[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

הנאמכב הסירהה וצ עוציב החדינ Hebrew
by ןופצ שויאעת 8:03pm Sun Jul 20 '03

האחמ יבתכמ תביתכל האירקו ןוכדע

print article


טפשמ תיבל היינפ רחאל ,רקובה תועשב ,20.7.03 ,םויה
וצ לש ועוציבל םוי 15 לש הייהשה הגשוה ,וכעב םולשה
רפכב הדאחש תנוכשב דאעווס תחפשמ תיבל ןתינש הסירהה
,ידמל חותמ עובש ףוס רחאל תאז .הייקרש-א הנאמכ
םיברע - םינכשה םיבושייה יבשות רפכב ורקיב וכלהמב
- ןופצה רוזאמ םולש יליעפו ,רוביצ ישיא ,םידוהיו
רחא לוק" תעונת יליעפו "ןופצ שויאעת" יליעפ םהב
תועשב םוקמב ןולל וראשנ םיליעפהמ קלח ."לילגב
,תירוביצה האחמל תודוה הגשוה הסירהה תייהשה .הלילה
קיפות ד"וע לש הריהמה ותוברעתהל תודוה םג ומכ

.ןיראב'ג
ןווכתהש ימ לכל םידומ ונא וללה תויוחתפתהה בקע
םלוא ,תירשפא הסירה עונמלו תוסנל תנמ-לע רפכל עיגהל
ימ ,הרקמ לכב .ךכב ךרוצ רתוי ןיא ,ונתחמשל ,עגרכ
הכימת עיבהל תנמ-לע םוקמב רוקיבל עיגהל ןיינועמש
תושעל לוכי ןיידע ,השרפה יטרפ לע עומשלו םיבשותב

.ינופלט םואיתב תאז
רבד ,החדנ קר הסירהה וצ עוציב םייתניב ,תאז םע
םישקבמ ונא .ולוטיבל תירוביצו תיטפשמ תוליעפ רשפאמה
ןונכתל תימוקמה הדעוה ר"ויל האחמ יבתכמ חולשל
בגשמ תירוזאה הצעומה שארל םיקתעה םע ,בגשמב היינבלו
תובותכו סקפה ירפסמ םיאבומ ךשמהב .םינפה רשלו
,חולשל ןתינ ותוא אמגודל בתכמ םע דחי ,םהלש ל"אודה

.םכלשמ חסונ רבחל וא


:םיפסונ םיטרפל
,תוער ; 050-737853 ,רמתיא ; 056-348196 ,קיפר
04-9980039


קירא רמ ,בגשמב היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה ר"וי

זר

: ל"אוד ; 04-9990095 :סקפ
vaada@vaada-misgav.org.il

זרופ םהרבא רמ ,םינפה רש

ל"אוד ; 02-5666376 :סקפ
sar@moin.gov.il

רלזיירק זרא רמ ,בגשמ תירוזאה הצעומה שאר

:ל"אוד ; 04-9902391 :סקפ
erez@misgav.org.il


:אמגודל בתכמ


'בכל
היינבלו ןונכתל תימוקמה הדעוה ר"וי ,זר קירא רמ

בגשמב

תחפשמ לש התיב תא סורהל הנווכה לע האחמ :ןודנה

הייקרש-א הנאמכב דעאווס

,.נ.א
תא סורהל םכתטלחה לע העידיה תא ונלביק הבר הגאדב
רפכבש הדאחש תנוכשב עאווס החדוו-ו םתאח לש םתיב
רבד לש ופוסב יכ עומשל ונחמש .הייקרש-א הנאמכ
םוימ וכעב םולשה טפשמ תיב תטלחה בקע הסירהה התהשוה

.הסירהה םויא תא ושדחת אל יכ םיווקמ ונאו ,20.7.03
רתוי וניאש - התיב תא התנב ,תורחא דצל ,וז החפשמ
תדעוימ וז המדא .תיטרפה התמדא לע - ףירצ רשאמ
ךכ ,ןומכ בושייה לש טופישה םוחתב תללכנ איהו היינבל
היינב ירושיא ןתמ יאל הדיחיה הביסה יכ רורבש
.ימואל-ינתאה םכוישמ תעבונ םוקמבש םייברעה םיבשותל
ירה ,היינבהו ןונכתה יקוח לע הריבע ןאכ התייה םא םג
תא שממל םישקבמה הנאמכ יבשות לצא הניא הייעבהש
ןונכתה תוינידמב אלא ,םירוגמל תיסיסבה םתוכז

.לארשיב ןונכתה תויושר לש הלפמהו תינעזגה
תיבב תררוגתמה תושפנה 7 תב החפשמה יכ ךל עודי יאדו
הצעומה לש החוורה תקלחמ י"ע תלפוטמ הסירהל דעוימה
,באה לש ותלחמ :השקה הבצמ בקע בגשמ תירוזאה
ילכלכה בצמהו םידליהמ קלח לש תויתמישנה םהיתולחמ
העיגפל די תתל אל ךממ םישקבמ ונא .החפשמה לש השקה

.בר ישוקב תמייקתמ אליממש ,החפשמב תפסונ
תא רתלאל לטבל םישרוד ונא ,ליעל רומאה לכ רואל
םישקבמו ,דעאווס תחפשמ לש התיב תא סורהל םכתטלחה
לע רומשל ידכב םיבשותה םע תורבדיה רוציל ךממ

.םתקוצמל םכסומ ןורתפ אוצמלו תויסיסבה םהיתויוכז

,הכרבב
______________________

:םיקתעה

םינפה רש ,זרופ םהרבא רמ
בגשמ תצעומ שאר ,רלזיירק זרא רמ

www.taayush.org

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.