[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

- 'ץראה ינב' תעונת לש ץיקה תנטייק #1&בְל(א) אאַנְּבַא' Hebrew
by תונותעל העדוה 8:57pm Thu Jul 31 '03

החלשנש העדוהה חוסינ ןלהל
דגנ םירצעמה לג תובקעב תונותעל
"ץראה ינב" תעונת

print article

31/07/2003
- 'ץראה ינב' תעונת לש ץיקה תנטייק :ןיינעב
אאַנְּבַא'

'דַלַּבְל(א)
ונמזוה רשא תירבע-ירבודו םידוהי ,הטמ םימותחה ,ונא
לש ץיקה תנטייקב רקבל דלבלא אאנבא תעונת י"ע
םימהדנ ,םירוקיב םינורחאה םימיב הב ונכרעו ,העונתה
דגנ שמא לחוה רשא יתרושקתה השפכהה עסממ םיעזעוזמו

.הנטייקב המייקתהש תוליעפה
תאנשל םידלי תכנחמ וז הנטייק ויפל יתרושקתה גצימה
הוניארש יפכ ,הנטייקה :סג רקש וניה תומילאלו םידוהי
תויוליעפ לש המלש הרדס תללוכ ,יעצמא-יתלב ןפואב ונא
,טרופס םוי ,הכירב ,לגרודכ - טרופסו שפונ
תויוליעפ םג ןהילע תופסונ ;הלאב אצויכו םע ידוקיר
תוריחב תכרעמ ןוגרא תמגודכ ,תויכרע תויכוניח
תכרעמ ללוכ ,הנטייקב םיפתתשמה םידליה ברקב תיטרקומד
תויוליעפו ,תוריחב ןונקת ,חוקיפ תדעו ,הריחבו העבצה

.תונושה תורחתמה תומישרה לש הרבסה
םידליה הבש ,תיניטסלפ תיטוירטפ הנטייק ןכא יהוז
לע ןכו ,םתוהזב הוואגלו תדלומה תבהאל םיכנחתמ
- םייניטסלפה םיטילפה לש הבישה תוכז תובישח

.התסה וא האנשמ בר קחרמ םיקוחר ולא םירבד ךא
הנטייקה ינגראמ לש םניינעו םנוצרל תחצינ החכוה
לא ונא-ונתנמזה איה םידוהי םע םייבויח םירשקב
רוקיבב ּהוּול ףא ונתיאמ דחא ;הנטייקה
וא םיכירדמה דצמ תוניוע לכ שח אל רשא ,ונב י"ע םג
ומצע אוה - ךפיהל - םיפתתשמה םידליה

.םוי ותואב הנטייקה תויוליעפב ףתתשה
יעצמאב ןיינעה לש תתוועמה ותגצה לע ףקותב םיחומ ונא
הדוסיש ,הינגראמו הנטייקה דגנ םתתסה לעו תרושקתה
לש םוזיה ךילהתב ףסונ דעצ וז התסהב םיאור ונא ;בזכב
ויתועונתו יניטסלפה יברעה רוביצה תייצמיטיגל-הד

.תויטילופה
הרטשמה הטקנ םהב הדחפהה ידעצ לע ונא םיחומ ןכ-ומכ
תמייאמה העפוהה ,ונדיד יבגל ;הינגראמו הנטייקה יפלכ
םתוא ומוחתב םירצעמהו םישופיחהו ,הנטייקב םירטוש לש
תושגרו הניט ררועל םילולעה םה - הרטשמה הכרע
תויוליעפה אלו ,םידוהיל םיברע ןיב םיילילש

.הנטייקב


םייח-רב םרוי

ודיאג לאינד ר"ד

רבואט הצרת

לאירתכ יגח ר"ד

יקסבלימ ריני
גרבנזור לייא

add your comments


 

תינויצ הנטייק חטב הז זא םש םייח רב םרוי םא Hebrew
by טרבור 9:30pm Thu Jul 31 '03

print comment

דחי םיינטסלפה םיטוירטפה לכמ עורג רתוי אוה - המ קר
.
תא בהא אוה םא זא םןידוהיה תאו לארשי תא אנוש אוה
תקדוצ תרוקתהש ןמיס האר אוהש המ

add your comments


 

"ונדיד יבגל" Hebrew
by הכימ 11:29pm Thu Jul 31 '03

print comment

םוקמב הרטשמה לש תוליעפה םע איה הייעבה םכידיד יבגל
םשוביש ..... !?? שאייע לש היצקיפירולגה םע אלו

.םכל

תא ןיבהל ידכב לבזה הנענכ תא םויה עומשל היה קיפסמ

. ןאכ ונל חתפתמו לעופה ישימחה סייגה לש ויפוא

add your comments


 

תוצעומה תירב ימיב Hebrew
by יל 11:32pm Thu Jul 31 '03

print comment

וארו תוצעומה תירבב ורקיבש ברעמהמ םישנא ןומה ויה
םצראל ורזח ןכמ רחאל ,םזינומוקה תואלפנ תא םמצעב

...היפוטואב ורקיב םהש ורפיסו

?המ זא

add your comments


 

תויטרקומדה תויוכזה לע ןגהל Hebrew
by םזיסקרמה תנגהל גוחה ץרוש יסוי 12:30am Fri Aug 1 '03

print comment

תוחמלו תאצל םהל הבושח היטרקומדהש ולא לא םינופ ונא
הלאשה .דלאב לא אאנבא תעונת יגיהנמ לש םרצעמ לע
םיבשוחה ולא לע םינמנ ונאו ,ןהיתודמע ןה המ הניא
דיתע ןעמל קבאמל תוקיזמ תוינמואלה םהיתודמע יכ
ץראב םיברעהו םידוהיה םינומהה לש ףתושמ יטסילאיצוס
ותוכזש םושמ םהילע ןגהל םיארוק ונא .וז םד תבז
,תיטילופ העונת לכ לש התוכזו םדא לכ לש תיטרקומדה
תעטומה ולו הדמע עיבהלו ןימאהל םזישפה תא איצוהל
,סוזנצנוקה יכמותל קר הרומש הניא וז תוכז .רתויב
לש אקווד איה וז תוכז .הכו הכ ןיב וז תוכז שי םהל
קרש עגר ותואב .סוזנצנוקהמ תוגרוח ןהיתודמעש ולא
תקסופ ,ישפוחה יוטיבה תוכז הרומש סוזנצנוקה יכמותל

.תטלתשמ תוצירעהו היטרקומדה
הנידמ םיקהל םישקבמה םינמואל םה דלאב לא אאנבא
תולבוקמ ןניא ולא תודמע ,תיניטסלפ תיטרקומד תינוליח
בורה לע אל םגו םידוהיה לש עירכמה בורה לע אל
םיחטשב ןהו לארשי תנידמ ימוחתב ןה םיברעה לש עירכמה
היטרקומדב תימיטיגל הדמע איה וז הדמע םלוא .םישובכה
םה .םייח ונא הב הנכסמה היטרקומדב וליפאו ,תינגרוב
ותוא עסמהמ קלחכ ורצענ םה .םהיתודמע םושמ ורצענ אל
רתויב ירנויצקאירה קלחה ,היטרקומדה יביוא םילהנמ

.הרבחב
יולגב הפיטמה "ךכ"כ תיטסישפ העונתש איה הדבועה
םג אלא הפיטמ קר אלו ,םיניטסלפה לש רפסנרטלו חצרל
האצוה הרואכלש תורמל,םיניטסלפה דגנכ תולועפ השוע
איה הדבועה .התוא םירצועש ילבמ לועפל הכישממ קוחהמ
קוליסל יולגב םיתיסמו רפסנרטה יכמות םיבשוי תסנכבש
בורהש איה הדבועה .םתוא םירצוע ןיאו ץראהמ םיברעה
דגנכ ינעזגה קוחה תא הינש האירקב רבכ ריבעה תסנכב
הדבועה .םתוא םירצוע ןיאו תויניטסלפ תוחפשמ דוחיא
לארשי תנידמ לש קוחה לע רבוע הלשממה שארש איה
רשהש איה הדבועה .הסרפ אלא הניא ודגנ הריקחהו
ןיירבע אוה יבגנה- לארשי לש םינפה ןוחטבל

.אלכל ותוא םיכילשמ ןיאו דעומ
הניא ,דלאב לא אאנבא יגיהנמ לש םרצעמל הביסה אל

.םהיתודמע
תונידמה יטילש לכש םשכ ,לארשי תנידמ יטילש
ימלועה ילכלכה רבשמהש םיעדוי תויטסילאירפמיאה
הטישב ,םהלש עצבה תפידר םושמ םיארחא םה ול ,קימעמה
ךשמה תא ןכסמה תוביצי רסוח רצוי ,תבקרנ תיתרבח
דושה תמחלמב הכתסה תירבה תוצראש םיעדוי םה .םתטילש
לש םתומל איבמ קר אל רבועש םוי לכו קאריעב הלש
םהל ונתנו םתוא ומיר רשא ,םיטירבו םיאקירמא םילייח
אלא ,יקאריעה םעה תא ררחשל םיאב םה יכ ןימאהל
יכ םילגמה םילייחה ברקב הסיסתל איבמ הז שוביכ
םישקבמ םה .יקאריעה םעה יוכידל םהב םישמתשמ תואיצמב
תירבה תוצרא תולשממ ורצי ותוא םונהגהמ התיבה רוזחל
תא ילגנאהו יאקירמאה םעה ינומהל רפסלו ,הילגנאו
ןהיתולועפ יכ םיעדוי תירבה תוצרא יטילש .תמאה
םה .רוזאה לכםינומהה ברקב הסיסתל תומרוג תועשפנה
לע תופקתהל תודגנתה תעונת חתפתת לארשיב םגש םיפצמ

.םיינעה לעו םילעופה

קבאמה תא תונפהל םישקבמ םה ןכ לעו םידחופ םה
.לזאזעל ריעש םישפחמ םהו תינמואל האנש לש םיצורעל
העונת וזש םושמ ,תבותכה תא דלאב לא אאנבאב ואצמ םה
םלוא .החונ תבותכ וז .התוא תודדובמ היתודמעש הנטק
דלאב לא אאנבא לש תיטרקומדה תוכזה לע ןגנ אל םא
רחמ ,םהל םימיכסמ אל ונא םא םג ,םהיתודמע תא עיבהל
איה םיתרחמו תופסונ תוגלפמו תוצובקב הכת הלשממה
לטקל ידמעמה קבאמה תא תונפהל ידכ השדח המחלמב חתפת

.םינומהה לש

קר אל טילשה דמעמה יתרבחו ילכלכ רבשמ לש הפוקתב
םיגשהה לכ תא אלא ,דובכב סנרפתהל תוכזה תא ףקות
תוספתנה ,םינומהה לש תויטרקומדה תויוכזה תא ללוכ

.תורתוימ ןכלו תונכוסמכ םהיניעב

וכילוה םישולשה תונשב םימוד םיבצמ ןאל וניאר ונא
ונלוכ םלשנ םויה הז ךילהת רוצענ אל םא ,הפוריאב

.רקי ריחמ

העונתה תא ופקת םה ,דלאב לא אנבא תעונת ינפל
ינפל .תועובש הזמ אלכב םיבשוי היגיהנמו תיאמלסיאה
ורי םה ןכ ינפל .יביט דמחא תאו ,ד"לב תא ופקת םה ןכ
םע תוירדילוס עיבהל וזעהש םיברע 13 וחצרו
תויוכזה תנגהל העונתה תמיוסמ הדימב .הדאפיניאה
םישדוח רפסמ ינפל ,םתוא הרצע הררועתהש תויטרקומדה
םה םלוא .יביט דמחא תאו הראשב ימזע תא ופקת םה רשאכ
םהל ןיא םתניחבמש יפכ .ןורחאה ןמזב ףוקתל ובש
םהל ןיא ,םיינעהו םידבועה תא ףוקתל אלא תורשפא
םידבוע םה .תויטרקומדה תויוכזה תא ףוקתל אלא הרירב
הבוגתה םא .הבוגתל םיכחמו םיפקות .ימאלסה תטישב
היהת םעפה הבוגתה םא .הסורפ דוע םיכתוח םה השלח
"םולש שוג" תא ךכ רחאו ש"דח תא רחמ ופקתי םה ,השלח

.ורצעי אל םה םש םגו "וישכע םולש" תא רחאו
דלאב לא אאנבא יגיהנמ תא דיימ ררחשל םיעבות ונא

!וישכע םתוא רוצענ .תיאמלסיאה העונתה יגיהנמ תאו

add your comments


 

.םידיהשה תנטייק תריגס לע הנידמל דובכה לכ Hebrew
by רימא 11:22am Fri Aug 1 '03

print comment

הנטיקה דגנכ תיעמשמ דח תושיחנ הלעפש הנידמל דובכה לכ
תושייל םיכיישש םיברעהמ תשרוד לארשי .וזה תינמואלה
השרנ ונתנידמב ןאכ לבא ,התסהה תא קיספהל תיניטסלפה

?התסה

הווקמ ינא ?ונב םע הנטיקב ףתתשהש ילארשי ותוא והימ
.תמלוה תינויצ הרוצב לפוטי אוהש

add your comments


 

בתכמל תפרטצמ Hebrew
by הפסוי 12:30pm Fri Aug 1 '03
jooxz@netscape.net

print comment


!טלחהב בתכמל תפרטצמ

:הנטייקב רוקיבה לע יתבתכש חוויד הנה
http://indymedia.org.il/imc/webcast/62780.html

add your comments


 

תועיבצל יד Hebrew
by ןתנ 9:54pm Fri Aug 1 '03

print comment

תאו םיברע טעמ אל וחצר הנגהה םגו י"חלה ל"צאה

.רפסה יתבב םידמלמ םהיתולילע

?לדבהה המ

add your comments


 

תועיבצל יד Hebrew
by ןתנ 9:55pm Fri Aug 1 '03

print comment

תאו םיברע טעמ אל וחצר הנגהה םגו י"חלה ל"צאה

.רפסה יתבב םידמלמ םהיתולילע

?לדבהה המ

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.