[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

?תיעדמ הירואת וא עדמ -םזיסקרמ Hebrew
by גנירוארט-לוטש ףסא 10:27pm Mon Aug 11 '03

לוכי וניא ומצע םזיסקרמה םאה
תינוציח תרוקיבל ףושח תויהל
ןאכ שי םאה ?יעדמ ותויה לשב
,הקיטקלאידה תונרקע לש הריתס
עדמה לע םילח םניא הרואכלש
.ינוריא המכ ?ומצע יטקלאידה

print article

יסויש םזיסקרמה תודוא ומייקתהש םינוידב בל יתמש
תרשמ אוהש ךכב רפופ לרק תונעט תא ףקת ץרווש
תוחוכל ףופכ ומצע אוהו תינגרוב היגולואידיא
הירואית לעכ אל םזיסקרמה לע ןגמ אוה ךכב .םיידמעמה
תחלצומה הירואיתכ ונלוכ לע לבקתתש היוארש תיעדמ
ףוסבלש ,תואיצמה לש יטילופו ירוטסיה חותינל רתויב
היהי קוידמ רתוי .יוכידה ילבכמ םדאה רורחשל איבי
-תרמוא תאז ,עדמ םזיסקרמב האור יסויש דיגהל
תורישל דמועו םויה םייקש עדמל ףילחת אוה םזיסקרמה
איה הנווכהש רמולו גייתסהל שיש ןכתיי .תונגרובה

.םיקיודמה אל ,םייתרבחה םיעדמל
תויקוח חסנל לוכיש ?םדא םייק ךיא ןיבהל לגוסמ ינניא
.הרבחה יעינמ תנבהל תיפוס הטישו היגולודותמ עובקלו
חנעופמ תוחפ יכה רבדה לש תיפוס הנבה רמוא רבדה

.ישונאה חומה - ונימיב
חוכיוה ,תיעדמ הירואית דוע םזיסקרמה היה ןכא םא
םינוירטירק שי ירה .בר הכ היה אל םויכ להנתמש
ומצע עדמהש רבתסמ לבא .תוירואית ןוחבל םירורב
,שדח עדמ ביצהל שיו תודמעמה תלחמב הלוח המלש הדיחיכ
יתתנ -וישכע יתרמאש המל בל ומיש .יטסיסקרמ עדמ
סיסב לע ולש תויגולודותמהו יוושכעה עדמה דגנכ ןועיט
שיש הנעטה תא קזחל תנמ לע הז לכו ,יטסיסקרמ ןועיט
םצע .םזיסקרמבש לשכה ןאכו .שדח יטסיסקרמ עדמ םיקהל
רוקמ תרשפאמ הניא תיעדמ הירואית קר אלו עדמ ותויה
.תואיצמה חותינל ילככ ויוושו וכרע תא דודמיש ינוציח
תא תולבקמש ,תויגולואדיאב הצופנ וז היעב

.ןמצעמ ,ןהלש תיעדמ הרואכלה תוימיטיגלה
השילחמ הניא םזיסקרמה דגנכ וישכע יתננש תרוקיבה לכ
תוריבסמ ןה ךא .תויטסיסקרמה תונעטה םצע תא םואמב
.רמא גרבנזור לאינדש המ ללגב אל .טסיסקרמ ינניא המל
השעמל ינא .םזיסקרמה עיצמ ותוא םלועהמ דחופ ינניא
הדבועהמ לעגנ לבא ,יטסיסקרמה חותינהמ הברה םע םיכסמ
םהיתולועפש םינימאמש םישנא ולהני האבה הכפהמה תאש
.גורהל רתומ תטלחומה תמאה םשבש עודי ירה יכ .תויעדמ
לכ ירוחאמ םיבכרומ דואמ םדא ינב שיש תחכוש וזה תמאה
רתוי .ןעדמ אלו ףוסוליפ היה סקרמ .םיטשפומה םילדומה

.יקצורט םג ךכו םדא ןב קר היה אוה ךכמ
יפוסוליפה ןבומב טסיכרנאה ינוי םע ירבד תא רוגסאו
תורדגההמ ךמצע תא ררחשמ התאש ךל דובכה לכ ,הלימה לש
ענכיהל ןכומ ךניאו תיטסילטיפקה הרבחה לש
יונישה .תיטסיסקרמ םא םג ,תרחא וא וז היגולואידיאל
רוציל םירמייתמה םיאיבנמ אובת אל הכפהמהו יתרבחה

.עדמ ללכ וניאש ,שדח טלחומ עדמ
םיאור םה םא יל דיגהל ונניב םיטסיסקרמל רתונ וישכע

.תיעדמ הירואית וא עדמ םזיסקרמב

.ףסא

add your comments


 

הלעמל ןקותמה טסקטה תא ומיש אנא הידמידניא Hebrew
by גנירוארט-לוטש ףסא 11:16pm Mon Aug 11 '03

print comment

לעש עדמה אוה םזיסקרמה םאה איה לואשל שיש הבושח הלאש
תוירואית תונחבנ וכותבו םירבדה לכ םינחבנ ויפ
הפופכה תיעדמ הירואית אמש וא ,תונוש תויטסיסקרמ
תעבוק וז הלאשל הבושתה .םויכ םיגוהנה עדמה יללכל
לאמשה ברקב םזיסקרמה םע יתימא גולאידל םוקמ שי םאה
םיקוחל ומצעב ףופכ םזיסקרמה םאהו ילקידרה

.גיצה םתוא םייטקלאידה
תא ףקת ץרווש יסויש םזיסקרמה תודוא םינוידב בל יתמש
תינגרוב היגולואידיא תרשמ אוהש ךכב רפופ לרק תונעט
לע ןגמ אוה ךכב .םיידמעמה תוחוכל ףופכ ומצע אוהו
לע לבקתתש היוארש תיעדמ הירואית לעכ אל םזיסקרמה
ירוטסיה חותינל רתויב תחלצומה הירואיתכ ונלוכ
ילבכמ םדאה רורחשל איבי ףוסבלש ,תואיצמה לש יטילופו
םזיסקרמב האור יסויש דיגהל היהי קוידמ רתוי .יוכידה
םייקש עדמל ףילחת אוה םזיסקרמה -תרמוא תאז ,עדמ
גייתסהל שיש ןכתיי .תונגרובה תורישל דמועו םויה

.םיקיודמה אל ,םייתרבחה םיעדמל איה הנווכהש רמולו
חסנל לוכיש ֿםדא םייק ךיא ןיבהל לגוסמ ינניא
יעינמ תנבהל תיפוס הטישו היגולודותמ עובקלו תויקוח
תוחפ יכה רבדה לש תיפוס הנבה רמוא רבדה .הרבחה

.ישונאה חומה - ונימיב חנעופמ
חוכיוה ,תיעדמ הירואית דוע םזיסקרמה היה ןכא םא
םינוירטירק שי ירה .בר הכ היה אל םויכ להנתמש
ומצע עדמהש רבתסמ לבא .תוירואית ןוחבל םירורב
,שדח עדמ ביצהל שיו תודמעמה תלחמב הלוח המלש הדיחיכ
יתתנ -וישכע יתרמאש המל בל ומיש .יטסיסקרמ עדמ
סיסב לע ולש תויגולודותמהו יוושכעה עדמה דגנכ ןועיט
שיש הנעטה תא קזחל תנמ לע הז לכו ,יטסיסקרמ ןועיט
םצע .םזיסקרמבש לשכה ןאכו .שדח יטסיסקרמ עדמ םיקהל
רוקמ תרשפאמ הניא תיעדמ הירואית קר אלו עדמ ותויה
.תואיצמה חותינל ילככ ויוושו וכרע תא דודמיש ינוציח
תא תולבקמש ,תויגולואדיאב הצופנ וז היעב

.ןמצעמ ,ןהלש תיעדמ הרואכלה תוימיטיגלה
השילחמ הניא םזיסקרמה דגנכ וישכע יתננש תרוקיבה לכ
תוריבסמ ןה ךא .תויטסיסקרמה תונעטה םצע תא םואמב
.רמא גרבנזור לאינדש המ ללגב אל .טסיסקרמ ינניא המל
השעמל ינא .םזיסקרמה עיצמ ותוא םלועהמ דחופ ינניא
הדבועהמ לעגנ לבא ,יטסיסקרמה חותינהמ הברה םע םיכסמ
םהיתולועפש םינימאמש םישנא ולהני האבה הכפהמה תאש
.גורהל רתומ תטלחומה תמאה םשבש עודי ירה יכ .תויעדמ
לכ ירוחאמ םיבכרומ דואמ םדא ינב שיש תחכוש וזה תמאה
רתוי .ןעדמ אלו ףוסוליפ היה סקרמ .םיטשפומה םילדומה

.יקצורט םג ךכו םדא ןב קר היה אוה ךכמ
יפוסוליפה ןבומב טסיכרנאה ינוי םע ירבד תא רוגסאו
תורדגההמ ךמצע תא ררחשמ התאש ךל דובכה לכ ,הלימה לש
ענכיהל ןכומ ךניאו תיטסילטיפקה הרבחה לש
יונישה .תיטסיסקרמ םא םג ,תרחא וא וז היגולואידיאל
רוציל םירמייתמה םיאיבנמ אובת אל הכפהמהו יתרבחה

.עדמ ללכ וניאש ,שדח טלחומ עדמ
םיאור םה םא יל דיגהל ונניב םיטסיסקרמל רתונ וישכע

.תיעדמ הירואית וא עדמ םזיסקרמב

.ףסא

add your comments


 

תחא הרצק הרעה Hebrew
by גרבנזור לאינד 12:15am Tue Aug 12 '03

print comment

(...רפופ ,לגה ,השטינ) םירחא םיבר םיגוה ומכ ,סקראמ
הלועפל תועצה דצל ,הקזח דואמ תיחותינ תכרעמ ועיצה
ןורתפה) בוטה הרקמב תקולחמב םייונש תונורתפו
ערה הרקמב ןיטולחל םיפרוטמו (סקראמ לש ינכפהמה
הזילאנא ןיב לידבהל ךירצ םימעפ הברה .(..השטינ)
תושעל עיצמ אוהש המ ןיבל הגוה לש תיתוברתו תיתרבח
הרתיוו ,לשמל תיטסיסקראמ-ואינה הלוכסאה .ןודינב
ילכ לע תרמוש איהשכ תידמעמה הקיטקרפה לע הבורב

.םתוא תחתפמו םיטסיסקראמה חותינה
חורה לע תרמוש הלוכסא התוא המכ דע ,איה הלאשה
תמסרופמה הרמאב לשמל תאטבתמש 'תיסקראמ'ה
תמאב בושחה רבדה ךא ,םלועה תא םישרפמ םיפוסוליפה"
תויהל רשפאש הארנכ ,יתעדל לבא ."ותוא תונשל אוה
םג המ) עצומה ןורתפה תא םילבקמ אל םא םג 'טסיסקראמ'
יוצרה ןורתפה תא הכפהמב תוארל םדא לכל לק אלש

.(ידיחיה

הזה (ןיינעמהו בושחה) ןוידה לבא ,לצנתמ ינא ,בגא
תולאשה לכל ביגאו רוזחא ינא .יתייעב םויב יתוא ספת

.םיבורקה םימיה ןמ דחאב ילא ונפוהש תונעטהו

add your comments


 

ףסאל הבושת Hebrew
by םזיסקרמה תנגהל גוחה -ץרוש יסוי 11:22am Tue Aug 12 '03

print comment
ףסא
ךתשיג יכ חיכוהל הסנא רשאכ ,ךלש רגתאה תא חקא ןוצרב
לע תנעשנה תינגרוב תיגולואידיא אלא ,תיעדמ הניא
םזילאידיאה- תירנויצקאירה היפוסוליפה
לש תיטילופה הנקסמל הכילומ איה רשאכ ,יפוסוליפה

.םייח ונא הב תינגרובה הרבחה רומיש

תישונאה הרבחה לש תודוסיה חותינב ליחתא ךכ םשל

.תישונאה הרכהה ללוכ

יפל לעופ עבטה יכ ומיכסי ףסא ומכ םישנא םגש ינמוד
לע ,וז תויקוח תולגל אוה עדמה לש ותרטמ יכו תויקוח

.תוישונא תורטמל הב שמתשהל רשפאל תנמ
שי עבטל םאו עבטהמ קלח איה ,יתרבחה םזינגרואה-הרבחה
הל תדחוימ תויקוח שי תישונאה הרבחל םג תויקוח

.התוא תולגל יתרבחה עדמה לש ודיקפתש

,וז תויקוח יוליגל הנעט התיילע תפוקתב תונגרובה םא
,תימסו ודרקירכ םילודג םינלכלכ החימצה איהו
ירה ,םירחאו סויציבילוה ,ךבלוהכ םילודג םיפוסוליפ
אלש תנעוט תינגרובה היגולואידיאה ,התעיקש תפוקתב
תוירואיתב קפתסהל ונילעו ,וז תויקוח תולגל ןתינ
לש תויקוחה תא תולגמ ןה הבש הדימה וניא ןנחבמש
הירואיתל המכ דע-םיגול םינחבמב אלא ,תיתרבחה העונתה
איה המכ דע ,תוימינפ תוריתס ןיא,םיגול םילשכ ןיא
זאמ החתפתה וז הבשחמ טעמ המכ ).'וכו תיטתסא
תולגל ןתינ אלש איה רתויב הצופנה הנעטה .סדמכירא
תא עינמש המ תא ןיבהל ןתינ אלש םושמ וז תויקוח

:בתוכ ףסאש יפכ .ישונאה חומה אוהו הרבחה

לוכיש ֿםדא םייק ךיא ןיבהל לגוסמ ינניא "
תנבהל תיפוס הטישו היגולודותמ עובקלו תויקוח חסנל
יכה רבדה לש תיפוס הנבה רמוא רבדה .הרבחה יעינמ

.".ישונאה חומה - ונימיב חנעופמ תוחפ

,ישונאה חומה אוה הרבחה תא עינמש המ םאה איה הלאשה
תואידיאה ,תישונאה הרכהה ,תורחא םילימב וא
לש ליעפ ףוקיש איה תישונאה הרכההש וא ,תוישונאה

.יח םדאה הב הרבחהו עבטה לש תואיצמה

רמוחה אל רבד לש ופוסבש תעבוקה תיפוסוליפה הפקשהה
סלגנאש יפכ ,םייקה דיחיה רבדה אוה הריקחל ןתינה
הרכהה אלא " ,ותוירמוחב איה םלועה תודחא" :בתכ
.( האידיאה תוינושאר) םזילאידיא םיארוק הל תישונאה
) םיהולאב וא אוה םרוקמש תונויערה ,וז הפקשה יפ לע
םזילאידיא ) ישונאה חומב וא ,(יביטקייבוא םזילאידיא
רשאכו .תושונאה תא עינמה חוכה אוה (יביטקייבוס
םיאב ןיאמו יביטקייבוסה טסילאידיאה תא םילאוש
תואיצמהמ ילואש הנעטל גוסנ אוה ?חומל ולא תונויער
,תעדל ונתלוכיב ןיאש רבד והז םלוא ,רחא םוקממ ילואו
וניתושוחתב םייקש המ אלא תעדל תורשפא ונל ןיא ןכש
השעמל .(ונלש תויעדמה תוירואיתה ללוכ ) ונתרכהבו

.טנאק אוה וז הטיש יבא
אל ,םזיפולסל תרכינ תולקב תשלוגה וז הטיש יפלו רחאמ
הבשחמל רבעמ המצע תיתרבחה תואיצמה לע רבד תעדל ןתינ
רמאש יפכ ,םייק ינא עמשמ בשוח ינא םא ) .בשוחה לש

.(טרקד
וז היגולואידיא ילעב יכ אצוי ירה , וזה המרב רבכ
תורשפא לכ םהל ןיא יכ ,ןשייב ןפואב יכ ףא םידומ
לע קר אלא , התויקוח לעו הרבחה לע המ רבד רמול
םתוא לואשל שיש הרורבה הלאשה ןכ לע .םתבשחמו םמצע
תוירואיתו םינועיט תולעהל םיחרוט םתא עודמ זא :איה

?תעדל םילוכי םכניאש םינעוט םתאש רבד תודוא

ןיבו םיטסילאידיאה ןיב יפוסוליפה קבאמה
יכו רמוח אוה םייקה לכ יכ םינעוטה םיטסילאירטמה
חומה)רמוחה לש העונת אלא הניא המצע תישונאה הרכהה
גיצנה .םינש יפלא תושלשכ רבכ ךרענ .( ירמוחה ישונאה
היה םזילאידיאה לש תינוויה היפוסוליפה לש לודגה
ןווי תפוקתב םזילאירטמה יגיצנ תאז תמועל .ןוטלפא
.סרוגסקנאו לפאה סוטילוקרהכ םיפוסוליפ ויה ,המודקה
יכ םילגמ ונא ,הז קבאמ לש תוחתפתהה תא םיקדוב רשאכ
תודמעמה לש םמלוע תפקשה תא וגציי דימת םיטסילאידיאה
היהש ןוטלפאש אוה הרקמ אל .הירוטסיהב םירנויצקאירה
ךכמ עבונה יעבט רדסכ תודבעה תטיש לע ןגה םידבע לעב
ילקרב ףושיב .טולשל םיבייחש םה תואידיאה ילעבש
לע ןגהל ותרטמ יכ ריתסה אל ינרדומה םזילאידיאה יבא
לע הנושארו שארבו םימייקה תודסומה לש םחוכ תונוילע
ירה תינכפהמ התייה תונגרובה הב הפוקתב םא .הייסנכה
ךבלוה ,סויציבילוה ) םילודגה םיתפרצה םיטסילאירטמה
,ינויצקאירה םזילאידיאה תא ושריג םיטסידפולקיצניאה
םילגנאה םיטסילאירטמה וסינ םהומכו
םיגולואידיאה רהמ שיח (,םיטסיצרפמיאה,םינושארה
תא- ןשייבה םזילאידיאה תא וצמיא םינגרובה
רדסה רצוי-םיהולא ןיאש ריכהל הבריסש ,הקיטסונגאה
ונא ןיא יכ טושפ ונעט םה אלא, יתרבחהו יעבטה
םילוכי ונאו ,םייק םלוע ארוב לאה םא תעדל םילוכי
סלגנאש יפכ .ךכב קוסעל ילבמ הרבחה תא ןיבהלו תוסנל
העינכ וז התייה ,עבטה לש הקיטקלאידב ריבסה רבכ
םיעונכ םינומההו םילעופה דמעמ לע רומשל ידכ היסנכל

.םייקה רדסל
תא ללכש ינרדומה יאפוריאה םזילאירטמה לש השלוחה םא
העפשוהש ) תיטסינכמה תידדצ דחה םתשיג התייה ,ךבריופ
ירה ,(רוצייה תוחוכ תוחתפתה לש ינכמה בלשהמ דואמ
ןיב סחיה והמ הדיחה תא ורתפש ולא ויה סלגנאו סקרמ
ורפסב ןינל רשאכ ,הרכהה ןיבו תיביטקייבואה תואיצמה
,םתדובע לע ןגמ ,םזיציטרק וירפמיאו םזילאירטמה"
הלועמ רוביחב םלוא ,תויתטיש תוחפב תאז השוע יקצורט
רשאכ,"יטקלאידה םזילאירטמה לש 'ב 'אה" ורוביחב
לע וירפסב סדוו ןלא ידידימ רחא אל תונורחאה םינשב
ןפואב ןגמ ,עדמו ןויגהו ,היפוסוליפה לש הירוטסיהה
לכו .םזיסקרמה-תיעדמה הבשחמה תטיש לע רתויב ליעיה
סנכיהל ןמזומ תוניצרב יתרבח עדמ דומלל הצורש ימ
םימייק םש תילגנאה הפשב ,"םזיסקרמה תנגהל" לש רתאל

.םירפסכ םנימזהל וא ,ולא םירפס


.רמוחה תוינושאר

.(תואידיאה )?חורה וא ,רמוחה המל םדק המ
תוחתפתה אוה םדאהש ךכ לע םיעיבצמ םיטסילאירטמה
,(הרכהל ץוחמ םייקה לכ )רמוחה יכו ,רמוחה לש תרחואמ

םדקש קר אל
רמוחל ףא אלא ,דבלב הנש יפלא תואמ רפסמ וייחש,םדאל
העונתב אצמנה רמוח אוה םייקש המ יכו ,ומצע ינגרואה
ויתונוכתמ אוה ומצע ןמזה ) ןמזב ןכלו תדמתמ
העונתכ ןמז םידדומ ונא השעמל ,(רמוחה לש תויתוהמה
רודכ לע ןמזה תא םידדומ ונא .רמוח תורוצ יתש ןיב
רמוחהש ןמזב .שמשה וא חריהו ץראה רודכ ןיב ץראה
םיקוח יפל ,ןמזה לכ תונתשמ ויתורוצ ירה ,יחצנ ומצע

.תיטקלאידהו תינכמה העונתה לש

םינעוט (םירחאו לגה ,ןוטלפא ) םייבקעה םיטסילאידיאה
תא ארבש אוהו יחצנה אוה םיהולא יכ ,רומגה ךפהה תא

.ןמזה תאו ותעונת תא רמוחה

ולא ?םיביטקיבוסה םיטסילאידיאה ןועטל םילוכי המו
םלוע היה םאה ?תישונאה הרכהל תוינושארה יכ םיעבוקה
היה יכ תעדל םילוכי ונא םאה ?תישונאה הרכהל ץוחמ
היה ןכאש ודוי םא ?ונלש הרכהל ץוחמ יביטקיבוא םלוע
ירה ,תישונאה הרכהלו םישוחל ץוחמ יביטקייבוא םלוע
ללכ ךרדב .םיטסילאירטמ תויהלו םתטיש תא בוזעל וצלאי
ולא תוכיבמ תולאשמ קמחתהל ידכ לכה תושעל םיפידעמ םה
ידע רבעשל ידידי ).ךכ םשל תומלש תוקינכט וחתיפ םהו

.(תוקמחתהל תויאקירמא תוקינכטב החמתה חמצ

היעבהש ונל םירפסמ , םיביטקיבוסה םיטסילאידיאה
)חור שיו רמוח שיש אלא ,רמוח ןיאש ךכב הניא
ינשהמ דחא םיאמצע םה ולא םירבד ינשו (תואידיא
"ןורתפ"ב םלוא .הז לע הז יאמצע ןפואב םילעופו
רבודמ םאש םושמ ?עודמ .רבד םירתופ אל םה ,הז הרואכל
םה דציכ הבושת םהל ןיא םייאמצע םירמוח ינשב
ולעפי םינוש םירבדש ידכ ,ינשה לע דחא לועפל םיחילצמ
תויתוהמ תומיוסמ תונוכת םהל תויהל בייח ינשה לע דחא
םייקה לכש וא חור אוה םייקה לכש וא ןכל .תופתושמ
איה חורהש וא ,חור לש הרוצ אוה רמוחהש וא .רמוח אוה

.רמוח לש הרוצ


:העונתה

תומלענו תומייקתמ ןה ,תונתשמ ןמזה לכ רמוחה תורוצ
הב) העונתה לש תיטסינכמה השיגה .רחא והשמל תוכפוהו
םיענ טושפ םיפוגש החינמה (ןוטוינ לש הקיזיפה תקסוע
םותרלו וז העונת דודמל ןתינו 'ב םוקמל 'א םוקממ
םיענ םיפוגהש ןמזבש ךכמ תמלעתמ ,םירחא תוחוכל התוא
תוריתסה םושמ םינתשמ םמצע םה ,ינשה לע דחא םילעופו
תנבה ןכ לע .(ולא רמוח תורוצ ) םיפוג לש תוימינפה
טושפ אלא ,ןיטולחל הנוכנ הניאש אל תיטסינכמה העונתה

.תיחטשו תינוציח הנבה:תילמרופה הקיגולה

םישמתשמ ,ףסא לש וגוסמ םיביטקיבוסה םיטסילאידיאה
.תינכמה העונתה לש הסיפתה לע ןעשנה ילמרופ ןויגהב
ךרד ונילא רבעו וטסירא רבכ חתיפ ותוא ןויגה
ףאו הז ןויגה הרמישש תילותקה הייסנכה לש הקיטסלוכסה
העונת םג שיש עדי וטסירא ןכש ) ותוא האיפקה

.םזיגולוס לש אוה םהלש ןויגהה .(תיטקלאיד
םה ןאכמו 'במ דימת הנושו ומצעל הווש םלועל 'א

.(םישקה).תויגול תונקסמ םישיקמ

'אל הווש וניא םלועל 'א ,םשארל ץוחמ תואיצמב םלוא

.יוניש יכילהתב ןמזה לכ אוהש םושמ

תא םג ללוכה חתופמ רתוי ןויגהב ךרוצ שיש ןאכמ
הקיטקלאידה איה העונתה לש הז ןויגה .ילמרופה ןויגהה

.תיטסילאירטמה

לש הדותמה איה תיעדמה הדותמה יכ הנקסמל הפיא ונעגה

.יטקלאידה םזילאירטמה


.תישונאה הרכהה
תא עבוקה יאמצע חוכ הניא הפיא תישונאה הרכהה
תא ליעפ ןפואב ךא תפקשמו תינתומ אלא ,תואיצמה

.הייח תושנאה םהב םיטסילאירטמה םיאנתה
תוחוכב קבאיהל תבייח ךא ,עבטהמ קלח איה תושונאה
חותיפ אוה ישונאה םויקה לש סיסבה .םייקתהל ידכ עבטה
םיחתפמ םתוא ולא םילכ תוחתפתה יפ לעש הדובעה ילכ
בור .תישונאה הרבחה תנגראתמ ,םהלש םיכרצל םדאה ינב
.םיטקלמ לש תונטק תוצובקכ ונייח ,תישונאה הירוטסיהה
ךכל שורדה עדיהו הדובעה ןוגרא , הדובעה ילכ תוחתפתה
,תודמעמ לש תוחתפתה רשפא אל .(עדמ ול ארקנ םימילש )
וגא ףסאכ םישנא םיבהוא ךכ לכ ותוא רבדה תא אל םגו
ילכ תוחתפתהו עדיה תורבטצה םע .יביטקלוק וגאמ דרפנ
אוה טילשה דמעמה רשאכ תודמעמ עיפוהל ולחה ,הדובעה
יפל הרבחה תא ןגראמו רוצייה תוחוכ תא חתפמה הז
,תוברת לש לע הנבמ םק הז סיסב לע .ולש םיסרטניאה
םינוש םיבלש ונרבע עודיכ .היגולוכיספ ,ןושל ,הנידמ
רוציי תורוצ יפל הרבחה ןוגראל םאתהב תאז תוחתפתהב

.תונוש

הרכהה .רוצייה תוחוכ חותיפ םע החתפתה הרכהה ?הרכההו
םילכ םג חתיפש טילשה דמעמה לש הרכהה איה תטלשה
,תד .תונויער תרוצב ותטילש תקדצהל םיגולואידיא
ללוכ ,ךוניחה,םייקה רדסה תא קידצמה "עדמ"
רוציל ותרטמש (הרבחהו חורה יעדמ )תואטיסרבינואב
םיעייסמו םייקה רדסה תא םיקידצמה ,םינוליח תד ינהוכ

.ותנבה יאל

לש םיטקלאידה םיקוחה ידי לע תטלשנ הרכהה םג םלוא
םילעופה דמעמ לש םג הרכהה םיליגר םימיב .יוניש
.טילשה דמעמה לש הרכהה ידי לע תטלשנ םינומההו
רוצייה ןפוא לע הטילשה ,תונגרובה ידי לע ונימיב
דחוימב ,הרבחה לש קומע רבשמ שי רשאכ .יטסילטיפקה
טילשה דמעמה לש תלוכיה רסוח תא ףקשמ הז רבשמ רשאכ
תקנוח הרבחה ןוגרא תרוצ דועב רוצייה תוחוכ תא חתפל
,םיקבאנה רשאכ ,םיידמעמ םיקבאמ שי ,תאז תוחתפתה
תונגרובה הרצי ותוא דמעמה ,םילעופה דמעמ לכ םדוקו
םיקיפמו םיקבאמל םיאצוי ,הל תינכפהמה הריתסה אוהו
לא תסחייתמה תינגרובה הרכהה תא םיכפוה-םיחקל
רוצייה ךילהתב םרוג-יביספ םרוג לאכ םילעופה
חתופמה קלחה .תידמעמ רתויו רתוי הרכהל ,הכירצבו
תרזעבו םנויסינ תרזעב הלגמ םילעופה דמעמ לש רתויב
תנמ לע םיכרדה תאו הרבחה תויקוח תא םיטסיסקרמה
רוצייה ןפוא תא חתפמה טילש דמעמל טלשנ דמעממ ךופהל
עפשה וב יתרבח ןוגרא ךרד לע תולעלו םזילאיצוס-ולש
לש ןוטלש תרוצ לכו תודמעמה תעיווגל איבי רוצייה לש

.ישונאה שפוחה תכלממל חרכהה תכלממ רובעל .םדאב םדא

רדסב ומוקמ לע רומשל שקבמה ךייש אוה ול םרזהו ףסא
ינגרוב לאוטקלטניאכו ,וז השיגב חרכהב קבאי ,םייקה

.הז קבאמב תינגרובה 'נואב דמל םתוא םילכב שמתשי

ןיועה דמעמ ,ינגרוב ריעז אוה ינגרוב וניא ,ףסא םלוא
אוה ,םילעופה דמעמ לא לופיל דחופ ךא ,תונגרובה תא
תא וא םילעופה דמעמ תא וא תרשל לוכיה דמעמל ךייש
תישיאה ותוחתפתה לש הז בלשב ותבשחמ תטישו ,תונגרובה
לש םבצמ תא םדקל ןויסינ ךות תונגרובה תא תושמשמ
אוה ול הז דמעמש הלגי רשאכ .הטישב תונגרוב ריעזה
תורישל רובעל הווקמ ינא ךכו יושע אוה ,קחשנ ךייש

.םילעופה דמעמ

לככ ךומתי אוה ,ותוחתפתה לש הז בלשב ,יטילופ םדאכ
לש םימיוסמ םיטקפסא יונישב םייניבה דמעמ לש לאמשה
םזילטיפקה- םישרושב קבאיהל ילבמ ךא ,בצמה
לע .םזילאירפמיאה-ונתפוקת לש יטסילטיפקה רדסהו ומצע
ןיבהל לוכי תעד רב לכש "ןורתפ"ב ךומתל לוכי אוה ןכ
וז תוינגרוב תונידמ יתש לש ,תוקיר םילימ אלא וניא
ןיידעו ותבשחמב ילקידר דואמ היהיש הרקמבו ,וז דצל

.תימואל וד תינגרוב הנידמב-ינגרובה רדסה ךמות
הביאב החדיי אוה םילעופה דמעמ ןוטלש לש ןויערה תא

דחפבו

www/marxist.com

add your comments


 

הבוגתה לע הדות Hebrew
by גנירוארט-לוטש ףסא 3:09pm Tue Aug 12 '03

print comment


יסוי ייה
הפיקמ הרוצב תונעל חיטבמ ינא הבושתה לע הדות
7 רג ינאש הדבועב בשחתה אנא .בורקב יל רשפאתישכ
ןמזב הבגהה לע השקמ הז זא קרוי וינב ךממ לדבה תועש

.תמא

ןוכנ תבתכש המ לכ ןכא םאש רמול לכוא קר הז בלשב
לש הפקשהכ העדותה תא רידגהלו תוהזל ךילע היהו
ינאש תבשח דציכה ןיבהל לוכי יניא ,תירמוחה תואיצמה
האור ינא רשאכ וז דצל וז תונגרוב תונידמ ינשב ךמות
.תינוליח תיטסילאיצוס תימואל וד הרבח יניע דגנל
הרוצב היונבה תילנומוק הרבחל ףאוש ינאש ונניב לדבהה
םזיסקרמה םע איה ילש היעבה .הטמלמ תיביטרדפ
עדמ ותויהל עגונה לכב ךילע קלוח ינאו היגולואידיאכ
ותובישחמ עגרל דירומ הז ןי .תיעדמ הירואית וליפא וא
.ייתועד לע ותיפשהו

add your comments


 

יטסינימרטדה םזילאירטמה דגנכ ינרדומה עדמה Hebrew
by גנירוארט-לוטש ףסא 1:39am Wed Aug 13 '03
asaf@shtull-trauring.org

print comment

.ךלש ליגרכ תעקשומהו הכוראה הבוגתה לע הדות לכ םדוק

.תילעהש תודוקנה לע תונעל הסנא

התאש הדחה הימוטוכידה לעו ךילע קולחל יל ןת תישאר
םזילאידיאה וב ינויערה קבאמה תא ראתמ התאשכ השוע
הקיטקלאידכ ןבומכ ראתמ התאש קבאמ ,םזילאירטמהו
הגוהל תניוצמ אמגוד אוה סבוה .רבד לכל תיטסילאירטמ
ימעטמ תוכלמה דגנכ אצי םא םג ,ויתונעטבש טסילאירטמ
.ירטירותוא רטשמו םזיטולוסבאב ךמתש ירה ,םייניוויד

.הרעה םתס
תונויערה לש בהלנ ךמות יניאש תורמל ,ןכומכ
תחת םתוא סינכמו ןיטולח םהמ םלעתמ התא םייטסילאודה
סחייתת םא חמשאו יביטקייבוס םזילאידיא לש הירוגטק

.םהילא
,הזוניפש לש םזיאתנפה לע ךיתועד תא תעדל חמשא ןכומכ
לוכי וניא םזילאידיאש תויעבל קתרמ ןורתפ קינעמש

.ןמע דדומתהל
םג ךא , תיטסילאידיאה הסיפתב ךומתיש ןורחאה ינא
םיטנאווקה תקינכמ הב הפוקתב דציכ ןיבהל השקתמ
םלוע תוסיפת םירערעמ הקיזיפב םימדקתמ םירקחמו
קיזחהל לוכי ןיידע התא ,תויטסינימרטד תויטסילאירטמ
םזילאידיאב רבודמש יל הנעתש ןבומכ .הלא תונויערב
הרוצב ףשחנש םדאכ .ינגרובה רטשמה תדקצה ותרטמש
.הז תא הנוק אל ינא ,ינרדומה עדמה רקחמ םלועל הרישי
לבא חורה ךלהמ םיעפשומ םניא םינעדמהש רמוא יניא
,תויפוסוליפ תוסיפת ורערעש תמאב םילודגה םייונישה
קבאמל םצמטצהל םילוכי םניא ,ןייטשניא לש ותרות ומכ

.םתייגהל ענכשמ רבסהכ תופכל הסנמ התאש יטקלאידה

תרותל םינוש םישוריפו תובר תוירואית ןנשי
םגו תחא תבב תומוקמ ינשב אצמנ ןורטקלא .םיטנאווקה
עצבנש עגרב .היציזופ-רפוסה ןורקיע והז .םש אצמנ אל
תפתתשמ הדידמה ,דחא םוקמב קר אצמי ןורטקלאה ,הדידמ
תידוסי העפשה שי תיטנאווק הקיסיפב .תואיצמה תריציב
איה .תחא לגר לע הדידמה תייעב יהוז .העפשהה לש
םלועה הארנ ךיאל עגונב םיבר הלאש ינמיס ונל הביצמ

.ונלש
םיפוסוליפו םינעדמ י"ע ועצוהש םינוש תונורתפ םנשי

:רבעב


*ןידה תלבק .1*
ןורתפב ךרוצ ןיא .הדידמה תכרעמב ףתתשמ הפוצה

רליו ןו'ג .םכחותמ

.הז ןויער הגוה היה


*םזילאידיא .2*
הניחבמ ,רתויב ךרפומה םג לבא ,רתויב ןיינעמה ןורתפה
תא הדידמב תפלוש תישונאה העדותה .יתעדל תיפוסוליפ
יתעדות םויק םהל תנתונו היציזופ-רפוסהמ םיטנאווקה
םנשי .העדותב קר איה תואיצמה :םזילאידיא והז .אלמ
םויקהש ונעטו ,וז הירואית םע האלה וכישמהש םישנא
היניע םצעבו ,היציזופ-רפוס לש בצמב אצמנ ומצע
םוקיה תא "תואיצומ" עדמה ךרד תושונאה לש תונחובה
אצומ אוה ,שדח בכוכ הלגתמש םעפ לכ .היציזופ רפוסהמ
לש יפוסניא רפסמב ,חיננ ,םייק היה אוה ובש בצממ

.םייק תויהל ךפוהו ,תינמז-וב םידמימ

.ימ י"ע רכוז אל ,1952 תנשב אצוה הזה ןורתפה


*םיבורמ תומלוע .3*
בצמב אצמנ קיקלח וא ןורטקלא רשאכש סרוג הז ןורתיפ
רשא תומלוע רפסמב אצמנ םצעב אוה ,היציזופ-רפוס לש
םא ,תרמוא תאז .אצמנ אוה וב תומוקמה רפסמל הווש
םייק םצעב אוה ,תינמז וב תומוקמ ינשב אצמנ קיקלח
הדוקנב ינש דמימבו תחא הדוקנב דחא דמימ/םלועב
.תומלועב הריחב םישוע ,הדידמה תועצמאב ,ונא .הינש
ןיינעמ ןורתיפ אוה ,ירורהס אוהש המכ הז ןורתפ
תנשב הנושארל הלעוה ןורתיפה .רבעב תובר ןודינו
1957.

לש ונלש הנבהה רופיס לכ תא התניש םיטנאווקה תרות
המצע תישונאה העדותהש הארמ הדידמה תייעב .םוקיה
םיטנאווק לש תוציפקו ,יוסינה תואצות לע העיפשמ
דחא קיקלחש הביס ןיא .םייק וניא םזינמרטדהש תוארמ
רטמורפרטניא תארקנ תכרעמה) תוארמ תכרעמ ךרד רובעי
םיקיקלחה ינשל ירה .רובעי אל דחא קיקלחו (רדנוז-ךאמ

!לג ךרואו היגרנאה ,תוריהמה ,הסמה התוא
םאש וארה םייוסינ :השק היעב שי םג םיטסילאירטמל
תכרעמ ךרד םתוא ריבענו םינורטקלא ינש דירפנ
ןיב רשק ןיא רשאכ םג ,ליעפי קיקלח לכ ,רדנוז-ךאמ
תעונתב תטלחומ היצטנדנפידרטניאב ,םיקיקלחה ינש
רובעי אל וא רובעי קיקלח ,תרמוא תאז !ינשה קיקלחה
לש ינשה דצב ינשה קיקלחה תעונת פ"ע ,הארמ ךרד
!תכרעמה

www.shministim.org

add your comments


 

...תוכבוסמו תוהובג םילימ דאמ הברה Hebrew
by בחרמ דוד 8:50am Wed Aug 13 '03

print comment

- םזיסקרמל דגנתמ התאש ,טושפ ןפואב ,רמול ידכ לכהו

.תיטילופו תיתרבח הירואיתכ םג אלא עדמכ קר אל

?"טרקומד לאיצוס ינא" ,רמול בוט רתוי אל

add your comments


 

תעשעשמ הטודקנאו Hebrew
by בחרמ דוד 8:57am Wed Aug 13 '03

print comment

וצמיאש םלועב "תויטסיסקרמ"ה תועונתה ןיבמ םינושארה
ויה יטקלאידה םזילאירטמה תא וחדו םיטנאווקה תרות תא

.הילגנאב יליה יר'ג ...לש וישנא

היה יליה :הלאה םישנאה תא בוט ריכמ ינא
םדא ,תיטסיקצורטה העונתב לודג יכה טסינויזיוורה
ךותל הילגנאב םישנא יפלא לש יטילופ חוכ לסיחש ,םילא

.םזינילטסב הכימתהו תיברעה תונמואלה

הבישחמ םיקלתסמשכ תורדרדהל ךרדהש ןיבהל ךירצ
.הרצק דאמ איה תיטקלאיד

add your comments


 

ידודלו ןצלפ-גנירוארט-לוטש ףסאל Hebrew
by קינש"דחה ינד 9:00am Wed Aug 13 '03

print comment

ץוחמ רותסמה םוקמל תרבעוה זאמ התלע ךלש תונצלפה תמר
םע תצק קחשת ךלו תונפסלפה תא עיגרת ,ץראה תולובגל

.2 ןשייטסיילפה

תוהובד םילימב שומיש יבגל תורעה ךממ עומשל ,ידודלו
(-: ךרדה ףוס תמאב הז ??? תלתפתמ הפשבו

add your comments


 

לוטש ףסאל Hebrew
by sambo 9:04am Wed Aug 13 '03

print comment

אוה המכ דע תוארל רשפא בחרמ דוד לש תובוגתהמ קר .א
תרות ומכ תויעדמ תורות ץמאמש ימב האורו ירורהס
םדא אוה .תיטסיסקרמה ךרדב "דגובש" םדא םיטנווקה

.דירחהל יטמגודו ךושח

תנגהל לבא ,הז תא תושעל דמוע ינאש ןימאמ אל ינא .ב
תויטסינימרטדה תלילש ןכאש דיגהל ןתינ םזיסקרמה
- תורבתסהב תפלחומ איה לבא םיטנווקה תרותב תמייק
.קיקלחה לש םינושה םיבצמל תונוש תויורבתסה שי ירק
וא םדא ינב ירק - "יתימאה םלועה" לע םירבדמ רשאכ
ירה םיקיקלח לש םינוילירטמ םיבכרומה םירחא םיצפח
ךכל תומרוג קיקלח לכ לש תודדובה תויורבתסההש
םזינימרטד אלא תויורבתסה ןיא יתימאה םלועב "השעמלש"
לש היציזופ רפוסל יוכיס שי ןכאש תרמוא תאז) םייוסמ
ינאו יב עגפי אל ןוטיברג םוש עתפלש וא ,םלש םדא ןב
ןיאש ןטק הכ אוה ךכל יוכיסה םלוא ,ןוציחה ללחל ףחסא
ומכ תויתרבח תורותב םיקסעתמ םא ןכלו (וב ןודל םעט
קסעתמש (ךחוגמ הז עדמ ותוא תונכל ןכאש) םזיסקרמה
םלעתהל רשפא ,םיימוטא-תת םיקיקלחב אלו םדא ינבב

.םיטנווקה תרות לש םייטסנימרטד-אלה םיטנמלאהמ

sambo

add your comments


 

ףסאל Hebrew
by ץרוש יסוי 9:27am Wed Aug 13 '03

print comment.ןיינעמה בתכמה לע הדות ףסא

תיבב דומלל ילבמ 'בנואל יתכלה ) הקיזיפב עדי יל ןיא
ןכ לעו (תוינרטסקא תוניחב יתישעש ירחא ,ןוכית רפס
שי .ירעצל הקיזיפב ןוידה לש המרב חכוותהל לכוא אל

.תאז םישועה םיטיסיסקרמ םיאקיזיפ
יכ יל הארנ אל ,יתרבחהו יפוסוליפה ןוידה תמרב םלוא
םע אלא ,יטקלאידה םזילאירטמה םע חכוותמ התא
זאמ יטקלאידה םזילאירטמה .יטסינכמה םזילאירטמה
תא הנשמ אל תישונאה תוברעתההש חינמ וניא ,סקרמ
. ןוכנה אוה רומגה ךפהה ,םיעוריא לש תואצותה
תוטשפב איה הירוטסיההש םינעוט םניא םיטסיסקרמה
,םזילאיצוסל חרכהב ואיבי רשא רוצייה תוחוכ תוחתפתה
וניהד ,םזילטיפקה לש ירוטסיהה רבשמה יכ אלא
רוצייה יסחיש ךכמ עבונה ,ונובקיר בלשב םזילטיפקה
תוחתפתה ךשמהל הריתסב םידמוע ,יטסילטיפקה לעה הנבמו
תוכפהמ ,תוכפהמ לש הפוקתב םייח ונא,רוצייה תוחוכ
יולת ,שממת ולא תוירשפאמ וזיא ,תומחלמו דגנ
תודמעמה לש תוגהנהבו ידמעמה קבאמה תוחתפתהב
הירוטסיהה לש עונמה רמא ומצע סקרמש יפכ .םיקבאנה
לכ .םינוש רוציי ינפוא לע חתפתמה ידמעמה קבאמה אוה
טנמלאה ןוגרא איה תינכפהמה הגלפמה לש הירואיתה
הכפהמל וכפהלו רבשמב ברעתהל לכויש תנמ לע , עדומה
לש רבעמה תמרגורפ תא לשמל ארקת םא .תיטסילאיצוס
טנמלאה תיחכונה הפוקתב יכ ריבסמ אוה ,יקצורט
איה ,תנגרואמה תיעדמה תירטלורפה הרכהה-יביטקייבוסה
הגלפמה תירואית לע ןגה קר ךכב יקצורט .עבוקה םרוגה
דחה יטיסינכמה-יטסינילטסה ףוליסה .ןינל לש תינכפהמה
טלחומ םזינמרטידל ולש היצקודרהו םזיסקרמה לש ידדצ
םזילאירטמה םע םולכ אלו ול ןיא ,קבאנ התא יתעדל ומע

.יטקלאידה
וא תיניסה הכפהמל לשמל יתתנש םירבסהל בל םיש
םיאנתהמ קלח ,םיטסינלטס םירטשמ החימצהש תינבוקה
לש תינכפהמ הגהנה רדעה היה ולא תועפות לש התעפוהל
העונתה לש רבשמל הז בתכמב סנכא אל ).םילעופה דמעמ
היה הז םלוא ,הינשה םלועה תמחלמ רחאל תיטסיקצורטה
לש הפוקתב תוינגרוב ריעז תוכפהמל בושח חתפמ
םלועה תמחלמ רחאל םינומהה לש תינכפהמה תורעתסהה

(.הינשה
תנעוטה תיטסילאידיאה השיגהמ םג דואמ הנוש וז השיג
סחייתהל ילבמ ונוצרכ תושעל לוכי ישונאה ןוצרהש
תא לצנמ אוה רשאכ סוטל לוכי םדא .תואיצמה יקוחל
ץפוק אוה םא ףועל לוכי אל אוה ,הקימנידוריאה יקוח

.וידיב ףנפנמו תירישעה המוקהמ
השיגה תא רתס רשא ןיטשניא אקווד יתנבה בטימל
תא חיכומה אוה ,ןוטינמ ונשרי התוא ,עדמל תינכמה
רידגה סגה םזינכמה .יטקלאידה םזילאירטמה תונוכנ
רמוח רידגמ יטקלאידה םזילאירטמהש ןמזב ,הסמכ רמוח
טסינכמה רובע .תישונאה הרכהל ץוחמ םייקה לכ תא
יטנא איה היגרנא תיטסילאירטמה הקיטקלאידה יביואו
תרוצ וז היגרנא יטקלאידה םזילאירטמה רובע ,רמוח
תא החיכומ קר היגרנאב תפלחתמ הסמש הדבועה .רמוח
ךא יחצנ אוה רמוחהש תעבוקה הקיטקלאידה תויקוח
ךרוצה .הינשב תחא תופלחתמו תויפוס ןיא ויתורוצ
הזיאב-םייונישה לש תויקוחה תא דומלל אוה ןבומכ

.המ שחרתי םיאנת
חוכיוב דומעל לוכי וניאש זנטעשכ םזילאודל יתסחייתה
םע אלו ,(םיהולאה )יבקעה םזילאידיאה םע אל

.הדוקנל רוזחאו יבקעה םזילאירטמה
םירמוח םהינשו רמוח שיו חור שי םיטסילאודה יפל
הז לע הז םילעופ םה והש ךיא ךא ,הז תא הז םיאיצומה
אל םה ףתושמ הנכמ םהל ןיא םא םלוא,(המשנו ףוג )
,םיהולא-חור לכה רמוא יתדה .הז לע הז לועפל םילוכי
לש העונת איה חורהו רמוח לכה רמוא טסילאירטמהו
וניא תואסכ ינש ןיב בשויש ימ .ישונאה חומה לש-רמוחה

.םהינש ןיב לופיל אלא לוכי
דואמ ברקתה אוה הזוניפש ךורבל הבר הכרעה יל שי

.םלועה תודחא לש תיטסילאירטמה השיגל


יסוי הכרבב

add your comments


 

רתוי תעדל םישקבמל Hebrew
by ץרוש יסוי 9:43am Wed Aug 13 '03

print comment

המרב ןודל ידכ הקיזיפב עדי קיפסמ יל ןיא יתרמאש יפכ
תוניצרב הצורש ימל עיצמ ינא םלוא ,הז חטשב תשרדנה
דמלי ,הקיזיפהו יטקלאיד םזילאירטמ לש הלאשב דדומתהל
ןתינ ותוא ,REASON IN REVOLT סדוו ןלא לש ורפס תא
(IN DEFESE OF MARXISM (WWW.MARXIST.COM רתאב אוצמל

:ןוקרפ איבמ ינא ונממ

Part Two: Time, Space and Motion
Revolution in Physics


Waves or Particles?
Quantum Mechanics
Disappearence of Matter?
Bricks of Matter?
Two thousand years ago, it was thought that the
laws of the universe were completely covered by
Euclidג€™s geometry. There was nothing more
to be said. This is the illusion of every period.
For a long time after Newtonג€™s death,
scientists thought that he had said the last word
about the laws of nature. Laplace lamented that
there was only one universe, and that Newton had
had the good fortune to discover all its laws.
For two hundred years, Newtonג€™s particle
theory of light was generally accepted, as
against the theory, advocated by the Dutch
physicist Huygens, that light was a wave. Then
the particle theory was negated by the Frenchman,
A. J. Fresnel, whose wave theory was
experimentally confirmed by J. B. L. Foucault.
Newton had predicted that light, which travels at
186,000 miles per second in empty space, should
travel faster in water. The supporters of the
wave theory predicted a lower speed, and were
shown to be correct.
The great breakthrough for wave theory, however,
was accomplished by the outstanding Scottish
scientist James Clerk Maxwell, in the latter half
of the 19th century. Maxwell based himself in the
first instance on the experimental work of
Michael Faraday, who discovered electromagnetic
induction, and investigated the properties of the
magnet, with its two poles, north and south,
involving invisible forces stretching to the ends
of the earth. Maxwell gave these empirical
discoveries a universal form by translating them
into mathematics. His work led to the discovery
of the field, on which Einstein later based his
general theory of relativity. One generation
stands on the shoulders of its predecessors, both
negating and preserving earlier discoveries,
continually deepening them, and giving them a
more general form and content.
Seven years after Maxwellג€™s death, Hertz
first detected the electromagnetic waves
predicted by Maxwell. The particle theory, which
had held sway ever since Newton, appeared to be
annihilated by Maxwellג€™s electromagnetics.
Once again, scientists believed themselves in
possession of a theory which could explain
everything. There were just a few questions to be
cleared up, and we would really know all there
was to know about the workings of the universe.
Of course, there were a few discrepancies which
were troublesome, but they appeared to be small
details which could safely be ignored. However,
within a few decades, these "minor" discrepancies
proved sufficient to overthrow the entire edifice
and effect a veritable scientific revolution.
Waves or Particles?
Everyone knows what a wave is. It is a common
feature associated with water. Just as waves can
be caused by a duck moving over the surface of a
pond, so a charged particle, an electron for
example, can cause an electromagnetic wave, when
it moves through space. The oscillatory motions
of the electron disturbs the electric and
magnetic fields, causing waves to spread out
continuously, like the ripples on the pond. Of
course, the analogy is only approximate. There is
a fundamental difference between a wave on water
and an electromagnetic wave. The latter does not
require a continuous medium through which to
travel, like water. An electromagnetic
oscillation is a periodical disturbance that
propagates itself through the electrical
structure of matter. However, the comparison may
help to make the idea clearer.
The fact that we cannot see these waves does not
mean that their presence cannot be detected even
in everyday life. We have direct experience of
light-waves and radio-waves, and even X-rays. The
only differences between them are their
frequency. We know that a wave on water will
cause a floating object to bob up and down faster
or slower, depending on the intensity of the
wave—the ripples caused by the duck, as
compared to those provoked by a speed-boat.
Similarly, the oscillations of the electrons will
be proportionate to the intensity of the
light-wave.
The equations of Maxwell, backed up by the
experiments of Hertz and others, provided
powerful evidence to support the theory that
light consisted of waves, which were
electromagnetic in character. However, at the
turn of the century, evidence was accumulating
which suggested that this theory was wrong. In
1900 Max Planck had shown that the classical wave
theory made predictions which were not verified
in practice. He suggested that light came in
discrete particles or "packets" (quanta). The
situation was complicated by the fact that
different experiments proved different things. It
could be shown that an electron was a particle by
letting it strike a fluorescent screen and
observing the resulting scintillations; or by
watching the tracks made by electrons in a cloud
chamber; or by the tiny spot that appeared on a
developed photographerג€™s plate. On the
other hand, if two holes are made in a screen,
and electrons were allowed to flood in from a
single source, they caused an interference
pattern, which indicated the presence of a wave.

The most peculiar result of all, however, was
obtained in the celebrated two-slot experiment,
in which a single electron is fired at a screen
containing two slots and a photographerג€™s
plate behind it. Which of the two holes did the
electron pass through? The interference pattern
on the plate is quite clearly a two-hole pattern.
This proves that the electron must have gone
through both holes, and then set up an
interference pattern. This is against all the
laws of common sense, but it has been shown to be
irrefutable. The electron behaves both like a
particle and a wave. It is in two (or more than
two) places at once, and in several states of
motion at once!
"Let us not imagine," comments Banesh Hoffmann,
"that scientists accepted these new ideas with
cries of joy. They fought them and resisted them
as much as they could, inventing all sorts of
traps and alternative hypotheses in vain attempts
to escape them. But the glaring paradoxes were
there as early as 1905 in the case of light, and
even earlier, and no one had the courage or wit
to resolve them until the advent of the new
quantum mechanics. The new ideas are so difficult
to accept because we still instinctively strive
to picture them in terms of the old-fashioned
particle, despite Heisenbergג€™s
indeterminacy principle. We still shrink from
visualising an electron as something which,
having motion, may have no position, and having
position, may have no such thing as motion or
rest." (1)
Here we see the negation of the negation at work.
At first sight, we seem to have come full circle.
Newtonג€™s particle theory of light was
negated by Maxwellג€™s wave theory. This, in
turn, was negated by the new particle theory,
advocated by Planck and Einstein. Yet this does
not mean going back to the old Newtonian theory,
but a qualitative leap forward, involving a
genuine revolution in science. All of science had
to be overhauled, including Newtonג€™s law of
gravitation.
This revolution did not invalidate
Maxwellג€™s equations, which still remain
valid for a vast field of operations. It merely
showed that, beyond certain limits, the ideas of
classical physics no longer apply. The phenomena
of the world of subatomic particles cannot be
understood by the methods of classical mechanics.
Here the ideas of quantum mechanics and
relativity come into play. For most of the
present century, physics has been dominated by
the theory of relativity and quantum mechanics
which, in the beginning, were rejected out of
hand by the scientific establishment, which clung
tenaciously to the old views. There is an
important lesson here. Any attempt to impose a
"final solution" to our view of the universe is
doomed to fail.
Quantum Mechanics
The development of quantum physics represented a
giant step forward in science, a decisive break
with the old stultifying mechanical determinism
of "classical" physics. (The "metaphysical"
method, as Engels would have called it.) Instead,
we have a much more flexible, dynamic—in a
word dialectical—view of nature. Beginning
with Planckג€™s discovery of the existence of
the quantum, which at first appeared to be a tiny
detail, almost an anecdote, the face of physics
was transformed. Here was a new science which
could explain the phenomenon of radioactive
transformation and analyse in great detail the
complex data of spectroscopy. It directly led to
the establishment of a new
science—theoretical chemistry, capable of
solving previously insoluble questions. In
general, a whole series of theoretical
difficulties were eliminated, once the new
standpoint was accepted. The new physics revealed
the staggering forces locked up within the atomic
nucleus. This led directly to the exploitation of
nuclear energy—the path to the potential
destruction of life on earth—or the vista
of undreamed of and limitless abundance and
social progress through the peaceful use of
nuclear fusion. Einsteinג€™s theory of
relativity explains that mass and energy are
equivalents. If the mass of an object is known,
by multiplying it by the square of the speed of
light, it becomes energy.
Einstein showed that light, hitherto thought of
as a wave, behaved like a particle. Light, in
other words, is just another form of matter. This
was proved in 1919, when it was shown that light
bends under the force of gravity. Louis de
Broglie later pointed out that matter, which was
thought to consist of particles, partakes of the
nature of waves. The division between matter and
energy was abolished once and for all. Matter and
energy are…the same. Here was a mighty
advance for science. And from the standpoint of
dialectical materialism matter and energy are the
same. Engels described energy ("motion") as "the
mode of existence, the inherent attribute, of
matter." (2)
The argument which dominated particle physics for
many years, whether subatomic particles like
photons and electrons were particles or waves was
finally resolved by quantum mechanics which
asserts that subatomic particles can, and do,
behave both like a particle and like a wave. Like
a wave, light produces interferences, yet a
photon of light also bounces off all electrons,
like a particle. This goes against the laws of
formal logic. How can "common sense" accept that
an electron can be in two places at the same
time? Or even move, at incredible speeds,
simultaneously, in different directions? For
light to behave both as a wave and as a particle
was seen as an intolerable contradiction. The
attempts to explain the contradictory phenomena
of the subatomic world in terms of formal logic
leads to the abandonment of rational thinking all
together. In his conclusion to a work dealing
with the quantum revolution, Banesh Hoffmann is
capable of writing:
"How much more, then, shall we marvel at the
wondrous powers of God who created the heaven and
the earth from a primal essence of such exquisite
subtlety that with it he could fashion brains and
minds afire with the divine gift of clairvoyance
to penetrate his mysteries. If the mind of a mere
Bohr or Einstein astound us with its power, how
may we begin to extol the glory of God who
created them?" (3)
Unfortunately, this is not an isolated example. A
great part of modern literature about science,
including a lot written by scientists themselves,
is thoroughly impregnated with such mystical,
religious or quasi-religious notions. This is a
direct result of the idealist philosophy which a
great many scientists, consciously or
unconsciously, have adopted.
The laws of quantum mechanics fly in the face of
"common sense" (i.e., formal logic), but are in
perfect consonance with dialectical materialism.
Take, for example, the conception of a point. All
traditional geometry is derived from a point,
which subsequently becomes a line, a plane, a
cube, etc. Yet close observation reveals that the
point does not exist.
The point is conceived as the smallest expression
of space, something which has no dimension. In
reality, such a point consists of
atoms—electrons, nuclei, photons, and even
smaller particles. Ultimately, it disappears in a
restless flux of swirling quantum waves. And
there is no end to this process. No fixed "point"
at all. That is the final answer to the idealists
who seek to find perfect "forms" which allegedly
lie "beyond" observable material reality. The
only "ultimate reality" is the infinite, eternal,
ever-changing material universe, which is far
more wonderful in its endless variety of form and
processes than the most fabulous adventures of
science fiction. Instead of a fixed
location—a "point"—we have a process,
a never-ending flux. All attempts to impose a
limit on this, in the form of a beginning or an
end, will inevitably fail.
Disappearance of Matter?
Long before the discovery of relativity, science
had discovered two fundamental
principles—the conservation of energy and
the conservation of mass. The first of these was
worked out by Leibniz in the 17th century, and
subsequently developed in the 19th century as a
corollary of a principle of mechanics. Long
before that, early man discovered in practice the
principle of the equivalence of work and heat,
when he made fire by means of friction, thus
translating a given amount of energy (work) into
heat. At the beginning of this century, it was
discovered that mass is merely one of the forms
of energy. A particle of matter is nothing more
than energy, highly concentrated and localised.
The amount of energy concentrated in a particle
is proportional to its mass, and the total amount
of energy always remains the same. The loss of
one kind of energy is compensated for by the gain
of another kind of energy. While constantly
changing its form, nevertheless, energy always
remains the same.
The revolution effected by Einstein was to show
that mass itself contains a staggering amount of
energy. The equivalence of mass and energy is
expressed by the formula E = mc2 in which c
represents the velocity of light (about 186,000
miles per second), E is the energy that is
contained in the stationary body, and m is its
mass. The energy contained in the mass m is equal
to this mass, multiplied by the square of the
tremendous speed of light. Mass is therefore an
immensely concentrated form of energy, the power
of which may be conveyed by the fact that the
energy released by an atomic explosion is less
than one tenth of one per cent of the mass
converted into energy. Normally this vast amount
of energy locked up in matter is not manifested,
and therefore passes unnoticed. But if the
processes within the nucleus reach a critical
point, part of the energy is released, as kinetic
energy.
Since mass is only one of the forms of energy,
matter and energy can neither be created nor
destroyed. The forms of energy, on the other
hand, are extremely diverse. For example, when
protons in the sun unite to form helium nuclei,
nuclear energy is released. This may first appear
as the kinetic energy of motion of nuclei,
contributing to the heat energy from the sun.
Part of this energy is emitted from the sun in
the form of photons, containing particles of
electromagnetic energy. The latter, in turn, is
transformed by the process of photosynthesis into
the stored chemical energy in plants, which, in
turn, is acquired by man by eating the plants, or
animals which have fed upon the plants, to
provide the warmth and energy for muscles, blood
circulation, brain, etc.
The laws of classical physics in general cannot
be applied to processes at the subatomic level.
However, there is one law which knows no
exception in nature—the law of the
conservation of energy. Physicists know that
neither a positive nor a negative charge can be
created out of nothing. This fact is expressed by
the law of the conservation of electric charge.
Thus, in the process of producing a beta
particle, the disappearance of the neutron (which
has no charge) gives rise to a pair of particles
with opposed charges—a positively-charged
proton and a negatively-charged electron. Taken
together, the two new particles have a combined
electrical charge equal to zero.
If we take the opposite process, when a proton
emits a positron and changes into a neutron, the
charge of the original particle (the proton) is
positive, and the resulting pair of particles
(the neutron and positron), taken together, are
positively charged. In all these myriad changes,
the law of the conservation of electrical charge
is strictly maintained, as are all the other
conservation laws. Not even the tiniest fraction
of energy is created or destroyed. Nor will such
a phenomenon ever occur.
When an electron and its anti-particle, the
positron, destroy themselves, their mass
"disappears," that is to say, it is transformed
into two light-particles (photons) which fly
apart in opposite directions. However, these have
the same total energy as the particles from which
they emerged. Mass-energy, linear momentum and
electric charge are all preserved. This
phenomenon has nothing in common with
disappearance in the sense of annihilation.
Dialectically, the electron and positron are
negated and preserved at the same time. Matter
and energy (which is merely two ways of saying
the same thing) can neither be created nor
destroyed, only transformed.
From the standpoint of dialectical materialism,
matter is the objective reality given to us in
sense-perception. That includes not just "solid"
objects, but also light. Photons are just as much
matter as electrons or positrons. Mass is
constantly being changed into energy (including
light—photons) and energy into mass. The
"annihilation" of a positron and an electron
produces a pair of photons, but we also see the
opposite process: when two photons meet, an
electron and a positron can be produced, provided
that the photons possess sufficient energy. This
is sometimes presented as the creation of matter
"from nothing." It is no such thing. What we see
here is neither the destruction nor the creation
of anything, but the continuous transformation of
matter into energy, and vice versa. When a photon
hits an atom, it ceases to exist as a photon. It
vanishes, but causes a change in the
atom—an electron jumps from a one orbit to
another of higher energy. Here too, the opposite
process occurs. When an electron jumps to an
orbit of lower energy, a photon emerges.
The process of continual change which
characterises the world at the subatomic level is
a striking confirmation of the fact that
dialectics is not just a subjective invention of
the mind, but actually corresponds to objective
processes taking place in nature. This process
has gone on uninterruptedly for all eternity. It
is a concrete demonstration of the
indestructibility of matter—precisely the
opposite of what it was meant to prove.
"Bricks of Matter"?
For centuries, scientists have tried in vain to
find the "bricks of matter"—the ultimate,
smallest particle. A hundred years ago, they
thought they had found it in the atom (which, in
Greek, signifies "that which cannot be divided").
The discovery of subatomic particles led physics
to probe deeper into the structure of matter. By
1928 scientists imagined that they had discovered
the smallest particles—protons, electrons
and photons. All the material world was supposed
to be made up of these three. Subsequently, this
was shattered by the discovery of the neutron,
the positron, the deuteron, then a host of other
particles, ever smaller, with an increasingly
fleeting existence—neutrinos, pi-mesons,
mu-mesons, k-mesons, and many others. The
life-span of some of these particles is so
evanescent—maybe a billionth of a
second—that they have been described as
"virtual particles"—something utterly
unthinkable in the pre-quantum era.
The tauon lasts only for a trillionth of a
second, before breaking down into a muon, and
then to an electron. The neutral pion is even
more fleeting, breaking down in less than one
quadrillionth of a second to form a pair of gamma
rays. However, these gammas live to a ripe old
age, compared to others which have a life of only
one hundredth of a microsecond. Some, like the
neutral sigma particle, break down after a
hundred trillionth of a second. In the 1960s,
even this was overtaken by the discovery of
particles so evanescent that their existence
could only be determined from the necessity of
explaining their breakdown products. The
half-lives of these particles are in the region
of a few trillionths of a second. These are known
as resonance particles. And even this was not the
end of the story.
Over a hundred and fifty new particles were later
discovered, which have been called hadrons. The
situation was becoming extremely confused. An
American physicist, Dr. Murray Gell-Mann, in an
attempt to explain the structure of subatomic
particles, postulated still other, more basic
particles, the quarks, which were yet again
heralded as the "ultimate building-blocks of
matter." Gell-Mann theorised that there were six
different kinds of quarks and that the quark
family was parallel to a six member family of
lighter particles known as leptons. All matter
was now supposed to consist of these twelve
particles. Even these, the most basic forms of
matter so far known to science, still possess the
same contradictory qualities we observe
throughout nature, in accordance with the
dialectical law of the unity of opposites. Quarks
also exist in pairs, and possess a positive and
negative charge, although it is, unusually,
expressed in fractions.
Despite the fact that experience has demonstrated
that there is no limit to matter, scientists
still persist in the vain search for the "bricks
of matter." It is true that such expressions are
the sensational inventions of journalists and
some scientists with an over-developed flare for
self-promotion, and that the search for ever
smaller and fundamental particles is undoubtedly
a bona-fide scientific activity, which serves to
deepen our knowledge of the workings of nature.
Nevertheless, one certainly gets the impression
that at least some of them really do believe that
it is possible to reach a kind of ultimate level
of reality, beyond which there is nothing left to
discover, at least at the subatomic level.
The quark is supposed to be the last of twelve
subatomic "building blocks" which are said to
make up all matter. "The exciting thing is that
this is the final piece of matter as we know it,
as predicted by cosmology and the Standard Model
of particle physics, Dr. David Schramm was
reported as saying, ‘It is the final piece
of that puzzle.ג€™" (4) So the quark is the
"ultimate particle." It is said to be fundamental
and structureless. But similar claims were made
in the past for the atom, then the proton, and so
on and so forth. And in the same way, we can
confidently predict the discovery of still more
"fundamental" forms of matter in the future. The
fact that the present state of our knowledge and
technology does not permit us to determine the
properties of the quark does not entitle us to
affirm that it has no structure. The properties
of the quark still await analysis, and there is
no reason to suppose that this will not be
achieved, pointing the way to a still deeper
probing of the endless properties of matter. This
is the way science has always advanced. The
supposedly unbreachable barriers to knowledge
erected by one generation are overturned by the
next, and so on down the ages. The whole of
previous experience gives us every reason to
believe that this dialectical process of the
advance of human knowledge is as endless as the
infinite universe itself.

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.