[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

תינש הכמ הרטשמה Hebrew
by ןימומ 11:47pm Sat Aug 9 '03

םירטושש והשמ יב שיש הארנכ
תרחא ךרד יל ןיא טושפ ,םיבוא
הנגפהב םויה הרקש המ תא ריבסהל
.הירקה לומ

print article

שיא םישימחכ ופתתשה הבש הירקה לומ הנגפהל יתעגה םויה
אוה ל"הצ" בותכ היה ובש ביבח טלש יתקזחהו ךרעב
טלשה תא קיזחמ ינא הבש העש עברכ רחאל ."רורט ןוגרא
רטוש ילא עיגמ בוחרב תוינוכממ םהנימל םידודיע לבקמו
רמא אוהש אל .התסה תאזש הנעטב טלשה תא ינממ חקולו
קוידב הז קוח הזיאב וא ,המל התסה וא ,התסה הזיא
תאזש עדוי רבכ אוה ,הנשמ תמאב אל הז לבא ,בותכ
תא םג אלא חקול אוה טלשה תא קר אלש ןבומכ .התסה
המכ רחאלו ,ילש םיטרפה תא םשורו ילש תוהז תדועתה
הנומשב רחמל ןוקרי בחרמל הדמחנ הנמזה לבקמ ינא תוקד
קועצל ולחה הנגפהה ישנא לכש ןבומכ ."רוריב"ל רקובב
לש תוגהנתהה לכ לע האחמכ "רורט ןוגרא אוה ל"הצ"
תומיע לע ורתיו םירטושה ,החסמב ומכ אל לבא םירטושה
ל"וחמ םולש ליעפל קיצהלו דצב תבשל ופידעהו םילא

.הירקה דילש הכרדמהמ םיקלח םליצש ללגב

תמאב) הרטשמל ןומיזה תא תוחדל הסנמ ינא , הרקמ לכב
םיעגושמה ??רקובב הנומשב ררועתהל ינממ םיפצמ
דוע ולבקי ןוקרי בחרמב םירטושהש הארנכו (...הלאה

.תיתפומה םתוגהנתה לע הפיזנ םעפ

הז רופיסה לכב יתוא אילפה ךכ לכ המ םתנבה אל םא
םירחא לאמש יליעפ ינשל הרקש המ קוידב היה הזש טושפ
םהל הנתנש תדבוכמה תרטושה ףוסבו הירקה לומ הנגפהב

.הלשממל יטפשמה ץעויהמ שארה לע הפטח סנק

עובשב םהמ ידמ רתוי יל ויה ,םירטושמ יל סאמנ רבכ

.דחא

ינש לש רצעמה לע המסרופש הבתכל רושיק דוע ףיסומ ינא
לע אוה םש חוכיוה בורש תורמל ,האירק רמוחכ םיליעפה
,יל הרקש המ קוידב תאז לכב הז טארנדויכ וישכע םולש

....םיניגפמהמ תוירדילוס רתוי תצק םע קר ילוא

http://www.indymedia.org.il/imc/webcast/17450.html

www.indymedia.org.il/imc/webcast/17450.h...

add your comments


 

הלק היצקלסיד Hebrew
by ןימומ 12:55am Sun Aug 10 '03

print comment


.הנוכנה תבותכה הנה , רעטצמ

http://www.indymedia.org.il/imc/webcast/17450.html

www.indymedia.org.il/imc/webcast/17450

add your comments


 

ןיבא ינאש ,עגר Hebrew
by גרבנזור לאינד 1:17am Sun Aug 10 '03

print comment


?החסמב םג ךתוא ורצע


add your comments


 

ןכ Hebrew
by ןימומ 6:27pm Sun Aug 10 '03

print comment

.יעיבר םויב ,ןכ

add your comments


 

?המל Hebrew
by ןימומ 2:44am Mon Aug 11 '03

print comment


.קוחמל םתיצרש העדוהה םע היעב םוש יל ןיא

,יתבהא דואמ ,רתוי תישיא המינב העדוהה בתוכלו

???רשק רוציל הצור התא ,ןושארה קלחה תא דחוימב


ב.נ
הדיקפ יהשזיא ,רקובב הנומשב םויה יתאב אלש ללגב
.12:30 העשב ישילש םויל יל העבקו ילא הרשקתה תנבצעמ
,הז תא רדסי רבכ הדוגאהמ והשימ זא דעש הווקתב
.הינשה םעפב רנרב הנומיס ק"פרב ופזניו

add your comments


 

The Israeli democracy must defend itself against Latin
by AMR 7:06am Tue Aug 12 '03

print comment

This Momin must be an idiot or stupid, no in-between.

If IDF is a terror organization then what are the Palestinian terror organizations? A “Vitzo”ג€™ sawing cult?

If IDF is a terror organization to this idiot-Momin approach and the Hamas is a kindergarten support organization so why to demote IDF? The list that IDF is doing is defending its people, just like the Hamas/Jihad are doing (to say the list), so why the IDF is a “Terror Organization” and the Palestinian (Terror) organizations are not?

And if the Palestinian Terror organizations are a terror organizations (and they are, God is witness, they are alright) then why this idiot-Momin is not carry the slogan “Hamas/Jihad are terror organization” as well?

I have told you he is an idiot, big time idiot. I suspect that this eight-legs-creatureג€™s brain is that much soaked with drugs and other chemicals that he just do not know (the poor idiot) what he is talking about any more. This guy and alike can not see the contradiction in the logic of carrying the slogan he was carrying without being an honest brokers and balancing their action to reflect on the real situation in our area.

Now letג€™s assume for the sake of the exercise that this idiot-Momin does recognize its own twisted minded approach, then what? What this fact is telling us about him and alike around him? An Israel hater, A Jews hater, a parasite on the Israeli society shoulders (you heard the idiot, 08:00 morning is too early for him to rise up), drug abused and abuser?

This guy and group are so idiots that are refusing to accept other peopleג€™s opinions let it be ‘Peace Nowג€™ or the ‘Right Wingג€™. If Idiot-Momin is so keen about the freedom of speech then why is he so puzzled by the aggression of Peace Now activists against him and the other idiots, soft minded creatures around him?

In short, and to the point now: People like that we have to put in the zoo, there they are belong. Israel is struggling for its existence and makes no mistake; this is the fight of Israel for its life and identity, a Jewish identity.

The fight is not just against the enemies that are surrounding Israel; the Israeli fight for existence is against the enemies within. No, not the Israelis Arabs, they are the least that should worry the Israeli public. People like idiot-Momin and alike are the real threat to the existence of the Jewish state of Israel. These are the real enemies, these are the mean the Arab that surrounding Israel will use (and using successfully) as the internal Quislings and traitors in their own people to destroy Israel from within and then destroy it finally from the outside.

Based on the opinion I am reading here for the past two years I am definitely can point the finger against those groups: Extreme Left, Holocaust deniers (yes, yes Jews), The destruction of the Jewish state groups (yes, yes, Jews not Arabs only), the right of return supporters (yes, Jews again), the right of the Jews for their own state deniers (yes, again, Jews not Arabs only) then the only conclusion is that democracy is allowed of taking harsh measures from time to time and protect itself against its enemies within.

If we are worried a bit about loosing the individual rights while taking harsh measures of self defense, rest assure that loosing the state of Israel (for good) with all the implication associated with to its Jewish inhabitants are much, much harsher then any temporarily measures the democracy could, and should take in defending itself.

I am warmly recommending the State of Israel and its public to take any defense measure in protecting itself against creatures like Momin and alike.

Did we see how the Palestinians are treating their internal traitors (yes, the same Palestinians that Momin and alike, the extreme Left, are that much in favor of)?
Well, I am not recommending taking the same measure, but I definitely recommending and calling to take the same determination in suppressing the traitors within.

…and As sooner is better…

add your comments


 

ןוכדיע דוע Hebrew
by ןימומ 2:01pm Wed Aug 13 '03

print comment

המכ חרזאה תויוכזל הדוגאהמ ןיד ךורע םע יתרבידש רחאל

.ורק םירבד

םע רבדי ד"ועהש דע הרטשמב הריקחל הכרא יתלביק
הרטשמל עידות הארנכש הלשממל יטפשמה ץעויל תינגסה

.הריקחל עיגהל ךרטצא אל ינא זאו הרבע יתעציב אלש

בחרמל ןמזוא אל ינא זא הרבעל דשח שיש ררבתי םע
תובשחתה) םילשוריל אלא יתיצר ךכ לכש ומכ ןוקרי

.(ירוגמ רוזאב הרטשמה


add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.