקספה לע וצפק רבכ םימטפמ רפסמ ?ןכוסמ חתפ
םוטיפהו ונושי תונקתהש ,וזירכהו בר ללש יאצומכ
תא ריזחה לכה ךסב טפשמה-תיבש ,ונעט ףא םה .ךשמיי
ךישמה"ל חתפ תחתופ תטפושה םלוא .תסנכה ידיל רודכה
אל טלחהבו - "זווא דבכ רוצייל ףנעה םויקב
לשב אל רסאנ םוטיפה ,ןכ ומכ ;"םיזוואה םוטיפ ךשמה"ל
,תימויה הנמה לדוג וא רוניצה ךרוא ןוגכ ינכט טרפ
"תיתוהמ הייטס" םיווהמה ,םייללכה וינייפאמ לשב אלא
תחפוי םיזוואל םרגנה לבסהש השירדה .קוחה תורטממ
,םייטמסוק םינוקית הריתמ הניא ,"תיתועמשמ הדימ"ב
דבכ תלחמ תמירגו ןורגל רוניצה תרדחה םירשפאמה
תונקתה יפ-לע רתוהש יפכ ,םיזווא םוטיפ .תינווינ
המודה הקיטקרפ לכ וא - לעופב גוהנ אוהש יפכו
לירפאמ לחה לארשיב םירוסא ויהי - התוהמב ךכל
ולכוי אל תואלקחה דרשמ לש תונקת םושו ,2005

.םריתהל


:תובורקה תויוחתפתהל םיריבס םיטירסת .דיתעל טבמ

בושל תוסנל םייושע םימטפמהו תואלקחה דרשמ .1
תודגונמה ,תונקת תסנכה לש ךוניחה תדעווב ריבעהלו
ליגרת .הרואכל ,ישממ יוניש לש הווסמב ,ץ"גב תטלחהל
איבהלו תונקתה תוירקש תא ףושחל ונתוא בייחי הזכש
ברקב תדקוממ הרבסה תועצמאב ,ךוניחה תדעווב ןתייחדל
תודגנתה לש תירוביצ הריווא תחת ,תסנכה-ירבח

.םוטיפל

ללוכ) םימ תופוע םוטיפ לע רוסיאל קוח תעצה .2
ןחלוש לע רבכ תחנומ (םידרלומ - םיזוורב
רוסיאה תא ןגעלו המדקל רשפא ,ןידה-קספ רואלו ,תסנכה
תנקתה לש תורשפאה תא םוסחי הזכ ךלהמ .קוחב
םימטפמה .תואלקחה דרשמ ידי-לע תופסונ המד-תונקת
ידי-לע הקיקחה תא תוחדל תוסנל םייושע םהיכמותו
םידקתכ רוסיאה תגצה ,ףנעה לש תילכלכה ותובישח חופינ
תכשוממ רבעמ תפוקת שורדל ןכו ,םירחא םיפנעל "ןכוסמ"
לש תבלושמ הלועפ השורד הלא םירגתא לומ םג .דואמ

.ללכב רוביצבו תסנכב הרבסה

לע רומשל ןוצרו תלוכי טעמ שי טטומתמ יאלקח ףנעל .3
םויכ רבכ .תומרופר רובעל וא תיטפשמה ומויק תוכז
,םיילכלכ םיישקב םימה תופוע םוטיפ ףנע יוצמ
,ץ"גב עבקש ןוויכה תא תונשל םימטפמה לש םהיצמאמו
תוסנכהה ,ןכ ומכ) םהיתוסנכה ותחפי םא שלחיהל םייושע
.(אוביילו יקוח יתלב רוצייל ץירמת תווהל תולולע
לש יטירק טביה אופא איה זווא דבכ לש הכירצה תתחפה

.םויכ קבאמה

,םיכבדנ רפסמ לע תססובמ ץ"גבב החלצהה .תמאה תפישח
תואלקחה דרשמ .דיתעב םג ונתוא ךירדהל םילוכיש
,םיטוב םירקשב ףאו תודבועה שוטשטב ולחב אל םימטפמהו
לש דמעממ םינהנ םהש ךות ,םוטיפה לע ןגהל ןויסינב
ידכ .ףנעה לע עדימל תערפומ-יתלב השיגמו םיחמומ
היה ץוחנ ,טפשמה-תיבו רוביצה ינפב תמאה תא איבהל
,ל"וחמ יטפשמו ירקחמ רמוח דומילב לחה :םוצע ץמאמ
ירויסב הלכו לארשימ םינותנ לש תינקדקד הניחב ךרד

.ץראה יבחרב םוטיפ יקשמב דועית

אוה םיזווא םוטיפ לע רוסיאה ,הרואכל .הטמלמ יוניש
לע תיפכנשו ההובג תוכמס ידי-לע הלבקתנש הטלחה
חטשה תדובע :ךופה ךילהתב רבודמ ,השעמל .הרבחה
הגרדהב תלחלחמ םייחה-ילעב תויוכז םודיקל תבחרנה
תויתרבחה תומרונה ,םישנא דועו דוע לש םתעדותל
,הדבועה .טפשמה-תיב תקיספב אטבתמ יונישהו ,תונתשמ
הנידמה תוטילקרפב ןיד-יכרוע תוברל) רוביצה תיברמש
םוטיפל דגנתמ (טפשמה-תיב תווצמ םיבר םג םתסה ןמו
היישעתה לש ירזכאה יפואל עדומ תוחפל וא םיזוואה
,הז ןבומב .תיפוסה האצותל הקיזה אל יאדווב -
האחמהו הרבסהה תוליעפ לש הפיקע האצות איה הקיספה

.תימוימויה

עיגה םימה תופוע םוטיפ דגנ ןייפמקה .תונלבסו תושקיע
םינש רבכ ךשמנ אוה םלוא .הנורחאה הנשב ואישל
לש םירחאה הרבסהה יגשיה לע םג ססובמו ,תוכורא
ןכתיי ,םינש רפסמ ינפל .םייח-ילעב תויוכזל העונתה
ב השעש יפכ םוטיפה תא רוסאל לשב היה אל ץ"גבש
.םיהז םינותנ וינפב וגצוה וליא םג ,11.8.2003
,בטיה תאז רוכזל יאדכו ,תומלתשמ תונשקעהו תונלבסה
קבאמ יופצש דבלב וז אל .ןיידע םת אל קבאמה יכ
דע תמאב םייתסי אל יטפשמה קבאמה םג אלא ,תסנכב
בל לע קבאמה ,ןבומכו .לארשיב הנורחאה המטפמה קרופתש

.ךכל רבעמ ףא ךשמיהל לולע םינכרצה

,רידא םייניב-ןוחצינ איה ץ"גבב החלצהה ?תושעל המ זא
תריציל ץרמ הנשמב לועפל ונלוכ תא ןברדל ךירצש
וא םוטיפה דגנ הקיקחל המיאתמה תירוביצה הריוואה
,הרבסה ינכוד .תסנכה לש ךוניחה תדעווב תונקת תייחדל
תקבדהו תוזרכו םיטלש תיילת ,תומוצע לע המתחה
תופתתשה ,תודעסמ לומו םיתמצב האחמ תורמשמ ,תוקבדמ
תומורת ,תויושרלו םינותיעל םיבתכמ תחילש ,תונגפהב
םיכירצ הלא לכ - דועו דועו קבאמל תויפסכ
תסנכה תו/ירבח לכ .םעפ-יאמ רתוי חטשב םיחכונ תויהל
תא קיספתש ,הקיקח שרוד לארשיב רוביצהש ,תעדל םיכירצ

.לארשיב םימה תופוע םוטיפ

בתכמב ףידע) םיאבה םישיאל ובתכ אנא .תוידיימ תוינפ

:(תפדעומ תוחפה הטישה אוה סקפ ;ליגר

לעו םיזוואה ףנע לע הנוממה אוה תואלקחה רש •
לע ךתכרב תא וינפב עיבהל יאדכ .םייח-ילעב רעצ קוח
ךלהמ ליבוהל ושקבלו ,םוטיפה תא תלסופה ץ"גב תטלחה

.ףנעה לש ןתינה לככ הריהמ הריגסל
,30 .ד.ת ,ץכ לארשי רמ ,רפכה חותיפו תואלקחה רש
:וא sar@moag.gov.il .50250 ןגד-תיב
yiskatz@knesset.gov.il 03-9485800 :סקפ
להנל תוכמס שי תוברתהו ךוניחה תדעו ר"ויל •
רעצ יאשונב תקסועה איהש ,הדעווב ושחרתיש םיכלהמ
קוריפלו הקיקחה םודיקל עייסל ושקבל יאדכ .םייח-ילעב
םג בושח .ץ"גב תטלחהל םאתהב ,םימה תופוע םוטיפ ףנע
,"ינאמוה םוטיפ" ןכתיי אלו ןיאש ,וינפב שיגדהל
תמירג איה םוטיפה לש רתויב הרומחה האצותהש ןוויכמ
לש ידוסיה ביכרמה איהש הלחמ ,דבכב תינפוס הלחמ

.אהת רשא םוטיפה תטיש אהת ,היישעתה
.םילשורי ,תסנכה ,יגלש ןליא תסנכה רבח
ishalgi@knesset.gov.il 6753158-02 :סקפ
אוה ,םייח-ילעב רעצ קוח םזוי אוה םינפה רש •
.םיזווא םוטיפ לע רוסיאה תא ץ"גב עבק ויפ-לעש קוחה
שקבלו ,ותוכזב גשוהש גשיהה לע רשה תא ךרבל יאדכ
םוטיפ לע רוסיאל תיתלשממ קוח תעצה םדקהב םוזיל ונממ

.םימ תופוע
.םילשורי ,2 ןלפק 'חר ,זרופ םהרבא רמ ,םינפה רש
aporaz@knesset.gov.il 02-5666376 :סקפ


:(תובתכה יתשל) רוקמ
םינוגראה לש תילארשיה תודחאתהה) חנ ,9232/01 ץ"גב
,'חאו הלשממל יטפשמה ץעויה דגנ (םייח-ילעב תנגהל

.11.8.2003 ךיראתמ ןיד-קספ


םינוחמצל תיתודידי תיחרזמ :הנוזתה תניפ .4
24 חותפ .א"ת 18 אביקע יבר תניפ 20 הרדג ,ןוחבטמה

ברעב ישישמ ץוח ,תועש

,לבזה יחפ תוניב ,למרכה קוש תואטמסמ תחאב .םוקמה
- הביבסה תא םלוה הארמו "ןוחבטמה" תמקוממ
הארנש תואסיכו תונחלוש ףסוא ובו ,בוחרל חותפ ןורדח
ןמיס אקווד) חותפה חבטמהו ,קושה תוביבסב ואצמנ יכ
לושיב תניפ ומכ הארנ (ריתסהל המ ןיאש - בוט
תוחלצו םיטובח םילכ ףסוא - קורז טנדוטס לש
םירחאו ,עתריהל םילולע םכמ קלח .תומאות ןניאש
"ןוחבטמה"ל ונעגה .תיבב שוחל םייושע -
תמדוקה םעפב ןכש ,תינוחמצ הדעסמב לוכאל הייפיצב
.ינוחמצ טירפתה היה ,הנשכ ינפל ,םוקמב ונרקיבש
קוש תואטמסב בויב הברה םרז זאמ יכ תולגל ונבזכאתה
יכ ,ןייצל שי .םיירשב םיטירפ ופסונ טירפתלו ,למרכה
םיחתפנ םיבר תומוקמ - הגיאדמ המגמב רבודמ
רשב םיפיסומ םה םתוססבתה רחאל ךא ,םיינוחמצכ
חיטבה טירפתהש רחאל ,לוכאל ונבשי תאז לכבו .טירפתל

.תויחמצ תונמ לש ריבס רחבמ

תא ונמזה - תבש יאצומב ונעגהש תויה .לכואה
- 19 ,הלודג הנמל םילקש 29) ינוחמצה ןימחה
הציב ללוכ אוה םא ונלאש .תבשב קר שגומה (הנטקל
הרסוהש ,הציב םע העיגה תיקנעה הנמה .אלש ונל רמאנו
םלוא ,(ןתפילקב םיציב םע הלשוב הנמה) וניחמש רחאל
הנמה .הנמב עוגנל בריס (רתוי רימחמה) ונתאמ דחא
,(םילקש 29) תוקרי סוקסוק התייה ,ונמזהש היינשה
קלס טלס שגוה תונמה םע .טעמ הפירחו תניוצמ התייהש
:ןה תופסונ תויחמצ תונמ .ישפוח םחלו (!ןיוצמ) ץמחומ
בטור אלל שקבל שי - םילקש 24) הרד'גמ
12) הניחט ,(םילקש 22) םיאלוממ ןפג ילע ,(טרוגוי
הניחטב םיליצח ,(םילקש 16) הבמגב םיליצח ,(םילקש
תוקרי טלסו (םילקש 20) םינתשמ םיקרמ ,(םילקש (14

.(םילקש 13/20)


תופסונ תודעסמ תריקסל


add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.