[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

החסממ ןוכדע Hebrew
by ידניא 9:48pm Wed Aug 6 '03

הצובק ,13:45 העשה תוביבסב םויה
םילארשי םולש יליעפ 24 לש
רוצעל תנמ לע החסמ רפכל ועיגה
אל ןפואב הדרפהה רדג תיינב תא
.םילא

print article

םולש יליעפ 24 לש הצובק ,13:45 העשה תוביבסב םויה
תיינב תא רוצעל תנמ לע החסמ רפכל ועיגה ,םילארשי

.םילא אל ןפואב הדרפהה רדג
רמע תחפשמ לש םתיב אצמי רדגה תיינב םלשותש הרקמב
דצהמו החסמ רפכהמ תרתוכמ דחא דצמ ,תורדגה יתש ןיב

.הנקלא תולחנתהה ינשה
אל האחמ ןיגפהל ידכו רדגה תיינב תא רוצעל ידכב
תלועפ תא וענמו עקרקה לע ובשייתה םיליעפה המילא

.םירופחדה

.םיליעפה תא ורצעו םילודג אבצ תוחוכ ועיגה הרהמב
,יפ.ייא תונכוס לש םלצ הכותב הללכ רשא ,הצובקה
תולועפל הערפה" ןיגב םושיא בתכ הדגנ שגוהו הרצענ

."ל"הצ
תא תולבל הייופצ הצובקה ,תונורחאה תוכרעהה יפל
"הצרת הוונ"ב הארנה לככ ,םינוש אלכ יתבב הלילה

."ריבכ ובא"ו


:םניה םירוצעה 24

למיוב רורד

רימז היא

רחש איג

טטרב יסוי

ןיצק ארויג

רובי לינ

קלופ ןתנוי

יגיג-ןב לעי

םואב תילד

תרק דורמנ

יול ןירק

ךאלב ןרק

דלישטור הנד

רומ-ןב ןתמ

ביתנ ילש

ןולייא ירוא

ץכ תוער

ןהכ ינוי

דלוג האט

הקשורג השמ

רגנ המענ

הקלפ לארשי
(יפ.ייא) שיוורד דמחומ

add your comments


 

???לותלתח תא ורצע Hebrew
by יבלבלכ 10:01pm Wed Aug 6 '03

print comment

!תוברעב וררחשל ץר ץא ינא !ןכתיי אל

add your comments


 

וז העשל ןוכדע Hebrew
by דרו ןרע 10:38pm Wed Aug 6 '03
address:

ביבא לת

phone: 052.451451 eran@underground.org.il

print comment


:דעילמ ינופלט ןוכדע


רצעמב וראשי םירבגה ,וז העשל ןוכנ

.הלילה לכל הארנכ


החטבה תרומת ררחתשהל עצוה םישנל

,םוי 15 ךשמל םיחטשל וסנכי אלש

.וברס ןה ךא

add your comments


 

!תוניוצמ םישנ וליא Hebrew
by תרכוזה ןתיא 10:40pm Wed Aug 6 '03

print comment

רומג רדסב םירבגה םגו

add your comments


 

ןטק ןוכדיע דוע Hebrew
by ןימומ 10:49pm Wed Aug 6 '03

print comment

ומיאמ לבוס ותיבב וישכעו םייתעשכ ינפל ררחוש ןיטקה

...הינלופה


.ארונ םתוא ןבצעמ הז ,לאירא תנחתל רשקתהל וכישמת

תא תוארל יתקפסה אל) םיריצע המכו תוריצעה לכ םולשו

.תממורמ םחורו רדסב (םהמ קלח קר םיריצעה לכ


add your comments


 

ןוכדיע דוע Hebrew
by ןימומ 11:50pm Wed Aug 6 '03

print comment

השימחה לע המיתח תרומת ררחתשהל עצוה םירבגהמ קלחל םג
רצעמב ראשיהל ופידעהו םותחל ובריס םהו םוי רשע

.הלילב

םירוצעהש הידמידניא יארוק לכל רמול יאדכ ילוא
עיגהל ולכוי אלש םיששוח םהש ללגב םותחל םיברסמ
,תאזה החטבהה לע ומתחי םא דגנתהלו רוזעל רתוי החסמל
עיגהל ,לוכיש ימ לכמ שקבל םוקמה הזש יל הארנו
תולועפ ןגראלו םיבשותה תאו להואה תא קזחל ,החסמל
ורצענש ולא יבג לע החסמ ןיינע תא ריאשהל אלו ,םוקמב

.הרקמ לכב


ב.נ
תובר תולאש ןיב ךתוא םילאוש לאיראב רצעמה ספוטב
ךל שי םאה םג תודבאתה תונויסינו םימסב שומיש ןוגכ
תיריווקו תעשעשמ דואמ הרדגה ,"תינימ תוגירח"
...יתעדל

add your comments


 

תיריווק אל הרדגהה Hebrew
by גרבנזור לאינד 11:59pm Wed Aug 6 '03

print comment

התא ,(הימוטוכיד תרצוי=) תיטסימוטוכיד הרדגהה

.ןווכתמ
.ףיפח

add your comments


 

(ךמולש לע לאה ךרובי) כתמאלס אע הללאדמחלא - ןימומל Hebrew
by רב סיריא 12:59am Thu Aug 7 '03

print comment


:תירבעב םירמואש ומכ וא

."םירוסא ריתמ ךורב םייובש הדופ ךורב"

םה רצעמה ספוטב םיאצמנה םידיחיה םיטרפה :עדתש קר
לכ .קוסיעו ןופלט ,תוהז תדועת 'סמ ,תבותכ ,םש

!םירטושה לש "תימוקמ המזוי" ןניה תורחאה תולאשה

ןניאש תולאש לואשל תוכז םוש םירטושל ןיא ,בגא

!רוצעה יפלכ הנפומה דשחל תויטנוולר
ונפוהש תודשחלו הלאה תולאשל רשק לכ ןיאו תויהו
ןהש הנעטב ןהילע תונעל ברסל האלמה םכתוכז ,םכדגנכ

.תויטנוולר אל

!םירוצעל תורחהו ,ררחתשמה ךורב - םעפ בושו

add your comments


 

בג ןכל שי Hebrew
by תיביבא לת 1:39am Thu Aug 7 '03

print comment


םיחאו תויחא
ועד ךא ,םג םיאצמנ אלו ביבא לתב הפ ונחנא םנמא

.בג ןכל שי - םכתא ונחנאש
.ועדתש בוטש יתבשח

add your comments


 

ןורחא ןוכדע Hebrew
by ירוא 10:48am Thu Aug 7 '03

print comment

תנחתל ןמרל ינוי ד"וע העיגה הלילב 1:00 -ב ךרעב
אלש הרהצה לע םותחל םינבל הצילמהו לאיראב הרטשמה

.ונלוכ ררחתשהל ךכו םוי 15 ךשמב ןורמושל סנכינ

.ישפוחל ונאציו ונמתח
תומחה םילימה לע תיביבא-לתלו ןתיאל רקיעב ,הבר הדות

.יליבשב תוצוחנ כ"כ ויהש

.רזע ,םזי ,ףתתשהש ימ לכל חוכ רשיי
.לאיראב הנחתב קזחומ ןיידעש יזאנמ םלוכל ש"ד

add your comments


 

םינפש Hebrew
by קינש"דחה ינד 11:13am Thu Aug 7 '03

print comment

ןמרל ד"ועש ללגב" אלא םתנפתשהש ללגב אל םתררחתשה זא

? "הצילמה

םיעוצעצ

add your comments


 

הלאש Hebrew
by םייח-רב םרוי 11:27am Thu Aug 7 '03

print comment

ןיידע יזאנ המל לבא ,םיררחתשמה םיכורב ,תישאר
? עודמ ? רורחשה םכסהב ללכנ אל אוה ? "קזחומ"

add your comments


 

יזאנל רשקב Hebrew
by ןימומ 11:52am Thu Aug 7 '03

print comment

תא םיררחשמ הארנכש רבכ ררחתשהש םירוצעה דחאמ יתעמש
יל םירורב אל .ותיבל רוזחל לכוי אוהו םויה יזאנ
ונבשחש הממ תובוט רתוי הברה תושדח הז לבא םיטרפה

.ול ושעיש


.םכלוכל הקוקז ןיידע החסמ


ב.נ
םידליה םאהו ?ךתיאו םירוצעה םע בצמה המ םרוי
?ורקחנ םג הנטייקב ויהש םידוהיה

add your comments


 

םירקה םיימב וידיש ימל שאב וידיש ימ המוד וניא Hebrew
by רב סיריא 11:56am Thu Aug 7 '03

print comment

לש תוגהנתה רקבלו תדלקמה לומ ןוחטבב תבשל דואמ לקו

...הרטשמה תנחתב םישנא

טפושהו טפוש ינפל םויה םיאבומ ויה םה םא ,הזמ ץוחו
םיחיוורמ ונייה המ ,הדגל סנכהל םהל רוסאש עבוק היה
דחא זגפ לש ריחמ האיצומ התיה הנידמהש הז דבלמ) הזמ
ךרדו ...(םירוצעה ינומהל םחלו הציב הביר ,הניבג לע
לומ הנגפה ירחא ,םייתנש ינפל .תאז םישוע םה ,בגא
דחאו רצעממ וררחוש םישנא 10 ךרעב ןוחטבה דרשמ
- היירקה רוזאמ םיישדח לש הפוקתל הבחרה היה םיאנתהמ
.קטמניסה

add your comments


 

ןימומל Hebrew
by םייח-רב םרוי 12:07pm Thu Aug 7 '03

print comment

לש התכרבל ףרטצמ ינאו ררחתשמ יזאנש עומשל חמש ינא
הנחמב ויהש םידליהמ דחא ףא .םירוצעה לכלו ךל סיריא
אוה לבא ,ילש ןבה היה םהמ דחא) רקחנ אל ונלש ץיקה
םירוצעה תעבראו (ןטק דוע אוה ,דחא םוי קר היה
קוריפ ךלהמב .(םויה םייתסמה) תיב רצעמל וררחוש
ותואב וררחוש לבא שיא הרשעכ הריקחל ובכוע הנחמה
.הליל

add your comments


 

ררחוש יזנ Hebrew
by דורמנ 12:48pm Thu Aug 7 '03

print comment

- "תונפתשה" לע תונעטה יבגל .תוברעב םויה ררחוש יזנ
דוע רבעונ ,םותחנ אל םאש ונל הריהבה ןמרל ינוי ד"וע
תולבגה ונל עבקיש ץ"לשארב ןרות טפושל הליל ותואב
)ש"ויל הסינכ רוסיא לש רתוי הכורא הפוקת( רתוי תושק
דוגינב( דחא לכל םילקש יפלא לש הדקפה ללוכ
לש רורחשהש הריבסה םג איה .)דבלב תיפסכ תובייחתהל
איהש ררבתמו ,תויטרקוריב תוביס ללגב רקובל הכחמ יזנ

.ץוחב יזנ .הקדצ
םיאור ולש םידליה לבא ,םייעובש דוע ותוא הארא ינא
.םויה רבכ ותוא

add your comments


 

ובמס ואוו Hebrew
by לותחה השמ 3:40pm Thu Aug 7 '03

print comment

עורג שממ התא

add your comments


 

ןימומל Hebrew
by רב סיריא 5:09pm Thu Aug 7 '03

print comment

םיברע ויה ורקחנש הלא םגו ורצענש םירגובמה ןיב לבא
...םישנו םירבג - םידוהיו

add your comments


 

רוקחל ךירצ אל םיברע םידליש הארנכ Hebrew
by גרבנזור לאינד 10:30pm Thu Aug 7 '03

print comment

םינבלה םידליה לבא ...אליממ ידמ רתויל םיפצמ אל םהמ
?ונלש םירוהטה

add your comments


 

?תאזה הרוזנצה הז המ Hebrew
by דורמנ 11:19pm Thu Aug 7 '03

print comment

תרובח"מ קלח ינאש ילש םייח תורוקל סינכהל רבכ יתיצר
,ובמס ונילע בתכש ומכ "הובג םיאומוה זוחא םע תולבנ
ןדיע ,הבוגתל תונפהל ליבשב anchors םכל ןיאש לבחו)

.(: והשמ רדסת תאייחב -

?האור ינא המ םואתפ

.הבוגתה תא וקחמ
השקבב ,תיטפשמ וא תינכט היעב ןיא םא ?הביסה המ
ובמס ילע בשוח המ תעדל רוביצה תוכז יכ הז תא וריזחת
ךומנ םיאומוה זוחא םע םיקידצ תרובח לע הנמנש

add your comments


 

לבא Hebrew
by המ 12:20am Fri Aug 8 '03

print comment

?ןדיע הז ימ

add your comments


 

תונוז ינב אי םכלש אמאמאמאלשוכ Hebrew
by רבגה יטומ 12:20am Fri Aug 8 '03

print comment

תוטומרש ינב אי םכתוא חוצרל ךירצ

add your comments


 

קוחמל המידק Hebrew
by קוחמל קוחמל 1:09pm Sat Aug 9 '03

print comment

קדה לע הלקה דיה יחי .המידק .תויליבד תובוגת קוחמל
תוקיחמה

add your comments


 

ערז תעלובה ךלש אמא יחי Hebrew
by רטיב יבא 3:52pm Sat Aug 9 '03

print comment


םינפה לע הל יתרמגו תחתב התוא יתנייז לומתא

דגוב אי ךתוא חקי םיהולאש

add your comments


 

!וישכעו קוחמל Hebrew
by וב'ז 5:29pm Sat Aug 9 '03

print comment

אל !רוהטה ידוהיה עזגה לע םימייאמ וללה שפנה ילוח
דובכ תתל תלוכי אלל ויפ תא לבני רשכ ינויצש ןכתיי

.יקיבשלובה לאמשהמ ויביואל םג ,ילמינימ

!קוחמל ,ןכ

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.