[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

וישכעו ןאכ :היבמולוק תינכות Hebrew
by ינאי ויחרס 11:05am Fri Aug 10 '01
phone: 026241159 www.mediaresistance.org

השרמ םימסב קבאמ לש הלטצא תחת
תיאבצ תוברועמ ב"הרא המצעל
:האצותה .הקירמא םורד תונידמב
תיתוברת ,תיתרבח תוררופתה
.םורדה לש תיתגרדה תילכלכו

print article

יבחרמ םירכיא םיפלא תרשע ודמע ,ןורחאה יאמב דחאב
ריהמה שיבכה ידצל ,ליזרבב תיזוחמ הנידמ ,הנרפ תנידמ
ידיב חצרנ זקסו .זקסו הרבט לש ורכזל לספ וכנחו
.הריבב הנגפהל וכרדב ןכל םדוק הנש הנרפ תרטשמ
"תומדאה ירסוחמ םירכיאה תעונת" לש םימודאה םהילגד
וקעצ םה .ריוואב םילגמ ופינה םירכיאהו חורב ופפונתה
ןעמלו בערה דגנ ,המדאה ןעמל - העונתה תואמסיס תא
אלל ,םואתפ .ולוכ םלועה יבחרב םיינעה לש םקבאמ
Americano" :האירקה תא יתעמש ,תמדקומ הערתה
Asesino, viva Colombia y el pueblo Palestino"
אל .(יניטסלפה םעהו היבמולוק יחת ,חצור יאקירמא)
איה היבמולוק ירהש ,ינאיבמולוקה רשקההמ יתעתפוה
דגנתמ תיניטלה הקירמאב לאמשהש עודיו ליזרב לש הנכש
םעל רושיקהמ יתעתפוה .תשבי-תתב תינופצה תוברועמל
הזמ תומחלמב העוסשה הפקה תנידמ ,היבמולוק .יניטסלפה
- ךדיאמ תידיתעה ןיטסלפו דחמ הנש םיעבראמ רתוי
םה .םיאליזרבה םירכיאה לש תינכפהמה הקיטסימב ודחאתה
תינופצה הירפמיאה דגנכ תפתושמה המחלמב ודחאתה

.תוימואל ברה תורבחה לש ברחה יריכש םה הילייחש

.תובוחרב קשנ םיאשונ םיחרזא-םילייחל .ץראל יתרזח
אבצה תוסחב םיסרוהה םילחנתמ .םישיבכב םילחנתמ ירויס
יתשגפ .םיניטסלפה םירכיאה לש תיאלקחה האובתה תא
,ןאכ אוה קבאמה .היצזילבולגה דגנ העונתהמ םירבח
םיליט קר ללוכ אל היבמולוק ןאלפ .םהל דיגהל יתיסינ
ימשב םירטפוקילה קר אל הז ,רודווקאבו ורפב םיסיסבו
שוביכהש םירכיא םה םיניטסלפה םירכיאה .םילגנו'גה
ןוגרא אלא ונניא ל"הצ .םהלש תומדאה תא םהמ לזג
טפנה תורבחו תוימוקמה היינבה תורבח לש ברחה יריכש
ילבולגה חשה קחשמב ןויפ אלא ונניא אוה .תוימואל ברה

.ב"הרא לש


הנידמה תקלחמ לש תוינכותהו יוכיד ,תודגנתה
תפפכהו תירוזא הטילש ועמשמ "היבמולוק ןאלפ"
רוזא לש םיילכלכהו םיגולוקאה ,םייתרבחה םיסרטניאה
ןופצה הירפמיאה לש הסנרפ יכרוצל ישילשה םלועב והשלכ
.תימורדה הקירמא ןופצב ןכוש רבודמה רוזאה .תיאקירמא
תינכותל ליבקמ היבמולוק ןאלפ ,לק ינושל ןוקיתב
ינפ תא תונשל תינכותה :ןורש לרנג לש םילודגה םיזראה
םיימוקמה םידרומה תא ףיפכהל ,ןוכיתה חרזמה
:ירק .יאקירמא ןופצה םזילאירפמיאה לש םיסרטניאל
ברה תורבחה לש תועקשהל חונ רוזאל רוזאה תא ךופהל

.ןהלש תוימוקמה תירבה תונבו תוימואל

לש הקיטילופ איה רוזאב תיאקירמא ןופצה הקיטילופה
םורדה תשבי-תתב תירוזאה הקולחה לע תססובמה ,הטילש
:שולשל תקלוחמ וז תשבי-תת יללכ ןפואב .תיאקירמא
הניטנגרא ,הלי'צ ,יאואגרפ) תוימורדה תונידמה
היבמולוק :םידנאה תונידמו ,ליזרב ,(יאוגורואו
תמחלמ המת זאמ .היבילובו ורפ ,רודאווקא ,הלאוצנו
יתלב טעמכ הסיסתב תאצמנ תשביה-תת ,היינשה םלועה
םורד .רידאה יתרבחה ןויוושה-יאמ האצותכ ,תקסופ
,תויפוריאה תומצעמה ידיב השוביכ זאמ ,הכפה הקירמא
תונידמ לש רשבו הטיח ,םוינרוא ,טפנ ,בהז תיקפסל
חאה :שדח ןודא תרשל הרבע איה האמה תליחת זאמ .םאה
תוילכלכה תורבחה לש םיסרטניאהו ןופצהמ לודגה
תויהלב וחמתה םיאקירמא םורדה תואבצה .וב תוססובמה
תונידמ הרבעש האמב רבכ :הלא תורבח לש תניוזמה עורזה
,United Fruit-ה לש היכרצ יפ לע ומקוה הקירמא זכרמ
ךכו הלי'צב תיאבצה הכיפהה תא הנמימ IT&T; 1973-ב

.האלה

ןופצה היגטרטסאה .הטילשה לגעממ האצי הבוק 1959-ב
לרוגב רוחבל תרחא הנידממ עונמל איה זאמ תיאקירמא
ותרטמ רשא ,"plan condor"ה לעפוה 70-ה תונשב .המוד
עצמא זאמ .תוימורדה תונידמב היציזופואה תא לסחל
תודגנתהה תועונת :השדח היעב הררועתה 90-ה תונש

.םידנאה תונידמב


םימסב רחסו הקוצמ ,םזילרביל-ואינ
.רהצומבו ,רתויב הקזח היבמולוק ןאלפ היבמולוקב
דגנ קבאמ לש הווסמב תמייקתמ איה תונכשה תונידמב
שולש הנידמה תקלחמ הרידגה הנשה יאמב .םימסב רחסה
םודיק (1 :תינכתה תרגסמב ב"הרא לש תוינידמל תורטמ
םודיק (2 .םייטרקומדה תודסומב הכימתו היטרקומדה
םימסה אוצי תתחפה (3 .רחסמה לש היצזילרבילו הלכלכה

.ב"הראב שוקיבה תתחפהו ב"הראל םייקוח יתלבה

,תיברעמה הידמה ייניעב ,קידצמ םימסה ירחוסב קבאמה
רוזאב תורחא תונידמבו היבמולוקב תיאבצה תוברועמה תא
היבמולוקב הקוקה לודיג לש הירוטסיהה ,םלוא .םידנאה
איה - ב"הראב םימסב רחסב וז הנידמ לש המוקמו

.רוזאב תיאקירמא ןופצה תוברועמה לש אצוי לעופ

ר"מק ןויליממ הלעמל ינפ לע שרפתמ היבמולוק לש החטש
,תאז םע .םדא ינב ןוילימ םיעברא טעמכ הב םייחו
םה החטשמ 4% קרו דע תורעי הסוכמ הנידמהמ תיצחמ
,תואלקחמ םיסנרפתמ הייסולכואהמ 19% .תודבועמ תומדא
.תלטבומ הייסולכואהמ 20%-ו היישעתהמ םיסנרפתמ 26%
איה תועקרקה זוכיר תעפות הב הנידמה םג איה היבמולוק
3% תולעבב :תיניטלה הקירמאב רתויב תיתועמשמה

.תועקרקהמ 70% הייסולכואהמ

יתרבח סואכב הנידמה הנותנ ,תונורחאה הנשה 50 ךשמב
םהיתוקלחמ םירכיא לושינב יוטיב ידיל אבה ,ידימת
םילשונמה םירכיאה ינפב .תועקרקה זוכיר ךילהתב
םינצבקל ךופהלו םירעה לא רגהל :תורירב יתש תורתונ
תקלח םמצעל שובכלו םשגה תורעי לא שולפל וא תונוזלו
היינשהו ,דחוימב התפמ אל הנושארה הריחבה .עקרק
םיכרד ןיא תורעיבו תויה :תויעב הבוחב תנמוט
שומישה איה הרוחסה קווישל הדיחיה ךרדה ,תורדסומ
לע יאלקח רצותל שורדה ןמזה קרפ איה היעבה .תורהנב
וב דיחיה לודיגה אוה הקוקה .םיקוושה לא עיגהל תנמ
תא תונקל תנמ לע רכיאל דע עיגהל ןכומ הרוחסה הנוק

.ריבס ריחמ הרובע םלשלו תרצותה

לע ועיפשהש םירחא םימרוג םנשי יכ ןייצמ יקסמוח םעונ
הטיח תינרצי התיה היבמולוק .היבמולוקב םימסה רוציי
עויסה תינכות הצרפ 50-ה תונשב ךא ,רבעב הלודג
תונידמל העיצהו - "םולש תרומת ןוזמ" - תיאקירמאה
םוקמב ,ב"הראמ דסבוסמ ןוזמ תונקל ב"הרא לש תוסחה
ךכ .קשנ תשיכרב יאקירמאה עויסה יפסכ תא עיקשהל
םרטב הנש .היקווש תא תינאיבמולוקה תואלקחה הדביא
הלטיב ,םימסב ותמחלמ לע (באה) שוב אישנה זירכה
לע היבמולוק ןיבל הניב הפקב רחסה ימכסה תא ב"הרא
יריחמ ךכמ האצותכ .ןגוה רחס יללכ לע הרפה סיסב
40%-ב ולפנ ,הנידמה לש ירקיעה אוצייה ,הפקה

.םיישדוחב
ותסרגב ישפוחה קושב :הנידמה תקלחמ לש ןויגהה יפל
יחוורה יאלקחה רצומה אוה הקוקה ,תינאיבמולוקה

.רתויב


םיניוזמה םייממעה םינוגראה
FARC-ה :םיירקיע הלירג ינוגרא ינש היבמולוקב
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
ינש .(ELN (Ejercito de Liberacion Nacional-הו
הנידמה תועקרק לש הווש הקולח לע םירבדמםינוגראה
הנידמב תיטילופה תכרעמה לש היצזיטרקומד ,םירכיאל

.תוימואל-ברה תורבחה ינפמ יעבטה הרשוע לע הנגהו

תוריחבה .היטרקומד איה היבמולוק תילמרופ הניחבמ
םתוח ןרותה יחרזאה אישנהו םינש עבראל תחא תומייקתמ
.םדא תויוכז אשונב םינוש םיימואלניב םימכסה לע
ןוגכ םידבוכמ םיימואלניב תודסומב םיגיצנ הנידמל
תואיצמה חטשב ךא .ימואלניבה הדובעה ןוגראו ם"ואה
קית םע הנידמה איה היבמולוק :דחוימב תיטרקומד הנניא
תיאקירמא םורדה תשבי-תתב רתויב עורגה םדאה תויוכז
ףאו (הלא תויוכז לע הרתי הרימשב תנייטצמ הניאש)
לש םחצריה תניחבמ קפקופמה ימלועה אישב הקיזחמ

.םידבועה יגיהנמ

:תוגלפמ יתש תוקחשמ היבמולוקב יטרקומדה קחשמב
יתש וקבאנ רבעב .תינרמשה הגלפמהו תילרבילה הגלפמה
תועד יקוליח ןהיניב ןיא םויכ ךא ,וזב וז תוגלפמה
םע תחא הגלפמב רבודמ השעמלו םייתועמשמ םייגולואידיא
תינאיבמולוקה היטרקומדב ,רמאנה תורמל .םישאר ינש
,שאה תקספה ןמזב ,1985-ב .תישילש הגלפמל םוקמ ןיא
ךרד תא ובזעיש הלירגה ינוגראל הנינח הלשממה העיצה
הלירגה ינוגרא .הקיטילופב ובלתשיו ןיוזמה קבאמה
דוחיאה" םשב הגלפמ ידכל ודחאתה םקשנ תא ושטנש
תוריחבב םיבושח םיגשיה הגישה הגלפמה ."יטוירטפה
יתב ינשב ,תוימוקמ תוצעומב םיגיצנ המעטמ ורחבנו
ינאיבמולוקה ןונגסב היטרקומדב ךא .תויריעבו טנמלרפה
,וחצרנ תואישנל הידמעומ ינשו הגלפמה ירחבנ לכ
תא שיאל ןיאו ,םיגיצנ 4,000-כ ללכ חצרהש םיכירעמ

.םהייח תא וחפיק רשא םיליעפה ןדמוא

- ב"הראב םילרבילה םיפוגהו הנידמה תקלחמ תניחבמ
לש החוכ ,השעמל .םה דח םימסה ירחוסו הלירגה ינוגרא
.םימסה ירחוסל תוכימסב ,תורעיה ירוזאב זכורמ הלירגה
םיפוגה לכמ םג ומכ ,םימסה ירחוסמ םיסמ הבוג הלירגה
יארחאה ,םוהלינ סואלק .התטילש ירוזאבש ןוממה ילעב
ןעוט ,תודחואמה תומואה םעטמ םימסב הטילש תוינכותל
.םימסה ירחוס ןיבל הלירגה ינוגרא ןיב ןיחבהל שיש
ללכ םיברועמ אל -FARCה םימיוסמ םירוזאבש ןעוט אוה
דגנכ םילעופ םה םירחא םירוזאבו םסה תקפה ךילהתב
ןאלפ תא הקידצמה םימסב המחלמל תינכות .הקוקה ילודיג
,"םמצע םיקיפמבו םירחוסב תמחול הניא ללכ" ,היבמולוק
.םידנאה רוזאב םימסל החמומ ,סגרו ודרקיר רמוא
הילוחה ,רתויב םישלחה דגנכ תאצוי איה…"
ןיאקוקה רוציי תרשרשב ,תיתרבח הניחבמ רתויב הריבשה

."םינאידניא וא םיבשייתמ וא םהש ,םילדגמה -


םילודגה םיזראה תינכותו היבמולוק ןאלפ
תמחלמב ב"הרא החתפ ,םימסה עגנ דגנ המחלמ לש הווסמב
לש אלמ הלועפ ףותישב ,היבמולוק ירכיא דגנכ המרוח
תעד ךיא ןיינעמ) םמצע םימסה ירחוסו תימוקמה הטילאה
תיאקירמא תיאבצ תינכות לע הביגמ התייה תימלועה להקה
הב ,היבמולוק שיטירבב הנאוחירמה תודש לוסיחל המוד
םיחוורהמ לודג קלח הווהמ הז לודיגמ םיחוורה רועיש
תינכותה השעמלשכ - (?תידנקה היצניבורפב םיאלקחה
יטרקומדה בחרמה תלדגהל םילעופה םינוגראה דגנ תנווכמ
תוביטנרטלאה" לע ןוידה חתפנ 2000 ילויב .הנידמב
םישנא ףלאמ רתוי .(הקוק) "םייקוח יתלבה םילודיגל
ךכל הבוגתכ .תונוש תועצה ולעוה םהב ןוידב ופתתשה
ילטוקב שומיש תא וריבגה תינאיבמולוקה הלשממהו ב"הרא

.הקוקה ילודיג דגנכ םיחמצ

ןחלושה לע ומש םימחולה םינוגראה אקווד ,היבמולוקב
ךכ .הנידמב תובאוכה תוילכלכהו תויתרבחה תולאשה תא
ךילהת לש רתויב םישקה םיביואל -ELNהו -FARCה ויה
,דימת הנכומ ב"הרא ןנתאה לע ןודל :וז הנידמב םולשה
תויטילופהו תויתרבחה תויוכזב ןודת אל םלועמ איה ךא

.ותדובעמ סנרפתמש ימל תועיגמה

רשא יטרקומדה בחרמה תא לסחל האב היבמולוק תינכת
יווק תא טטרשל תננכתמ איה .הלירגה ינוגרא ורציי
תרחא - םידנאה תונידמ ימעל תרתומה היטרקומדה לובג

.סעוכ ןופצהמ לודגה חאה

תינכות תא המידק ףוחדל ךישממ ןורש לרנגה ,םשמ קחרה
ןוגרא לש ולוסיח ,הירוס תסבה :םילודגה םיזראה
רדסל ןוכיתה חרזמב םירטשמה תפפכהו יניטסלפה רורחשה
שרוד ,תילרנגה ותוהמב ,לרנגה .ילארשי-יאקירמא םוי
יסוטמ ,י'צפאה יקוסמ לומ ,ולומ .ןיררוע אלל העינכ
טנמלרפה רבח ,הראשב ימזע .לוסיחה תודיחי לומ F16 -ה
םיטעמ אל םילרביל לש םסעכ תא ררועמ ,ילארשיה
יממעה קבאמה בחרמ תא לידגהל שרוד אוהשכ ,לארשיב
,ץיקהב םולח היה הז וליאכ ,ןזואב ילצא .שוביכב
םיארוקה םיאליזרב םירכיא יפלא לש םהיתולוק םילצלצמ
"viva colombia y el pueblo palestino". םתניחבמ
תואבצב ,תוימואל ברה תורבחב ,היצזילבולגב קבאמה
תיטרקומדה םתוכז לע קבאמה אוה ןאכו םש ברחה יריכש

.םלרוג לע טילחהל םימעה לש

www.indymedia.org.il

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.