[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

תיפולח תילכלכ תינכות ?םישוע המ זא Hebrew
by ידיוד םירפא 1:29pm Wed Aug 13 '03

תוינידמ דגנ קבאמה םודיק
העצה שוביג בייחמ ןוההו הלשממה
הגלפמה ןועובש ךותמ .תידגנ
,תירבעב תילארשיה תיטסינומוקה
."ךרדה וז"

print article

תיירקב "תוהמאה להאמ" אוה יחכונה ואישש ,האחמה לג
תרצעב הנגפהב ילוי תישארב לחה ,םילשוריב הלשממה
תדיעו") םירנוילימה תדיעו לגרל םילשוריב וכרענש
םימי .היטרקומדל ילארשיה ןוכמה ךרעש ("הירסיק
ילגרה העסמ תא הלחה ופנכ יקיווש ינפל םירופס
ןורש לאירא לש ותיב לומ תואמ וניגפה ,םילשוריל

."!ץוציקל יד" :המסיסב

ורביה"ב ךרענ ,הנגפהה ינפל םייתעש ,האחמה םויב
ר"וי תופתתשהב ןויד םילשורי זכרמב "'גלוק ןוינוי
קיציא ר"ד ,יקסנ'זוג רמת ,ץרפ רימע תורדתסהה
ןוידב .םירחאו שורה לגיס ,ןהד יסוי ר"ד ,הטרופס
תקמעהלו תובציקבו רכשב םיצוציקל תוביטנרטלא וגצוה

.הלטבאה

לא בושו בוש םינפמש הלאשל הבושת שבגל דעונ ןוידה
שי םאה" "?עיצהל םכל שי המ ,ונ" :םייתרבחה םיליעפה

"?יוכיס הל שי םאהו ,הפולח םכל

תוינידמל .הטושפ איה הבושתה - יוכיסה יבגל
סחי יוניש :דחא יאנתב שממתהל יוכיס שי תיביטנרטלא
אוה הזכ יוניש לש ושוריפ .לארשיב םייתרבחה תוחוכה
הלועפ ופתשי התרגסמב ,ןוהה ילעב דגנ "הטמלמ" הפקתמ
תועונתו םידבוע ידעו ,םייעוצקמ םידוגיא ,תורדתסהה
תללוכה תוינידמה דגנ שוחנ קבאמ ולהני דחיו ,תויתרבח
תלשממ לש םימיוסמ םידעצ דגנ קר אלו ,ןוהה ילעב לש

.ןוהה

תילכלכ תוינידמ ןעמל הכרעמב תודחא םוקתש ידכ םלוא
.תיביטנרטלא תינכות בצעל ךירצ ,תיביטנרטלא תיתרבחו
שי" ,םייטסילטיפק םינלכלכ לש םהירואית יפלש דועב ךא
"ןשע יפופא םידרשמב ,הלילה לש תונטקה תועשל דע תבשל
קר תתרשמ רבד-לש-ופוסבש ,תילכלכ תוינידמ בצעל ידכ
םע דחי תחמוצ תיביטנרטלא תילכלכ תוינידמ ,ןטק טועימ

.קבאמה תורטמ רואל ,קבאמה

ינויח ,ינומה וניא ןיידע קבאמה רשאכ ,התע םג
,תחאה :תוחנה יתש סיסב לע הפולחה תלאש םע דדומתהל
,ילארשיה יטסילטיפקה רטשמה לש רבשמה תפרחה ףרחש
ןיידע ,תיטסילאיצוסה הפולחה ,תיטסילאיצוסה היצפואה
שיש ,היינשה ;ירוביצה םויה רדס לע תדמוע הניא
םויה להנתמה קבאמה לש היצזיטילופ-הדה םע דדומתהל
תללוכה תינכותה דגנ אלו םימיוסמ םייטקט םידעצ דגנ

.הלודגה תונגרובה לש

,ןלהל תאבומה ,תיביטנרטלא תילכלכ תינכותל העצהה
תוהמאה תא ,םילטבומה תא ,םידבועה תא תרשל האב
לש תילכלכה תוינידמה לש הדעיש דועב ,תוירוה-דחה
ףאו ןוהה ילעב לש םהיחוור לע רומשל אוה הלשממה
רשע ןלהל .ריחמה תא םלשל הרבחה לע ךכ םשלו ,םלידגהל

:תיביטנרטלאה תילכלכה תינכותה לש תודוקנה

םיצוציקה לוטיב ללוכ ,החוורב םיצוציקה לכ לוטיב .א
םיצוציקה תא לטבל שי .הסנכה תחטבהבו הלטבא ימדב
תמר תדרוהש םושמו םיחרזא ינוילימב םיעגופ םהש םושמ
תא הקימעמ וז ךרדבו ,םהלש היינקה חוכב תצצקמ םהייח

.ןותימה

תורבחה לכ תבשה ,תוננכותמה תוטרפהה לכ לוטיב .ב
ךילהתה תא רוצעל תנמ לע ,תאז ;הנידמה ידיל וטרפוהש
תכרעמ :דועו .תוחפשמ םישימח ידיב ןוהה זוכיר
תריציל ףונמ שמשל הלוכי ,הנידמה ידיב תואקנבה
תומוקמו הכאלמ ילעב דוסבסל ,םיבר הדובע תומוקמ
תבחרנ תוינידמל וא ,םיביטרפואוק תמקהל ,םינטק הדובע

.תואתנכשמ לש

.היצזילבולגה יעגפ ינפמ ילארשיה קשמה לע הנגה .ג
םיביתכתה תייחדו תימוקמה תרצותה תנגהל םיקוח תקיקח
קנבהו עבטמה ןרק ,יאקירמאה לשממהמ תלבקמ לארשיש

.ימלועה

לע ,םישדח הדובע תומוקמ תמקהל הלשממה תוברעתה .ד
תויתלשממ תורבחמ :ירוביצה רזגמב םדא חוכ תפסות ידי
תפסות ןוגכ) ךוניח תכרעמל דעו (לארשי תבכר ןוגכ)
םילידגמה ,םיינוניבו םינטק םיקיסעמ דוסבס ;(םירומ
יביטרפואוק רזגמ תמקהו ,םיקסעומה רפסמ תא לעופב

.קזח

.םומינימה רכש תלדגהו ילאירה רכשה לע הרימש .ה
הכירצה תלדגהו ,הכירצה תלדגהל ףונמ שמשת רכשה תאלעה

.תילכלכ החימצל ףונמ איה

תיבה יקשממ תיבגנה תיבירה .תיבירה ירועיש תדרוה .ו
תיבגנה תיבירה .תיתנש םיזוחא -13מ רתוי םויכ איה
תיתנשה היצלפניאהש דועב ,םיזוחא -7כ איה םיקסעמ
היצלפניא ןיב רעפה תועצמאב .זוחא לע הלוע הניא
תויחוור תא החיטבמ הלשממה ,ההובג תיביר ןיבל הכומנ
תיבירה תדרוה .רנקנדו ןוסירא תוחפשמ תוברל ,םיאקנבה

.קשמל דודיע הקירז ןתית דדמה תיילע תמרל

הלשממה תוינידמל דוגינב .יוסימב תיתימא המרופר .ז
גיהנהל שי ,םיסמ תוחפ םלשמ ,רתוי חיוורמש ימ היפל
ךות ,םילודגה םידיגאתה לע יוסימה תקמעהל תוינידמ
םיפיקעה םיסמה תדרוה ,םידבועה לע יוסימה תדרוה

.מ"עמה דוחייבו

.וקוזיחל לועפלו ימואלה חוטיבה תואמצע תא חיטבהל .ח
ביחרהל ,ימואל חוטיבל דסומה תואמצע :תא חיטבהל שי
ימד ןתמ ידי לע לשמל) הייסולכואה לכל ויתוריש לס תא
םיקסעומה םיניטסלפ םידבועל וא םירז םידבועל הלטבא
זאמ ןוהה ילעב םילבקמש תוחנהה לוטיב ךותו (לארשיב
דראילימ האמכ לש רבטצמ םוכסב תוכרעומה תוחנה .1985

.ח"ש

תריצי :הזכרמבש ,תיתרבח-תילכלכ תיתנש-בר תינכות .ט
ירסחו םיריעצ תוגוזל תוריד תיינב ,הדובע תומוקמ
,הירפירפב תואירבהו ךוניחה יתוריש תבחרה ,רויד

.םייברעה םיבושיבו חותיפ ירעב דוחייב

דירות שוביכה לש תידיימ הקספה .שוביכל ץק םישל .י
ח"ש ןוילימ -150ב ךרעומה דבכ ילכלכ לטנ קשמה ןמ
םוצמצ ,ל"הצ ילייח יוניפ ,תויולחנתהה יוניפ .םויל
רזגמה ןמ םיבאשמ תיינפה ,םיאולימבו רידסב תוחוכה
תיקשמ החימצל יאנת םה - ינרציה רזגמה לא ינוחטיבה

.הלטבאב קבאמלו

היצילאוק תמקה - אוה וז תינכות שומימל יאנת ,רומאכ
לש החוכ דוס .תורדתסהה הזכרמבש הבחר תיתרבח
וכפהיש ,םינוילימ לש קבאמ תלבוה אוה וזכ היצילאוק
םיבצעמל ןוהה ילעב תוינידמ לש םייביספ תונברוקמ

.תילארשיה הרבחה לרוג לש ,םלרוג לש םיליעפ

ש"דח םעטמ תורדתסהה תגהנה רבח אוה ידיוד םירפא *
"רבד" ןומויב יאנותיע רבעבו

www.maki.org.il/hebrew/zoohaderech/2001/...

add your comments

Source file


 

יתעד Hebrew
by ימוק 11:29pm Wed Aug 13 '03

print comment

אל ינא יכ ידיוד תא רקבל ךמסומ קוידב אל ינא ילוא
אוה יתעדל לבא ,םילעופה ןעמל םחל אוהש המכל ברקתמ
רדס לע אל תיטסילאיצוסה היצפואה"ש רמול ךירצ היה אל
לע התוא םישל י"קמ לש הדיקפת ירה ."ירוביצה םויה
ףידעו ,ןווכתה אוהש המש יל הארנ .ירוביצה םויה רדס
אל תיטסילאיצוס הכפהמש הז ,ותוא בתוכ היה םג םא היה
ךותב קבאמ תונבל ךירצו לארשיב בורקה ןמזב םייקתת
.תמייקה הטישה

add your comments


 

ידיוד ,תאייחב Hebrew
by ןומרע ינור 1:50am Thu Aug 14 '03

print comment


קבאמה לש היצזיטילופ-הד"ה
הדנ'גאה לע תוירוה דח לש קבאמ -השלוח חרכהב הניא "
בושחהו ןושארה דעצל תופסונ תוהמיא ךושמל לוכי ,ןהלש
תא קבאמ לכ לע ךילשהל םיסנמשכ .קבאמל האיצי לש
לכה ךס ןה ולאש םיחכוש ונחנא ,ונלש תוירואיתה
ףאש םידעצ לע תססובמ ליעל חסונש תינכתה .תוירואית
ואצי םישנאש הז יתעדל בושחש המ .שממת אל הלשממ
בושחל םישנא דדוענ םא זאו - חוכב ושגפייו ,קבאמל
תעדות תא ביחרהל ולכוי םה ,םתנבה יפל לועפלו םמצעב

.םהמ דומלל לכונו קבאמה

עדי הברה הז לע יל ןיאו ,ריבעהל הסנמ יתייה ןכש המ
,תימוימויה ןתלועפבש תוליהק לע ישעמ עדי הז ,עגרכ
תוילכלכ תוכרעמ תונוב ,תודגנתה תיינבל ליבקמבש
תומדאה ירסח תעונת .תוסרוקש תוכרעמה לומ תויממע
םירכיאה העונת ,הקנל ירסמ היאדוברסה ,ליזרבמ
ןיפילח רחס תוליהק ,םייאלקח םיביטרפואוק ,הקאטנרקמ

,םלועה יבחרמ
תוליהק לש םיכרצה תא תותרשמ ןהשכ תוחילצמו תודסונ
לש העדותב תורישעו ,םינמוזמה תניחבמ תוינע ןהש

.תוירחא תחיקל
תוליהקל אמגוד שמשמ חילצמ ביטרפואוק וא הליהק

.ןכ םג חילצהל ךיא ןתוא דמלל לוכיו תופסונ

האר
www.mstbrazil.org

תוירזכאו ןותימהש החנה ךותמו ,ץראב בצמה יבגלו
תינכתל תויונמדזה תורצונ ,רחמ ורמגיי אל הלשממה

:תאזכ תילכלכ

.לולכמכ התוא תוארל אנ

לוכי אל התא .ןותימ שי .תקפדנ -ןוצרמ תוטשפ .1
לע בושחל בוט ןמז הז ילוא .לומתא תינקש המ תא תונקל

?ךירצ תמאב התא המ ?הכירצה ילגרהב יוניש

ךל םירסח .ןותימ שי .תקפדנ - תויתריציו ףותיש .2
ףתשל ,רזחמל רשפא ילוא .שארה תא ליעפנ אוב - םיעצמא

?םהל שיש םישנא םע םיבאשמ

םיקשחהו תונוצרה לכל תונעיהל רשפא יא - ןוזמ .3
ןמזה הז .ףסכ ךל ןיא .רקי הז ץוחב לוכאל .ונלש

.רוזעל םילוכי םידלי םג - תיבב לשבל ליחתהל
םע רשק ורצו המוד הייעבב םיאצמנש םינכש םע ןגראתה
תא ליזוהל הלוכיש תזכורמ היינקל קושב םירחוס
םוקמב קושה ירחוסל הסנרפ תתלו ,םלוכל םיריחמה

.קייאנמה לש ןוינקל םינמוזמ
םמצעב ןוזמ םילדגמ םלועה יבחרב םיבר םישנא ,ןכ ומכ
םג אוה ןוניג .םירעה ךותבו םירפכב תויתליהק תוניגב
ןויסינ תצק םעו ,הליהקב םירשק דדועמ ,ןנערמ קוסיע

.אירט ןוזמ רוצקל לכות תונלבסו

:האר
http://www.greenthumbnyc.org/

דואמ השענ םניח תויהל רומאש רפסה תיב - ךוניח .4
,ךוניחה תטרפה לש שירטנחהמ קלח הז .םירוה הברהל רקי
.ןווכמ ךלהמ אלא החוורה תנידמב "הלקת" אל הזו
.םכתא תרשמ אל אוה - רפסה תיב תא ובזע ,םידימלת
םוי יסקטו רעונל תיאבצ הלומעתמ יקנ שאר וחיוורת
םוקמב - םכמצעב ךוניחה תא ושע - םירוהלו .האושה
ךוניחב םיבאשמה תא ועיקשה ,סוריסה תכרעמל םלשל

.יתליהק
םע רשק תונבל םיכרד ושפח תססובמ הליהקמ םתא םא

.ןהל םע עייסלו תושלחומ תוליהק
רפס תיב ךירצ אל זא- םכתא תוגיאדמ תויורגבה םאו
קתנתהל תונמדזה וז הזמץוחו .ןתוא רובעל ליבשב

.חילצהל ליבשב הטיסרבינואב ראות םיבייחש הסיפתהמ

וליעפה .תואירב תיב וניא םילוחה תיב - תואירב .5
תושיגנה תא ליזוהלו רפשל םילוחה תופוק לע םיצחל
תוענמיה - אירב םייח ךרוא לע ובשיח .המילשמ האופרל
ובש םוקמ אוצמל וסנ .ונל םיקיזמש םירבד לש הכירצמ
.םילפטמ ןווגמל םוקמ תתל לכותש תיתליהק האפרמ ומיקת


ונחנא לבא .ןותימ שי .התוא ונלכא - םינמוזמ .6
ידכ םתוא טוונל רשפא ךיא .םיפסכ םיאיצומ ןיידע
יפינסב םיפסכ תאצוהמ ענמיהל ולדתשה ?הליהקב וראשיש
תא ןיבהל םייתליהקה םיקסעה ילעב תא ודדוע .םידיגאת
תרימשל ועייסי םה םגש ידכ םיכרד אוצמלו ךלהמה

.רשפאה לככ הליהקב םיפסכה
תפלחה דדועתש תיתליהק ןיפילח רחס לש תכרעמ וחתפ
בחרמ תתל הלוכי וזכ תשר .םישנא ןיב הדובעו םירצומ

.םייתליהק םיטקיורפ חותיפל

:האר
http://www.ithacahours.org/
http://www.bdidut.com/machrozet/

רבד .ךתוא ורטיפ .ןותימ שי .התוא תלכא - הלטבא .7
ףאמ בנוג אל התא - הבבסב הלטבאה ימד תא חק ןושאר
םימי המכ חק - ץחלה ללגב אקווד ,ךמצע םע בש .דחא
האחמה ילהאמב רקבל תנייוצמ תונמדזה וז .תוררוואתהל
ךלש תויגרנאהמ המכ בושח וישכע .לייטל תכלל .םינושה
תויגרנא המכ .ףסכ וחיוורי ךלש םיסובהש ידכ תאצוה
תייהש ללגב דחא ףאל הרזע שממ אלש הדובע לע תאצוה
תונבל לכות ילוא ?ךל שי תונורשכ וליא .ףסכה לע ץוחל
אל םא ?ךמצע ןעמל דובעלו םישנא דוע םע יפותיש קסע
ןת - ךל ןיא אליממש ףסכה לע לענית לא ,הדובע תאצמ
התוא תלכאש הז .תיבב בשת לא ,ברועמ היהת ,ךמצעמ

.בלה תא לוכאל םג ךירצ התאש רמוא אל הז ןותימהמ

הסינכ ,הריד רכש דרמ .ןגראתהל לכ םדוק - רויד .8
רויד ןורתיפ דחי אוצמל ןויסינ וא ,םישוטנ םיתבל
םיצוביק טעמ אל שי - ביבא לתב רוגל םיבייח אל .םלוה
ךיא םירכוזש תיצוביקה העונתב םישנא שיו םישוטנ
אוצמל רשפא ילוא - "םזילאיצוס" הלימה תא תייאל

.םירוגמ תרומת רויד לש תונורתפ

הז לבא - ץמאמו ןמז שרודש רגתא איה שוטנ תיבל הסינכ
.הרידה רכש תא םלשל תדעוימש תורצלמה תדובעב םג שרדנ
םיתב אוצמל וחילצת ילואו ,תונגראתהה הבושח ןכל
םילעב ,םישרוי תובירמ) תולפרועמ םהילע תויולעבהש
תונפל ידכ טפוש לש וצ שרדנ םוי םישולש ירחא .(ל"וחב
לכב .םילעבה אוהש חיכוהל ךרטצי םילעבה זאו ,םכתא
הנידמהש וכחת םא .םכלש הדימעה תלוכיב יולת הז הרקמ

.םחלה רכיכב ורמגת םכלש רוידה תויעב תא רותפת

זא ?יסיסב ךרוצ אל איה תרושקת לבא ,עגר - תרושקת .9
םינותיעה תא ארוק התא המל ?ךסמה לומ עוקת התא המל
לש "תושדח"ל בישקמ התא המל ?ךלש םיבייואה םיבתוכש
ריש ותואל בישקמ התא המל ?םינרקשה ךלמ ,ל"הצ רבוד

?ץלגלג ינפלואמ תחאו האמה םעפב רדושמש

תא ךל םותסל דעוימש לבז הברה ליכמ הזה עדימה לכ
ותוא לע עומשל ךל רזוע שממ אל םג הז ,ונניבו .חומה
טנרטניא לש ןיינעב התא םא .םויב םעפ םישולש עוגיפ
הידמדניא ירתא - לאמש דצמ םירושיקה לכל בל םיש
עדימ יצורע ןומהל עיגהל רשפא םהמש םלועה יבחרמ
ןיא .תתל םיצורש םדא ינבמ םירישי םייאמצע תוברתו

.תיביטקיבוא תרושקת

?ןורחאה ןמזב רפס תארק יתמ
ץפה ,תואיצמה םע דדומתהל ךל רזועש עדימה תא רחב
םישנא הברה שיש הלגתו ,םישנא םע רבד ,האלה ותוא

.יוניש םיצורו הטרחה תא םיניבמש

תיחפהל םיכרד אצמ םייחה לע לקהל ידכ - תויצ יא .10
בוזע .שוביכה אבצב תורישמ ענמיהלו ,םיסימה םולשת תא
הז לע יתוא ודמילשכ - ותנידמל חרזאה תובוחמ ךתוא
המחלמ תלהנמ הנידמהש יל ורפיס אל תוחרזא ירועישב
הברה ןנשי .ןוה ילעב ליבשב תדבוע איהשו םיינעה דגנ
ךל אב אל םא םג ,אבצה תועורזמ "קלחתהל" םיכרד

.לוממ ןכשה תא לאש .אלכל סנכיהל

הלועפל תוצובקו םירבח דוע םע ןגראתה - יתרבח קבאמ
דוע שי ,דורשל חילצמ התא םא םג .יוכידה לומ הרישי
לכ - םיקבאמ תובקעב קר הנתשמ תכרעמה .אלש הברה
,םידבוע תויוכז ללוכ םויה םהילע םירבדמש תויוכזה

.םיקבאממ האצותכ קר תושונאל ועיגה
ךל םורגל לולע הז .תוינכפהמ תופיאש חתפלמ רהזיה
תחא העשב הידמידניאל םישוקשק הברה בותכלו תבשל

.הלילב


בוט הליל

תוצצפו םיחרפ

םילהאמב תוהמיאל החלצהב

תורדתסהלו ידיוד םירפאל םגוינור


add your comments


 

לצנתמ Hebrew
by ןומרע ינור 1:54am Thu Aug 14 '03

print comment

.ןווכמ אל הז - הבוגתה תליחתב תונצקועה לע

add your comments


 

לקידאר לש הווסמב תילאיצוס תדבוע אוה ןומרע ינור Hebrew
by יאלקחה לואש 2:45am Thu Aug 14 '03

print comment

ושעיו םלוכ לש םירבח ויהי םלוכש הז הצור אוהש המ לכ
.עשרה דסממהמ הרזע ילב ,םישלחל תויתרבח תוטס'ג
םיצור םא םג) תילכלכה הטישה לש םירבח תויהלל ,ינור
(לזמ ןולסב תונויערמ ולטסמתיו הלוזב ויחי םלוכש

.תונתסובת םיארוק
רשפאש םיאלמגו םיריכש םע קבאמ ךירצ המ .קדוצ לבא
"הליהק" ומכ םילימ הברה םע םילודג תונויער לע רברבל
?םינויז הככ גישהלו "תרושקת"ו

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.