[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

תיטרקומדה תינוליחה הנידמה תלאשל Hebrew
by םזיסקרמה תנגהל גוחה ץרוש יסוי 8:04am Thu Aug 14 '03

וימודו וריפסו חישמה ימי ועיגהה
?דלאב לא אנבא םע ודחאתי

print article

,תילאמשה תונגרובה ריעזה ברקב םיבשנמ םישדח חור יכלה
תא בוזעל םיארוק הז דמעממ םיעודי םישנא רתויו רתוי
תונידמ יתש לש ,ירשפא וניאש החיכוה תואיצמהש ןויערה
,67 תולובגב הינשהו לארשי תנידמ תחא ,תוינגרוב
תחא הנידמל אורקל םיליחתמ התע םה .יתואיצמ יתלבכ
םייח ולא ויה הליחת .חטשה לכב תינוליחו תיטרקומד
ןועדג התעו ,יתטישנבנב םגו ירנבא םע שגנתהש יבגנה
הרזחש הנעטב םיטילפה תרזחל דגנתה ןמזמ אל דעש וריפס
הנידמ לש התמקהל ארוק אוה םג ,סרהל איבת קר וז

.םיטילפה ורזחי הילא חטשה לכב תיטרקומד תינוליח
וניא ,הז תוחור ךלה יונישל הביסה יכ שארמ רמאיי
ןניא תונידמ יתשש תוביסל יטרואית קימעמ חותינ
רצי 67 זאמ שוביכהש תיריפמיא הנחבה אלא ,היצפוא

.חטשב תוכיפה יתלב תודבוע
יתש לש ןויערה עודמ ריבסהל םיטיססקרמכ ונתבוח
קוידב הביס התואמ עודמו ,לשכנ תוינגרוב תונידמ

.לשכנ תיטרקומד תינוליח הנידמ לש ןויערה
ירבח םמעו "דלאב לא אאנבא" .הטושפ הנחבהב ליחתנ
,תיטרקומד תינוליח הנידמל םיארוק ס"פבב רבעשל
הנידמל םיארוק יטשינבנבו יבגנה ,וריפס ןועדגו
םינווכתמ םידדצה ינש תאז לכבו ,תיטרקומד תינוליח
הנידמל םינווכתמ דלאב לא אנבא .ןיטולחל רחא רבדל
,תונוש תויוכזב וכזי םידוהיה הב תיניטסלפ תינגרוב
הנידמל ןווכתמ וריפס ןועדג .תוימואל תויוכזל אל ךא
אל ךא תונוש תויוכז םיניטסלפל הב תידוהי תינגרוב
שקבי טושפ םיווש תונורתפה ינשש בשוחש ימ .תוימואל

.ךפהל וא ,דלאב לא אאנבאב ךומתל וא ףרטצהל וריפסמ
תיאבצ הלפמ אוה דלאב לא אאנבא תדמע לש ןויגהה םא
תודמעמה לכ לש תירבה ידי לע לארשי תנידמל
,תיברע תינמואל תיטסינלטס הדמע ).םיברעה "םימדקתמה"
ינשב הכפהמ לש תיטסינלטסה הנירטקודב תקדצומה
םיחטשה חופיס אוה ןועדג לש ןויגהה ירה ,(םיבלש

( תיטרקומד לאיצוס הדמע ).םהיבשוי לע ושבכנש
הברה איה תילארשיה תונגרובה ,טושפ רבד ןיבהל שי
דוחיאו השלחהו הנטקה תיניטסלפה תונגרובהמ הקזח רתוי
תויהל לוכי ,תפתושמ תינגרוב הנידמ םיקהל ידכ םהיניב
ינשהו טלוש דחאה .סוסה םע בכורה תא דחאמה גוסהמ קר
לע בכורה ,םיברעה םינמואלה לש תומולחה תורמל .טלשנ
ינש ודגנכ רשא ,יטסילאירפמיאה רדסהו םזילטיפקה סיסב
קר תויהל הלוכי תבכורה ,םיקבאנ אל דחאכ םידדצה
ןאכ הארנ ,לבקתת וריפס תדמע םאו .תילארשיה תונגרובה

.ץראה יחטש לכב דייהטרפא
הפוקתב תוידוסי תולאש רותפל וחוכבש ידיחיה דמעמה
לע קר דחאתהל לוכי רשא ,םילעופה דמעמ אוה ,תיחכונה
וניהד יטסילאירפמיא יטנאו יטסילטיפק יטנא סיסב
הריכמה תיטרקומדה תינוליחה הנידמה .יטסילנויצנרטניא
קר תויהל הלוכי ,םימעה ינש לש תוימואלה תויוכזב
קלחכ ,תוימואל תימונוטוא יתש םע םילעופ לש הנידמ
קבאמהמ קלחכו יטסילאיצוס ןוכית חרזממ
הזכ יוניש דגנכ ןכש תימלועה הכפהמהו ,םזילאירפמיאב
תיונגרובה ללוכ ,ותירב ינב לכו םזילאירפמיאה
.ודחאתי תויברעה

add your comments


 

םמעושמ התא יוא Hebrew
by ירימ 8:29am Thu Aug 14 '03

print comment

?רקובב הנומשב הלאכ םירבדל ןמזו חוכ ךל שי הפיאמ

add your comments


 

תמאב ,ירימ Hebrew
by םייח-רב םרוי 10:14am Thu Aug 14 '03

print comment

? ירעי דוהא לש ש"דח ןז םע קסע ךל שיש האור אל תא
הרקמב דלבלא אאנבא) םיברע המ ול הנשמ אלש דחא דוע
עודיכו - םיצור תמאב םה המ עדוי אוה יכ םירמוא (הז
םהלש תרחא הנעט לכו ער חרכהב אוה םיצור םיברעש המ
חותינה תוכזל רמול רשפאש דיחיה רבדה .רקש איה אשונב
,וריפס ןועדג לש וירבד תנבהב םג העט אוהש הז הזה
הדגה יבשות* םיטילפה לש םתוכז לע רביד וריפס
לכב בשיתהל ,ץראב םיאצמנ רבכש ולא רמולכ *העוצרהו
םיטילפה לש םתוכז לע אלו ,תחא הנידמ תרגסמב היקלח
םע היצרדפ הארנכ השורד הז ליבשב) רוזחל ץוחבש
.(...קרמנדו ןדרי ,הירוס ,ןונבל

add your comments


 

תמאב,םרוי Hebrew
by Miri 11:03am Thu Aug 14 '03

print comment

תונתשמה) ויתודמעל דגנתמש ימ לכש עשעשמ דחוימב לבא
ריעז"ל דימ ךפוה ,ליעל בתוכה לש (ישימחו ינש םוי לכ
גוחה ירבחש םיעדוי ונלוכ ירה ,ןבומכ ."ילאמש ינגרוב
םייתימא םירטלורפ ,רוציי ילעופ םה םזיסקרמה תנגהל
םילעופה דמעמ לש תוירוטסיהה ויתודמע תא םיאטבמה
םא ,ללכב דובעל ןמז םהל רתונ םא ההות ינא .דחואמה
עבק ךרדכ םיאיקמש בותכה רמוחה תומכ יפל טופשל

.םינוש םימורופב
אוהש תבשוח יניא ,וריפס ןועדג יבגל קדוצ התאו
ןורחאה רמאמב יתשינבנבו יבגנה ונווכתהש המל ןווכתה
תבשונה השדח חור תמאב וזש יאוולה ."ץראה" ףוסמב

.יוניש םשל תינעזג אל הננער חור ,ילארשיה לאמשב

add your comments


 

...ךל דיגא ינא המ Hebrew
by םייח-רב םרוי 12:50pm Thu Aug 14 '03

print comment

אקווד האב תינעזג אלו הננער חורש דאמ בוצע
ילוא ,ינש דצמ ,יבגנה םייח ומכ הטוב טסיניבוש-לייממ
...חמשמ אקווד הש

add your comments


 

?ךמצע םע בתכתהל הנהנ התא ,םרוי Hebrew
by השיומ 1:48pm Thu Aug 14 '03

print comment

ךחוגמ טושפ

add your comments


 

דאמ Hebrew
by םייח-רב םרוי 1:55pm Thu Aug 14 '03

print comment

,םיאלפנו םייטנגליטניא םישנא םע רשקתל הנהנ דאמ ינא
תאז תושעל יל ןמדזמ אל לבא ...שיש םיטעמה דחא ינאו
.ירימ תא םג שי יתחמשלש ךכ

add your comments


 

חחחח ?שיש םיטעמה דחא התא Hebrew
by השיומ 1:59pm Thu Aug 14 '03

print comment

יריקי ,יעוצקמ ץועייל קוקז התאש יל הארנ

add your comments


 

תיטרקנוק דימת איה תמאה םרוי Hebrew
by ץרוש יסוי 3:18pm Thu Aug 14 '03

print comment


םרוי

.םולש

.רפתשמו ךלוה ךנונגס ,בלבלמה בתכמה לע הדות

.טושפ אוה ןחבמה
רמואה אוה התאש חיכותו תואבה תולאשה לע הנע אנא

.תמא
םעה לש תימצעה הרדגהה תוכזב ריכמ התא םאה .1

?ילארשיה
תימצע הרדגה תוכזל היהת ארוק התא הל הנידמב םאה .2

,?ילאירוטירט יוטיב םילארשיה לש
םיברע םילעופ לש תפתושמ הכפהמ דעב התא םאה .3

?תיברעהו תילארשיה תונגרובה דגנכ םידוהיו
דמעמ לש תינכפהמ הגלפמ לש היינב דעב התא םאה .4

,?ידוהיהו יברעה םילעופה

?םילארשיה םילעופה ברקב דובעל הסנמ התא םאה .5
םוקמ ןיא היפל ,םיבלשה תנירטקודל דגנתמ התא םאה .6
קר אלא ,תיניטסלפ תינגרוב הנידמ לש דרפנ בלשל

?םילעופ תנידמל

.ולא תולאש לע תונעלמ קמחתת התאש םיעדוי ונינש

.תעשעמשמ ךרדב תוחפל וז השעתש הווקמ

.ץרוש יסוי הכרבב

add your comments


 

תילאירוטירטה תימואלה הימונוטואה תלאש Hebrew
by םזיסקרמה תנגהל גוחה ,בחרמ דוד 4:02pm Thu Aug 14 '03

print comment

םילקידרה ףכיתש חוטבו ךומס ינאו הלאש לאש ץרוש יסוי
ריבסהל ינוצרב .בר ללש יאצומכ הילע וצפקי םהינימל
םירבח יכונאו יסויש ,םזיסקרמה תנגהל גוחה תדמע תא

.וב

הרצי ןיטסלפב תינויצה היצזינולוקה לש הירוטסיהה
תימואלה תושיה :תודרפנ תוימואל תויושי יתש ץראב
.תילארשיה תידוהיה תימואלה תושיהו תיניטסלפה תיברעה
;םישבוגמ םימע ינשב רבודמ יכ הנעטה תא םיחוד ונא
העיגמ התע רבכש ,תווהתה יכילהתב םימע ינשב רבודמ

.תימצעה הרדגהה תוכז םהל

סיסב לע םימואלה דוחיאל םיפאוש םיטסיסקרמ
דנלריאב ,לשמל ,םיניינועמ םה ןכלו יטסילאיצוס
הינטירב םע יביטרדפ דוחיאב תיטסילאיצוס
העיבתל םידגנתמ ונא ,לשמל ,ךכ .תיטסילאיצוס
ןאטסידרוכל העיבתב םיכמותו "תיאמצע ןטסידרוכ"
חרזמה לש תיטסילאיצוס היצרדפ תרגסמב תיטסילאיצוס

.ןוכיתה

םידקומ המכל םויה תקלוחמ ןיטסלפש הדבועב םיריכמ ונא
ןד שוג ,הלפשה :ידוהי ינתא זוכיר ילעב םיילאירוטירט
ילעב םה םירחא םירוזא .דועו םורדה ירעמ קלח ,א"תו
,בגנה ,שלושמה ,לילגה םהב ,יברע ינתא זוכיר
תיטסילאיצוס הכפהמ .דועו תיברעמה הדגה ,םילשורי
תוימואל-וד תוימונוטוא יתשל ץראה תא קלחת ןיטסלפב
םע יברע בור היהי תחאב חרכהב רשאכ ,תוילאירוטירט
.יברע טועימ םע ידוהי בור היהי תרחאבו ידוהי טועימ
םימעה ינש תמכסהל םאתהב ךרעית תילאירוטירטה הקולחה
סיסב לע םהלש תימצעה הרדגהה תוכז שומימל
1948 תנשמ הקולחה תולובג לוטיב ךות ,ילאירוטירט
הכלממה ,םויה) תיחרזמה הדגה חופיסל תורשפאו

.תיניטסלפה הימונוטואה לש ינובירה החטשל (תימשאהה

םייקתי תוילאירוטירטה תוימונוטואה יתש לש ןמויק
תיטסילאיצוס היצרדפנוק תמקה תרגסמב
יתש ודחואי הב תיביטרדפ הנידמ .תיניטסלפ-תילארשי
לוהינ תודסומ ,ףתושמ טנמלרפ היהי הל ,תוימונוטואה
הדמעהמ תיתוהמ הנוש וז הדמע .ב"ויכו םיפתושמ םואיתו
רואל ,ןיטסלפב תודרפנ תונידמ יתש תמקה תסרוגה
תורושק ןניאש תודרפנ תולכלכ יתש לש ןמויק יכ הדבועה
תומדב ינידמ םויק ןתמו ,יביטרדפ דוחיאב וזב וז
ץרא תרבכב ירשפא ונניא ,תוימואל תוימונוטואל הנידמ

.הזב הז םיגורא םימעה הב הנטק

םיטילפה תלאש .םיטילפה תלאש םג העיגמ ןאכו
איה ,תימואל-תיטרקומד הלאש התויהל רבעמ ,םייניטסלפה
יאנת ,ילכלכה םדמעמ ,םיטילפה לש םהייח .תידמעמ הלאש
בושל םתוכזמ תוחפ אל םיבושח יתרבחה םבצמו םתייחמ
רדסה תרגסמב .ןכ ינפל םיטילפה ורג םהב תומוקמל
הימונוטואה לש החטשל םיטילפה ורזחי ,םיטילפה
,לארשיב םייברעה םירפכה לכ תא לולכתש) תיניטסלפה
הדגה לש החטשב םקלחב ומקושיו (לילגה תא הז ללכב
.תינובירה תיניטסלפה הימונוטואה םע דחואתש ,תיחרזמה


םיאור םהיכמותו םיברעה םינמואלהש יפכ םיטילפה תרזח
תינמואל םימד תמחלמ תומדב םימעה לע ןוסא טימת התוא
תרזח .תיטסילאיצוס-תידמעמ הביטקפסרפ רדעיהב ,תפסונ
התוא םיאור םהיכמותו םינויצה םינמואלהש יפכ םיטילפה
םיטילפה לש תירוטסיהה םתוכזל סחיב הלבנ השעמ איה
.הב םקתשהלו םתדלומל בושל

add your comments


 

תלאש רבכ םא Hebrew
by םייח-רב םרוי 5:10pm Thu Aug 14 '03

print comment

םעה לש תימצעה הרדגהה תוכז"ב ריכהל לוכי ינניא
םילארשיה בור ,התוא שרוד ונניא אוהש םושמ "ילארשיה
םצעב הריכמ הניא רשא הנידמ לש המויק תא םישרוד
לכל תווש תויוכזב ךמות ינא ...ילארשי םע לש ומויק
ינניאו תיטרקומדהו תינוליחה ןיטסלפב ויחיש תוצובקה
ךומתל ברסמ ינאש המ .הנממ םדא םוש לש ושוריגב ךמות
תוינויגליבירפ תוצובק ידי-לע תולעומה תושירד אוה וב
אוה ןניינעו תחא היגליבירפ לע וליפא ורתיו םרטב דוע
,הרצקב .תויגליבירפה תחצנהו תיטרקומדה הכפהמה תלבגה
רורחש הרקיעב איהש) תיטרקומדה הכפהמה תרגסמב םא
ולעי (תינויצה הנידמה קוירפו יניטסלפה םעה לש ימואל
,ימואל יפוא תולעב תויביטקלוק תועיבת "םידוהי"ה
ךשמהל אלו תיטרקומדה הכפהמל םתוא תורשוקה תועיבת
תויוכז יבגל .הזב ךומתל היעב יל היהת אל ,תונויצה
ידכמ תברועמו הנטק ץרא איה ןיטסלפ ,תוילאירוטירט
אלו םיפתושמ תודסומ ,ינתא סיסב לע הקלחל
יל םיארנ ,רחא וא הז סונתאל הקיז ירסח ,"םייטטיטרפ"

.רתוי הברה םיקדוצו םיינויגה

טלחהב ינא ,םיבלש ינשב הכפהמ לש השיגל דגנתמ ינא
(...הצור איה םא וליפא) הלוכי אל תונגרובהש בשוח
תינגרוב-תיטרקומד הנידמ .תיטרקומד הכפהמ שארב דומעל
הריבס אל תורשפא וז לבא ,םימיוסמ םיאנתב םוקל היושע
יעמשמ-דח ןפואב איה יתעד .יילע תפדעומה אל טלחהבו
תויהל בייח ןיטסלפב תיטרקומדה הלאשה לש אלמ ןורתפש

.יטסילאיצוס

דעב טלחהבו "תינכפהמ תירטלורפ" הגלפמ תינב דעב ינא
ריחמב אל לבא ,הנמממ קלח היהי ידוהיה ןוירטלורפהש
לש דוסיה תועיבתו דוסיה יכרצ לע רותיו לש
וזכ הגלפמ לש התמקה תלאשש בשוח ינא .םיניטסלפה
תוירדיולסו היצילאוק תינב אלא קרפה לע םויכ הנניא
אל ."םינוש"ה םיידמעמהו םייטרקומדה םיקבאמה ןיב
לש םיקבאמהמ קתונמב "ינכפהמ" רבד םוש םיקהל ןתינ
יוכידמ םילבוס רשא םיניטסלפה דחוימב ,םינומהה
רורבו דח אוה רטשמה םע םהלש תומיעהו רתוי ינוציק
.רתוי

add your comments


 

????????????המ Hebrew
by ןרקס 5:15pm Thu Aug 14 '03

print comment


??העונת התואב ץרווש יסויו בחרמ דוד

תויהל םתמכסה םכינש תמאב םאה ,ןוכנ האור ינא םאה

?העונת התואב םירבח

ךכ ידכ דע לבא ,ןורחאה ןמזה תצק הנתשה יסויש יתעדי
ותואב תוהשל לע רבדל אלש ,דוד םע רבדל ןכומ אוהש

?ותיא דחיב רדח

םע הלועפ ףתשמ םזיסקרמה תנגהל גוחה ,הלאש דוע םתסו

??אל ,ש"דח

תא דימשהל יוארש בשוח אל רבכ בחרמ דודש תרמוא תאז
תא םתיא ןגראל וליפאו ,י"קממ םיפנוטמה םיטסינילטסה

??הכפהמה

םכתיא קלזמא דורמנ םג ,הזה רופיסה לכמ םלהב שממ ינא

??גוח ותואב


add your comments


 

ךחוגמ שממ Hebrew
by יזוח 5:29pm Thu Aug 14 '03

print comment

לש הבישה תוכזב ריכהל ליחתמ וריפס ןועדגש העשב
הלחתה טלחהב לבא קיפסמ אלו ידמ רחואמ) םיניטסלפה
םיסנמו בחרמו ץרווש םזיסקרמה יניגמ םיאב (הבוט
"תיניטסלפה הימונוטואה" ימוחתל וז תוכז ליבגהל

.48ב םיניטסלפה ושרוג אל םהמש םיחטשה תא קר לולכתש
הילא בושל לכוי אל ופיב דלונש יניטסלפש תרמוא תאז
תילאירוטירט הימונוטואמ קלח היהת ופיש ללגב

..תילארשי

.ךחוגמ שממ

יעדמ חותינ רחאל וז הנקסמל ועיגה םהש חוטב ינא .ב.נ
קימעמ

add your comments


 

ירימ המצע הנכמל Hebrew
by רצינש רחש 6:28pm Thu Aug 14 '03
trotsky@bezeqint.net

print comment

אלב תושפכהו תוצמשה רקיעב ליכמ ךלש הבוגתה בורו רחאמ
סחייתהל יתנווכב ןיא םינועיטל תיניינע תוסחייתה
םייטסינכמ הבישח תונורקע ילעב קרש הנעטל רבעמ םהילא
ךכו הנתשמ הנניא םלועל תואיצמהש םירובס םייטסילמרופ
תנייפאתמ תיטקלאיד הבישח .חותינהו הבישחה ךילהת םג
בשוחה םדאה ןיב היצקארטניא הנשיש הנבהב ראשה ןיב
ךילהתב םייוצמ וללה רשאכ תיביטקיבואה תואיצמהו
יוניש לע תחכוגמה הנעטה םוקמב .יוניש לש דימתמ
הדמעה םצעל סחייתהל היה יוצר םירקבל תושדח תודמע
הבשחמה תונורקעבו םזיסכרמה ןמ קוחרה םדאלש רבד
אל ןמזמ ,הינשה הנעטלו .תושעל השק תצק תיטקלאידה
הניב ןיא ,ליגרכ ,רשא תפצוחמו תעשורמ הכ הנעט יתעמש
תומרב ריכשכ יתדבע ייח לכ .רשק לכ תואיצמה ןיבו
ליבקמב יתדבע ייחמ לודג קלחו רתויב תוכומנה תרוכשמה
דבוע ינא םויכ .סנרפתהל ידכ תודובע שולשו םייתשב
תמאב הז םא ח"ש -4000כ לש רכשב םויב תועש -10כ
התוא לש הפצוחהו חצמה תוזעש רובס ינא .והשימ ןיינעמ
דמעמ לש םיסרטניאהמ רוא תונש קחרמ הקוחרה תחא
המצעמ הכילשמה איה יהשלכ תינכפהמ הרכה לכמו םילעופה
התלוכיב ןיא םלומ ולא לא תילאירטמה התיווהמו

.יתימא חוכיוב דדומתהל

םזיסכרמה תנגהל גוחה ,רצינש רחש

add your comments


 

ןכסמה רחשל Hebrew
by ירימ 8:38pm Thu Aug 14 '03

print comment

ללכה ןמ אצויה ןכו ,הרובחב ןפודה אצויה התא אקווד
םעפ רחא םעפ תויצקובורפב יתאצי ינא אל .ותוא ששאמה
לכב) םהל תארוק ינא אל ,"ילקידרה לאמש"ה דגנ
יכמות" , "םיינמואל םיינגרוב ריעז" (תירשפא תונמדזה
םתאש ומכ ,"תיברעה תונגרובה ירחא םיבנדזמ" ,"רורט
לע תוירחא חקול התא םגש הניבמ ינא) תושעל םיברמ
היצקובורפל רשאבו .("גוח"ה םשב םיבתכנה םירבדה
,הריתסה לש הקיגולה איה הקיטקלאידה םנמא ,הנורחאה
.לומתא תרמאש הממ ךפהה תא םויה רמול השוריפ ןיא ךא
תינוליח הנידמ ןעמל ליעפ המ ןמז תייהש ינמוד
תבזע המ תבוטל .(העוט ינא םא יתוא ןקתת) ,תיטרקומדו
"תוימונוטוא יתש" תבוטל ?הזה ןויערה תא
,"תויושי" ןה םעפ ,תלבלובמ תצק ינא) תוילאירוטירט
ןשוריפש ,("תוימונוטוא" ןה םעפו ,"תונידמ" ןה םעפ
רסמ םע .תונעזגה תחצנהו הבישה תוכז תלבגה :דחא אוה
הלאשה תא ךמצע תא לאשת ?עיגהל הצור התא ימל ,הזכ
ךרוצל יטמרגורפ יונישב ןאכ רבודמ אל םא הארתו ,וזה
םשב דועו ...םיינויצה לש תומודקה תועדל תולגתסה

!םזיסקרמה

.ינממ רתוי רכתשמ התא .בובח ,עגרת :ב.נ

add your comments


 

חוכיוה לע Hebrew
by םזיסקרמה תנגהל -ץרוש יסוי 12:49am Fri Aug 15 '03

print comment

זירט סינכהל םישקבמה ולא לכ תא עיגרהל לוכי ינא
םהש ךכב ,םזיסקרמה תנגהל גוח ירבח ןיב ךסכסלו
לש רחא וא הז יוגש וא רורב אל חוסינ לע םילפנתמ
םתרטמש םיפוקש דואמ םיקומינב , ונלש םירבחהמ דחא
הלאשב יטילופהו יטרואיתה חוכיוה תא םדקל אלו ךסכסל
רבד לש ופוסב .םדיב הלעי אל רבדה יכ ,וז הבושח
,גוחה לש ימשרה רבודה אוה ץרוש יסוי הז בלשב
לע אלא ,ומצע ץרוש יסוי ידי לע אל תוחסונמ תודמעהו
תעדל הצורש ימ .תימלועה העונתה לש זכרמה ידי
ימלועה רתאל סנכי םא השעי בוט ונתדמע תא תואדווב

.ונלש
לוכי וניא היעבל ןורתפה תנבה תא םדקל שקבמש ימ
,םירבחה דחא לש חוסינ לש השלוחכ ול הארנש המ ףוקתל

.הירוחאמש הירואיתה תאו תרהצומה הדמעה תא אלא

תנגהל גוחה לש המרגורפל סחיב תונבה יא עונמל תנמ לע
אטבמ אוהו הז רמאמ הלעמ ינא ,םיטילפל סחיב םזיסקרמה

.םזיסקרמה תנגהל גוחה לש תימשרה ותדמע תא


תיברמ לש ולושינ םע םיניטסלפה םעל םרגנ לודג לווע
תינויצה העונתה ידיב םיטילפל ותכיפהו םעה
ינומה לש םיסרטניאל קר אל םידגונמ הלש םיסרטניאהש
םילארשיה- םידוהיה ינומה אלא,יניטסלפה םעה

.םמצע

,ןכ תושעל תרערועמ יתלב תוכז רוזחל םישקבמה םיטילפל
דגנכ ןהו םינויצה דגנכ ןה ,וז תוכז לע םיניגמ ונאו
תוכזבו יניטסלפה םעב הדגבש תיניטסלפה " הגהנהה"

.הבישה

ןכש ישיאה רורטל ןהו הנידמה רורטל ןה םידגנתמ ונא
הב הציבה ןורתפל םידגונמו םיטילשה תא םיקזחמ קר םה

.םיטילפה תבישל אליממו םייח ונא

לכ ןיא יטסיאלירפמיאה רדסהו םזילטיפקה תרגסמב

.םתדלומל ורזחי םיטילפהש ךכל יוכיס

,בושל ושקביש םיטילפה תא ריזחהל לגוסמה ידיחיה חוכה
ידוהיה- יברעה דחואמה םילעופה דמעמ אוה

.ינכפהמ ןוחצנמ האצותכ

לארשי תנידמ תרגסמב םיטילפה ינומה תא ריזחהל השירדה
ינומה ברקב תינומה תודגנתהל םורגי קר ,תיטסילטיפקה

.םימדה ךוסכס ךשמהלו ,םידוהיה

םולשבו החטבב תויחל תורשפא ןיא םיווהתמה םימעה ינשל
תרגסמב ,תויטרקומדה-תוימואלה םהתויוכז דוביכ ךות

.םזילטיפקה

תיטסילאיצוס תחא הנידמ םיקי חצנמה םילעופה דמעמ.
ינומה ןהו םיניטסלפה ןה ויחי הב ,ץראה יחטש לכב

.םיטילפה ורזחי הילאו םילארשיה

הרדגה תוכז ולו יניטסלפ םע שיש ונומכ לבקמש ימ
ךומתל לוכי וניא ,םיטילפה תרזח ללוכ ותדלומב ,תימצע
זוחא 80 לע איה תחא רשאכ תונידמ יתש לש ןורתפב
זוחא 20 לע לוז הדובע חוכ תקפסמה הינשהו חטשהמ
יפל םג יכ ןיבמ םישנא לש לדג רפסמ םויכ .חטשהמ

.ולאכ תונידמ יתש םיקהל ןתינ אל חטשב תודבועה

הרדגה תוכז ול ילארשי םע שיש ונומכ לבקמש ימ
וניא ,םיניטסלפה תא אכדל תוכז ול ןיא ךא ,תימצע
תרגסמב תילארשי הימונוטואל העיבתה תא תוחדל לוכי
שרוד וז העיבתל דגנתמש ימ ןכש ,תיטסילאיצוסה הנידמה
ףחודו תויטרקומדה םהיתויוכז תא םילארשיהמ לולשל

.היצקאירה תועורזל םתוא

הב תיביטרדפ תחא הנידמ לע םירבדמ ונא וז הביסמ
תרגסמב ,םהלשמ תוימונוטוא םיניטסלפלו םילארשיל

.ןוכיתה חרזמה לש תיטסילאיצוס היצרדפ

לש תולובגה ועבקי דציכו הלאשה הפיא הלוע
דמעמ היהי ןתוא עבקיש ימ לכ םדוק ןכבו ?תוימונוטואה
םיברע םינגרוב אלו ידוהיהו יברעה דחואמה םילעופה
תישילש .היפכב אלו המכסהב ועבקי םה תינש .םידוהי וא
לש םיזוכיר שי ןכיה ומכ םינוירוטירק ןובשחב וחקלי
םש יניטסלפ יברע זוכיר שיש םוקמבש רורב .היסולכוא
לש זוכיר שיש םוקמבו תיניטסלפ תיברע הימונוטוא היהת
תיעיבר .תילארשי הימונוטוא היהת םש ,םידוהי
אלא ,רוגס ימואל וא ינתא וטג השורפ ןיא הימונוטוא
.דחא ימואל אצוממ אוה היסולכואה לש בורהש םוקמ
הימונוטואבו םיניטסלפ םג ויחי תילארשיה הימנוטואב

.תווש תויוכז םלוכלו םידוהי םג ויחי תיניטסלפה
ןהו תילארשיה הימנוטואל ןה ורזחי םיטילפה תישימח
לכבש ןורקעה תרימש ךות תיניטסלפה הימונוטואל
ינש ךכ קר ,םיוסמ ימואל אצוממ היהי בורה הימונוטוא

.םמויק לע םויאב ושוחי אל םימעה
לש םיטמרא יתלבה תולובגה תמחתה ןמזב תישיש
לש תויזוכירה קר אל ןובשחב חקלי תוימונוטואה
תקולח עונמל ךרוצה םג אלא ,תוימואלה תויסולוכואה

. םימבו המדאב תקדוצ יתלב םיבאשמ

הסנרפו םייח תלאש איה רבד לש הדוסיב םיטילפה תלאש
םינומהה לש ירמוחה םבצמש לככ .םחלה תלאש -דובכב

.וז תבאוכ הלאש רתפת ןכ בטוי םיטילפה ללוכ

ךופהל םימעה ינש ולכוי ןכ רתפת וז תבאוכ הלאשש לככ
תעיווג לש ךילהתמ קלחכ .-דחא םעל רתוי קוחרה דיתעב
רבעמ תורוצב ךרוצה אוה תוימונוטואב ךרוצה .תוימואלה
לש קשנה- תונגרובה לש קשנה תא תוקלסמה

.תונמואלה

היצרדפמ קלח היהת וז ץראב תיטסילאיצוסה היצרדפה
הנידמ יכ ןימאמש ימ ,ןוכיתה חרזמה לכ לש המכסהב
,תונויצל העינכ איה ,וז ץראב תיטסילאיצוס תיביטרדפ
אוהש ןוכיתה חרזמה לכב םילעופה דמעמ לכ תא םישאמ
םילעופה דמעמ לש ןורתפל דגנתמ ןיפילחל וא ,ינויצ
וא .רוזאה לש תיטסילאיצוס היצרדפ-תימואלה הלאשל
תכפהמ לש ונל שיש דיחיה ןויסינה דגנכ אצוי
רשא יקצורטו ןינל תגהנהב תיסורה הכפהמה-םילעופ

.תיביטרדפ תיטסילאיצוס הנידמ היה םהלש ןורתפה

תומוקמב תימואלה הלאשה תא רותפל דבלב תחא הרוצ שי
הצובק תאכדמ תחא הצובקו תינגמוה הניא היסולכואה םהב

.תורחא וא תרחא
טועימה וא םואלה לש הילפה לכל תודגנתה איה וז הרוצ
הצובק ינבל תויגלבירפ ןתמ ךדיאמ וא ,יתדה וא ינתאה
לכ דגנכ םילעופה דמעמ תא םידחאמ רשאכ ,תחא
לכ .אכודמה םעה לש םשכ אכדמה םעה לש ולא תוינגרובה
וא וז תונגרובב הכימתו םזינובושל הכילומ תרחא השיג

.םילעופה דמעמ תודחאו תואמצע דגנכ תרחא

תירב התייה הרתפנ תימואלה הלאשהש דיחיה םוקמה

.ןינל ייח תפוקתב תוצעומה

הלאשה ןורתפל וז השיג םיללושה ולא ינשה דצה ןמ
םיעייסמ קר ,ןאכ ורצי ותירב ינבו םזילאירפמיאהש

.םימדה תציב ךשמהל
תרגסמב םויכ םיטילפה תלאש ןורתפ תא שרודש ימ
היצקאירלו תונויצלו םזילאירפמיאל עייסמ קר -תמייקה

.תיברעה
ינש לש הכפהמה רחא תימצעה הרדגהה תוכז תא ללושש ימ
היצקאירלו תונויצלו םזילאירפמיאל עייסמ -םימעה

.תיברעה

םיניטסלפה לשו םילארשיה לש תוכזה תא ללושש ימ
עייסמ קר ,הכפהמה רחא תוימואל תוימונוטואל

.תיברעה היצקאירלו תונויצלו םזילאירפמיאל

םויכ םייח םהב םיתבל קר ורזחי םיטילפהש שרודש ימ
תוכז היהת אל םיניטסלפל וא םילארשיל יכ וא ,םידוהי
הווהמ תוימואלה תוצובקהמ תחא לכ ןהב הימונוטואל

.םימדה תציב ךשמהל גאוד קר החטשב בור

התבוגת יפל םלוא קוידב יהימו ירימ המכ תב עדוי יניא
וא תוצעומה תירבכ הנידמ לע העמש אל םלועמש הארנכ
תלאוש איה .היבלסוגוי וא הדנק וא תירבה תוצרא
לע רבדמ םזיסקרמה תנגהל גוחה םאה :הבר תוממתהב
ירימ ןכבו .םיתש לע וא תחא הנידמ לע ,תוימונוטוא
היפרגואיגו הירוטסיה ירפס יחתפת ילוא יתביבח
הנידמ איה תירבה תוצרא םאה ונל יריבסתו ,תיטילופ
הנידמ התייה תוצעומה תירב םאה ?תונידמ םישמח וא תחא

?תחא הנידמ התייה רבעשל היבלסוגוי םאה ?תחא

ןויגהה אוה תינגרובה הבשחמה תא ןיפאמה םירבדה דחא
תא איצומ דחאהו ןבל וא רוחש וא שי ויפל ילמרופה
םע ךא תחא הנידמ התייה תוצעומה תירב .ינשה
ויה ןלוכש םירוזא םילבח,תונידמ-תונוש תוימונוטוא

. .תיביטרדפ הנידמ התואמ קלח
התייה הומכו תחא הנידמ איה תירבה תוצרא המודב

.היבלסוגוי
הז ןכ .תונוש תונידמ םגו תחא הנידמ םג איה היצרדפ
תואיצמל םאות הז ךא ,ינגרובה ,"סנס ןמוק"ה תא דגונ

.המצע
ימל תואיצמה ןכש ,לבלבמ הז ירימ רובעש ןיבמ ינא
ךות התוא חתנל םוקמב ןכלו תלבלבמ דואמ הניבמ אלש
הביא ךות התמ המגודל םיספתנ ,םייתרבחה םיקוחה תנבה

.םזיסקרמל

היצרדפו היצרדפנוק ןיב לדבה שי יכ ריענ םירגוסב
תורוצ יתש ןיב הנידמ לכ לש תואמצעה תוכיא תניחבמ

.היצרדפ לע ןבומכ םירבדמ ונאו ולא


.ןורתפה יבגל לאמשב םייקה חוכיול רוזחא
וב םוקמהמ אלא םלועה תא תוארל לוכי םדא ןיא עודיכ
דצ קר תואור תויעדמ אל תודמע וז הביסמ .בצינ אוה

..תואיצמה לש רחא וא דחא
דחא דצ האור ,לאמשב םויכ תומייקה תויטנהמ תחא לכ
דח היארו ,םינוכנ םניאש םירחא םידדצ ךא ןוכנ אוהש

. תיטקלאיד תללוכ היאר הניא תידדצ

תוכז םהל םימע ינש ןאכ שיש אוהו ןוכנ רבד האור ש"דח
.םהלשמ הירוטירטל תוכז םהל שי ןכ לעו ,תימצע הרדגה
תרגסמב יכ האור הניא הגלפמה תגהנה תאז םע דחי
ןורתפ םוש ןכתיי אל ,יטסילאירפמיאה רדסהו םזילטיפקה
לש ןורתפ .םימעה ינש לש תימואלה תיטרקומדה הלאשל
הנידמ ינימ תחאו תינויצ תינגרוב תחא תונידמ יתש
ידי לע תוטלשנ ןהיתשו תיניטסלפ תינגרוב
ךוסכיס ךשמהל טפצר אלא ןורתפ וניא םזילאירפמיאה
תויהל ךישממו םזילאירפמיאה ידי לע רצונש םימדה
תווקל קר םילוכי ונא .םזילאירפמיאה ידי לע לצונמ
הדמע ונשי תואיצמל םיטוח יפלאב םירושקה הרושה ירבחש

.וז

תאז םישוע ש"דח תא םיפקותה ולא תיברמ תאז םע דחי
תיברע תינמואל וא תינויצ תינגרוב וא היאר תיווזמ

.בוט רתוי וניא םיעיצמ םיפקותהש ןורתפה רשאכ
תינוליח תיטרקומד הנידמ םשב ש"דח תא םיפקותה ולא
ש"דח לש המרגורפה תשלוח לע םיעיבצמ ןכא ,תיזוכיר
עשפ איה ץראה תקולח ןכש ,תחא הנידמ קדצבו םיעבותו
יפוא שי הנידמל יכ םיחכוש םה םלוא .היבשות דגנכ
דמעמ לש רישכמ וא תונגרובה לש רישכמ וא איה .ידמעמ
תיטרקומד תינוליח הנידמ לע םירבדמ רשאכ .םילעופה
רדסה תרגסמב ,תינגרוב הנידמ לע םירבדמ אמלעב

.יטסילאירפמיאה
אלו תואיצמב דציכ ונל ריבסהל םיכירצ ולא םישנא
תונגרובה .תינגרוב תחא הנידמל עיגנ טשפומ ןפואב
הכפהמ ילב ,תיניטסלפהמ הקזח רתוי הברה תילארשיה
םיחטשה חופיסו ,חופיס ידי לע קר ךכל עיגהל ןתינ
יבשותש יפכ תיטרקומד הנידמ רוציי אל לארשי ידילע
וזכ הנידמל ארוקש ימ .דיעהל םילוכי תיחרזמה םילשורי
ילגיל ןפואב דייהטרפא תמקהל ארוק חופיס סיסב לע

.ץראה יחטש לכ לע ימשרו
.

הנידמל .ש"דח תדמעמ העורג אלא היוגש קר אל הדמע וז
תונגרובה רבכ גאדת ךכל ,ורזחוי אל םיטילפה וזכ

.ןוטגנישווב הינודאו תילארשיה

םע תיטרקומד תיניטסלפ הנידמ לש התמקהל םיארוקה ולא
ינשב דחא יוכיד ףילחהל םישקבמ ץראה לכ לע יברע בור
הריכמ ש"דח תדמע ןכש ,ש"דח תדמעמ העורג הדמע תאזו
איה ךא ,םימע ינש לש תימצעה הרדגהה תוכזב תוחפל

.תתוועמ הרוצב תאז תאטבמ
םילעופה דמעמ תא וענכשי דציכ ונל ריבסהל םיכירצ םה
םה םאה .םתדמע סיסב לע תונויצב ךומתל אל ידוהיה
תויטסיאורטלא תוביסמ ךופהל ןכומ והשימ יכ םינימאמ

?אכודמל אכדממ
לש וקבאמב ברעתהל םיסנמ וליפא םה ןיאש אוה ירקמ אל
,ול עיצהל המ םהל ןיאש םושמ ,ילארשיה םילעופה דמעמ
קלחכ ילארשיה םילעופה דמעמל םיסחייתמ םה לעופב
םיכופה םיסרטניא םע ינכפהמ דמעמכ אלו תונויצהמ

.תילארשיה תונגרובל

תינוליח הנידמ וא תונידמ יתש תמקהל םיארוקה ולא לכ
וניהד-םיבלש ינשב הכפהמ לש המגודב םינימאמ תיטרקומד
אל תואיצמב .תיטרקומד לאיצוסה וא תיטסנילטסה אמגודה

.תורקל לוכי הז

םיבלש ינשב הכפהמ דגנ אוהש םיריבסמה םרוי ומכ ולא
דחואמה םילעופה דמעמ לש ףתושמ ינכפהמ קבאמ דעבו
הרדגהה תוכזב ריכמ אוה רשאכ ,ידוהי- יברעה
תוכזבש םשכ ,הכפהמה רחא ילארשיה םעה לש תימצעה
,הכפהמה רחאל יניטסלפה םעה לש תימצעה הרדגהה

.םירבד רפסמ ריבסהל םיבייח

הנידמ אלו תיטרקומד הנידמ לע רבדמ אוה עודמ

.תיטסילאיצוס היטרקומד םע תיטסילאיצוס

תיביטרדפ תחא הנידמ לש ונלש הדמעל דגנתמ אוה עודמ
תוימונוטוא הכפהמה רחא םימעה ינשל הב ,תיטסילאיצוס

?ןהלשמ

םיקבאמב םלועל תברעתמ הניא ךמות אוה הב העונתה עודמ

?ילארשיה םילעופה דמעמ לש

רשא ,ס"פבב רבעשל ירבח תא רקבל ילבמ תירבב אוה עודמ

םתדמע
ןיא תיטסילאיצוסה הכפהמה ירחא םג אכדמ םעל יכ איה
םאה ?ןינל לש ותדמע התייה וז םאה ?תימצע הרדגה תוכז
אל םימעה ראש תא יטסיראצה רטשמב אכידש יסורה םעל
האר )?תיסורה הכפהמה ירחא תימצע הרדגה תוכז התייה
םע םהלש חוכיוב םיטסיקטרפסל לאינד לש ובתכמ

(יפ.רא.לאה

םתדמע רשא ,ס"פבב רבעשל ירבח תא רקבמ אל אוה עודמ
הקירפא םורדל תיגולנא איה תילארשיה הרבחה יכ איה
םילעופה דמעמ לש ובצמ םאה ?דייהטרפאה תפוקתב
?הקירפא םורדב ןבלה םילעופה דמעמל ההז אוה ילארשיה
יפ חיוורמ היישעתב ידוהי-ילארשיה לעופה לארשיב םאה
יפל םאה ?לעפמ ותואב יברעה לעופה לש הזמ שש וא שמח
חרכומו הלהנה ידיקפתב קר ילארשיה לעופה לארשיב קוח

?יברעה לעופה לעמ קוח יפל תויהל

תוכז םע ןבל םע ןיא הקירפא םורדב .טושפ אוה לדבהה
םעו תידמעמ הרבח הרצי תונויצה לארשיב ,תימצע הרדגה
קר ןבומכ שממתהל הלוכיה ,תימצע הרדגה תוכז םע

.תיטסילאיצוס הרבח תרגסמב

פ"ארדב תיטרקומדה תינגרובה הנידמב ךמת אוה עודמ
םש תושעל ןתינ היה רשאכ ,דייהטרפאה רטשמ תא הפילחהש
תיסאלקה הדמעה איה וז הדמע ירה ?תיטסילאיצוס הכפהמ

.םיבלש ינשב הכפהמ לש

אל אוה ,טסילנויצנרטניא אוהש ןעוט אוה םא עודמ
םילעופה דמעמ לש קבאמה לש בצמה לע םיחוכיוב ברעתמ
םהבש ןורחאה ?הז רתאב םילעמ ונא םתוא ,תורחא תוצראב
לעפמ וספתש הלאוצנוב םילעופב הכימתל האירק התייה
ינמואל אוהש רתוי הבוט החכוה שיה .םקלסל םישקבמו

?ילאיצניבורפ

לע אל ,יביטרלקדו טשפומ ןפואב אל תונחבנ תומרגורפ
יפ לע וניהד .השוע איה המ אלא הזירכמ העונת המ יפ
םיטשפומ תונורקע לש המגוד וניא םזיסקרמה .סיסקרפה
לש סיסקרפה .םילעופה דמעמ לש הלועפל ךירדמ אלא
ותרהצהמ דואמ הנוש רבד החיכומ דלאב לא אנבא תעונת

.םרוי לשadd your comments


 

רזומ Hebrew
by המרקאמל גוחה 1:34am Fri Aug 15 '03

print comment


.ישילש ףוגב ומצע לע רבדמ ץרווש יסוי
.יהדזתו ,יעיגרת ירימ

add your comments


 

The convoy will pass... Latin
by AMR 2:16am Mon Aug 18 '03

print comment

Tough I have no desire to respond to the Marxists guys and I would not, I could not help it from reading once this area, I was reading with a smile on my face…

While reading, pop up in my imagination the funny scenario of a bunch of street dogs that are burking at each other and at the bystanders walking here or there.

Nobody understand there burking, nobody really cares, the dogs are having there own language that is not understood by the humans that are passing by.

The dogs, as it seems, does not care about the humans around them either, they are so much busy in whatever they are doing (mostly running after each otherג€™s tail) that they seems to ignore and misunderstand the changing world that is surrounding them, after all how could they.

Well guys, I know you do not care, nevertheless that how other people perceiving you based on your burking and behavior.

Some food for thought… If there is “The group for the Marxism defense” in existence it means that you are recognizing the fact that the Marxism is that much crippled and shaky that it is requires yours protection and defensive activity…!

…But I am sure you have noticed that along time ago, after all you do not need me to tell you that.

add your comments


 

no Hebrew
by for sure 4:59pm Mon Aug 18 '03

print comment

Fortunately, no-nobody needs you. So be a good
doggy and go back to your kennel, would you?

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.