[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
sydney

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
tijuana
uruguay

South Asia
india
mumbai

West Asia
israel
palestine

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

תונברסו תיברע-תידוהי תופתוש לע לילגב ש"דחל צרמ ןיב סומלופ Hebrew
by "תילאמשה הדגה" בתכ 11:01am Thu Jan 23 '03

םיימויב קימעה תועונתה ןיב ערקה
רצק ןויאר םוסרפ םע םינורחאה
ר"וי ,ינועבצ םירמ םע ךרענש
,בגשמ-לאימרכב צרמ ףינס
."דאחיתא-לא" ןותיעב םסרפתהשו
איה יכ ינועבצ הרמא ןויארב
-60%מ רתויש ךכמ דואמ תגאדומ"
."םיברע םה לילגה יבשותמ
הצור הניא יכ השיגדה ינועבצ
יברע בור תוארלו רקובב ררועתהל
.לילגב

print article

ש"דח יליעפל צרמ יליעפ ןיב עובשה ץרפ ףירח סומלופ
תא תרשל םיברסמה םילייחב ךומתל האירקה תובקעב לילגב
ןיב ערקה .תיברע-תידוהיה תופתושה תייגוסו שוביכה
רצק ןויאר םוסרפ םע םינורחאה םיימויב קימעה תועונתה
,בגשמ-לאימרכב צרמ ףינס ר"וי ,ינועבצ םירמ םע ךרענש
ינועבצ הרמא ןויארב ."דאחיתא-לא" ןותיעב םסרפתהשו
לילגה יבשותמ -60%מ רתויש ךכמ דואמ תגאדומ" איה יכ
ררועתהל הצור הניא יכ השיגדה ינועבצ ."םיברע םה
השיגדה ,תאז םע דחי .לילגב יברע בור תוארלו רקובב
תויוליעפב הפתתשהו םויק-ודב תכמות איה יכ ינועבצ

.םיברעה תויוכז םודיקל תובר

צרמ ישנאל ינועבצ לש התאירקל ופסונ הלא תויואטבתה
,לילגב רחא לוק תעונת לש היתויוליעפב ףתתשהל קיספהל
"1 ןופצ" ןותיעב ןורחאה ישיש םויב םסרופש יפכ

.(בגשמ-לאימרכ רוזאב ימוקמ ןותיע)

,תיתגלפמ לא תיברע-תידוהי העונת איה לילגב רחא לוק
.שוביכה םויסלו יברע-ידוהי ןויווש תגשהל תלעופה
תויוליעפב ףתתשהל קיספהל צרמ יכמותל הארק ינועבצ
תא תתרשמ רחא לוק לש תוליעפה" יכ הנעטב ,העונתה
תחקל היכמותל הארקש ש"דח תדמעל דוגינב ,תאז ."ש"דח
ןויוושה תא תומדקמה תועונתה לכ לש ןתוליעפב קלח
תוהוזמה תועונת ללוכ ,שוביכה םויס תאו יברע-ידוהיה

.וישכע םולש תמגודכ צרמ םע

העפותהמ תששוח ינועבצ" יכ רמא לאימרכב ש"דח ליעפ
לע אלפתהל ןיא .ש"דחל צרממ םיעיבצמ רבעמ לש תרבוגה
היתודמע תא תופשוחה היתויואטבתה עקר לע ,וז העפות
תויוכז תא םדקל דחא דצמ תשקבמ צרמ :צרמ לש תועובצה
,תיברעה הייסולכואה ברקב תולוק גישהל הסנמו םיברעה
םייאמ םרוג םיברעה לארשי יחרזאב האור ינש דצמ ךא
תופתוש שפחמש ימ ןכל .הנידמה ןמ ילרגטניא קלח וניאש
קרו ךא אלא ,צרמב התוא אצמי אל תיתימא תיברע-תידוהי

."ש"דחב

ביבס איה תועונתה יליעפ ןיב חוכיוובש תפסונ הייגוס
םויב יאנותיע ןויארב הרמא ינועבצ .תונברסה תלאש
תא םינגמו תינויצ הגלפמ ונחנא" :ןורחאה ישיש
םילייחב הכימתה" :ש"דח ליעפ ביגה ךכ לע ."תונברסה
ןיינע איה שוביכה תא תרשל םיברסמה םיטסינימשבו
םיברל תמרוג ןיינעב צרמ לש התדמעו ,ינורקע ירסומ
הגלפמה איהש ,ש"דחל םתכימת תא ריבעהל היתורושב
סוזנסנוקה םע ףחסנש ימ .םינברסב תכמותה הדיחיה

."םירחא םיניינעב םג וירחא ףחסיי ,תונברסה ןיינעב

ךרענש חותפ ןוידב לחה ש"דחו צרמ יליעפ ןיב סומלופה
רמת כ"ח תופתתשהב ,רבעש עובשב לילגב רחא לוק ידי לע
ינש םוקמ) ןורוא םייח רבעשל רשהו (ש"דח) יקסנ'זוג
תכימת תא יקסנ'זוג הריכזהו הבש ןוידב .(צרמ תמישרב
.צרמ ישנא ברקב תורמרמתהל םרגש המ ,םינברסב ש"דח

add your comments


 

?תרמוא תאז המ Hebrew
by גרבנזור לייא 4:17pm Thu Jan 23 '03

print comment

הכימת יתיאר ,ש"דח לש עצמה תא יתקדבש הנורחאה םעפב
.(םיזורדל אל לבא) םידוהיל הבוח סויג ךשמהב

add your comments


 

לייאל Hebrew
by לאינד 2:35am Fri Jan 24 '03

print comment

דעוימ אוהו ש"דחל צ"רמ ןיב םילדבהה תא דדחל אב רמאמה

.םייתשה ןיב םיטבלתמו עיבצהל םינווכתמש םישנאל

תויטנאוולר אל ,תוריחבה םוחתל ץוחמ תואצמנה ,ךתועד

.ןהב קלח חקולש ימל


add your comments


 

חקל איצוהל שי Hebrew
by תיטסילאיצוסה םילעופה תירב 4:12am Fri Jan 24 '03
swl_p@hotmail.com

print comment


.תוריחבה תלאשל רבעמ תאזו חקלה תא איצוהל שי
םע תדחואמ תיזח םינוב אל וא םינוב ךיא אוה חקלה

.תוינויצ תוגלפמ
הכירצ דמעמ הקיזחמ הניא צ"רמ םע תיזחהש הדבועה

.יטסיצירפמיא ןפואב בשוחש ימ קר עיתפהל
אל ךא ,םינויצ םיפוג םע תופתושמ תולועפ תושעל ןתינ
הפוקת קיזחהל דעונה ביצי ינוגרא יפוא םהל תתל ןתינ

.הכורא
הלוכיש תדחואמ תיזחל דורמנ לש האירקה לשמל ןכל
לע התחדנ הכורא הפוקתל תדחואמ תיזחל האירקכ שרפתהל

.ריעצה רמושה ידי
ןתינ אל יכ רומאש ימ לכ לע םיקלוח ונא ינשה דצה ןמ
"וישכע םולש" "םולש שוג" םע תופתושמ תולועפ תושעל

.צ"רמ וא
ץרוש יסוי

www.geocities.com/swl_p@hotmail.com

add your comments


 

...עיתפמ רבכ הז ימ תא ,תמאב !צ"רמ ,ונ Hebrew
by ינד 1:37pm Fri Jan 24 '03

print comment

קרו ךא םשל ואבש ,לאמשה-ילחנתמ .בגשמ-לאימרכב דועו
"רוהט ירא בור" חיטבהל :הטושפ תחא הביסמ

...לילגה-ירהב

,יסוי ,הדבועה תורמל) ללכ העיתפה אל וז הבתכ יתוא
...םייטסיציריפמאה םיגוהה תודמע םע דאמ םיכסמ ינאש
צ"רמש רבדה רעצמ ,ןכא .(דחוימב ילקרבו םּוי
לש הלאל "תדלומ" תודמע ןיב ,זע ידעצב ,ךכ הל תגלדמ
ןבומכ ןתינ .התיה ימוט-הל-א "יוניש" לשמ ,ש"דח
,צ"רמ לש רתוי ילאמשה ףגאה יליעפ םע הלועפ-ףתשל
הלאכ תויוגייתסהב - וא ,ןואלג הבהז םע רתוי םיהדזמה
תונברסב םיכמות ףא םקלח ,ןואליג ןליא - תורחאו
םיעיגמ רשאכ ,םלואו - קאריעב המחלמל םידגנתמו
ונתנ"ה ישנא - צ"רמב "יזכרמה םרזה" ישנאל םירבדה

.תווקל םעט םוש ןיא ,טושפ - "!!לכה םהל

.תחא השקמ *הניא* צ"רמש ,בטיה-בטיה רוכזל :רקיעהו
,"םולש שוג"ל םהיתועדב דאמ םיבורקה ,םיליעפ הב שי
שפנה-תלחמב זחאיהל ,המ-םושמ ,םישקעתמ ןיידע ךא
ש"דח לש "התוימדא"ש וא ,תונויצ היורקה ,תינעזגה
ןיבל הניב םיטבלתמה ,םיליעפ םג הב שיו .םתוא העיתרמ
םע ."דוכיל"ה םע תודחא-תלשממב םיכמותהו "יוניש"
המ ןיאש ,תמאב ,ןנד ףינס-שאר התוא לש הגוסמ םיסופיט

...יהשלכ תפתושמ תיזחל תווקל

תכמותה ,(!!)הדיחיה הגלפמה איה ש"דח :הרעה םויסלו
ם"עדו ד"לב ,ם"ער םאה ...שדח ,תמאב ,הז ??םינברסב
...בתוכה הוויק ךכל ,ילואש וא ?המדאה-ינפ לעמ וקחמנ

add your comments


 

ינדל Hebrew
by רמתיא 2:20am Mon Jan 27 '03
ita_s@walla.co.il

print comment

םינברסב רהצומב תכמות ם"עד קר תרכזהש תוגלפמה ןיבמ
יכ ןייצל שי .םהב הכימתל תירוביצ תוליעפ תמייקמו
התוליעפש העשב ,יצחו הנש-הנשכ ךשמב תכרענ וז תוליעפ
לש ותמקה םע 70-ה תונשב דוע הלחה ןיינעב ש"דח לש
תמחלמ) 90הו 80ה תונש ךרואל ,יזורדה המזויה דעוו
.הנורחאה הפוקתב הלכו (הנושארה הדאפיתניאהו ןונבל
"םיטסינימשה בתכמ" ימתוח תיברמ יכ ןייצל שי ףסונב
םורופה" םע רשקמ םיענמנ )"ברסל ץמוא" ירבח יאדוובו)

.ם"עד הליעפמו המזיש "ןופצמה ינברסב הכימתל
,תונברסה אשונל ללכ סחייתהל אלש ורחב ד"לבו ם"ער
תוהז תולעב תוגלפמ ןתויה בקע אילפמ וניאש ןיינע
.דסמימה םע םיסרטניא

add your comments


 

רמתיאל Hebrew
by םייח-רב םרוי 9:36am Mon Jan 27 '03

print comment

ןטק אל קלחו םינברסה ןעמל םיניגפמהמ לודג קלחש ןוכנ
םכלש עצמבש םג ןוכנ .ש"דח יליעפ םה םמצע םינברסהמ
לש הנורחאה הדיעווב ררשואש) דירטמה ףיעסה עיפומ
הדעה ינבל סויגה תבוח לוטיב תא עבותה (י"קמ
ךומתל רזומ תצק .םירחאו םידוהיל אל רמולכ ,תיזורדה
םתוא הסינכמש הקיקחל דגנתהל אל לבא םינברסב

...אלכל

עבוכה תא ריסמ ינאש) תיזורדה המזיה דעוול עגונב
הכימתל החכוה הווהמ אוה םא ,(ויליעפ ינפב יל ןיאש
,ולאכ םידעוו השולש השעמל שי םויכש ירה ,םינברסב
ד"לבש ךכ ,יאמצע דחאו ד"לב לש דחא ,ש"דח לש דחא
,ינעטמ וניא ינורכז םא .םכומכ קוידב םינברסב םיכמות
ךישמהל ובוריס ללגב תצק םסרפתה גרבנזור לייא רשאכ
דיחיה תסנכה רבח היה הראשב ימזע ,יאבצה ותוריש תא

.הכימת וב עיבהש

,הגלפמ םוש םע תדחואמ תיזח וניא ליעל רומאה לכ
תמאל תוסחייתה אלא רחא ןוויכ םושמ וא הטמלמ ,הלעמלמ
.תיתדבוע

add your comments


 

םחלל ןוכתמו רחמל תוכרב Hebrew
by תנרוא 10:00am Mon Jan 27 '03

print comment


,םה רשאב הכאלמב םיאשונה ירבח לכל תוכרב

,תויפלקב

,תועסהב

,תופטעמ לופיקב

,תולוק תריפסב

, רחינ ןורגב ןופלטב

,רכש ילבו המרוואאש ילב

,םכשה לע תוחפ'צ ילבו הבוט הלימ ילב

,םחלה לע האמח ילבו לומגת ילב
הנקזחת .ונלש הגלפמהו ונלש המחלמה וזש ללגב קר

.רחמ חלצומ םוי היהיש ,םכדי


:םיכרצמ ינשמ םחלל ןוכתמ

(לכיפא וא םסא) חפות חמק לש הנטק תחא הליבח םיחקול
( הנבל וא הרוחש) הריב לש דחא קובקב םע םיבברעמו
תילגנא הגוע לש תינבתב םינתונ ,םיבברעמ ,והזו

.יתעבשנ יב ,אלפנ םחל אצוי .והז ,רונתל םיסינכמו
וא תוינמח יניערגב רטעל רשפא םוחתב םימדקתמש ירחא
טשקתהלו תושבוימ תוינבגעב רדהל וא םיתיז ףיסוהל

.רונתה ןמ םיאיצומ רשאכ יביבא לת יפאי לש העבהב
תנרוא ,החלצהב

add your comments


 

הכאלמב תושועל תוכרב Hebrew
by ויז 10:48am Mon Jan 27 '03

print comment

קר ,ךרדה לכ ש"מק 140 ביבא לתל םערפשמ ועסנש הלאל

.לולצהו האגה דחה רסמה תא ריבעהל ידכ
וגרהנ טעמכו לטובש סנכל םילשוריל ועסנש הלאל

.הנואתב

.הילשאהו רקשה תא ףושחל תוחוכה תיראשב תוסנמש הלאל
ץיפהל תנמ לע הדעסמל הפק תיבמ ןהילגר תותתכמש הלאל

.הרושבה תא
תנידמ תראפתל תרבוח ובציעו ובתכ , וחרט , ושעש הלאל

.המרחהה תוכזב לארשי
להובמ , חומ ףוטש רוביצ לומ םוי לכ תודמועש הלאל

.תונובלעו תוללק גופסל תוכירצו הקינאפ זוחאו
שאונ ןויסנב ןהידלי לומ םינוא ןיא תודמועש הלאל

.ךרד ידבואו םיעוט םלוכ המל ריבסהל
תונויצה ימויא לומ לא ףפוכתהל תונכומ אלש הלאל
אלו חוכ בואשל ידכ , די תובולש , דחי תודמועו

.רבשיהל
רבדלו תופוקז דומעל עיגמ ןהל םגש תונימאמש הלאל

.תמא

.בוט רתוי הפ היהי דוע םעפש , הווקת תונתונש הלאל

.הווקתו הבהא , חוכ רשיי תכרב חלוש ינא הלא לכל

ויז

add your comments


 

? עבראה לכל ןווכתמ התא ,ויז Hebrew
by תנרוא 1:42pm Mon Jan 27 '03

print comment

תא וכרעש עבראה לכל ךתנווכ םא ןיבהל השקתמ ינא

?ןהמ קלחל קר וא תוריחבה תמרחהל ןייפמקה

?לייאלו םרויל םגו
תנרא

add your comments


 

תנראל Hebrew
by ויז 2:02pm Mon Jan 27 '03

print comment


.אל
לש חומה תפיטש ירחא יבש ךלת אלש ימ לכל ןווכתמ ינא

.עיבצהל ךלת אלו תוריחבה ינלמעות
בור יניעבש , תיניתשלפה היסולכואה לע םג רבדמ ינא
שיש תומהב רדעמ רתוי םה ןיא ךלש הגלפמה ישנא
, הריהז הכרעהב , ןהמ 30% - כ .יפלקה לא ןכילוהל

.תאז תושעל רחמ וברסי
הרוקש יפכ , תוטעמ תוכילומ ומצע ךלהמה תאש ןבומכ

.קבאמהמ קלח קר איה תרבוחה , בגא .קבאמ לכב
םנמא תוריחבה תומירחמ יזא , ןניקסע תויניצב םאו
הברהב תובר התע רבכ ןה לבא , ןיידע קיפסמ תובר ןניא
הנוכנ םהילע , ש"דחל םידוהיה םיעיבצמה תומכמ
תושעל םילוכי םה םהיתושיגפ תאש , תמסרופמה הרמיאה
ראשיי דוע םידוהיה ש"דח יעיבצמ לש הרקמב.ןופלט אתב

.םיטזמ םע ןחלושל םוקמ יד אתב

הכרבב
ויז

add your comments


 

תנראל הלימ דועו Hebrew
by ויז 2:06pm Mon Jan 27 '03

print comment

הפשב רוביד ליכהל תלגוסמ אלש , ךיילא םג רבדמ ינאו
בטימל , ףסויו םרויו לייא .תירבג קר אלא , תישנ

.ועגפנ אל , יתעידי

בוט לכ
ויז

add your comments


 

יסופיט המכ Hebrew
by םייח-רב םרוי 2:16pm Mon Jan 27 '03

print comment

רזגמב הבחר הדוהתל הכז תוריחבה תמרחהל ןייפמקהו רחאמ
התואש) תיברעה תונותיעב יזכרמה חוכיול ךפהו יברעה
,םיליעפ תואמ קלח וב וחקלו רחאמו ,(תארוק אל תנרא
םיליעפל יסופיט טקאב ,תנראש קיסהל אלא יל רתונ אל
תוליעפב אל ,יפלקב קר םיברע תרפוס ,ש"דח לש םידוהיה
המסרופש העדוהה םע דחא הנקב הלוע טלחהב הז .בוחרב
הדיחיה הגלפמה איה ש"דח היפל ,םימי המכ ינפל
תאצמנ תנרוא השעמל ...קאריע לע הפקתהל תדגנתמש
םירחה יברעה רוביצה רשאכ ,םייתנש ינפל ,הבוט הרבחב
םיזוחא העבשו םינומשכב הלשממה תושארל תוריחבה תא
ד'גמ ןינכס ומכ םייטילופ םיבושייב םיזוחא האמ טעמכ)
הינט ומכ םילאוטקלטניא ודגנתה ,(הבארעו םורכלא
תמרחהל "ידוהי"ה לאמשהמ םייטילופ םיליעפו טרהנייר
םוקמב ...ירוביצ טקפא הל ןיאש הנעטב ל"נה תוריחבה
,ןבומכ הנוש ונבצמ םויכ .ןבל קתפ םישל וארק םה תאז
לודג טועימ ,טועימ םה המרחהה יליעפו תוריחבה ימירחמ
,ידוהיה לאמשב ץמשומו ןטק ,יברעה בוחרב עיפשמו
םעפ-יאש תדחואמ יכה תיזחה ידי-לע שחכומו ץמשומ
עודמ ,תנרא ,םישנא העברא תמאב ונחנא םא .ןאכ התייה
? ץראהב רמאמ ונדגנ םסרפל חרט ש"דח ל"כזמ

add your comments


 

תורחאה תוארוקה תששלו םרוי , ויזל Hebrew
by תנרוא 3:13pm Mon Jan 27 '03

print comment

םינורחאה תועובשב יתארק אלש ןוכנ הז ,רקי םרוי
יניאש תושעל המ .תיברעה תונותיעה תא ( ללכב םצעבו)

.ימיא תפש תא תרבוד
תאמ לשור לשור ,ןייוצמ רחא רפס יתארק תאז תמועל לבא

.יילדנוו טרא

?תארקה
,לשכנ הלהש ינמודמכ ,םכלש תוריחב יטנאה ןייפמק יבגל
תוריחב תוכרעמב תופתתשהה עצוממ ךרעב הז העבצה 70%
תושועה תורבחה תעבראל הז גשיה סחיל היהי השק זא ,
םניא םיברעה םירבחהש הארנכ ,םרוי תושעל המ .הכאלמב
לש לפותיחאה תצעל תועשל ורהמי אלו םייארחא יתלב הכ

ירטנמלרפה גוציה לע רתוולו םידוהי םירבח המכ

,ףוא .םהלש
םילעופה תירב םשב םותחא םג ףכית ,םיאוול אלמ טפשמ

.תינכפהמה ןיפילחלו ,תיטסילאיצוסה
,ילע םיפיערמ םתאש בלה תמושת לע הדות ,ויז הזמ ץוח

??ינואגה ןוכתמה לע הלימ ףא לבא

.תאשל לכוא אלש ןובלע שממ רבכ הז

תנרוא

add your comments


 

תנרואל Hebrew
by ויז 3:21pm Mon Jan 27 '03

print comment


תנרוא םולש

.תוריחבה רחאל רופסא תומירחמה תאו תולוקה תא ינא
ותוא הסנאש רחאל ."ינואג"ה ןוכתמה ןיינעב ןידה אוה

.'ץיבדנס ךל השעא וליפא ילוא.ןוצרב ךל חוודא

בוט לכ

ויז

add your comments


 

תנרואל תיניצר רתוי תצק הלימו Hebrew
by ויז 3:48pm Mon Jan 27 '03

print comment


תנרוא םולש
רבעמ .תיברע רבדלו אורקל תועדוי אל ינא םגו תא םג
תופצל יואר אל םג הז , סמונמ שממ אל הזש הדבועל
הינומגהה תפשב חיש להנל ידוהי - יברע קבאמ תוליעפמ

.תיברע דומלל תונכומ אל היתוגיצנמ קלחש םושמ קר
ונל םרוג תיברעה הפשה תא ונתעידי יא - רתוי רומח
וקלח , דבלב תירבעב בתכנה עדיממ תונוזינ תויהל
ןטקה וקלח .ןירדהמל ינויצו יתמגמו העטומ עירכמה
ףאו תלשוכ הרוצב בורל םגרותמ תירבעל , םגרותמש

.הלישכמ
בושחל ונל תמרוג הפשה תא ונתעידי יא - ךכמ ףא רומח
.קחשמב תודיחיה תוינקחשה , תוידוהיה , ונחנאש תועטב
תעונתש , בל תמש אל .םויה ךל הרקש המ קוידב הז
תרבוחה תורצויו תוגוה תוידוהיה עברא הנניא המרחהה
הצרת , ףסוי , סיריא , םרוי :עבש , בגא ) .דבלב
תובושחו תובר אלא , ( הנמאנה ךתדבעו לייא , באוי,
, דלבלא אננבאמ הנענכ דמחומ ןוגכ תיניתשלפה הרבחב
ינשה ןיזגמה ) ברעלא לוכ תכרוע , סואירדנא ריהוז
ד"וע , םנא'ע דעסא 'רד , ( תיניתשלפה הרבחב ותצופתב

.הברה דועו , הטיבש דירגת , םיקוו
םג רבודמ אל ירהו .אחינ , החכשב רבודמ היה םא

.?ןכ אלה וזכ אל ירה תא .הלילח , תוריחב תלומעתב

.הינומגהה תמנפהב רבודמ
הברה , חטשב הבר הדובע שרוד הז .הזמ ררחתשהל לק אל
םיארנש , םייטטירפ םילהונ לע הדפקהו , תורחאל הבשקה
םע .שויאעתב תוליעפה תולעופ ךכ .םיכחוגמ טעמ ץוחבמ
שי םג ףוסבו הרכהה הנתשמ הירחא , הנבה האב ןמזה
םיתיעל הזה ךילהתב שי.רהמ הרוק אל הז .היווהב יונש

.חילצנ לדתשנ םא לבא .הגיסנ וליפאו תונולשכ םג

.היעב שיש וליפא הניבמ ךניאש רכינ ךתבוגתמ
בוט הז תא ךל ריבסהל תולוכי םרויו סיריאש יל המדנ

.ינממ

בוט לכ
ויז

add your comments


 

? םירפסמ תאירקב רועיש הכירצ תא ,תנרא Hebrew
by םייח-רב םרוי 3:49pm Mon Jan 27 '03

print comment

המרחהה זוחאמ הברהב לודג ולאה תוריחבב המרחהה זוחא
ונלהינ ונא קר אלו רחאמ .תסנכל תומדוקה תוריחבב
התואב שירה ,תסנכל תוצרה תוגלפמה םג אלא ןייפמק
לש ןייפמקהש רמול ןתינ "לשכנ" ונלש ןייפמקהש הדימ
יזוחא תא לידגהל וחילצה אל ןה ןכש לשכנ תוגלפמה
ןבומ .(...םתנטקה תא עונמל אל וליפאו) העבצהה
יזוחאב קר אל ודדמי םייתימאה ןולשיכהו החלצההש
,ריוואה גזמ תא םישאהל םיזרדזמ רבכ) םמצע העבצהה
םוגרתב אלא (םיעיבצמה רוביצ לע םכל שי הבוט העד שממ
םג םכלש הרקמבו) בוחרב ירוביצ קבאמ ידכל תואצותה
םייתועמשמה המרחהה יזוחאש ירמגל רורב .(תסנכב
ךרעמ "יליעפ"ש תיאר) המרחהה לע ירוביצה חוכיוהו
תיזחה לע תוכרב ? העבצהה זוחא תאלעהל ןייפמקב ואצי
לש אלא סיריא לש וא ילש יטרפ גשיה םניא (תדחואמה
םילהנמ אל היליעפ רשא הבורב תיברע ,המלש העונת
תוקעזל דוגינב תאז .המישרב םוקמ לע תויתדע תובירמ
קלח וקעזש "םידוהיה תא םיקפוד ,םידוהיה תא םיקפוד"ה
דוע) ישילשה םוקמה תא לביק יביט דמחאשכ י"קמ יליעפמ

.ל"עת-ש"דח תמישרב (ילאיר אוה םא הארנ

add your comments


 

ויז לש תועט ןוקית Hebrew
by םייח-רב םרוי 3:55pm Mon Jan 27 '03

print comment

םוקמ איה אלא המרחהה תעונתב הליעפ הנניא הטיבש דירגת
.ש"דח תמישרב ישימח

add your comments


 

תרבוחה הרכזוא רבכ םאו Hebrew
by םייח-רב םרוי 4:06pm Mon Jan 27 '03

print comment

םא ליימיא יל וחליש) "המרחה יפד" תרברוחה יבתוכ ןיב
ןעמל דעווהו ןמרפוק הדוהי םג םיאצמנ (הב םיצור םתא
.תיטרקומדו תינוליח הקילבופר

add your comments


 

Excelent - be our of the Knesset Latin
by AMR 8:53am Wed Jan 29 '03

print comment

Congratulation, ban yourself out of the election, that way we do not have you within the Knesset.
After all this is a democracy, be my guest do not participate, for our benefit.
I aready said that this creatures are pure idiots, well, here is the proof.

add your comments


 

I do not want an Arab majority where I live, yet. Latin
by jeff 6:02am Sun Feb 2 '03

print comment

Yes, you are already angry. but I am, too.
I am angry at the people of Tira(?) for trying to kill the 2 arab porn actors, at the palestinian people killing people who are gay, at most of the Arab regimes who have not heard of equality to women or of human rights. I will be happy to learn about an environmentaly friendly initiative in an Arab country.
As of this moment, we have different cultures. I prefer the current european culture. The one that established the Hage war crime court. The one that established the European high court for human rights.

The current eastern culture does not support gay rights and does not support women rights. guess what will happen when eastern people get a majority in a democracy?

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.