[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

קוחצ בורמ הפצרה לע תלפונ Hebrew
by לייח 2:57pm Wed Jul 17 '02

הדיחיב תרשמה לייח ,ב"צ לש תודע
"ןגמ תמוח" עצבמ ךלהמב .תיברק
.םכשבו ןינ'גב תריש

print article
בורמ הפצרה לע תלפונ 1.1.1.1
קוחצ

2002לירפא לייח-תודע,הובג יד ,יזכרמ תיב לע ונטלתשה
.הגולפה לכ תא םשל סינכהל וניסינו

המוקה ;םוימויה תרגשל עירפהל אל םיסנמ ונחנא
םה .החפשמה לש הראשנ הנותחתה
,'?עמשנ המ' ונתוא ולאש ,וילאמ ןבומכ הז תא ולביק
ופיצש יל הארנ ...'?הרוק המ'
םיעדוי םהשכ ,הז תא םיניבמ םהש ,ונל
.םידחפמ אל םה זא םייקנ םהש

לבא ,אמא תא םיקבחמ ,םידחפמ םידליה תצק ילוא
.ןיינע םיניבמ םה הלעמו 16 ליגמ
םה :םהלש םינפה לע הז תא םיאור לבחמ םהל שיש הלא
הברה םירבדמו םיעיזמ ,םיצוחל

.םהיניבםינבשיב תוטיבצ 2

.תורוחב לש םינבשיב תוטיבצ לע יתעמש םעפ
,הז לע ורבידש םילייח המכמ יתעמש
המכ ולביק הז לע םיארחא ויהש םילייח
.םהלש תודיחיהמ ופעו אלכב ןמז

תא יתדביכ ינא .םעפ ףא הזיב התיה אל ילש הגולפב
.יתבנג אל םעפ ףאו ,םהלש תיבה
םילייח .לשמל ,(תרשרש) החבסמ .תובינג לש םירקמ שי
עדוי אל ,ןומה הז תא םיבנוג

.המל

הרטשמ לש תותמוכ ,םילגד םיבהוא םג םה
,םוקמה תא תיריכזמש םילגד ,תיניטסלפ
םשורו תנצנצ ךותל לוח סינכמ לייח יתיאר וליפא
תובינג יתיאר אל .םוקמה םש תא
םילייחה םאש ןימאמ ינא לבא ,הלאכ וא םיבשחמ
.הז תא יל וארי םה ובנג ילשןתש הל לזונש יתיאר 2.1

תויהל לוכי קשנ סופתא ינא םא יכ ,םדא-ןב םיחקול
תא חתופ אוה ,דכלוממ היהי אוהש
.תונוראהו םידגבה ,לכה
.םולכב עגונ אל ,לכתסמ קר ינא

בשוח וילא וילא סנכנ ינאש תיב לכ ,ילש הבישחב ,ינא
לכב .םילבחמ ףלא-עבש םש שיש
הניפ
.הצצפ שי הניפ לכבו לבחמ שי

.תלדב םיקפוד לכ םדוק ונחנא תיבל םיסנכנ ונחנאשכ
,םיזמזמתמ םהש םיאור ונחנא םא
היצפואה תא בהוא אל ינא .גנולו שיטפ חקול ינא
.תלדה תא רובשל בהוא אל ,תאזה

.יל ףיכ אל הז .הזמ תסאבתמ החפשמה

הנקז השא .תלדה תא יתצרפו וזמזמתה םה םעפ
איה .הלש דכנה םע דבל תיבב התייה
יתעגרה ,ןתש הל לזונש יתיאר ,םינותחתב הניתשה
המכ התיא רבדל וניסינ ,התוא
הרקמ תוארל ללכב לק אל הז .תותשל הל ונתנ ,רתויש
לע עבצו תופנצמ םע ונייה ,הזכ
הז הככ ךיילא סנכנ יתייה םא .דיחפמ הז .ףוצרפה
שופיח ונישע .ךתוא דיחפמ היה

.םולכ ונאצמ אלו תיבב

ןב ,רגובמ םדא-ןב םש היה ,רצחל ונסנכנשכ ,םעפ
לכ ,קושב דמע אוה .םישיש-םישימח
,ביגמ אל אוהו ותיא םירבדמ ונחנא .דער ולש ףוגה
אל אוהו וילע םילכתסמ ונחנא
,ותוא עיגרהל הסנמ ינא .דעור ולש ףוגה לכ .ביגמ
.םולכ טושפ לבא ,וילא רבדמ ינא

.הקירסה לע יתרתיו ףוסב

יכה רבדה היה הזו ,וילא יתסנכנש תיב דוע היה
,תיבל סנכנ ינא .יתיארש קיחצמ
איהו ,יהשימ םע רבדמ ינא .םיקחוצ םש םלוכו
.קוחצ בורמ הפצרה לע תלפונ .תקחוצ

.הקירסה םהל עירפה אלישונא ןגמ 2.1.1

דחאו למס דחא ,תוקירס ושעש םירבח ינש יל וגרהנ
םינפה דרשמ תיבל ונסנכנ .כ"מ
בוחרהמ והשמ ונחקל .ליגר דרשמ אל הז .םכשב
ךלוה אוה :ישונא ןגמכ ותוא ונסנכהו
שי םאו ,לכה קדובו המידקמ
.ינא אלו ץצופתמ אוה זא הצצפ

אוב ול יתרמאו בוחרב הלילה עצמאב ותוא יתספת
יתרמא זא ,בריס אוה .םינפה דרשמל

.ויחא תא חקול ינאש ול

יתררחש זא ,הרק אל רבד םושו םירדחל ותוא יתסנכה
ילש םילייחה זא .וכרדל ותוא
ןולחה לע םיקש םישל ,תודמע םיקהל רדחל וסנכנ
םה תוינש םירשע ירחאו ,הלאכו

.םיצצופתמ

,תויווכ זוחא םיעבש .ףורש ישילשהו ,וגרהנ םיינש
דחא לייח .רבדל לוכי אלו תבשומ
לוממ תיב לש ןולח ךרד הארו רדחל סנכנ אוהש רכוז
ןופלט היה .ול ךייחמ םדא-ןב
תוננאשב רדחל וסנכנ םילייחה .ץוציפ היה זאו
- רדחב והשימ היהש ואר םהש ירחא

.ונסנכהש רוחבה


עצבמ ךלהמב .תיברק הדיחיב תרשמ ב"צ
.םכשבו ןינ'גב תריש "ןגמ תמוח"9 רפסמ ןיזגמ-ןאכ
2002לירפא לייח-תודע

www.indymedia.org.il/can

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.