[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ
www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
jakarta
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
euskal herria
finland
france
germany
ireland
italy
madrid
netherlands
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quיbec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
colombia
mexico
qollasuyu
uruguay
tijuana

India
india

Western Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
rochester
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

עונלוקה יארב םיחרזמה Hebrew
by ןולא הנדרי 1:03pm Fri Aug 10 '01
phone: 5813490

,ןוירוג-ןב דוד ,ריאמ הדלוג
רנקנד ןונמא ,ןושיק םירפא
םתלוכי בטימכ ושע םירבחו
,רוכישה יחרזמה יומיד תחצנהל
דמע ולומ ,תיבפלאנאה ,ןלצעה
עדויש ,ץימאהו ליכשמה יזנכשאה
שב-שש .רדסה יפל תוכבלו תוריל
- תיחרזמה תוברתה לע ברקהו
עונלוקה-יתבב בורקב

print article

תוברתה לש םירחא םימוחת ומכ ,ילארשיה עונלוקה
היגולואידיאה ידי-לע םינש ךשמב טלשנ ,תילארשיה
ידוהיה ןמ הנוש ,שדח םדא רוציל ןויסינה .תינויצה
תירבצ תוברת ןיעמ לש התווהתהל איבה ,יתולגה
הסנמ הדועב תירטנצופוריאה תוברתהמ הקניש ,תיזנכשא
,רחא והשמ רוציל תנמ-לע ,הנממ קתנתהל םג תושאונ

."ירבצ"
,םיאנ תוריפ בינה םנמא השדח תוברת תריציל ןויסינה
ךא ,תילארשיה תוברתה לש הקיסאלקל םימיה תוברב וכפהש
רמה םמעט תאש ,םישואב תוריפ םג וחמצ עקרק התוא לע
לש םילודג םיקלחב קבד ערה םחיר .תאשל השק
.תיחרזמה הייסולכואב רקיעבו ,תילארשיה הייסולכואה
שקיע יתוברת קבאמ לש םינש רחאל ,הנורחאה תעב קר
ןמ רענתהל תיחרזמה הייסולכואה החילצמ ,ץימאו
ףדנש ערה חירה תא ריסהל ,תומגיטסה ןמו םייומידה
תוברתה תשבוכ דבב דב .הלא םישואב תוריפמ
חישה תחת הריתחב התישארש ,תיחרזמ-תילארשיה
הקבאממ קלחכ ונממ תורענתהבו טילשה יגולואדיאה

.ילארשיה תוברתה םלועב דובכ לש םוקמ ,רורחשל


לדיג ןנג
"היגולואדיאו הירוטסיה :ילארשיה עונלוקה" הרפסב
-ב תוברתו עונלוק ידומילל הצרמ ,טחוש הלא ר"ד תחתנמ
City University of New-York, הרצונש תימדתה תא

.ילארשיה עונלוקב םייחרזמל
הזה בושחה רפסה תא גישהל רשפא-יא טעמכש ןוויכמ
תונבותה תא םכתא קולחל תשקבמ ינא ,םירפסה תותשרב
האיבמש - יתעדל ,רתויב תוקייודמה -
תא טחוש תראתמ ,לערומה ירפב תעגונ איהש ינפל .טחוש
תומודק תועדל ,תויתרבח תומגיטסל הרשפאש הריוואה
ונימי דע גשגשל ךישמהלו חומצל םיינעזג םייומידלו
,ותומדש שוחל לארשיב לודג רוביצלו םורגלו ,שממ
אטבל לכוי אלש דע ,וזכ הדימב ותווע ותוברתו ותוהז

.קבאמ אלל תיתימאה ותוהז תא

Long Shot
תונויצה אלמלא יכ אוה לארשיב חוורה סותימה
םירתונ הלא ויה ,חרזמה ידוהי תא הליצהש תיאפוריאה
םיאנתב תורעבו ינוע ייח םייחו םאצומ תוצראב
- תולפט תונומאבו תיתד תואנקב ,םייביטימירפ
ויהש ,הפוריא זכרממ ואבש םידוהיל רומג דוגינב

.םיילרבילו םיינוליח םיליכשמ
םהש םייחרזמה לע "ץראה"ב םולבדלוג הירא בתכ -1948ב
תויביטימירפהש ,ץראב והומכ ונעדי אלש עזג תיילע"
קחשמל ירמגל םינותנ םה"שו "איש איה ולש
תונלצע םילגמ ,םייארפהו םיביטימירפה םיטקניטסניאה

".הדובע תאנשו תינורכ
תעידי אלל ונילא ואב"ש ימכ םתוא ראת ןוירוג ןב
"ישונא וא ידוהי ךוניח לש ןמיס אלל אתיב-אפלא
םילוע תולעהל םילגוסמ היהנ םאה" התהת ריאמ הדלוגו

."?המשל היואר תיתוברת הגרדל הלא
םישולש לבא "...םישימחה תונשב היה הז ,בוט" :ורמאת
ראורבפב 18-ב ,"ץראה" ןותיעב בוש ,ןכמ רחאל הנש
,וישכע-םולש תנגפהב גיווצנירג לימא חצר רחאל ,1983
ובש ,"תוחא יל ןיא" עדונה ורמאמ תא רנקנד ןונמא בתכ
זוחא ןובב םע דחא בולכב יתוא םיחינמ…" :רמאנ
וליחתתו דחיב וישכע םתא ,.יק.וא יל םירמואו קומא
תא ךשונ אוה לבא יל וחלסת .הרירב ןיא .גולאיד םייקל
ינאש האנש ול שי ?ותיא רבדל לוכי ינא ךיא .יראווצ
.ןתומכ ןיא ילש תודח םייניש ול שי .הב דיוצמ יניא
ןגב ךירצש המ לכ ?ותיא חחושאש םיצור םתא המ לע

."?םה הפיא לבא ,םיבוט םירמוש אוה הזה רזומה תויחה
דיורפו הנייה ויה ונלש ןוכנ ..." :רנקנד בתוכ ךשמהב
תודהיה ןיב וזה האלפומה הזתניסה לכו ןייטשניאו
תסנכה .םיפי םירבד ויה םכל םג לבא ,ברעמה תוברתל
םא .תרדהנ תילכראירטפ תרוסמ ,םאו בא דוביכ ,םיחרוא
תוקישנה .חרצא ינא הלאה לבהה ירבד תא םעפ דוע עמשא
יעוגעגו תרדהנה םיחרואה תסנכהו אבא לש םיידיה לע
םירבד בהואש ימל םיפי םירבד ילוא םה םייטנתואה ןויצ
תוארל הצור ינאש םינממסהמ אל םה יליבשב לבא ,הלאכ
:ןאכ םיקהל ,םיינחורה יתובאו ינא ,ונמלחש הרבחב
רתויה תונוזחב הרוזש תמדקתמו תיטסינמוה תפומ תרבח

".יטסינמוהה םזילרבילה לש םיפי
,תירטש-םולש ימס ראתמ "התמ תיזנכשאה הכפהמה" ורפסב
םידמלמ ויפ-לעש רפסה תא ,תיגולואידיאה ךרדל ירבח
הירוטסיהה רפסב .תינויצה הירוטסיהה תא םישדח םילוע
היילעה" יכ בתכנ (1992 .ל.ת תאצוה) "הנידמל הצופתמ"
זוחאו תולודג תוחפשמ לש היילע התייה ברע תוצראמ
קרש תוצראמ ואב םבור .הובג היה ןהיניב םידליה
ולקתנ םיבר .היצזינרדומה ךילהת תא רובעל וליחתה
.תיברעמ-תיאפוריא התייהש השדח תוברתל תולגתסה יישקב
יאנתל םמצע תא םיאתהל םילועהמ התפיצ תטלוקה תכרעמה
םאלסאה תוצראמ םילועה בור .הב םייחה חרואלו ץראה
הרבחל לגרתהל םהל היה השקו תווצמ ירמוש םידוהי ויה
הלאה םילועל םרג הז יתד-יתוברת רבעמ .תינוליח

".רבשמל
לע היה טילשה יגולוידיאה חישה תניחבמ ,רמולכ
תשרומה תאו םרבע תא ,םתוהז תא קוחמל םייחרזמה
תינויצה היגולואדיאה תא ץמאלו ,םהלש תיתוברתה

.שדחה ירבעה "רבצה" לש תיזנכשאה
ומכ תוצראל ורגיהש םייחרזמ עודמ ,ןכ םא ,רורב אל
תירבה-תוצראו הילגנא ,הדנק ,(ילש יתחפשמ) תפרצ
,זיראפ ומכ םינטילופורטמב ויחו ,(ילש יתחפשמ)
,םיימלוע תוברת יזכרמ םנהו ויהש ,קרוי-וינו ןודנול
אלו "היצזינרדומה ךילהת"ב תורושקה תויעבמ ולבס אל
אלא ,"תינוליח הרבחל לגרתהל" םאובב םיישקב ולקתנ

.םהילא ורגיהש תורבחב לק שיח ובלתשה
םירושימב האטבתה תינויצה הנידמה לש הילפאה תוינידמ
ןמז הרבעמב וראשנ םייחרזמה) היילע ךילהתב ןה :םיבר
ןהו הדובעב ןה ,(התוא ושטנ םיזנכשאהש ירחא בר
בור ויהש תורמל .תויתלשממ תוידיסבוס תקולחב
םייטילופה חוכה ידקומב םגוציי ,היסולכואב
.יספא טעמכ היה ,םייתוברתה רמוחו לק ,םיילכלכהו
- ןיידע תושטשוטמו - ושטשוטש תודבועה
המלש לש ורפסב חטשה ינפ לא תולועו ,טילשה חישה ידיב

:ןה ,"םילשחונמ אלא םילשחנ אל" יקסריבס
הרבחה ילושב ויהש תוצראמ ואב םיאפוריא-חרזמה םגש .א
התשענ תשעותמ הרבחל םתופרטצה .תימלועה תיטסילטיפקה
לש אצומה תוצרא תאז ושע ובש ןמז ותואב רתוי וא תוחפ

.םייחרזמה
הירפירפל לארשי הבשחנ ברעמה תוצראו הפוריא תמועל .ב
האוושהב המישרמ תוחתפתה תמרל העיגה אלש ,תחדינ

.תויברעמ תורבחל
הילעה לש הבג לע הרשפאתה תיזנכשאה "תוינרדומה" .ג
חכ התיהש ,םישישהו םישימחה תונש לש תינומהה תיחרזמה
םע ,1948 תמחלמ ירחא דחוימב לוז הדובע
דיקפת ואלימש םיניטסלפ ףלא 600-כ לש םתחירב/םשוריג

.המחלמ התוא דע הז
ןויסינ ךותמ ורצונש םילארשיה םיטרסה בור ,ןכ לע
ושענ אל לודגה םבורבו - יחרזמה אשונה םע דדומתהל
הלודגו תללוכ הנומתמ קלח םה - םייחרזמ םירצוי ידיב
תימדתה תחימצל החונ עקרק התיהש היגולואדיאה לש
דועו דועל הלפכוש תאזה תימדתה .םייחרזמה לש תתוועמה

".סאקרוב יטרס" ןכמ רחאל ונוכש ,םיטרס

Close Up
תימדת תנבהל בושח טרס אוה (1964) "יתבש חלאס"
העדותב העבקתהו ילארשיה עונלוקב הרצונש םייחרזמה
םהיבאל בשחנו סופיט בא הווהמ אוהש ינפמ ,תיביטקלוקה
קרפב .יחרזמה אשונה לע ושענש םיטרסה בור לש םדילומ
ןוחבל טחוש הלא הרחב ,הרפסב םייחרזמה לש תימדתה לע
לארשיב הבר החלצהל הכזש טרס ;םיטרפ יטרפל ותוא
רזה טרסה רובע רקסואה סרפל דמעומ היה ,הל הצוחמו
,ןילרב לש םיטרסה לביטספ תא רגסו חתפ ,רתויב בוטה
הריירקל םכרד תא ללסו םיבר םיסרפב וירצוי תא הכיז

.תימואלניב
לש תינומהה הריגהה תונש ,םישימחה תונשב םקוממ טרסה
לע עיבצמ יברעה ומשש - יתבש חלאס .חרזמה תודהי
עבותו הרבעמב הלודגה ותחפשמ םע יח - יחרזמה ואצומ
תא חיוורהל תונויסנ ךות ,ול חטבוהש יפכ ןוכיש תריד
בלכה תא דוצל ןויסנמ :תונושמו תונוש תודובעב ומחל
תא דביאש ינגרוב ינוריע גוזל ותוא רוכמלו ץוביקה לש
רובע םיצע תליתשב קחד תודובעב רובע ,ולש גודלובה
תפוקתב תובירי תוגלפמל ולוק תריכמבו תמייקה ןרקה

.ותיב תריכמב הלכו ,תוריחבה
לע תבקונ הריטאס ןושיק םירפא הנב וז הלילע ביבס
רוציל ושקיב טרסה ירצויו תויה .ילארשיה דסממה
לש ןהו םיזנכשאה לש ןה ,תויומדה תובצועמ ,הידמוק

.תוקסטורגכ ,םייחרזמה
ידכ וז ךרדב תויומדה תא גיצהל רחב ןושיק םירפא
אימחמהו דסחתמה יטסילאידיאה יפואה תודוסי תא עקעקל
רמאמה תא םירכוז) "הפיה לארשי" ארקנש המ לש ומצעל
תחת ,וזה תימדתה תחת רתוח ןושיק .(?רנקנד לש
תא גיצהל הסנמו ,תימצעה ןוצרה תועיבשו תוננאשה
ויהש םשכ אלו ,םהלש םוימויה ייחב םהש יפכ םילארשיה
םיטסילאידיא םימחול ,ברקה הדשב :םמצע תוארל םיצור
םג ןכמ רחאלו ןורטאית ,תורפס תוריציב ובצועש הלאכ
רפס ,רימש השמ לש "תודשב ךלה אוה" תא ורכיז) עונלוק

.(טרסל רתוי רחואמו הזחמל היהש
והדזה ותיאש דסמימה תא סלקלו געלל םישל זעהש ךכ לע
ותוא הנד תרוקיבהו ,רקויב ןושיק םירפא םליש םירקבמה
ותעד לע הלעה אל םירקבמהמ שיא ,תאז םע .ןיחתורב
תא ראית ובש לזלזמהו ינורטפה ,אשנתמה ןפואל סחייתהל
התיה וליאכ םדי לע הלבקתה תיחרזמה תימדתה .םייחרזמה

."תיטנתוא תיגולופורתנא תודע"
איה חלאס לש ותומדש תורמל .תורסח אל ךכל תואמגוד
אוה חלאס .תיחרזמ הניא טרסה לש טבמה תדוקנ ,תיחרזמ
יפ לע ףא .השדחה הרבחל תולבקתה לש ךילהתב אצמנש רזה
ותורז ,עודי יתרוקיבו יריטאס ןונגנמ איה רזה תומדש
לארשי ץרא" סותימ תא ףוקתל יעצמא הניא חלאס לש
רישכמכ אלא ,תמאב הנוש טבמ תדוקנ גיצהל ידכ "הפיה
דסממהו הפוצה אוה יתימאה תרוקיבה אשומ ;דבלב געל לש
וא ,חלאסל הנפומה געלה ."ךכרד ןקת" תניחב ,םיזנכשאה
,ללככ םייחרזמה םירגהמה יפלכ תנגפומה הננאשה תורובה
תא םיאור ונא טרסה תליחתב .ןיטולחל רחא גוסמ םה
גשומ ונל ןיא לבא ,לארשיב תחונו סוטמהמ דרוי חלאס
אב ומכ ,תוברת אללו ץרא אלל םדא אוה .אב ןיינמ קורי
םניא השדחה ץראב םינושארה וידעצ .הירוטסיהל ץוחמ
לש טבמה תדוקנמש ינפמ ,תישיאה וטבמ תדוקנמ םיגצומ
קר םלועה תמב לע םיעיפומ םייחרזמה ,ילארשיה חישה
תינרדומה הירוטסיההש ומכ קוידב .לארשיל ורגהש עגרהמ
אלל םע" השיגפהש וז ,תונויצה םע הליחתמ ןיטסלפ לש

."םע אלל ץרא םע ץרא
ונל םיעיצמ ללוכה תוהזה שוטשטו אצומ ץרא רדעיה
המ'זיפה .יחרזמה ידוהיה לע םיפיטואירטס לש 'זאלוק
תסנכה תיבל הכילההו ך"נתה ,יקאריעה תא הריכזמ ולש
יזנכשאה יומידה תא חורה רצוקו תומילאה ,ינמיתה תא
םיפתושמכ םיבשחנ תונלטבהו שב-ששה ,קרעה .יאקורמה לע
ןיעמב רבדמו ,ידוחיי אטבמ רדענ חלאס .םייחרזמה לכל
םייחרזמה תא םצמצמ הז תוידוחי רסוח .יחרזמ-לכ אטבמ
ותוא םלוכ םה" תניחב ,תחא תינגומוה תוהמ ןיעמל
וילא םינופו ,"ונחנא" םיברה ןושלב רבדמ חלאס ."רבד
תמועל ,טרסב םיזנכשאה ."םכלוכ םתא" םיברה ןושלב
עקר ילעב םיסופיט לש הבחר תשק ידי-לע םיגצוימ ,תאז
םיזנכשאה תויומדמ תחא לכל .םינוש םיקוסיעו הנוש
יחרזמ ןיעכ אוהש חלאס תמועל ,הלשמ םינייפאמ

.יביטמיטלוא
תבשל אוה הרבעמל ועיגה םע חלאס השועש ןושארה רבדה
םמלועב ןגראתהל םיסנמ וידליו ותשא דועב ,שב-שש קחשל
הרמה הפיטל ותורכמתהמ םיעבונ סנרפתהל ויישק .שדחה
לש יליפטה םייחה ןונגס ,רמולכ .הייבוק יקחשמלו
.יתרבחה םלוסה תיתחתב תויהל ול םרוגש אוה יחרזמה
ררועמה) טמ-חש םיקחשמ ,תאז תמועל ,םיקינצוביקה
אד .תויתריציו ההובג היצנגיליטניא לש תויצאיצוסא

.(סרפב ,חרזמב אצמוהש קחשמ אוה טמ-חשה :אקע
תולשחנו ותולשחנ תא ריבסמ חלאס לש ינלטבה יפואה
ישוקב אוה םהיתומש תאו םרפסמ תאש) םיברה וידלי
,םימייק םניא חלאס לש רבעהו הירוטסיההש רחאמ .(רכוז
תולודג תוחפשמ ואצומ ץראבש הדבועה העדותל העיגמ אל
םגש איה הדבוע .לארשיב ןהש יפכ תילכלכ היעב וויה אל
םידלי תובורמ תוידוהי תוחפשמ ויה הפוריא חרזמב
םולש תוריציב תידוהיה הרייעה ירואית תא וליפא וארו)

.(ץרפ .ל.י וא קילאיב ,םכילע
חרזמה לש לופונומכ תגצומ חלאס לש תוילכאירטפה םג
םישנה ןעמל הדעונ תיטסינימפה הכיפהמהש בושחל רשפא)
רוכמל הסנמ אוה הבש הנצסה לע ובשיח .(דבלב תויחרזמה
תחפשמש איה ,בגא ,חרזמה תודהי ברקב תרוסמה .ותב תא
הרבעמה ןמ רבעמה תא םג ואר .ןתחל הינודנ תנתונ הלכה
.םיתורשו למשח :םייגולונכטה היאלפ לע ןוכישה תרידל
ינפמ ,הלא םיאלפל לגרתהל ןמז חקול החפשמה ינבל
תורבחמ חרזמה תודהי ירגהמ ועיגה טילשה חישה תניחבמש
ועיגה םרט תיברעמה היגולונכטה יאלפש ,תולשחנ תוירפכ
תוינרדומה םע םייחרזמה לש שגפמה :רסמ .ןהילא
לארשיל םתריגהל תודוה רשפאתה היצזיליביצהו

.ינויצה לעפמל םתופרטצהו
לש רנא'זה תא חתפ "יתבש חלאס" ,הליחתב רמאנש יפכ
תודוסיה ןמ באש ,סאקרוב יטרס רתוי רחואמ ארקנש המ
אל םהל םרתו ,םייחרזמה לש תינעזגהו תילילשה תימדתל
תוברתה םויכ ,םירבדה חתפב יתנייצש יפכ ,םלואו .טעמ
עונלוק ירצויו ,הילותיחב הניא רבכ תיחרזמ-תילארשיה
םייחרזמ לע טרס םישוע םייחרזמ רשאכ יכ וארה םייחרזמ
הייארה תיוז תא הנשמ םהלש הרימאה לש תויטנתואה
תא םג אלא תוברת יאכודמכ םתוא קר אל תררחשמו

.םהיאכדמ

Blow Up
רבדמ אוהשכ "הפיה לארשי" לש תימדתה תחת רתח ןושיק
חינהל עייסמ ודועב ,םיווש לא הוושכ ולש דעיה להק לא
עונלוקב תתוועמה תיחרזמה תימדתה לש דוסיה ינבא תא
תחת ורתח םייחרזמה םינעונלוקה .םיילארשיה תוברתבו

.וזה תימדתה
לש ךרדב ,הנושאר .תוירקיע םיכרד יתשב התשענ הריתחה
ויתולווע טוריפו דסממה םע תונבשחתה ךות ,רישי תומיע
תילכלכה הקוצמה ,רוכינה ,ינועה :תחאל תחא
םר לש "םחל" טרסה איה ךכל תטלובה אמגודה .תיתוברתהו
לש םי" תינויזיולטה הרדיסה ןה תופסונ אמגוד .יול
לש קבאמה תודלות תא תדעתמש ילילכח ןור לש "תועמד
דע םישישה תונש ןמל לארשיב תיחרזמה הקיסומה ירצוי

.(2 ץורעב הרדסה תרדושמ בוש תעכ) הלא ונימיל
יאמבה לש םיירטנמוקודה ויטרס איה הינשה ךרדל אמגוד
דסממה םע תותמעתהה ."רהוזה לצב"ו "הראמח" :הדאז ינב
ויטרסב תויומדה :הרישי תוחפ איה הדאז לש ויתוריציב
ךרד לבא ,דסממה יגיצנ םע יתיזח תומיעל תועיגמ ןניא
תויומדה .תונבותה תואב ןהמ תחא לכ לש ישיאה רופיסה
םיכילהת ללגב שאיימה ימויקה ןבצמ לא ופחסנ
אלש םייגולואדיאו םיילכלכ ,םייטילופ ,םיירוטסיה
."יחרזמה יפואה" ללגב אלו ,םהילע הטילש לכ ןהל התיה
םיעוריאה םע תמעתמ ישיאה יפואה םהבש תומוקמב
לש קבאמ והז .חצני ימ שארמ תעדל ןיא ,םיינוציחה
טרסב תומדה םא םג :םייוכיסה לכ דגנכ תישונאה חורה
תא תומדה ןמ לוטיל ןוצר הפוצב ררועתמ ,קבאמב הדיספמ

.קבאמב ,םיחילש ץורימב ומכ ,ךישמהלו הקובאה
תוהזה ןמ םייחרזמה םינעונלוקה םיקתנתמ םירחא םירקמב
תיחרזמ תוהז םמצעל םישבגמו ,תיביטקלוקה תימואלה
השוש םע ןויארב יחרזמ השמ יאמבה רמאש ומכ .םהלשמ
המ ...ילש היפרגויבה תאצמנ יתישעש טרס לכב" :ןרוג
קר תדחוימה תושיגרה וז ?רצוי לש היפרגויבוטוא הז
תושיגר ךרד .וכוניח ךרדמו ותדלוה םוקממ תבכרומש ,ול
בוחרב תיבה' טרסב .םייחה תאו םלועה תא האור אוה וז
ינא' טרסה םג לבא .םייפרגויבוטוא םיטנמלא שי 'שולש
תורמל ,הדימ התואב יפרגויבוטוא אוה 'הזור ךתוא בהוא
הרקש המ הרק טרסב הזורל .הרשע-עשתה האמב שחרתמ אוהש
בתכ "חרזמ ןוויכה"] ".םילשוריב ילש אתבסה לש אמאל

.[2001 יאמ תורפסו תוברתל תע
םהש הדבועב ןומט םייחרזמה םירצויה לש המצועה דוס
;הידעיב תיחרזמו היכרעב תילסרבינוא תונמא םישוע
תא םיריכמ ,וב םיקסוע םהש רמוחה תא םיריכמ םירצויה
ומכ אלש .םתוא םיבהוא םגו תוילטנמה תאו יווהה
יחרזמה תומד תשמשמ בוש םהבש ,סאקרובה יטרס רנא'זב
םהיתויומדלו םתריציל םירצויה לש םתבהא ,געלל רישכמ
עגרה תגעלהמ גרוחה ,ילסרבינוא דמימ הריציל הקינעמ

.םהימדוק לש
ינב לש "תומולחה רכיכ" איה רתויב תינכדעה אמגודה
ינב םג .עונלוקה יתבב הלא םימיב ןרקומש ,יתרות
םנמא שחרתמש ,יחרזמ יווה לש הירוטירט ןמסמ יתרות
ירוטסהה ןורכיזה לע דמוע ומויק לכ ךא ,םיעשתה תונשב
השק התייה יתוברתה יוכידה תקעומשכ ,םישישה תונש לש
תוהז לע יחרזמה קבאמה תליחת לש םינשה הלא .אושנמ
ץראה הפצוה זא ,עונלוקב םגו הקיסומב ,תיתוברת
ללכ ךרדב וגצוהש ,םינוויו םייכרות,םיידוה םיטרסב
הנחתב "זכרמ" עונלוק ומכ םייתנוכש עונלוק יתבב
םייחרזמהש םיטרס .ופיב "לילצ" וא הנשיה תיזכרמה
ןורכיזל בורק יכה רבדה היה הזש ינפמ םהילא ורהנ

.םהלש יביטקלוקה
רכוז "תומולחה רכיכ" .ןובשח אב אל "תומולחה רכיכ"

.העידיה האב ןורכיזה םע יכ ,ריכזמו

תיטרקומדה תשקב הליעפו,תינמא איה ןולא הנדרי

.תיחרזמה
תוברתה לש םירחא םימוחת ומכ ,ילארשיה עונלוקה
היגולואידיאה ידי-לע םינש ךשמב טלשנ ,תילארשיה
ידוהיה ןמ הנוש ,שדח םדא רוציל ןויסינה .תינויצה
תירבצ תוברת ןיעמ לש התווהתהל איבה ,יתולגה
הסנמ הדועב תירטנצופוריאה תוברתהמ הקניש ,תיזנכשא
,רחא והשמ רוציל תנמ-לע ,הנממ קתנתהל םג תושאונ

."ירבצ"
,םיאנ תוריפ בינה םנמא השדח תוברת תריציל ןויסינה
ךא ,תילארשיה תוברתה לש הקיסאלקל םימיה תוברב וכפהש
רמה םמעט תאש ,םישואב תוריפ םג וחמצ עקרק התוא לע
לש םילודג םיקלחב קבד ערה םחיר .תאשל השק
.תיחרזמה הייסולכואב רקיעבו ,תילארשיה הייסולכואה
שקיע יתוברת קבאמ לש םינש רחאל ,הנורחאה תעב קר
ןמ רענתהל תיחרזמה הייסולכואה החילצמ ,ץימאו
ףדנש ערה חירה תא ריסהל ,תומגיטסה ןמו םייומידה
תוברתה תשבוכ דבב דב .הלא םישואב תוריפמ
חישה תחת הריתחב התישארש ,תיחרזמ-תילארשיה
הקבאממ קלחכ ונממ תורענתהבו טילשה יגולואדיאה

.ילארשיה תוברתה םלועב דובכ לש םוקמ ,רורחשל


לדיג ןנג
"היגולואדיאו הירוטסיה :ילארשיה עונלוקה" הרפסב
-ב תוברתו עונלוק ידומילל הצרמ ,טחוש הלא ר"ד תחתנמ
City University of New-York, הרצונש תימדתה תא

.ילארשיה עונלוקב םייחרזמל
הזה בושחה רפסה תא גישהל רשפא-יא טעמכש ןוויכמ
תונבותה תא םכתא קולחל תשקבמ ינא ,םירפסה תותשרב
האיבמש - יתעדל ,רתויב תוקייודמה -
תא טחוש תראתמ ,לערומה ירפב תעגונ איהש ינפל .טחוש
תומודק תועדל ,תויתרבח תומגיטסל הרשפאש הריוואה
ונימי דע גשגשל ךישמהלו חומצל םיינעזג םייומידלו
,ותומדש שוחל לארשיב לודג רוביצלו םורגלו ,שממ
אטבל לכוי אלש דע ,וזכ הדימב ותווע ותוברתו ותוהז

.קבאמ אלל תיתימאה ותוהז תא

Long Shot
תונויצה אלמלא יכ אוה לארשיב חוורה סותימה
םירתונ הלא ויה ,חרזמה ידוהי תא הליצהש תיאפוריאה
םיאנתב תורעבו ינוע ייח םייחו םאצומ תוצראב
- תולפט תונומאבו תיתד תואנקב ,םייביטימירפ
ויהש ,הפוריא זכרממ ואבש םידוהיל רומג דוגינב

.םיילרבילו םיינוליח םיליכשמ
םהש םייחרזמה לע "ץראה"ב םולבדלוג הירא בתכ -1948ב
תויביטימירפהש ,ץראב והומכ ונעדי אלש עזג תיילע"
קחשמל ירמגל םינותנ םה"שו "איש איה ולש
תונלצע םילגמ ,םייארפהו םיביטימירפה םיטקניטסניאה

".הדובע תאנשו תינורכ
תעידי אלל ונילא ואב"ש ימכ םתוא ראת ןוירוג ןב
"ישונא וא ידוהי ךוניח לש ןמיס אלל אתיב-אפלא
םילוע תולעהל םילגוסמ היהנ םאה" התהת ריאמ הדלוגו

."?המשל היואר תיתוברת הגרדל הלא
םישולש לבא "...םישימחה תונשב היה הז ,בוט" :ורמאת
ראורבפב 18-ב ,"ץראה" ןותיעב בוש ,ןכמ רחאל הנש
,וישכע-םולש תנגפהב גיווצנירג לימא חצר רחאל ,1983
ובש ,"תוחא יל ןיא" עדונה ורמאמ תא רנקנד ןונמא בתכ
זוחא ןובב םע דחא בולכב יתוא םיחינמ…" :רמאנ
וליחתתו דחיב וישכע םתא ,.יק.וא יל םירמואו קומא
תא ךשונ אוה לבא יל וחלסת .הרירב ןיא .גולאיד םייקל
ינאש האנש ול שי ?ותיא רבדל לוכי ינא ךיא .יראווצ
.ןתומכ ןיא ילש תודח םייניש ול שי .הב דיוצמ יניא
ןגב ךירצש המ לכ ?ותיא חחושאש םיצור םתא המ לע

."?םה הפיא לבא ,םיבוט םירמוש אוה הזה רזומה תויחה
דיורפו הנייה ויה ונלש ןוכנ ..." :רנקנד בתוכ ךשמהב
תודהיה ןיב וזה האלפומה הזתניסה לכו ןייטשניאו
תסנכה .םיפי םירבד ויה םכל םג לבא ,ברעמה תוברתל
םא .תרדהנ תילכראירטפ תרוסמ ,םאו בא דוביכ ,םיחרוא
תוקישנה .חרצא ינא הלאה לבהה ירבד תא םעפ דוע עמשא
יעוגעגו תרדהנה םיחרואה תסנכהו אבא לש םיידיה לע
םירבד בהואש ימל םיפי םירבד ילוא םה םייטנתואה ןויצ
תוארל הצור ינאש םינממסהמ אל םה יליבשב לבא ,הלאכ
:ןאכ םיקהל ,םיינחורה יתובאו ינא ,ונמלחש הרבחב
רתויה תונוזחב הרוזש תמדקתמו תיטסינמוה תפומ תרבח

".יטסינמוהה םזילרבילה לש םיפי
,תירטש-םולש ימס ראתמ "התמ תיזנכשאה הכפהמה" ורפסב
םידמלמ ויפ-לעש רפסה תא ,תיגולואידיאה ךרדל ירבח
הירוטסיהה רפסב .תינויצה הירוטסיהה תא םישדח םילוע
היילעה" יכ בתכנ (1992 .ל.ת תאצוה) "הנידמל הצופתמ"
זוחאו תולודג תוחפשמ לש היילע התייה ברע תוצראמ
קרש תוצראמ ואב םבור .הובג היה ןהיניב םידליה
ולקתנ םיבר .היצזינרדומה ךילהת תא רובעל וליחתה
.תיברעמ-תיאפוריא התייהש השדח תוברתל תולגתסה יישקב
יאנתל םמצע תא םיאתהל םילועהמ התפיצ תטלוקה תכרעמה
םאלסאה תוצראמ םילועה בור .הב םייחה חרואלו ץראה
הרבחל לגרתהל םהל היה השקו תווצמ ירמוש םידוהי ויה
הלאה םילועל םרג הז יתד-יתוברת רבעמ .תינוליח

".רבשמל
לע היה טילשה יגולוידיאה חישה תניחבמ ,רמולכ
תשרומה תאו םרבע תא ,םתוהז תא קוחמל םייחרזמה
תינויצה היגולואדיאה תא ץמאלו ,םהלש תיתוברתה

.שדחה ירבעה "רבצה" לש תיזנכשאה
ומכ תוצראל ורגיהש םייחרזמ עודמ ,ןכ םא ,רורב אל
תירבה-תוצראו הילגנא ,הדנק ,(ילש יתחפשמ) תפרצ
,זיראפ ומכ םינטילופורטמב ויחו ,(ילש יתחפשמ)
,םיימלוע תוברת יזכרמ םנהו ויהש ,קרוי-וינו ןודנול
אלו "היצזינרדומה ךילהת"ב תורושקה תויעבמ ולבס אל
אלא ,"תינוליח הרבחל לגרתהל" םאובב םיישקב ולקתנ

.םהילא ורגיהש תורבחב לק שיח ובלתשה
םירושימב האטבתה תינויצה הנידמה לש הילפאה תוינידמ
ןמז הרבעמב וראשנ םייחרזמה) היילע ךילהתב ןה :םיבר
ןהו הדובעב ןה ,(התוא ושטנ םיזנכשאהש ירחא בר
בור ויהש תורמל .תויתלשממ תוידיסבוס תקולחב
םייטילופה חוכה ידקומב םגוציי ,היסולכואב
.יספא טעמכ היה ,םייתוברתה רמוחו לק ,םיילכלכהו
- ןיידע תושטשוטמו - ושטשוטש תודבועה
המלש לש ורפסב חטשה ינפ לא תולועו ,טילשה חישה ידיב

:ןה ,"םילשחונמ אלא םילשחנ אל" יקסריבס
הרבחה ילושב ויהש תוצראמ ואב םיאפוריא-חרזמה םגש .א
התשענ תשעותמ הרבחל םתופרטצה .תימלועה תיטסילטיפקה
לש אצומה תוצרא תאז ושע ובש ןמז ותואב רתוי וא תוחפ

.םייחרזמה
הירפירפל לארשי הבשחנ ברעמה תוצראו הפוריא תמועל .ב
האוושהב המישרמ תוחתפתה תמרל העיגה אלש ,תחדינ

.תויברעמ תורבחל
הילעה לש הבג לע הרשפאתה תיזנכשאה "תוינרדומה" .ג
חכ התיהש ,םישישהו םישימחה תונש לש תינומהה תיחרזמה
םע ,1948 תמחלמ ירחא דחוימב לוז הדובע
דיקפת ואלימש םיניטסלפ ףלא 600-כ לש םתחירב/םשוריג

.המחלמ התוא דע הז
ןויסינ ךותמ ורצונש םילארשיה םיטרסה בור ,ןכ לע
ושענ אל לודגה םבורבו - יחרזמה אשונה םע דדומתהל
הלודגו תללוכ הנומתמ קלח םה - םייחרזמ םירצוי ידיב
תימדתה תחימצל החונ עקרק התיהש היגולואדיאה לש
דועו דועל הלפכוש תאזה תימדתה .םייחרזמה לש תתוועמה

".סאקרוב יטרס" ןכמ רחאל ונוכש ,םיטרס

Close Up
תימדת תנבהל בושח טרס אוה (1964) "יתבש חלאס"
העדותב העבקתהו ילארשיה עונלוקב הרצונש םייחרזמה
םהיבאל בשחנו סופיט בא הווהמ אוהש ינפמ ,תיביטקלוקה
קרפב .יחרזמה אשונה לע ושענש םיטרסה בור לש םדילומ
ןוחבל טחוש הלא הרחב ,הרפסב םייחרזמה לש תימדתה לע
לארשיב הבר החלצהל הכזש טרס ;םיטרפ יטרפל ותוא
רזה טרסה רובע רקסואה סרפל דמעומ היה ,הל הצוחמו
,ןילרב לש םיטרסה לביטספ תא רגסו חתפ ,רתויב בוטה
הריירקל םכרד תא ללסו םיבר םיסרפב וירצוי תא הכיז

.תימואלניב
לש תינומהה הריגהה תונש ,םישימחה תונשב םקוממ טרסה
לע עיבצמ יברעה ומשש - יתבש חלאס .חרזמה תודהי
עבותו הרבעמב הלודגה ותחפשמ םע יח - יחרזמה ואצומ
תא חיוורהל תונויסנ ךות ,ול חטבוהש יפכ ןוכיש תריד
בלכה תא דוצל ןויסנמ :תונושמו תונוש תודובעב ומחל
תא דביאש ינגרוב ינוריע גוזל ותוא רוכמלו ץוביקה לש
רובע םיצע תליתשב קחד תודובעב רובע ,ולש גודלובה
תפוקתב תובירי תוגלפמל ולוק תריכמבו תמייקה ןרקה

.ותיב תריכמב הלכו ,תוריחבה
לע תבקונ הריטאס ןושיק םירפא הנב וז הלילע ביבס
רוציל ושקיב טרסה ירצויו תויה .ילארשיה דסממה
לש ןהו םיזנכשאה לש ןה ,תויומדה תובצועמ ,הידמוק

.תוקסטורגכ ,םייחרזמה
ידכ וז ךרדב תויומדה תא גיצהל רחב ןושיק םירפא
אימחמהו דסחתמה יטסילאידיאה יפואה תודוסי תא עקעקל
רמאמה תא םירכוז) "הפיה לארשי" ארקנש המ לש ומצעל
תחת ,וזה תימדתה תחת רתוח ןושיק .(?רנקנד לש
תא גיצהל הסנמו ,תימצעה ןוצרה תועיבשו תוננאשה
ויהש םשכ אלו ,םהלש םוימויה ייחב םהש יפכ םילארשיה
םיטסילאידיא םימחול ,ברקה הדשב :םמצע תוארל םיצור
םג ןכמ רחאלו ןורטאית ,תורפס תוריציב ובצועש הלאכ
רפס ,רימש השמ לש "תודשב ךלה אוה" תא ורכיז) עונלוק

.(טרסל רתוי רחואמו הזחמל היהש
והדזה ותיאש דסמימה תא סלקלו געלל םישל זעהש ךכ לע
ותוא הנד תרוקיבהו ,רקויב ןושיק םירפא םליש םירקבמה
ותעד לע הלעה אל םירקבמהמ שיא ,תאז םע .ןיחתורב
תא ראית ובש לזלזמהו ינורטפה ,אשנתמה ןפואל סחייתהל
התיה וליאכ םדי לע הלבקתה תיחרזמה תימדתה .םייחרזמה

."תיטנתוא תיגולופורתנא תודע"
איה חלאס לש ותומדש תורמל .תורסח אל ךכל תואמגוד
אוה חלאס .תיחרזמ הניא טרסה לש טבמה תדוקנ ,תיחרזמ
יפ לע ףא .השדחה הרבחל תולבקתה לש ךילהתב אצמנש רזה
ותורז ,עודי יתרוקיבו יריטאס ןונגנמ איה רזה תומדש
לארשי ץרא" סותימ תא ףוקתל יעצמא הניא חלאס לש
רישכמכ אלא ,תמאב הנוש טבמ תדוקנ גיצהל ידכ "הפיה
דסממהו הפוצה אוה יתימאה תרוקיבה אשומ ;דבלב געל לש
וא ,חלאסל הנפומה געלה ."ךכרד ןקת" תניחב ,םיזנכשאה
,ללככ םייחרזמה םירגהמה יפלכ תנגפומה הננאשה תורובה
תא םיאור ונא טרסה תליחתב .ןיטולחל רחא גוסמ םה
גשומ ונל ןיא לבא ,לארשיב תחונו סוטמהמ דרוי חלאס
אב ומכ ,תוברת אללו ץרא אלל םדא אוה .אב ןיינמ קורי
םניא השדחה ץראב םינושארה וידעצ .הירוטסיהל ץוחמ
לש טבמה תדוקנמש ינפמ ,תישיאה וטבמ תדוקנמ םיגצומ
קר םלועה תמב לע םיעיפומ םייחרזמה ,ילארשיה חישה
תינרדומה הירוטסיההש ומכ קוידב .לארשיל ורגהש עגרהמ
אלל םע" השיגפהש וז ,תונויצה םע הליחתמ ןיטסלפ לש

."םע אלל ץרא םע ץרא
ונל םיעיצמ ללוכה תוהזה שוטשטו אצומ ץרא רדעיה
המ'זיפה .יחרזמה ידוהיה לע םיפיטואירטס לש 'זאלוק
תסנכה תיבל הכילההו ך"נתה ,יקאריעה תא הריכזמ ולש
יזנכשאה יומידה תא חורה רצוקו תומילאה ,ינמיתה תא
םיפתושמכ םיבשחנ תונלטבהו שב-ששה ,קרעה .יאקורמה לע
ןיעמב רבדמו ,ידוחיי אטבמ רדענ חלאס .םייחרזמה לכל
םייחרזמה תא םצמצמ הז תוידוחי רסוח .יחרזמ-לכ אטבמ
ותוא םלוכ םה" תניחב ,תחא תינגומוה תוהמ ןיעמל
וילא םינופו ,"ונחנא" םיברה ןושלב רבדמ חלאס ."רבד
תמועל ,טרסב םיזנכשאה ."םכלוכ םתא" םיברה ןושלב
עקר ילעב םיסופיט לש הבחר תשק ידי-לע םיגצוימ ,תאז
םיזנכשאה תויומדמ תחא לכל .םינוש םיקוסיעו הנוש
יחרזמ ןיעכ אוהש חלאס תמועל ,הלשמ םינייפאמ

.יביטמיטלוא
תבשל אוה הרבעמל ועיגה םע חלאס השועש ןושארה רבדה
םמלועב ןגראתהל םיסנמ וידליו ותשא דועב ,שב-שש קחשל
הרמה הפיטל ותורכמתהמ םיעבונ סנרפתהל ויישק .שדחה
לש יליפטה םייחה ןונגס ,רמולכ .הייבוק יקחשמלו
.יתרבחה םלוסה תיתחתב תויהל ול םרוגש אוה יחרזמה
ררועמה) טמ-חש םיקחשמ ,תאז תמועל ,םיקינצוביקה
אד .תויתריציו ההובג היצנגיליטניא לש תויצאיצוסא

.(סרפב ,חרזמב אצמוהש קחשמ אוה טמ-חשה :אקע
תולשחנו ותולשחנ תא ריבסמ חלאס לש ינלטבה יפואה
ישוקב אוה םהיתומש תאו םרפסמ תאש) םיברה וידלי
,םימייק םניא חלאס לש רבעהו הירוטסיההש רחאמ .(רכוז
תולודג תוחפשמ ואצומ ץראבש הדבועה העדותל העיגמ אל
םגש איה הדבוע .לארשיב ןהש יפכ תילכלכ היעב וויה אל
םידלי תובורמ תוידוהי תוחפשמ ויה הפוריא חרזמב
םולש תוריציב תידוהיה הרייעה ירואית תא וליפא וארו)

.(ץרפ .ל.י וא קילאיב ,םכילע
חרזמה לש לופונומכ תגצומ חלאס לש תוילכאירטפה םג
םישנה ןעמל הדעונ תיטסינימפה הכיפהמהש בושחל רשפא)
רוכמל הסנמ אוה הבש הנצסה לע ובשיח .(דבלב תויחרזמה
תחפשמש איה ,בגא ,חרזמה תודהי ברקב תרוסמה .ותב תא
הרבעמה ןמ רבעמה תא םג ואר .ןתחל הינודנ תנתונ הלכה
.םיתורשו למשח :םייגולונכטה היאלפ לע ןוכישה תרידל
ינפמ ,הלא םיאלפל לגרתהל ןמז חקול החפשמה ינבל
תורבחמ חרזמה תודהי ירגהמ ועיגה טילשה חישה תניחבמש
ועיגה םרט תיברעמה היגולונכטה יאלפש ,תולשחנ תוירפכ
תוינרדומה םע םייחרזמה לש שגפמה :רסמ .ןהילא
לארשיל םתריגהל תודוה רשפאתה היצזיליביצהו

.ינויצה לעפמל םתופרטצהו
לש רנא'זה תא חתפ "יתבש חלאס" ,הליחתב רמאנש יפכ
תודוסיה ןמ באש ,סאקרוב יטרס רתוי רחואמ ארקנש המ
אל םהל םרתו ,םייחרזמה לש תינעזגהו תילילשה תימדתל
תוברתה םויכ ,םירבדה חתפב יתנייצש יפכ ,םלואו .טעמ
עונלוק ירצויו ,הילותיחב הניא רבכ תיחרזמ-תילארשיה
םייחרזמ לע טרס םישוע םייחרזמ רשאכ יכ וארה םייחרזמ
הייארה תיוז תא הנשמ םהלש הרימאה לש תויטנתואה
תא םג אלא תוברת יאכודמכ םתוא קר אל תררחשמו

.םהיאכדמ

Blow Up
רבדמ אוהשכ "הפיה לארשי" לש תימדתה תחת רתח ןושיק
חינהל עייסמ ודועב ,םיווש לא הוושכ ולש דעיה להק לא
עונלוקב תתוועמה תיחרזמה תימדתה לש דוסיה ינבא תא
תחת ורתח םייחרזמה םינעונלוקה .םיילארשיה תוברתבו

.וזה תימדתה
לש ךרדב ,הנושאר .תוירקיע םיכרד יתשב התשענ הריתחה
ויתולווע טוריפו דסממה םע תונבשחתה ךות ,רישי תומיע
תילכלכה הקוצמה ,רוכינה ,ינועה :תחאל תחא
םר לש "םחל" טרסה איה ךכל תטלובה אמגודה .תיתוברתהו
לש םי" תינויזיולטה הרדיסה ןה תופסונ אמגוד .יול
לש קבאמה תודלות תא תדעתמש ילילכח ןור לש "תועמד
דע םישישה תונש ןמל לארשיב תיחרזמה הקיסומה ירצוי

.(2 ץורעב הרדסה תרדושמ בוש תעכ) הלא ונימיל
יאמבה לש םיירטנמוקודה ויטרס איה הינשה ךרדל אמגוד
דסממה םע תותמעתהה ."רהוזה לצב"ו "הראמח" :הדאז ינב
ויטרסב תויומדה :הרישי תוחפ איה הדאז לש ויתוריציב
ךרד לבא ,דסממה יגיצנ םע יתיזח תומיעל תועיגמ ןניא
תויומדה .תונבותה תואב ןהמ תחא לכ לש ישיאה רופיסה
םיכילהת ללגב שאיימה ימויקה ןבצמ לא ופחסנ
אלש םייגולואדיאו םיילכלכ ,םייטילופ ,םיירוטסיה
."יחרזמה יפואה" ללגב אלו ,םהילע הטילש לכ ןהל התיה
םיעוריאה םע תמעתמ ישיאה יפואה םהבש תומוקמב
לש קבאמ והז .חצני ימ שארמ תעדל ןיא ,םיינוציחה
טרסב תומדה םא םג :םייוכיסה לכ דגנכ תישונאה חורה
תא תומדה ןמ לוטיל ןוצר הפוצב ררועתמ ,קבאמב הדיספמ

.קבאמב ,םיחילש ץורימב ומכ ,ךישמהלו הקובאה
תוהזה ןמ םייחרזמה םינעונלוקה םיקתנתמ םירחא םירקמב
תיחרזמ תוהז םמצעל םישבגמו ,תיביטקלוקה תימואלה
השוש םע ןויארב יחרזמ השמ יאמבה רמאש ומכ .םהלשמ
המ ...ילש היפרגויבה תאצמנ יתישעש טרס לכב" :ןרוג
קר תדחוימה תושיגרה וז ?רצוי לש היפרגויבוטוא הז
תושיגר ךרד .וכוניח ךרדמו ותדלוה םוקממ תבכרומש ,ול
בוחרב תיבה' טרסב .םייחה תאו םלועה תא האור אוה וז
ינא' טרסה םג לבא .םייפרגויבוטוא םיטנמלא שי 'שולש
תורמל ,הדימ התואב יפרגויבוטוא אוה 'הזור ךתוא בהוא
הרקש המ הרק טרסב הזורל .הרשע-עשתה האמב שחרתמ אוהש
בתכ "חרזמ ןוויכה"] ".םילשוריב ילש אתבסה לש אמאל

.[2001 יאמ תורפסו תוברתל תע
םהש הדבועב ןומט םייחרזמה םירצויה לש המצועה דוס
;הידעיב תיחרזמו היכרעב תילסרבינוא תונמא םישוע
תא םיריכמ ,וב םיקסוע םהש רמוחה תא םיריכמ םירצויה
ומכ אלש .םתוא םיבהוא םגו תוילטנמה תאו יווהה
יחרזמה תומד תשמשמ בוש םהבש ,סאקרובה יטרס רנא'זב
םהיתויומדלו םתריציל םירצויה לש םתבהא ,געלל רישכמ
עגרה תגעלהמ גרוחה ,ילסרבינוא דמימ הריציל הקינעמ

.םהימדוק לש
ינב לש "תומולחה רכיכ" איה רתויב תינכדעה אמגודה
ינב םג .עונלוקה יתבב הלא םימיב ןרקומש ,יתרות
םנמא שחרתמש ,יחרזמ יווה לש הירוטירט ןמסמ יתרות
ירוטסהה ןורכיזה לע דמוע ומויק לכ ךא ,םיעשתה תונשב
השק התייה יתוברתה יוכידה תקעומשכ ,םישישה תונש לש
תוהז לע יחרזמה קבאמה תליחת לש םינשה הלא .אושנמ
ץראה הפצוה זא ,עונלוקב םגו הקיסומב ,תיתוברת
ללכ ךרדב וגצוהש ,םינוויו םייכרות,םיידוה םיטרסב
הנחתב "זכרמ" עונלוק ומכ םייתנוכש עונלוק יתבב
םייחרזמהש םיטרס .ופיב "לילצ" וא הנשיה תיזכרמה
ןורכיזל בורק יכה רבדה היה הזש ינפמ םהילא ורהנ

.םהלש יביטקלוקה
רכוז "תומולחה רכיכ" .ןובשח אב אל "תומולחה רכיכ"

.העידיה האב ןורכיזה םע יכ ,ריכזמו

תיטרקומדה תשקב הליעפו,תינמא איה ןולא הנדרי

.תיחרזמה

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.