[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

דולב םיסרוה בוש Hebrew
by חטשהמ םיחווד י"פע םהקז ירוא 9:42am Mon Jul 14 '03
uriz@bol.com.br

בוש סרוה (דול) בגר ינב החפה

print article


.ח"ס תנוכשב םעפה
יחרזא םיניטסלפל ןונכת רסוח ,תומדא תעקפה ,םיתב סרה

.48 לש םישורגלו לושינל ךשמה וז הנידמה

.ץראהמ םיניטסלפה תקיחד

.םייזכרמה םיתמצב דולב םישורפ םירטוש תואמ
םייעובשכ ינפל :לבנה טלפמ אוה םזיטוירטפה ,ןכא
שארו הלשממה שאר לש הרואכל השיחב לע תועידי ומסרפתה

.דול תיירע
.ףסונ עדימל וכח

add your comments


 

העינמ וצ תיבה לעב איצוה ףוסב Hebrew
by חטשהמ םיחווד י"פע ירוא 10:09am Mon Jul 14 '03

print comment


.העינמ וצ איצוה תיבה לעב ,העצבתה אל הסירהה

םיחרזאל היינב ןיאו ,ןונכת ןיאש הז הרוקש המ זא

.םיררחושמ םילייחו םילועל קר ,םיניטסלפה

?ורוגי ןכיהו

.תרכומ אל היינב םינוב זא
,עשופל ןברקה תא ךפוה ולש תוועמה חישב רטשמה זאו

.םימשאה םה היירעהו הלשממה דועב
!לכל היינבו ןונכת

add your comments


 

ז ?ךמות התא ןהב תויומדה תא ריכמ התא ,טיפמט Hebrew
by קינש"דחה ינד 10:47am Mon Jul 14 '03

print comment

יל הארנ אל

add your comments


 

? ריכהל ךירצ אוה Hebrew
by םייח-רב םרוי 11:12am Mon Jul 14 '03

print comment

והשמ ויה תויטרקומד תויוכז ,יתקדבש הנורחאה םעפב
.ןהמ ונהיש ולאמ קלח םיבבחמ אל םא םג ורובע םיקבאנש

add your comments


 

Dani haxadashnik? Can't believe it Latin
by Uri Zackhem 11:50am Mon Jul 14 '03
uriz@bol.com.br

print comment

I know them very well.
Is it relevant?

add your comments


 

תואצמה וז ירוא תושעל המ Hebrew
by א סונט 11:39pm Mon Jul 14 '03

print comment

םישנאהמ לודג קלחש ךירעמ ינא םג ךרעצלו ירעצל ירוא

.ריעב תמייקה תואצמה תא םיעדוי אל ןאכ
תיטסישפ הילפא תוינדמ תלהנתמ דולבש םיעדוי אל םה

ונדגנ
הנוכשב תיב תונקל לוכי אל דולב יברעש םיעדוי אל םה

(ץצופמ תויברעה תונוכשבו) תידוהי

תוארנ תויברעה תונוכשה ךיא םיעדוי אל םה

דולב תגהנתמ הרטשמה ךיא םיעדוי אל םה

דולב שי הלטבא המכ םיעדוי אל םה

דחוימב יברעלו דולב תויחל השק המכ םיעדוי אל םה

םיעדוי אל טושפ םה
הלאכ םירקמ הברה ריכמ ינא.... תעדל םיצור אל םהו
הירוטסהב

add your comments


 

דולב תויברעה תונוכשה Hebrew
by דיפומ 9:21am Tue Jul 15 '03

print comment


ןהיבשות ללגב המהוז תואלמ תונוכשה *

ןהיבשות ללגב םימס תואלמ תונוכשה *

ללגב תומילאו עשפ תואלמ וללה תונוכשה *

.ןהיבשות

אלש ומכ וללה תונוכשב תונבל ןתינ אל *

םע) תורחא תונוכשב תונבל ןתינ

(הנוש היסולכוא

הכופה תואיצמה ,ןייכבה ןולבזה סונטל *

תויסולכוא יתש שי,ראתמ התאש הממ

תונוכש תונבנ ןנעמל לארשי תנידמב

... תויסולכא ןתואל ןדוחיי ךות תומלש

"יתד ןויבצ" תולעב תונוכשב רובדמ

רויד תודיחי תורכמנ אל ןהב תונוכשו

.(םרוי תא לאש) םידוהיל


בלב תיקוח יתלב הינבב ךומתלו ריתהל ===

ךשמהב ךומתל עמשמ ינוריע בושיי

תונוכשב םייקה בצמה ךשמהבו תובילעה
וללה

add your comments


 

ךשמה Hebrew
by דיפומ 12:07pm Tue Jul 15 '03

print comment

תונוכש ןה הלעמל יתסחייתה ןהילא תונוכשה יגוס ינש
םיברעל תורכמנו תודעוימה תונוכשו "יתד ןויבצ" תולעב
.(םרוי תא לאש ,בושו)

add your comments


 

תרושקתב דול תירלאפופ Hebrew
by הכימ 9:30am Wed Jul 16 '03

print comment

תררוגתמה היסולכואה ינייפאמל ףסונ ןאפ ףשחיי םויה
.םש

add your comments


 

ימצע סרה םג אוה רחאה לש סרהה Hebrew
by הני'תוב 3:43pm Fri Aug 1 '03
address:

ramleh

bdabit@yahoo.com

print comment


תעדיה
הייריעה תוכמסב איה ראתמ תוינכת תאצוהל תוירחאה

חרזאה אלו תיזוחמה הדעוהו
םירושיא תשגהל יחרכה יאנת תונוכשל ראתמ תינכת

םירתיה תאצוהו
תורשפא ןיא דול ריעב תויברעה תונוכשהמ 80%-90% ןיב

ראתמ תוינכת ןיא טושפ םירתיה תאצוהל


תעדיהו
תאצוה תולעכ ח"ש ףלא 500 כ דחא תיב תסירה תולעש

ריעה לכל תושדוחמ ראתמ תוינכת


םירוגמל םיטקיורפ ונבנ אל הנידמה םוק זאמ

25% כ הנומה םלש רזגמל


ןיא טושפ ימויק חרוכ איה תיקוח יתלב הינב

תכלל ןאל
"םירכומ אל -םייקוח אלה" םינבמב םיבשותה בור
םיעיגמש םימוכסב תוסנכו תורגא הנונרא םימלשמ

ח"ש 80-90-10000ל

םילפיצינומ םיתוריש םוש םילבקמ םניא הרומתבו
אלל םירדסומ םישיבכ אלל לבז יוניפ אלל תויתשת אלל
..!!!!!!!םירדסומ למשח ירוביח אלל תובותכ אלל הרואת


2003 תנשב ריעב תאז לכ

םישדח םילועלו אבצ יאצויל םינבנ םישדח םיטקיורפ
תושדח תונוכשב טלקיהל םיברוסמ םיברע םיחרזא

תוקיתוו


הנקסמ

תברועמ ריע תויהל ךישמת דולש ןויערה םע רשפתהל שי

יפרגומדה בצמהמ ץחליהל ךירצ אלו
לש הינבו ןורתפ לש ןוויכל םיפסכה תא תונפהל שי
לש סרהה יכ תורדג תיינבו סרה לש ןוויכל אלו ריעה

ימצע סרה םג אוה רחאה

הני'תוב

add your comments


 

ימצע סרה םג אוה רחאה לש סרהה Hebrew
by הני'תוב 3:44pm Fri Aug 1 '03
address:

ramleh

bdabit@yahoo.com

print comment


תעדיה
הייריעה תוכמסב איה ראתמ תוינכת תאצוהל תוירחאה

חרזאה אלו תיזוחמה הדעוהו
םירושיא תשגהל יחרכה יאנת תונוכשל ראתמ תינכת

םירתיה תאצוהו
תורשפא ןיא דול ריעב תויברעה תונוכשהמ 80%-90% ןיב

ראתמ תוינכת ןיא טושפ םירתיה תאצוהל


תעדיהו
תאצוה תולעכ ח"ש ףלא 500 כ דחא תיב תסירה תולעש

ריעה לכל תושדוחמ ראתמ תוינכת


םירוגמל םיטקיורפ ונבנ אל הנידמה םוק זאמ

25% כ הנומה םלש רזגמל


ןיא טושפ ימויק חרוכ איה תיקוח יתלב הינב

תכלל ןאל
"םירכומ אל -םייקוח אלה" םינבמב םיבשותה בור
םיעיגמש םימוכסב תוסנכו תורגא הנונרא םימלשמ

ח"ש 80-90-10000ל

םילפיצינומ םיתוריש םוש םילבקמ םניא הרומתבו
אלל םירדסומ םישיבכ אלל לבז יוניפ אלל תויתשת אלל
..!!!!!!!םירדסומ למשח ירוביח אלל תובותכ אלל הרואת


2003 תנשב ריעב תאז לכ

םישדח םילועלו אבצ יאצויל םינבנ םישדח םיטקיורפ
תושדח תונוכשב טלקיהל םיברוסמ םיברע םיחרזא

תוקיתוו


הנקסמ

תברועמ ריע תויהל ךישמת דולש ןויערה םע רשפתהל שי

יפרגומדה בצמהמ ץחליהל ךירצ אלו
לש הינבו ןורתפ לש ןוויכל םיפסכה תא תונפהל שי
לש סרהה יכ תורדג תיינבו סרה לש ןוויכל אלו ריעה

ימצע סרה םג אוה רחאה

הני'תוב

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.