[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

סומינונא - םייח ילעב תויוכזל 107 ןוילג
by סומינונא 10:52am Sat Jul 19 '03
info@anonymous.org.il


:הז ןויליגב


תויוליעפו תושדח .1
םיגד לש רסמ :ומנ תא םיאצומ .2

היצמינאה טרסב
תויוכזל הריעצ הצובק :הדנפ .3

םייח-ילעב
הדילג תוגוע :הנוזתה תניפ .4

print article


עובשה םייח-ילעב תויוכז

םייח-ילעב תויוכזל טנרטניא ןועובש

ןענכ ,לארה המענ :תכרעמ .לבֹצ לאירא :ךרוע

ןהכ יגח ,לאיזוע

info@anonymous.org.il :תובוגתל לאוד

61119 דוקימ ,ביבא-לת 11915 :תובוגתל .ד.ת

03 5220699 :סקפ 03 5226992 :ןופלט
ביבא-לת ,ףתרמ תמוק ,93 ףוגנזיד :סומינונא זכרמ

www.anonymous.org.il :טנרטניאב סומינונא רתא


,םולש

אוצמל ןתינ םימדוק תונויליג .107 'סמ ןויליג ךינפל

.ןויכראב
תא םושרל י/רוכז אנא ,ךתבותכ תא ףילחהל ךתנווכב םא

!תבותכה יוניש לע ונל עידוהל וא שדחמ ךמצע


.ונלש רתאל וסנכיה ,ןועובשל תיאמצע המשרהל:הז ןויליגב


תויוליעפו תושדח .1

היצמינאה טרסב םיגד לש רסמ :ומנ תא םיאצומ .2

םייח-ילעב תויוכזל הריעצ הצובק :הדנפ .3

הדילג תוגוע :הנוזתה תניפ .4


,הכרבב

סומינונא תווצ


תויוליעפו תושדח .1


תוליעפ
,1 ןאהדא תניפ 26 םיאיבנה 'חרב ףינסה) םילשורי

(6262705-02 :ןופלט
העשהמ לחה ,21.7.2003 ,'ב םויב :הנגפה •
יבצ-ןב 'דשב םיזווא םוטיפ דגנ הנגפה םייקתת ,16:00

.(רקאס-ןג לש רשגב) לאלצב תניפ
,24.7.2003 ,'ה םויב :יגיגח המרתה עוריא •
ףינס תוליעפל המרתה עוריא םייקתי ,20:00 העשהמ לחה
:תעצבמו הניחלמ) היח הקיסומ לולכי עוריאה .סומינונא
ימד .הרבסה ינכודו חמוצהמ םימעטמ ןווגמ ,(הנאזו םענ

.(ךתלוכי יפכ) ח"ש 25-20 :הסינכ


עבש ראב
האחמ תרמשמ םייקתת ,17:00 העשב ,28.7.2003 ,'ב םויב
םיטרפל .ינוריעה קושה תבחרב הפוריא סקרק לומ

778711-051 :העונ וא 896955-056 :ןח -


הפיח
וא 306346-065 :לג - םיטרפל :הרבסה ינכוד

Neta_123@walla.co.il :עטנ

םיעובק הרבסה ינכוד :תועובק תויוליעפ לע עדימל
תוליעפ יניערג ;אבס רפכו הפיח ,ביבא-לת ,םילשוריב
םיטנדוטס יאתו ;תליאו הירהנ ,תובוחרב

.תואטיסרבינואב

תכירע ךרוצל ואידיו רישכמ תמורת השורד סומינונאל
:לטימל ונפ אנא ,םורתל תו/םיניינועמה .הרבסה יעוריא
tultul22@walla.co.il 5226992-03 :וא.

תו/םיניינועמה .םירפס תיננוכ תמורת השורד סומינונאל

.5226992-03 :דרשמל ונפ אנא ,םורתל

ו/הל תפכאש ת/ינוחמצל סומינונאב ימואל תוריש
תנשל תונוכנו יאבצ תורישמ רוטפ םע ,םייח-ילעבמ
.זכרמה רוזאמ יוצר ,"ימואל תוריש" תרגסמב תובדנתה
ריאשהל וא re_ut@walla.co.il :תוער - םיטרפל

.5220699-03 :סקפל םייח תורוק .5226992-03 :העדוה


םיבולכמ תולוגנרת איצוהל


עדימ תגשהב הרזעל השקב .1
תאצוהל תלעופ (קשמ יח) קשמ תויח ןעמל התומעה
םילעופ רבכ ץראב .םיציבה תיישעתב םיבולכמ תולוגנרת
,םלוא תפצר לע תולוגנרתה תא םיקיזחמה ,םיקשמ רפסמ
עונכשב ןה תקסוע התומעה .רצחל תאצלו עונל תוישפוח
עונכשב ןהו ,םיבולכ אלל םילולל רובעל םיפסונ םינלול
לככ) םיבולכמ םיציב םוקמב "שפוח" יציב תונקל םינכרצ
רתוי ענכשל ןתינ ךכ ,"שפוח" יציב לש תוריכמה תולועש

.(וז הטישל רובעל םינלול
םיטקרמרפוס וליאב ,עדימ תגשהב הרזע תשקבמ התומעה
.הלאכ םיציב םירכומ אל וליאבו "שפוח" יציב םירכומ
םש :ךירוגמ רוזאב םיטקרמרפוס לע עדימ י/חלש אנא
עובירה) "שפוח" יציב (וב ןיא וא) וב שיש טקרמרפוסה
-עבטה ןמ") םיציבה גוס ,(המודכו וטנרפיה ,לוחכה
,רחא יוהיז ןמיס וא) תבותכ ,("בג עבט" וא "םייתוראב

.(עונלוק לומ וא רכיכ ןוגכ
:בתכמב וא freedomeggs@hotmail.co.il :עדימה חולשמל
.75280 צ"לשאר ,8 םילואג 'חר ,קשמ תויח ןעמל התומעהביבא-לת ןמזב הבתכ .2
המסרפתה ,17.7.2003 ,'ה םוי לש ביבא-לת ןמז ןויליגב
התמחלמו קיש הזיל :ףוע אמאמ" ,רוצ ןרק לש התבתכ
הזיל לש םתוליעפ רחא הבקוע תבתכה ."תולוגנרתה ןעמל
לע הרבסה עסממ קלחכ ,םיטקרמרפוסב רברול ירואו קיש
תויניצ הניגפמ רוצ .תויביטנרטלא תוטישו הללוס יבולכ
שדקומ הבתכה חפנ בור ךא ,םיקוחש םיצורית תפלושו
רסמ ריבעהל םיחילצמ רשא ,ירואו הזיל לש םהירבדל
תאו םיכרועה תא ךרבלו ןותיעל בותכל יאדכ .בושח
תודבוע ריכזהל רשפא .בושח הכ אשונב קוסיעה לע תבתכה
ישממ רגתא ןותיעל עיצהלו םיציבה תיישעת לע תופסונ
רחא בקעמ ,הללוס יבולכ לש קשמ ךותב ריקחת -

.המודכו תולוגנרת גרהל תוטיש
.67132 ביבא-לת ,2 ךבילרק ,ביבא-לת ןמז :תובוגתל

z_mekomi@maariv.co.il :לאוד 5632063-03 :סקפ

?ךלש ליעמה ליבשב ךתוא םיגרוה ויה םאו :הכוזה טרסה

הנשה קנעוה םוסרפל תיאקירמאה היצרדפה לש ADDY סרפ
30 ךרואב) ןוטרסב .תוורפ תשיבל דגנ PETAלש ןוטרסל
ליעמ תשבולה השיא לע הלאב שומחה רבג לפנתמ ,(תוינש
רחאל .קלתסמו ליעמה תא טשופ ,תושק הב טבוח ,הוורפ
What if you were killed for ,בותיכה עיפומ ןכמ
your coat?. ןוגרא ידי-לע רודישל לספנ ןוטרסה PETA
הנעטב ,11.9.2001 ב םיעוגיפה רחאל רצק ןמז ומצע

.תוביסנב בשחתהב ידמ םילא אוהש
:וז תבותכב וב תופצל ץלמומו ןתינ
http://www.petatv.com/tvpopup/video.asp?video=fur-is-dead-psa

:רוקמ
Elina Shatkin, “Anti-fur PSA Posted at
Shooters Wins ADDY Award”, www.uemedia.com,
9.7.2003.


תו/םינועבטלו תו/םינוחמצל תויורכיה חול
לארשיב תו/םינועבטלו תו/םינוחמצל תויורכיהה חול
,תורישה תלעפהל .ילארשיה תונוחמצה רתאב םסרופי
,העדומ תריציל .תינושאר תֹועדומ תמישר הצוחנ
םיישיא םיטרפ b_v@netvision.net.il לאודל חולשל שי
,םירוגמ םוקמ ,ליג ,ןימ ,לאוד תבותכ :אבה רדסה יפל
רפסמ ןכו ,ןושיע ילגרה ,הנוזת ילגרה ,הארמ ,קוסיע
ימוחת) ת/שקובמה גוזה תב/ןב לעו ימצע לע םיטפשמ
דע) הנומת ףרצל ץלמומ .('וכו תונוכת ,ןיינע
100kb).
ומנ תא םיאצומ .2
ראסקיפ ינפלוא לש היצמינאה טרסב םיגד לש רסמ

ינסידו

לש טבמה תדוקנ תא שיחממ רשא ,טרס רצונ הנש לכב אל
תא םיאצומ" .םהב םיעגופה םדא-ינב לומ םייח-ילעב
דרמ"ו "בייב" ,"יבמב" לש תידוחייה תרוסמל ךייש "ומנ
תוהדזהה יררועמ םירוביגה םעפהו - "םילוגנרתה
אל חוודמו טרסה תא האר לבֹצ לאירא .םיגד םה
םיבושח םירסמ לע םג אלא ,תונהמ תוקד 101 לע קר

.םירגובמל םגו .םידליל

וילע סימעהל ילבמ "תויח רופיס" רוציל השק .השנאהה
,טרס ךכ רוציל רשפא-יאש יאדו .השנאה לש תמיוסמ הדימ
םיאצומ" ירצוי םג .המוצע תיפסכ העקשה ריזחהל רומאש
הייברה יכרד .םיישונא םיאשונ לע ורתיו אל "ומנ תא
ךא ,רופיסב םיוסמ לובלב רוציל תולולע ויה תויגדה
,ומנ לש ותחפשמ בור תא הדוקרב גד לסחמ טרסה תליחתב
ןמ - להקה תאו - יאטירסתה תא רטופו
.תושפנ תואמ תב החפשמ לש ןויערה םע דדומתהל ךרוצה
ויבא לש ידמ תננוגמה ותוסח תחת דיחי ןבכ רתונ ומנ
אוה הבש םיה תנשושמ תאצל קקותשמ ומנ .ןילרמ ,ןמלאה
םויב רבכו - תינושה לש קתרמה רפסה-תיבל רג
אוה טרסה לש ובור .ותוא םיפטוח םידומילל ןושארה
הדימ-הנקב רוביגכ הלגתמש - באה לש ועסמ
קבאמל ליבקמב ,יובשה ונב רורחשל - ינייקוא
סרוקל םיקרזנ ,באהו ןבה ,םהינש .ןבה לש רורחשה
לע והשמ םידמולו ,םייחה לש רפסה-תיבב ירזכאו זרוזמ
המרד לכה ךסב יהוז הרואכל ,רוציקב .םמצע לעו םלועה

.יגד שובלב ,תועמדה ץורעמ תיטרדנטס תישונא

לש יאמב-יאטירסתה ,ןוטנטס ורדנא .יתוזח םזילאיר
ינפלוא םע ףותישב טרסה תא וקיפהש) ראסקיפ ינפלוא
םלוע ךותב "ומנ תא םיאצומ" תא םקמל רחב ,(ינסיד
.םילבוקמה השנאהה יצוליאב בשחתהב ,אילפהל יטנתוא
רעתסה ראסקיפ לש םירוטמינאה אבצש ,עיתפמ הז ןיא
םלועה רוזחש לש יתונמוא-ינכטה רגתאה לע תובהלתהב
תוריחבה ןמ המכ ךא .תידממ-תלת היצמינאב ימימ-תתה
ררועל השירדה רואל ,ידמל תועיתפמ תווצה עציבש
םייגד ,תוטשפב ,םה םיגדה .תויומדה םע תוהדזה
טבמב בטיה וארייש ךכ תוטלובה םייניעה דבלמ .אילפהל
לע רתוול) ןיטולחל תיגד םהלש העפוהה ,תיזחה ןמ
המכ - הארנכ ,רשפא-יא תויתיזח פא-זולק תונומת
,ךכל רבעמ .(!?ליפורפב גולונומ תויהל לוכי רבכ שגרמ
םימצע םיזיזמ םהו ,תקהבומ תּויגדב םיענ םיגדה
.לתפתמה םפוג עגמ םעו הפה םע קר טעמכ םתביבסב
תא וכפה וא םיפוקז םתוא ודימעה אלו וקפאתה םירייאמה
םיריפנסה ,םוריח ירקמ המכב קר ;םיידיל םהיריפנס
הזה ימוטנאה ןוידה תובישח .םירבד סופתל םישמשמ
םש ,"םילוגנרתה דרמ"ב ,לשמל ,םירכזנשכ תרהבתמ
תולודג םיינישב אלמתה רוקמה ,םיידיל וכפה םייפנכה
.תולוגנרתב רבודמש רוכזל םימעפל השק - ללכבו
ימב חוכשל רשפא-יא ,תאז תמועל ,"ומנ תא םיאצומ"ב

.רבודמ

ססובמ "ומנ תא םיאצומ"ש ,רמול ןתינ .יתרבח םזילאיר
"םיגד בבוח" ןללוצ ידי-לע ףטחנ ומנ .יתימא רופיס לע
- "יונ גד"ל ךופהל ידכ םוירווקאל ךלשומו
ימב םיינועבצ םיגדל תואיצמב הרוקש יפכ קוידב
אלכה ייחש ,םיגד שגופ אוה םוירווקאב .תוינושה
ידימ לופיטה ,ךכל ףסונב .םתעד תא םהילע םיפירטמ
השיחממש יפכ ,ינחצר תויהל לולע "םיגד יבבוח"
.הנתמכ הל שגומ ומנ רשא ,םוירווקאה לעב לש ותינייחא
ריתסמ ,ןוטנטס חקרש יטרפה רופיסהש ,ןאכ רוכזל יאדכ
."יונה יגד" תיישעת לש דסוממה רופיסה תא השעמל
תרזעב םהינומהב םיגד םיספותש ,םייעוצקמ םיגייד
תינומה התומת ,(דינאיצב רקיעב) תולערה וא תודוכלמ
תודבוע - תויונחבו הלבוהב ,הדיכלב םיגד לש
ןיידע ךא .השעמל ,ירטוזא רופיס תבוטל תוקחדנ הלא
העיגפב הנחבא-תוקד ךותמ דקמתמה ,יטנתוא רופיס והז
וושה .םיב תוברואה תויעבט תונכס דצל ,םיגדב תישונא
לכ םע :ראסקיפ לש "A Bug's Life" טרסל ,לשמל ,תאז
,(!) םיקרח םע ררועל טרסה חילצמש תוהדזהל דובכה
אצוי ךניא .דבלב םיקרחל םיקרח ןיב אוה םש טקילפנוקה
קיספא ,בגח היהא ינאשכ" ,ךמצעל רמואו טרסה ןמ
עדימ ריבעמ "ומנ תא םיאצומ" לבא ."םילמנב רמעתהל
.תוישעמ תונקסמל ליבוהל יושעש ,םיגדב העיגפ לע רישע


"ומנ תא םיאצומ" לש םזילאירה .תיגדה טבמה-תדוקנ
םלועה לע םיגדה לש תרעושמה טבמה-תדוקנ ךותמ םייקתמ
קנע ףוצרפ :תמאב םתא ימ וארת ,םדא-ינב .ונלש
יחצור ;םיפטוח ;תינושה ךותב םואתפ עיפומש יתצלפמו
ונידיב םיקיזחמ ונאש רתויב םימימתה םילכה .םינומה
- ןוליינ תיקש ,הנטק די תשר - תויקנעה
הדלי לש קוניפ תווחמ וליפא .םימויא תיחשמ ילכ םה
תופשחנ ,ללכ-ךרדב ,"תודומח" וניניעב תוארנש ,הנטק
קר םא - םיינלטקו םיירטנצוגא תומילא ישעמכ
,ללכבו .םוירווקאה ריק לש ינשה ורבעמ לכתסהל םיחרוט
םינכוסמ םנמא - םירז םישלופ ?םדאה-ינב ,םה ימ
ךותב תוינולמג הנשמ-תויומד לכה ךסב ךא - דואמ
םיגד ךפוה םנמא "ומנ תא םיאצומ" .ינייקואה םלועה
רבד לש ופוסב ךא ,תיגד-לע היישות ילעבלו םירבדמל
יושעש ,תיגדה טבמה-תדוקנב ללכה ןמ אצוי ליגרת והז
קיפסמ םיחותפ םישנא לש םמלוע-תסיפתב הכפהמ ללוחל

.(רקיעב ,םידלי :רמולכ)

ץצ טרסל ןויערהש ,ןוטנטס ורדנא .תוישעמ תוכלשה
אפור דרשמב יתיארש ליהבמ םיגד לכמ" תארשהב וחומב
תא םיאצומ" יפוצש הצור ,"דלי יתייהשכ ילש םיינישה
םיגד תקזחה יפלכ םייתרוקיב תויהל ודמלי "ומנ
דגנ סיוגמ טרסהש ,רמול םזגומ הז היהי אל .םוירווקאב
.הנשב רלוד ןוילימ 200 תלגלגמה ,"יונה יגד" תיישעת
לובגהו תורוחסכ תוספתנ תויח ובש םלועבש רבתסמ לבא
תויהל רשפא-יא ,רורב וניא "דמחמ תייח"ל עוצעצ ןיבש
,אמיא/אבא" איה טרסל הצופנ הבוגת .קיפסמ יתרוקיב
לע תוחוודמ םלועב תויחה תויונח ."!ומנ יל ונקת
תוססובמ וילעש ןימה) ןציל יגדל השירדב הלולת היילע
ןמ םיפטחנש םירחא םיגדלו (ןילרמו ומנ לש םהיתויומד
טרסה תעפשה יבגל רתוי תידוסי הקידב השורד .עבטה

.םיימיספ םה הכ דע םיחווידה ךא ,ךוראה חווטל

:ןויצל היוארה הנורחא הדוקנ .םינוחמצו םיפרוט
תפחרמ הפירטב תוומ תנכס .םיגד תליכא דגנ תרוקיבה
טרסב ומכ טרסב לבא .תעה לכ םינטקה םיגדה ישאר לעמ
אוה ללכ-ךרדבש תודוהל לוכי םיאנקשה דחא -
,ונלש םירוביגה לש דחוימה הרקמבש אלא ,םיגד ףרוט
תקהל - םירחא םיפרוט שיו .רוזעל הצור אוה
רשא ,םיינתמיא םישירכ השולש םגו םימטמוטמ םיפחש
סידנוו גניק רגרב ,ס'דלנודקמ לש סוניכ ןיעמל המודב
תוינכת עצבל ומיכסהש רגרובמהה תותשר שולש -
- תוחבוטו תולצנמ ןהש "םייחה-ילעב תחוור"ל
םיגד חוכב םינימזמ םה .םדה תוואת לע רבגתהל םישקתמ
תצובק ישגפמ תרגסמב ,םתיא דדייתהל המיא יכומו םינטק
םיגד יפרוט" ןיעמ - רשב תליכאמ םילמגנל הכימת
וליפא ."םיימינונא םיטסילוהוכלא" ןונגסב "םיימינונא
םימעפ תעמשנ "ןוזמ אל ,םירבח םה םיגד" המסיסה
תירחסמה םיגיידה תשר לומ םידמגתמ םישירכה .תודחא
םייח-ילעב תיישעת לש רתויב ףירחה גוצייה -
ילכ - םיגד לש קנע תקהל תפרוג תשרה .טרסב
ץק ןיא דע ירזכא ,םינפו תומד רסח ,םינומה תדמשהל
לע וזה הפקתהה תא רתופ ןוטנטס .ותושידאב אקווד
המכ דע קפס .היזטנפב ,תורחאה בור תא ומכ ,םיגדה
םה המכ דע וא ,להקל הלא םיינוחמצ םירסמ םירבוע
ינפב גרה גוציימ תוקמחתהכ וא ימוק עטקכ םיספתנ
- ס'דלנודקמ לש םירסמה ,הארנה לככ .םידלי
- ינסיד םע בחרנ יקסע הלועפ-ףותיש תמייקמש

.רתוי םיטילק


:תורוקמ
Andrew Stanton and Lee Unkrich (directors),
Finding Nemo, A Disney/Pixar Production, 2003.
Finding Nemo (official website).
Animated Movies, Finding Nemo 2003.
“Catch the Fun: Eight Colorful Characters
from the Walt Disney Pictures Presentation of a
Pixar Animation Studios Film, Finding Nemo Dive
into McDonald's® Happy Meals” McDonald's
USA 28.5.2003 Press Release.


םייח-ילעב תויוכזל הריעצ הצובק :הדנפ .3

,םייח-ילעב תויוכז ןעמל םידלי הצובק - הדנפ
תוליעפל לארשיב תומישרמה תואמגודה ןמ תחא איה
הצובקה לע תרפסמ וז הבתכ .הז םוחתב םידלי לש תיאמצע
העשת ואלימש םינולאש לע תססובמ הבתכה .התוליעפ לעו
תימע ,היליעפמ דחא םע ןויאר לעו הצובקה ירבחמ

.ןומרכ

םודיקל תלעופש רעונ תצובק איה הדנפ .הצובקה תמקה
ןיבל תואמצע ןיב רידנ ןוזיא ךותמ ,םייח-ילעב תויוכז
תו/םירבחה ליג .םירחא םינוגראו סומינונא םע רשק
הדסונ הצובקה .('ט התיכל םילוע) סולפ 14 אוה םויכ
'ה התיכב ,.ד לאינדו תימע ,ןתמ ,הימיקמ ויהשכ
הרשעה רועיש תרגסמב ,םילשוריב "םיבחרמ" רפס-תיבב
תוללעתה דגנ טנרטניא רתא םיקהל וטילחה םה .םיבשחמב
ודמל הגרדהבו אשונה תא דומלל ולחה ,םייח-ילעבב
ךות ,תוליעפה ימוחת תא ביחרהלו תונוחמצב דקמתהל
לכש ,איה ונלש השיגה" :הצובקה הנבמ יבגל הבר תוחיתפ
יתמו הצור אוהש ךיא ,רוזעיש - רוזעל הצורש ימ
ידוסיה רפסה-תיבמ רבעמב .תימע ירבדכ ,"הצור אוהש
רפס-יתב רפסמל הדנפ ירבח ולצפתה ,םייניבה-תביטחל
תוליעפ לע רומשל וחילצה ,תאז תורמל .םילשורי תביבסב
ןויצ תרשבמב הרבסה ןכוד וחתפ םג םה .םידקומ המכב
ועיבה םיבר .תוליעפל ףרטצהל םליג תו/ינבל ועיצהו
רתונ תוליעה ןיערג רבד לש ופוסב ךא ,ןיינע
םיכמותו "שממ םיליעפ" 10-20 הנמ אוהו ,רפסה-יתבמ
לכש יפ-לע ףא ,תונב םג תללוכ הצובקה) םיפסונ
בור הכרענ ,הנורחאה הנשב .(םינב םה םינייארתמה
דגנ הדוגאהו סומינונא לש םיעוריא תרגסמב תוליעפה

.םייח-ילעבב םייוסינ

םלוע לע תנעשנ ,הדנפ יליעפ לש םלועה תסיפת .תונורקע
ונלש דמעמה " ,ןולא ירבדל .תויוכזו רסומ לש םיחנומה

:תימע טרפמ ."הווש תויהל ךירצ םייחה-ילעב לשו

,רמולכ) לבס שיגרמה רוצי לכב העיגפל םידגנתמ ונחנא"
תוכיא תבוטל םג לועפל חמשא ,תימע רותב .(תונוצר לעב
םדא לכש ןימאמ ינאו ,םיכנל רוזעל וא ,לשמל הביבסה
תקספה איה ונלש הרטמה לבא ,רוזעל הצרי םג הדנפב
םיעגפנש הלא םהש ,םדא םניאש םייח-ילעבב העיגפה

".ללכ-ךרדב השק יכה הרוצב

לותח וא בלכ שי הדנפ יליעפמ םידחאל ."תודומח" תויח
םה ;םידחא הלצה ירקמב םיברועמ ויה םהו ,תיבב
,תויח תוגרוהש תודוגא םע הלועפ-ףותישמ םיגייתסמ

,תימע ירבדכ םלוא .תויונחמ תויח תיינקל םידגנתמו

קפס ןיא יכ םא ,ונלש ןורקיעהמ קלח הניא תויח תבהא"
םיבהוא םג םייח-ילעבל םיגאודש םישנאה בור .רזוע הזש
בוט יוכיס שי ,םייח-ילעב םיבהואש םישנאה בורו םתוא
ונחנא םנמא .םייח-ילעבל רוזעל וצרי םהש רתוי
םיסנמ ונחנאש הממ קלח אל הז ךא ,ץומיא םידדועמ

".ינשמ רבדכ הז תא םיאור ונחנאו ריבעהל

ןולאשה לע ובישהש םירענה העשת ךותמ העבש .תונוחמצ
תכירצמ ןיטולחל ענמנ וניא םהמ דחא ףא .םינוחמצ םה
ךבוסמ רגתאכ םהל הארנ הז - םיציבו בלח ירצומ
יבגל ."תונועבטל עיגהל" איה המגמה ךא -

:תוקולח תועדה - תונוחמצל תוביוחמה

,תונועבט וא תונוחמצל תבייחמ הניא הדנפ" :.ד לאינד
תוללעתה איה םיציבו בלח ,רשב תליכאש םינימאמ ונא ךא
,םינוחמצ תויהל םידלי ענכשל םיסנמ ונא .םייח-ילעבב
עדימ אוצמל הסנמ ןיידע ינא .תונועבט לע םג םירבדמו
ןמ םירצומ תוחפש המכ לוכאל לדתשמ ינא .תונועבט יבגל

".רוע ילענ לוענל אלש לדתשמו םיגד לכוא אל ,יחה

היהי תוחפלש הדנפב רבח לכמ םיפצמ ונחנא" :רמוע

".סקרק יעפומל ךלי וא תורוע שבלי אלש חטבו ,ינוחמצ

תוליעפה ,הצובקה לש הימי תליחתב .תואצרהו ריק ןותיע
םימורופב הביתכו הרבסה ינולע תקולח רקיעב הללכ
תולשב תודמע שבגל םידליל ועייסש ,םייח-ילעב תויוכזל
'ז התיכל םידליה ןמ המכ לש רבעמה םע .םוחתב
שדחמ ליחתהל ךרוצה הלע ,"הטיסרבינואה דיל" רפס-תיבב
ורחב תימעו .ד לאינד .םירז םידלי ןיב ןויערה תצפהב
תא הנשב ךכב ומידקהו) ריק ןותיע תועצמאב תאז תושעל
,םתרומ עויסב ,(סומינונא לש ריקה ינותיע טקיורפ
ךותב תובתכו תונומת ולת םה ריקה לע .דערוא הנליא
,עובשה םייח-ילעב תויוכז ךותמ - תוינוליינ
לש הרבסה ינולע ןכו טנרטניאהו תימויה תונותיעה ךותמ
םה .םייח-ילעבב םייוסינ דגנ הדוגאה לשו סומינונא
,רבתסה ןמזה ךשמב ךא ,ךשומו ינועבצ ריק רוציל ולקש
תחאב טלוב רבדה .רתוי תיניצר התיכה ידלי תשיגש
ריבסמ .תונומתה - רתויב תושיגרה תויגוסה

:תימע

ונבשח .תודומח תויח לש תונומת תצק ונמש הלחתהב"
ונעגה לבא .הביח ררועמש והשמל רשקיהל לק רתויש
רמוחה תא ארקיש ימו הז ילב רבוע רסמהש הנקסמל
םג ונמש .תאזה הנומתה תא ךירצ אל הארנכ -
בשוח ינא .הדוגאהמו סומינונאמ הייפצל תושק תונומת
לש יוביג ךירצ .םיקיפסמ אל םילימב םירואיתש

".תונומת

דירונש ושקיב םידלי המכ" ,לאינד ירבדל ,לכה תורמל
וכרע תימעו לאינד ."םתוא עזעז הז יכ ,ריקהמ תונומת
ירועיש תרגסמב םייח-ילעבב העיגפ לע תואצרה יתש םג
רסוח ללגב הטעמ התייה החלצההש םינעוט ךא ,ךוניח
רבכ םידליה ראשש םושמ םגו - םהלש ןויסינ
הלוכ התייה וז תוליעפ .ריקה ןותיעמ רמוחה תא וריכה
םה ,הבורקה םידומילה-תנשב .תחא התיכ לש םוחתב
.רפסה-תיב ללכל הרידסה תוליעפה תא ביחרהל םיווקמ
,התיכל ץוחמ "םייח-ילעב תויוכז ריק" רוציל :לשמל

."םדאה תויוכז ריק" דיל

םיפתתשמל המ-ןמזל וכפה הדנפ ידלימ המכ .היזיוולט
ונפהש רחאל .םידליה ץורעב היזיוולט תוינכתב םישקובמ
אשונב םימוליצ םוי שבגתה ,ץורעב הקיפמל תימע תא
ינפ לע תוינגרוא םיציבו "שפוח" יציב לש ןנורתי
."תאזכ היח ןיא" תינכתה רובע ,הללוס יבולכמ םיציב

:תימע רפסמ

שיש שיגדהל יתיסינ .'שפוח' יציב לש לולב ונמלטצה"
תא רדשל אלש ופידעה לבא ,הלאכ םיציב םע םג תויעב
ונחנא המל ,םיליגר םילולב תויעבה לע ונתוא ולאש .הז
.תונשל יוכיס שיש םיבשוח ונא םאהו הזה אשונב םילעופ
תשופחתב שובל יתייה םש ,הרבסה ןכודב םג ונתוא ומליצ
,רמול יתיצר המ ,ךכ-רחא וניינעתה םידלי .תלוגנרת לש

".הפישחהו תשופחתה תוכזב

לארשיב ךרעש רצקה ןייפמקב הבלתשה היינשה תינכתה
הקיפמה .םולשל תונוחמצ ןיב רשיק רשא , PETAןוגרא
רובע םעפה - רושיקה ןמ הבהלתה םידליה ץורעמ

."טקשב לודגל ונת" תינכתה

עיגה הדנפל ינוציחה עויסה רקיע .תובוגתו םירשק
לכל םירוהה ,ולאשנש םיליעפה לכ ירבדל .סומינונאמ
םידליה דחא ;םיברועמ םניא ךא ,תוליעפל םיעדומ רתויה
דצמ רקיעב ,תוליעפל תודגנתה שי ותיבבש ,ןייצ ףא
םלוכ ונייצ ןאכ :רפסה-יתב וניגפה הנוש סחי .ויחא
ברועמ סחיה ,םידימלתה דצמ .הרזעו תוחיתפ ,בוט סחי

:יבויח רקיעבו

םינוחמצ םידלי הנומש) םיבהלנ םיכמות שי" :רינ
ךא ,תופיקת תויודגנתההש רמול רשפא-יא .(התיכב

".םידגנתמ רפסמ שי הלוע אשונהשכ

טילחהל םהל הרזע הדנפש םידימלת םנשי" :.ד לאינד
,םייח-ילעבב תוללעתהל דגנתהלו םינוחמצ תויהל
םג ויהש ןבומכ .הבכשהמ םידלי רפסמ ונילא ופרטצהו
לש תויודגנתה ויה ןקלח תויודגנתהה .תוליעפל םידגנתמ
תמאבש הלאכ ויה ךא ,המודכו 'םיעט הז רשב לבא'

".אשונה לע ונתא וחכוותה

סאמנ רפסה-תיבב םידימלתה בורלש יל הארנ" :ירמע
םתוא תניינעמ אל הדנפו 'הלאה םיפרוטמה םינוחמצה'מ

".םיבהלנ םיכמות םג שי ךא .דחוימב

קר אלא הצובקל תודגנתה החתפתהש יל הארנ אל" :יח

".םייתודידי םיחוכיו


:ןולאש לע םיבישמה לכל הדות
לאינדו .ב לאינד ,ןולא ,רינ ,ויתס ,יח ,ירמע ,רמוע

.הבתכה תקפהב הרזעה לע ןומרכ תימעל הדותו ,.ד


:הדנפ לע הבתכה לש ינש הקלח אבוי אבה עובשב
ברקב הרבסהו הצובק תמקה לע תונקסמו תוצע ,תויווח

.םידלי


הדילג תוגוע :הנוזתה תניפ .4

ןוויכל תינועבטה דיה תששגמ ,תולוע תורוטרפמטהשכ
הוורמ ביטרקש ימ .םלוה חוניק רחא שופיחב איפקמה
םניא תחבושמ ופוט תדילג וא ,(לכאמ יעבצ ריתעו)
תוסנל םינמזומ ,ןוניצ יעצמאכ םרובע קיפסמ םינווגמ
"היזטנפ" תומיעטהו תויגיגחה הדילגה תוגוע תא

."ןרדה"ו
םשב ופוט הדילג תגוע תקוושמ "ואיר" תרבח .ןרדה
תרכמנ הגועה .דלוקוש-לינו-וני'צופק םעטב ,"ןרדה"
.עבטה תויונחב ,םילקש 17 הריחמש ,ל"מ 900 תזיראב
ימל .םרג האמל תוירולק 179 ו ןמוש םרג 11 הליכמ איה
- ידמ ול תוקותמ ללכ-ךרדב ןה תודילגו תוגועש
תורצוי הגועה תובכש שולש :תמלשומ טושפ וז הגוע

.תנדועמ דואמ תוקיתמהשכ ,רדהנ םימעט ףוריצ
תחת הדילג תוגוע תרדס תקוושמ "סוארטש" תרבח .היזטנפ
הרדסה ןמ תוגוע יגוס השולש ."היזטנפ" חיטבמה םשה
ינפ לע ירקיעה ןנורתיו ,יחה ןמ םירצומ םיליכמ םניא
ןתינ :ההובגה ןתושיגנב אוה תורחא תוינועבט תודילג
קר אלו ,טקרמרפוסו תלוכמ לכב טעמכ ןתוא אוצמל
חבתשמה ,לינו-זופת אוה ליבומה םעטה ."עבט תויונח"ב
םעטב "ורלוס"ה תדילג תא ריכזמה) קותמ-ץומחה ומעטב
לינו-וקושה םעט .(איה ףא תינועבט ,זופת-לינו
"םיחופת יאפ" םעט .אוה ףא םיעט ךא ,רתוי יטרדנטס
.בטיה וב תשגרומ םיחופתה תוצימחו ,תוחפ קותמ שדחה
רדוהמ יתבכש בר הארמב תונייטצמ "תויזטנפ"ה לכ
יוצר .התיבה העגהה דע תויקשה ילוטלט תא הפי ,דרושש
ל 17 ןיב ענ ריחמה .הליכאה ינפל תוקד רפסמ רישפהל

.(וליק יצח) ל"מ 900 תזיראל םילקש 18

םיפסונ םירצומ תריקסל


add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.