[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

יאמב דחאה לע םילימ המכ Hebrew
by ןומרע ינור 7:33am Fri Jun 15 '01
phone: 035183490 can@indymedia.org.il

תצק - רבעש שדוחה יעוריא לגרל
ינכפהמה לגל הארשהה לע עקר
סנכתמש םעפ לכב םלועה תא ףטושה
ינכשנ עבטמ וא רחס ןוגרא
רודכ לע תונוש תודוקנב דחוימב
ץראה

print article


שפוח תוגיגח

יאמב -1ה * תוכפהמו םידבוע יקבאמל עבטב תויגרואמ

היהש המו היהיש המ -


ןומרע ינור

קזח רוביח למסמה םויכ יאמב דחאה גגחנ םדק ימיב
תורסחו תופשוכמ תוגיגח .םויקה תודוסילו עבטל ,המדאל
ארקנ "יאמ"שכ ,ביבאה תליחת םע הז םויב וחרפ ןויגה
ךותמ" .הקיתעה ןוויב םילאה םא איה - היאמ לש המש לע
שילשמ תוחפ ,רעיל תולותב וכלהש תורענ 100 וא 40 ,30
םינקדצה ודרחנ - …"םדוקה ןבצמב ןתיבל ורזח
ןייפא רשא ינימה שפוחהמ הקירמא תליחת לש םיירצונה
לשו תורצנה לש ,הכולמה לש היתונויסינ .תוגיגחה תא
ןהל ופיסוה וללה שפוחה תוגיגח תא אכדל םירחא םימרז
לכב התיבשל ואצי םידבוע 340,000 .ינדרמו ריעסמ דממ
הדובע םויל השירדב 1886 יאמב דחאב תירבה תוצרא יבחר
ילעפמב רתוי רחואמ הנש הצרפש התיבשב .תועש הנומש ןב
.לעפמה ירעשב םילעופ העבראב הרטשמה התרי קימרוק'קמ
.םיניגפמב הרטשמה הסנכנ טקרמייה רכיכב האחמה עוריאב
עויסל תודוה הרשפאתה תיתרטשמה תומילאה .הכלשוה הצצפ
םימשור ,םינאידניאב חובטל הנש התואב ורמגש תוסייג
.תיאקירמאה "היטרקומד"ה לש היתודלותב דירחמ קרפ דוע
ליבוה "תוערפתהב םימשאנ"ל ךרענש ךחוגמה טפשמה
אובי" ,םתאווצ רשא ,םיטסיכרנא העברא לש םתיילתל
םיקנוח םתאש תולוקה לכמ הקזח היהת ונתקיתש וב ןמזה

.םימייוסמ תומוקמב ןיידע תדהדהמ ,"םויה

וללוחתהש םיעוריאה תמצוע תא ראתלמ העיריה הרצק ןכאו
תיסורה הכפהמה תא ריכזנ .זאמ ורבעש םינשב יאמב דחאב
תותיבש ולחה הנושארה םלועה תמחלמ ףוס םע .1905 לש
.םלועה יבחרב םידבוע תויוכז ןעמל תוינומה תונגפהו
םג ומכ ,יטירבה טדנמה ןמזב תיברעה תיללכה התיבשה
הינמרגב רבעמ הנחמב םיידוהי םיטילפ לש בערה תתיבש
ססבמה ,שדחה ימלועה רדסה םע .1946 יאמב דחאב ולחה
םידיגאת לש םיילכלכ םיסרטניא לע תימלועה הלכלכה תא
דגנ המחלמה ףקות רתיב השדחתה ,ןוה ילעבו םיימואל-בר
ודביא םיבר םייעוצקמ םידוגיא .םידבועה ידוגיא
תויהל ולחהו דסממה ידיב ילכל וכפה ,םתובישחמ
תויטסילאיצוס תוגלפמ .םיאקיטילופ ידיב םילהונמ
ןקורש םויל ךפה יאמב דחאה .ןתעפשהמ ןה םג ודביא

.ןכותמ
,םודאה לגדה תא תורדתסהה הפינמ ךיא תוארל ןיינעמ
- תונגפה ןוגראו קשמה תתבשהל האירקמ תענמנ םלוא
םידגואמה םידבועה לש םקלחב לפונה יוכידה תורמל
דחאה" ומשש לגה לע םילוע תונורחאה םינשב .םכרד
,תילכלכה היצזילבולגב וסאמ רשא םיבר םינוגרא "יאמב
םינשב ומכ ,הנשה .ימואלניב תוליעפ םוי םינגראמו
ידרשמ ,םייסנניפ םיזכרמ לש תומיסח תוננכותמ ,תומדוק
.םלועה יבחרב תונוש םירעב בוחר תוביסמו םידיגאת
יבחר לכב תויוליעפ הנשה םג ותא איבי יאמב דחאה
תונגפהה תא תוללוכ לארשיב תויוליעפה .סובולגה
- לירפאב ינימשו םירשע) ש"דח ידי לע תונגרואמה
תוליעפ םייקתת התרגסמב ,תרצנב הנגפה
יאמב דחאב הנגפה ,לובגה דיל תיניטסלפ-תילארשי
תבורמ תוליעפ הווהתמ ליבקמבו ,(םדא חוכ תורבח לומ
הצקב .ביבא לתב דלישטור בוחרב תואנדסו תונגפה
םיזכורמ ,לצרה 'חרל יבנלא בוחר ןיבש רוזאב ,בוחרה
םידיגאתו םדא חכ תורבח ,םילודגה םיקנבה ידרשמ
דצל ולא םיפינס לומ תוימוקמ תונגפה תונגראתמ .םירחא
למרכה קושל הסינכהמ 17:30 העשב אצתש תיזכרמ הדעצ
םוקמה והז .דלישטור 'דשב לארשי ץרא ןואיזומל עיגתו
ןויווש ךמס לע לארשי תנידמ לש התואמצע הזרכוה וב
קר הרתונ ןוזחהמ .ןימו תד ,עזג ילדבה אלל תויונמדזה
ןיב םירעפב םלועב הינשה איה לארשי דועב ,הליגמה
ידי לע תנגרואמ תיזכרמה הכולהתה .םיינעל םירישע
אלל םויס תרצע החיטבמה ,ריעצה רמושה תעונת
ורקסיי ןהב ,יתרבח יוניש לע תואנדס .םיאקיטילופ
ירהצב תוננכותמ ,תקדוצ הרבח לש התיינבל הלועפ יכרד

.םיכומסה םיניינבה דחאב וא בוחרב םויה

ןנור - תואנדסהו הלודגה הנגפהה לע םיטרפ

03-5617405 - גרבנירג

www.pga.org.il - טנרטניאב

www.mayday2001.org - םלועב
www.wombleaction.mrnice.net - "סלבמוו"ה לע

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.