[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

םינברסה טפשמ לע ןוכדיע Hebrew
by shahar 6:14pm Mon Jul 14 '03
address:

http://www.newprofile.org/

shahahr12000@yahoo.com

ןיידע יאבצה ןידה תיבש םינברס 5
םויה עיפוה םניינעב עירכה אל
.ופיב יאבצה שמ"יבב

print article

יאבצה ןידה תיבב ןויד 09:00 העשב לחה 'ב םוי םויה
ןאכ ורכזוה םהיתומש רשא םינברס 5 לש םניינעב ופיב

: רבעב
יגח ,רואמ םדא ,תרמצ ירמיש ,רנימק ןתמ ,טהב םעונ

.רטמ
םעטמ תסנכל דמעומ) ןינח בד ד"וע רקח ןוידה תליחתב
לע יארחא רשא ןייטשרוב םעונ ן"סר תא (ש"דח תמישר

.רמושה לתב -ם"וקבב םינברסה לש םניינע
יכ ןייטשרוב םעונ ן"סר הנע ןינח בד ד"וע לש ותלאשל
רשא םינברסהו בוריסה אשונב ןויד לש ומויק לע עדי אל

.הנורחאל ם"וקבב להנתה
ינפב טרפ רשא תרמצ ירמיש לש ותודע העמשנ ךשמהב
לע הטילשו שוביכה אשונב ותנשימ תא ןידה תיב םורופ

.אבצב תרשל ובוריסל רשקהה לע ןכו ,רחא םע
ינוגריאו שויעת תוליעפמ תויווח לע רפיס רואמ םדא
- ןורבח רה םורד תייעב תא טרפו םישובכה םיחטשב לאמש
ל"הצ י"ע םוקמב היחמהו תובשיתהה תויתשת סרה

.םילחנתמהו
השק עצפנ רשא ism ליעפ םע שגפמ לע םדא רפיס ןכ ומכ
קקזינ (םדא ןיאררב) ליעפ ותוא,ל"הצ ילייח ירימ
ולש תסלה תא םקשל מ"ע ל"וחבו ץראב םיחותינ רפסמל

.יריהמ האצותכ ועגפנש וינפ יוותו
תלהנמ ותוא לחוזה רפסנרטה תא םדא ריכזה ןכ ומכ

.ל"הצ תועצמאב םיאניתסלפה יפלכ תיחכונה הלשממה
חותיפ תרייעב תחא תוריש תנש תריש אוה יכ םג רמא םדא
אוה יכו הקיזומ תורענו םירענ דמיל םש ץראה םורדב

.םורתלו ךישמהל ןווכתמ
הנעטב ךוניחה תכרעמ תא םג ףקתו הנפ ותודעב טהב םעונ
תויגשה לע רקיעב שגד המש איהו תונעזיג תכרעמה יכ

.ןופצמו רסומ םיכרע םע אלו- םיהובג םינויצו
םיכרע ליחנהל מ"ע רעונ תועונתב לעפש םג ריבסה םעונ

.ינטרפו ישיא ךוניח לע שגד םש ןכו םינושו םירחא
גניק רטול ןיטרמ ,הלדנמ ןוסלנ תא םג ריכזה םעונ
ןויוויש יאבו יוכידב ומחלנש םינשא "כ ידנגמ טהמו

." תוצרענ םיכרדב
**(רתאב אבה ןוידה דעומ תא ןתינ םא ,ןכדעל שקבא) **

www.seruv.org

add your comments


 

חווידהמ ןיינעמ רתוי הברה היה Hebrew
by ןימומ 1:40am Tue Jul 15 '03

print comment


.קיחצמ רתויו ןיינעמ תוחפש תמאה

שממ ןינח בדו ליבד שממ אצי (ם"וקבהמ הזה) הזה םעונה
לע רזח אוה יכ טפושהו העיבתה תא ןבצעל חילצה

.הקספה אלל ויתולאש

םתא ,שממ שממ שממ ,תירטסיה התייה ירמיש לש תודעהו
טפשמהש ירחא םילוקוטורפה תא אורקל םיבייח טושפ

.רמגי


.ןיוצמ ורבידו םילועמ שממ ויה םעונו םדאו


ב.נ
תא שממ ,תמאב ,םכלוכ תא בהוא אוהש רסומ ירמיש
...םכלוכ

add your comments


 

ןוילמה םעפב Hebrew
by םייח-רב םרוי 9:59am Tue Jul 15 '03

print comment

,תוטישה ןתואב יוכידב וקבאנ אל הלדנמ ןוסלנו ידנג
ומכ קוידב "םיעוגיפו" הלירג לש תוטישב קבאנ הלדנמ
וניינע ןיב רשק לש ץמש ןיא .םלועב םישובכה םימעה לכ
םינברסה לש קדוצה םניינע ןיבל הלדנמ לש קדוצה
םתגהנה וליא םיניטסלפל יגולאנא אוה הלדנמ) םילארשיה
.(תינרשפ תוחפ התיה

add your comments


 

םרוי החילס Hebrew
by יניטסלפ 12:07pm Tue Jul 15 '03

print comment


דיתעב לדתשנ .החילס תמאב תמאב תמאב
.תיטסירורט רתוי הגהנה ונמצעל רוחבל

add your comments


 

ךרוצ ןיא Hebrew
by םייח-רב םרוי 12:15pm Tue Jul 15 '03

print comment

תא תאכדמה הגהנה ,התוא ורחב רבכ תירבה תוצראו לארשי
רורטה םע הלועפ תפתשמו םליבשב יניטסלפה םעה
םע ,תויהל ונמזב בריס הלדנמש המ קוידב הז .ילארשיה
,תינגרוב הנידמ שארכ יחכונה ודוקפת לע תרוקיבה לכ
הפופכה תוסח תנידמ שארב דומעל בריס הלדנמ
(...הז תא וליפא םיעיצמ אל םיניטסלפל) הקירפא-םורדל
.וצרא יקלח לכב דייהטרפאה קוריפ לע קבאנו

add your comments


 

Mandelas beautiful wife is almost as inspirational Latin
by too! 4:11am Sat Jul 19 '03

print comment

His ex wife is particularly an inspiring person.
She was the first African woman to receive a degree in the ... (her specialty is not my forte)
and is a charismatic and Dignified Individual.
What I wouldn't do to meet her in person!

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.