[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ



www.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

האלמ ןטב Hebrew
by ןוספלוו יסוי 3:03pm Wed Jul 17 '02

,ינרסומ .לושיבהו לכואה רודמ
ראש ומכ ,תיטילופ ןיקתו ינקדצ
.םישוע הידמידניאש םירבדה

print article

האלמ ןטב

ןוספלוו יסוי :בתכ

תשחרתמה העווזה תא "םיעדוי אל" םלוכש םימיב
תובוחרב םילגלגתמ םיתמה םהב םימיב ,םפאל תחתמ
תרושקתהש םימיב ,הרגשל םירזוח ביבא-לתבו םכשו ןינ'ג
ןיבהל ןאכ יארוקמ המכ ולכוי ילוא - הקיתשמו תקתוש
ונלוכ יכ .םייחה-ילעב לש האושה תא עגרל
אל" םירמואו ורמאש םישנאה םינכ המכ םואתפ םיניבמ
."יתעדי

תיאשמ תא ףוקעל אל :תרחאה תורשפאה םג הנשי לבא
םיטבמו םייפנכ ,םיילגרשכ ,שיבכב תלחדזמה תופועה
תא ריבגהל אל ;םיבולכה יגרוס ןיבמ םיצבצבמ םיגגוזמ
לש הרבסהה ןכוד ינפ-לע םיפלוחשכ הכילהה בצק
אל ;הטיחשה תונומת תא הנירקמה היזיוולטהו סומינונא
,ולאה תומוטאה תוככסה ךותב שי המ" הלאשהמ קמחתהל
בלב ץוביקה ילושב ,תוכראומה
"?םיקוריה םירהה

לש םיפוצפצ עומשל רשפא ילוא ,םיברקתמ םא
.תויווג תוארל רשפא ילוא .םיחורפא

תא לכעל תוסנל וליפא השק .תופוע ןויליממ הלעמל
ינב םיחורפא לש רפסמה הז ןיא ,אלו .הזה רפסמה
םרפסמ קר והז .לארשיב הנש ידמ םיטחשנה תועובש השיש
וא םוחמ םיתמ - קשמה לא לולהמ הלבוהב םיתמה הלא לש
לש ףוריצהמ וא הסמעהה ךלהמב ועצפנש תועיצפמ ,קנחמ
תיישעתל תוינייפואה תולחמה םע הלבוהה תמיא
םיווחש תופועהמ דחא זוחא קר והזו .םייחה-ילעב
ןיכס םהילא העיגמש דע םידרוש - םידרושו לבסה תא
.טחושה

.רשפא לבא .םייניעב לבסב טיבהל השק .תעדל השק
םייחה-ילעב לש םניינעב ילוא .והשמ תושעל םג רשפאו
וליפא איה העווזה תא רוצעל םיטרפכ ונלש תלוכיה
םעה דגנ םיעשפב רבודמשכ רשאמ רתוי הלודג
םיפתוש ונחנא םייחה-ילעבב רבודמשכ ירה .יניטסלפה
בייחמ אל קבאמהו .החורא לכב םיפתוש - עשפל םייביטקא
ונתאמ שרדנה המ לכ :שאה וקב ונפוג תא םישל ונתוא
םג םאה .ןיזמ רתויו םיעט רתוי לכוא לוכאל אוה
היינפה תא קידצמ אוה םאה ?ידמ דבכ אוה הזה ריחמה
,ןלהל ?הקתשהו השחכה לש םינונגנמל
.רתוי םיירסומ םייחל ןוכתמ ,םכתוחונל



תוירטא לישבת - יאטפ
ידנליאת

םימ םע הרעקב זרוא תוירטא תליבח יצח םירשמ .1
.הרעקל םיריזחמו םיננסמו תוקד 3 ךשמל םיחתור

,רכוס תופכ 2 םיבברעמ :בטורה תא םיניכמ םייתניב .2
,ןמש סוכ עבר ,םוש יניש 2 ,היוס בטור תופכ 2
.חלמ טרוקו םינטוב תאמח תיפכ

דע ,םיבברעמו תוירטאה תרעקל בטורה תא םיכפוש .3
.תוירטאה לכב גפסנ בטורהש

םירזג ינש םע תוכועמ םוש יניש שולש תולק םיציפקמ .4
םילצב ינש ,תועוצרל ךותח בורכ יצח ,םידרוגמ
.םייניס םיטבנ סוכו םיסורפ םיקורי

,היוס בטור תופכ שולשו םוח רכוס תיפכ םיפיסומ .6
תופסונ תוקד יתש םיציפקמ ,תוירטאה תא םיפיסומ
.שאהמ םידירומו

.םח םישיגמו הלעמלמ םינטוב ןפוח םירזפמ .6






9 רפסמ ןיזגמ-ןאכ

www.indymedia.org.il/imc/israel/webcast/...

add your comments

Source file


 

veg or veg Latin
by tomas 3:52pm Wed Jul 17 '02
direct86@hotmail.com

print comment

hi.
i'm a vegetarian for a long tiome now and lately istarted to turn vegan (no milk no eggs...) bow abviously i went to the net to get as much info as i can and i've found my self downloading tablets of different chemicals they we consume everyday but appearently come from animals, stuff likehydrogenated lard glycerine and PEG-6 sorbitan lanolate and that stuff. now what i;m trying to say is that it doesn't end. i mean i care the world about animals but where am i supposed to stop? raw foodist?
it's a question i'm asking myself and i would like some feed back please.

add your comments


 

you should try your best Hebrew
by yosef 10:17am Mon Jul 22 '02
jooxz@netscape.net

print comment

indeed in this abusive society, a lot of the
things around us are covered with the invisible
blood and torture of animals (including humans).
my 'answer' is that each person should try her /
his best.
should you look to the ground when you walk so
you don't crash ants? maybe. can you? i try.
sometimes i miss...
should you feed your cat vegan food? i don't, but
i'm getting there...
as long as your heart is in the right place and
you REALLY TRY (not like those meat eaters who
just sympathize) - than you're on the right
track.
good luck!

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.