[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

האחמה ילוש תבחרה
by OH 2:32am Wed Jul 30 '03

ןימימ הידמידניא ישמתשמ לכ

לאמשמו

טנורפמו רוחאמ
דחה תוהמאל הדות רמול םינמזומ
!תוירוה

עיגהלו תדלקמהמ םהלש תחתה תא זיזהל םינמזומ םלוכ
תוחפל זא לגרב אל םא ,תוירוה דחה תוהמאה להאמל

.סובוטואב

.תמאב ינשה םע דחאו ןתיא שגפהל ולכות

"הלאוו" וא ,"תונורחא תועידי" וא ,תשרה ךרד אל
ןה המכ ונימאת אל .הדות רמול וליפא רקבל ,עומשל
בג ,ץחל יעצפ םע ,םילהואב תועובש ירחא הז תא תוכירצ

.ךרבב םימ וא באוכ

.םידגב וליפא ,תוכימש ,לכוא ואיבת

ןורטאיתו הקיזומ איבנ ונחנא
BUILT IN רבכ המרדה


העשב ליחתהל םיצור ונחנא
14:00
לש ימעפ דחו קתרמ עובשפוס םש ליחתי זא ,ברעה דע

.םיישנ םייטסינימפ םיעוריא

.תודבעל אל ,היירופו הליעומ ,תיתימא הדובעל ןכ

add your comments

Source file


 

I am sick n' tired of R A V E S Latin
by YUC K 3:17am Wed Jul 30 '03

print comment

I fail to understand how another "rave" can change anything...

I have been to One rave my entire life and that was a rave too many...

rave means to wander in mind or intellect; to be delirious; to behave irrationally; to be wild, furious, or raging, as a madman.

We need the very opposite right about now.
We can make a difference not by wondering off intellectually or emotionally but by focusing on the here and now...fixing the problems not escaping them.

just from roaming this home page for some time , it is obvious that there is ample intellectual capability to challenge every obstacle met along our way.
Meet the obstacles in a sober not an altered state of heart.

add your comments


 

sick of sickness
by OH 10:35am Wed Jul 30 '03

print comment

please,
it's not another indy deabate
read thorpughly
the word "rave" is not there.
there are many other words there!
read again,
and come!

add your comments


 

dont tell the mothers whzat they need... Latin
by queer-bee 12:01pm Wed Jul 30 '03

print comment

after 3.5 weeeks in tents what the single mothers really need ( except matterna and scissors) is a party-i know, spoke to them. this event is about solidarity, and about celebrating their act of courage with them, showing them their not alone and the fact that its all connected. not a rave excacly, more calm down and varied music than the usual streeet parties, but if vicki knafo demands- we'll play some hardcore tekno acid for her... she deserves it, sweeties, its true

add your comments


 

חולל העדוהה תא וסינכה אנ
by הידמדניא 4:01pm Wed Jul 30 '03

print comment

סינכהל תנמ לע "calander" רופאה רותפכה לע ץוחלל שי
.הדות !עיגהלו תוארל ולכוי םלוכש חולל הבתכה תא

add your comments


 

sorry, OH , Im' wrong Latin
by YU C K/ 9:18pm Wed Jul 30 '03

print comment

due to the fact that i don't have the original language on my computer i entered their website and saw a picture of a rave and at once had a flashback of that horrendous rave i once attended and apparently had jumped to the wrongconclusions.

add your comments


 

are you sxe? Latin
by are you sxe? 9:41pm Wed Jul 30 '03
address: are you sxe? phone: are you sxe? are you sxe?

print comment

are you sxe?

are you sxe?

add your comments


 

O H Latin
by YUCK 10:00pm Wed Jul 30 '03

print comment

ok so i finally cam read hebrew on the computer and although I stand by my original assertion it is out of place, and belongs on another thread for sure...

add your comments


 

are you sxe?
by are you sxe? 1:05am Thu Jul 31 '03
address:

are you sxe?

phone: are you sxe? are you sxe?

print comment

are you sxe?

are you sxe?

add your comments


 

no, aRE YOU/
by ., 2:08am Thu Jul 31 '03

print comment

no, aRE YOU/

add your comments


 

ענענו הלאוו
by oh 7:03pm Thu Jul 31 '03

print comment


:ענענ
http://mixer.nana.co.il/Article/?ArticleID=74368&sid;=49


:הלאוו
http://entertainment.walla.co.il/ts.cgi?tsscript=item&path;=1000&id;=420884

entertainment.walla.co.il/ts.cgi?tsscrip...

add your comments


 

It is time going slightly back into the future…. Latin
by AMR 6:00am Fri Aug 1 '03

print comment

The human nature is strange sometimes. People tend to seek complicated or extreme solution to actually fairly simple matters.
Some are so suspicious about simple matters that are always looking behind the curtains to find the conspiracy that is “sure” to be there.

Why am I talking about the human nature? From a simple reason, this article is all has to do with the human nature.

There is a phrase that says: “wise people never go into complicated matters where a smart person usually knows how to get away of it intact”

The state of the Israeli family is such a matter. I would say: “A grave situation matter”

It is a time to examine back our approach towards our free society approach. It seems that the pendulum is swinging back, or if it is not, may be it is the time for that one to turn back again.
As always any good measure that is provided in too high dosages is becoming after a while soured.
Are you in love of an Ice-Cream? Now try to eat all day long, all week long, all month long Ice-Cream only and see what happen.

For the last five or six decades the Feminist movement is advocating the need in freedom of the women in our society.
While that is a positive goal in essence and its core, it seems that the Feminist movement was so much successful that it is actually destroyed and destroying further our society without providing any alternative instead.

There is no doubt that the state of the human family in Israel and around the glob is in a very bad shape largely due to lack of those alternatives.
Our society and the family establishment included is becoming more and more into a polarity between the sexes and nobody seems to stop and say: “Hey the king is naked, stop this wagon before it will destroy us”….

Nobody is seriously considering completely dismantling of the Human family, the dismembering of the unity between a man and a woman that creating the family cell in order to promote the existence of the human race in a positive manner.
In fact recent researches in USA and Europe shows that kids that are coming from a broken families are notably underachievers in compare to kids that are coming from unbroken families (such a research was ended about 6 months ago in the USA, lasted for about two decades and was done with the participation of about 50.000 single parents families).

The kids in such families are not only underachievers as kids but dragging with them this situation into the adulthood years and creating a next generation of underachievers and the band goes and inflated on and on.

When the Feminist Movement is telling women something like: “If you do not like your marriage. Get out and as soon is better”, they actually provided a one way, short time solution only.
When they are telling women: “If you do not find yourself within the marriage get out and find yourself outside” they are influencing the women mind, that is a sure thing but in what price? What is the price that our society, women, man, kids, families are paying for those uncooked, uncompleted, fast food style ideas?
We should ask ourselves, are women is happier today then before? Well some are, but what about the majority, are they?

The poor condition of todayג€™s single momג€™s families is a direct result of the thinkless activity of women organizations and fast to please cold minded, calculative, politically correct politicians (and I must add: thinkless too).

The poor single moms are attracted by the empty slogans of the feminist activists that do not mind much about those subjects of their ideas, they only care about their ideas fulfilled and send the poor moms to their miserable destiny carelessly and mindlessly.

The Feminist organizations are behaving even worse; remember the phrase from the bible “You have murders and now you want to inherit”?
After destroying the family structure they are trying to repair and patch out their wrong doing by complaining and accusing the government in their wrong doing demanding the public represented by the government, without any shadow of justification, to take responsibility.

Why? What for? Why should we carry on our back those wrong actions that we have nothing to do with or with its creation?

Who is the government after all; it is YOU, ME, and US, THE PUBLIC at large.

Somebody should tell women that are unhappy with their marriage life that the “Grass is not greener outside of the marriage” actually it could be much worse.

Some “Smarties” will jump and point the finger, claiming that some marriages are impossible. That is correct, some are impossible from all sorts of reasons. But what is the extent of the real problem?

To my estimation about 5% of the total marriages are hopeless (that is my personal observation). The rest are definitely recoverable in some various levels of success.

On the other hand we have to recognize that life is not an endless celebration event. Life has its ups and downs and we should not run away from marriage on the smallest or faintness sign of trouble. Giving this problem a good fight is much rewordable, for everybody.

Trouble is that the majority of women are not even trying, they see the light, the Promised Land, as promised to them by the feminist activists, unaware of the difficulties, and more important - the damage to the kids, the society and themselves associated with their uncalculatable action.

We have to put some survival tools in the hand of the women that insist on breaking the families in case of those hopeless marriage cases but we have to protect the society, the kids and the public. Those should not carry the consequences of such actions regardless of the assumed justification for the family break up.

The suggested direction to take (among others that will not be mentioned here) are as follow:

1. Any couple that wish to be married will perform a Jewish marriage ceremony
2. Any religious marriage ceremony will be accompanied by a Marriage Civilian Contract. This contract will handle all aspect of the family life, divorce arrangement included.
3. One-sided-custody on the kids in case of divorce must stop - immediately. Instead a joint custody will take place were the father and the mother will share, equally the responsibility for the kids and all its aspects. The mother will not be able to refuse that; otherwise the kids will be staying with the father and visa versa.
4. Any new couple will open, by-law, a shared saving account immediately after the marriage ceremony has ended that will handle economical distress in case of divorce. A trustee assigned and agreed upon by the couple will be responsible on the funds distribution as per the preliminary understanding included in the “Marriage Agreement”.
5. A request for divorce by any side will carry a mandatory cooling period of at least one year bit not longer then 18 months (how strange, how this paragraph is similar to some Rabbinical Jewish divorce courts rules).
6. After this 18 months period a divorce action must be fulfill if one of the sides for the marriage is yet insisting on.
7. Any money amounts paid by one of the sides to the other will not be paid directly, ever. Instead, the agreed upon trustee will be responsible for the money distribution and will be observing and supervising its proper usage. Those amounts are for the well being of the kids, nothing but.
8. The divorce ruling must take in consideration an equal Living in Dignity state, as much as possible, of both sides as partner to the joint Custody Agreement.
9. Any couple asking for divorce should go through mandatory marriage counseling that is funded by the state; it is much cheaper to preserve the marriage than to break it, for the state as well as the couples as individuals.
10. Any claim issued by one side against the other should carry supported evidence. No ruling in case of a family affair will be done based on one sideג€™s testimony against the other.

Naturally those suggestions are only partial, those that popping off my mind up front.
Many details have to be worked out further.

The main principles behind those suggestions are as follow:

1. The divorced family should not fall and become a heavy load on the publicג€™s shoulders.
2. Most cases of fathers that are not paying the support of their kids will be eliminated by the Joint Custody ruling. Women are close to their offspring naturally by giving birth. Fathers are “developing” the connection with their kids as time passed by. The Joint Custody is taking this fact in account.
3. Another encouraging for fathers to pay the child support is the knowledge that the money expenditure is under the trustee supervision and the other side can not make improper usage with it.
4. The divorce process should not be that easy. A cooling period is essential. A divorce action should not happen due to some disagreement or arguments between the couple. It is expected that many will have a second thought influenced by this cooling time period.
5. Unfounded claim of one against the other in the family affair should not be accepted. Supported evidence will be provided. That will prevent revenge and retaliation spree with the family and will promote indirectly for better atmosphere between the couple.

I am sure that you have got the point by now. It is up to all of us to influence our representatives in the government to start act rationally and fulfill the promises they are making and somehow it seems that they are never fulfilled.

I have not touched here the economical solutions that should accompany the social solutions expressed her.

On that and others, some other time.

It is time going slightly back into the future….

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.