[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

ונרגסנ אל :לזמ ןולס
by ןומרע ינור 11:28pm Fri Aug 8 '03
address:

ביבא-לת 3 תינומלא הטמיס

info@salonmazal.org

קר אוה רגסנ אל לזמ ןולס
םיצופישב

print article

תא וספת םירפסב קסעתהל ועיגהש ובשחש לזמ ןולס יליעפ
,םיחדקמ 2 ,תכתר ,קסיד רוסמ םע ןורחאה שדוחב םמצע
,עבצ יחפ ,םילכ יזגרא השולש ,(זעלב וגנוק) ןושיטפ
,תכתמ יקלח ,ןרוא ץעמ םישרק הברה ,ףויש תוריינ
דחי רבחתהל םירומאש למשח יטוחו תורונמ ,סבג תוריק

.תינומלא הטמסב ץפושמ ןולסל

אל ,ןמז ונל חקול הזש רמוא קר ,ןמז ונל חקול הזש הז
תועומשל חינהל רשפא זא .חיטב אלו רגסנ ןולסהש

.תוגאדומה

,תחתה תא ערוקש ירפ רימתל ונלוכמ תדחוימ הדות

והשימ שיש לאל הדותו ,ונתוא ךירדמו

תכתר קיזחהל עדויש


םגו תכתר קיזחהל עדוי םגש ןינקעו יקושלו

םיפדמ ונל ויהיש ידכ עובשה הברה ףפוכתה

תוריקמ הענמ עבצו חיטב ותונעוצקמש יאלוזא ימעלו

םיששבוגמ תויהל ןולסה

רדיסו ךמסומ יאלמשח אוהש וחרכ לעב תצק רכזנש ןליאלו

הרואת לש יפוי ונל


ראבה לש הרואתה לע ץחל יאנתב הדבעש ןירקלו

תא שטנ םהבש םינש רחאל ךתרל רזחשכ ףרשנ טעמכש לינלו

עוצקמה


,ונתיא דבועש ימ לכלו

םא זא בורקה עובשב ןולסה תא טהרל לש ןיינעב ונחנא
וא םילודג אלו םיחונ םיטיהר וא תונויער םכל שי

.תוארל חמשנ הגוצת ינקתמ


עובשכ דועב חתפיי שדחה ןולסהש הארנ


תוארתהל
ינור

www.salonmazal.org/

add your comments


 

קוחמל ,ןכ
by וב'ז 5:22pm Sat Aug 9 '03

print comment

לזרבה ריק תמקה ןעמל תויתייעבה תובוגתה תא קוחמל
יטסישאפה ןימיהמ םיפרוטמה ןיבל וניניב

add your comments


 

ךלמה רימת
by ץירעמ 11:39am Sun Aug 10 '03

print comment

???והשימ ?רימת ילב תיטסיביטקאה הניצסה התיה הפיא

add your comments


 

ןטק ןוקית ,ינור
by םייח-רב םרוי 12:05pm Sun Aug 10 '03

print comment

תלועפש תקפוד-החדקמ אוה ןושיטפ ,וגנק ונניא ןושיטפ
תוליגר תוחדקמל דוגינב) הנכוב לע תססובמ הב הקיפדה
אוה וגנק .(ילריפס ץירחב העונת לע תססובמ איה ןהבש
הלוע ולש הקיפדה תמצוע ,למזיא והצקבש הביצח רישכמ
.חודיק תלועפ ללכ ול ןיאו ןושיטפ לש וז לע הברהב
.(קינצופיש םעפ יתייה ,ןכ)

add your comments


 

saasdsad
by sdaasdasd 9:51pm Sun Aug 10 '03

print comment

sdadasasd

add your comments


 

ילש ןיזה לע םכלוכ
by םדב םינלומס אנוש 10:06pm Sun Aug 10 '03

print comment

םיניידזמ םיצאנ אי םכתוא טוחשל ךירצ

add your comments


 

קוחמל ךירצש החוטב אל ינא
by הלוש 8:28am Mon Aug 11 '03

print comment


םימייק ולאה םישנאהש רוכזל ךירצ

add your comments


 

אב ינא םעפה
by ןהכ יש 11:47am Mon Aug 11 '03
shayneese@hotmail.com

print comment


הדובעה לע ןייתחס -םלוכו ינור

עיגהל חיטבמ תמאב ינא םעפה קרס ימויא תורשע ירחא
הפיחמ טוהיר ריבעהל םעט ךכ לכ ןיא ,תיגיגחה החיתפל
רוזעל רשפאש תיגטרטסיא בושח והשמ שי םא ודיגת לבא

ותיא


!הפיחב ןולס םוקי דוע
שדחה דרשמה ץופיש ,תונרקה תיב ןיב ןמז אצמנשכ ירחא)
(וכו דבועל וק לש

add your comments


 

תירטנצולאירה הלוש
by לאינד 12:00pm Mon Aug 11 '03

print comment

יתמ דע ?םהיתויוכזל רשקב המ ?םימייק-אלה רבדב המו

?םייק-אל\םייק לש תינאכדה תיראניבה הדרפהב דימתנ
טקייבוסה לש החיקלל בייחמ יאנת תמאב אוה םויקה םאה

?דחוימב קזח טקפא םתס וא ,תוניצרב

(תוירוטר תולאש)

www.p-files.org

add your comments


 

...הנבה יישק
by הלוש 12:15pm Mon Aug 11 '03

print comment


.םהא
ןיבהל םימעפל היעב יל שי לבא ,ללכב שפיט םדא אל ינא
םאש ךכ (יעדמ חוסינב יוצר)...םימייוסמ םיחוסינ
.ביגאו ןיבא ילוא ינא תירבעב תרמאש המ בוש בותכת

.הדות

רפסה תא לשמל
quantum mechanics

תא יתנבה אל לבא ,יתנבה

"סופיזיס לש סותימה" רפסה
אל( .ילש הנבהה יישק תא ןיבהל ךל רזוע הז םא
(בוש הסנא דחא םוי לבא 4 דומעל רבעמ יתמדקתה

add your comments


 

הזמ ץוחו
by הלוש 12:26pm Mon Aug 11 '03

print comment


יתנווכ תא תנבה אלש יל הארנ

:תרשיק ותואש רתאהמ טטצל יל השרה

ונחנא ,םיעזעזמ הכ םינכת תגצהבש תויתייעבה תורמל"
.לוק לכל הפ תתל יוצר ףאו ךירצש םינימאמ שיטספב

רתוי הברה תנכוסמ הטלעה
"

.יתנווכתה הזלו

add your comments


 

?חתפנ שדחה םוקמה קוידב יתמ
by דורמנ 7:03pm Mon Aug 11 '03
knoxville@walla.co.il

print comment

הכינחל עיגהל הסני ינאו ,החלצהב הברה היהיש

add your comments


 

ריבסא אל
by לאינד 11:58am Tue Aug 12 '03

print comment

ןיבהל תוםילגוסמ אל אליממ ךומכש תוםינאכד

www.p-files.org

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.