[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

ןינאעב הנגפההמ חוויד
by דג דגנ םידוהי) ןיטסלפ רורחשל תיטסיכרנאה תיזחה 1:02am Wed Jul 30 '03
address:

isra-Hell, Palestine

phone: . .


ינש םוי) םויה ופרטצה םילארשי תוליעפו םיליעפ 40כ
רפכב םיימואלניבו םיניטסלפ םיליעפל (28.07.2003
קותינ לע האחמ תלועפל ,םחאפ לא םואמ קחרה אל ,ןינאע
רחאל המסחנ ןהילא השיגהש ,תויאלקחה ויתומדאמ רפכה
יאוות בור .("הדרפהה רדג") דייהטרפאה רדג תיינב
רוזיאב ךא ,קוריה וקל תיסחי הברקב אצמנ רוזיאב רדגה
חטשה ךות לא רתוי קומע רדגה תרדוח דקש תולחנתהה
לש םימנוד 12,000מ ןינאע תא הדירפמו ,יניטסלפה
בור הדאפיתניאה תליחת זאמ תססבתמ ןהילע ,תומדא
רוזיאה לע לטומה ךשמתמה רגסה בקע ,םיבשותה תלכלכ
תוינידמה לשב תיניטסלפה הלכלכה תוטטומתה בקעו

.תילארשיה

אולכל ךכו ,רפכל חרזממ תונביהל תננכותמ תפסונ רדג
,הנמור ,הבובז) םיפסונ םירפכ השולשו ןינאע תא
אלל ,םהיתומדא בור אלל ,תורדגה יתש ןיב (הבייט-א

.תירשפא הסנרפ אללו העונת שפוח
ינש לש םיחוורמב םייאלקח םירעש וחטבוה ןינאע יבשותל
עיגהל םהל ורשפאיש ,דייהטרפאה רדג ךרואל מ"ק
םגו ,דבלב דחא רעש םקוה ,לעופב .ןדבעלו םהיתומדאל
םויה המייקתהש הלועפב .ליתב םוסחו רדוגמ ,לוענ אוה
םסוחה ליתה תא וכתחו רדגב רעשה תא םיליעפ וחתפ

.ותוא
עוסנל וצלאנ הלועפב ףתתשהל ושקיבש םילארשיה םיליעפה
רדגש םושמ ,ייא יחטשבו ןינ'ג ךרד ,תפקוע ךרדב
לא םואמ ,הטושפהו הרצקה ךרדה תא תמסוח דייהטרפאה
לכ קתנל ןויסינה תא תפסונ הרוצב תתרשמ ךכבו ,םחאפ
דחי לועפל םיצורה םילארשיו םיניטסלפ ןיב ירשפא עגמ
םיליעפה ופתתשה םוקמל םתעגה םע .שוביכה םויסל
םולשה יליעפ םע דחי ,תיניטסלפ הנגפהב תוליעפהו
ךותחל ולחה ,לוענה רעשה לא ועיגה רשאכ ;םיימואלניבה
תומילא תחת ,ותוא םסוחה ליתה תאו רעשה ילוענמ תא
ינומיר תוריל ולחהו םוקמל ועיגהש ל"הצ ילייח לש השק
לע ימוגב םיפוצמ תכתמ ירודכו םלה ינומיר ,עימדמ זג
םהמ דחאו ,אבצה ירימ ועגפנ םיליעפ רפסמ .םיליעפה
תכתמ רודכש רחאל ח"היבב יאופר לופיט ךשמהל הנופ

.ולגרל רדח ימוג הפוצמ,בורקב תוליעפ דועל ופצ

םידוהי"כ םג העודי) ןיטסלפ רורחשל תיטסיכרנאה תיזחה
("2003 תואטג דגנ

.

add your comments

Source file


 

הנומת
by ידוהי 1:05am Wed Jul 30 '03

print comment

.source file לע וצחל הנומתב הייפצל

add your comments


 

עגר עגר
by רקחתמה 12:51pm Wed Jul 30 '03

print comment


?םיטסיכרנא םה ויהש םיניגפמה לכ זא
רורחש דעב תויהל םילוכי םיטסיכרנא ךיא ,ללכבו
?םינמואל םיטסיכרנא ?ימואל

add your comments


 

how can we join your activities? Latin
by Sharon 2:06pm Thu Jul 31 '03

print comment

do you have a phone or email so I can be informed of the activities and joined them?

add your comments


 

רקחתמל
by ןיטסלפ רורחשל תיטסיכרנאה תיזחה 12:35pm Sat Aug 2 '03
address:

phone: . .

print comment


,רקחתמ ןודא

הנגראתה הנגפהה,םיטסיכרנא ויה םיניגפמה לוכ אל,אל
,רפכה יבשותו,ימואלניבה תוירדילוסה ןוגרא ףותישב
רפסמ דועו (ןיטסלפ רורחשל תיטסיכרנאה תיזחה) פ"לאח

.שוביכה דגנ תוצובק

רורחיש דעב תויהל םילוכי םיטסיכרנא ךיא לאוש התא
תויהל אל םילוכי םיטסיכרנא ךיא ,לאוש ינא ,ימואל

? רורחש דעב

תוימואל םניא יאניטסלפה קבאמב ונלש הכימתל תוביסה
תאז םיאור ונא םיטסיכרנאכ ,ןבומכ םיינמואל ונניא,
דגנ קבאמ לוכ םע תוירדילוס תוארהל הבוחכ
,יוכיד הז יוכיד ....ינימ,יתוברת,ילכלכ,ימואל,יוכיד

.יוכיד דגנ קבאמ אוה יוכיד דגנ קבאמו


דעב םיטסיכרנא" אלא "םינמואל םיטסיכרנא" אל,זא

."רורחש

.םולש

flag.blackened.net/revolt/ws/2002/ws70/e...

add your comments


 

םיטסיכרנא תמאב אל םתא זא הא
by רקחתמה 1:04pm Sat Aug 2 '03

print comment


!טרוק ילקיטילופ ארונ טושפ םתא
אלש חטב ,הנידמ דעב לעופש םזיכרנא ןיא ,דלי הזמ דר
.תיתדו תינמואל

add your comments


 

םשה תא ונש
by טסיכרנא 6:16pm Sat Aug 2 '03

print comment

ךומתלו תוירדילוס תוארהל םיכירצ םיטסיכרנאש רורב
רורחשל תיזח"רמוא התאש לבא.םיניטסלפה לש קבאמב
הכימתל ,הזל ןווכתמ התא םא עדוי אל עמשנ הז "ןיטסלפ
ימואל סיסב לע ןורתיפל וא תיאניטסלפ הנידמב
קר אל אוה רורחשה .יוכיד לש גוס דוע עמשמ-יאניטסלפ
תונויצל םידבעושמה םידוהיל םג אלא םיאניטסלפל
רורחש".(רורב ,יאבצ שוביכמ בוט רתוי)םזילטיפקו
.רחא יוכידל רבעמ קר יוכידמ רורחיש אל אוה "ןיטסלפ
הלועפה לע דובכה לוכ ןכו אה

add your comments


 

הגאד לא
by תיזחה 11:58am Sun Aug 3 '03
address:

Israel

print comment

ךרדב "םירטאכיספה לש תדחואמה תיזחה"מ ונחנא הגאד לא

םכילאadd your comments


 

?"הלועפה לע דובכה לכ"
by רעוכמ ןוזוורב 12:28pm Sun Aug 3 '03

print comment

?המ זא ,הלאכ תויוליעפ םישוע םולש שוג םג

add your comments


 

תומדאה לע הבר הדות
by קי'צנלדנ 11:18am Mon Aug 4 '03

print comment

תומדא רתוי עיקפהל הכירצ לארשיש בשוח אקווד ינא

.הדרפהה רדג תא תונבל תנמ לע תויניטסלפ
ריחמ שי רורטל יכ רורטב קוסעל אל ודמלת האבה םעפב

.ומלשת םתא וישכעו
םיסנמ םתאש םעפ לכבו הירוטסיהה ךרואל םולכ םתדמל אל
םיסמרנ םכמצע תא םיאצומ םתא לארשי דגנ חוכ ליעפהל

.דימת ומכ..םיכובו
ןמזב םתמחיר אל םתאש ומכ םכילע םחריש ימ ןיא ירעצל

.םידלי םתחצרש
רורטהש ררבתמ וישכעו....ןורחא קחוצש ימ קחוצ

.תומדא דוע חפסל לארשיל עייס קר יניטסלפה
.בורקב תוארתהלו שארמ הדות זא

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.