[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

ןינ'ג - תויודע Hebrew
by ןאכ תווצ 2:56pm Wed Jul 17 '02

ןינ'ג - תויודע

print article


תויודע 1


לגר וא די וניאר אל ?ילש ןבה ,דמחומ ךלה הפיאל"
ינא .וישכע דע סנכמ וליפא וא
רוסמל תבייח לארשי .םייחב ןיידע ילש ןבהש הנימאמ
החוטב ינא .םירוצעה תומש תא
תתל םיברסמ םה לבא ,םלצא אוהש
.וילע היצמרופניא

יתחכש אל ינא וישכע דע .תלבוס ינאו ,םוי םיעברא"
תונשב חצרנש הפטול ויחא תא
טושפש ,ויחא לע תוכבל יתקספה אל ןיידע . 90-ה
,ילש םייניעה לומ רק םדב חצרנ
לע זתינ ומדו ,םיידיב ילצא
.ינפ

תקולחב םיבדנתמה דחא היה אוה .םולכ השע אל דמחומ"
םוי לכ וישכע .םיבשותל ןוזמה
םישנא שי .יתוא ןבצעמ הזו תרחא הכרעה יל םינתונ
ותוא ואר םהו יח אוהש םירמואש
,תמ ילש ןבה םא .תמ אוהש יל םירמוא םירחא .עוצפ
רובקל הצור ינא .תעדל הצור ינא
יל ןיא ?אמא אל ינא .ילש םיידיב ותוא
"?וילע תוכבל בל

ןינ'ג ,ןמוקרות השייע

*

ויצח ילש תיבה .העשב הסרהנ הנש 55 לש הדובע"
.תיב תרסח וישכע ינאו סורה

.יל תפכא אלו ,הכוב אל רבכ ינא באכהו לבסה בורמ
דוע לכ םינפבמ הקזח ינא
."םיאירב םיריעצה

(72) ראב'ג דבע המיהפ

*

םיימוי ינפל .לודג קושב םיאצמנ ןאכ םישנאה"
דועו 10 תב הדלי לש הפוג ונאצמ
תוהזל ונלוכי אל לובלבה בורמ .50 תב השא לש הפוג
ילב ןתוא רובקל ונצלאנו ,ןתוא
ול וגרהנש החפשמ לש בא דוע ריכמ ינא .ןה ימ תעדל
םירחא העברא ול שיו םינב ינש
סנב לצוהש דחא ןבו ,רצעמה תיבב םיאצמנש
".תוסירהל תחתמ

שיווראח דומחמ

*

ידכ םיתבה לע הריו ןינ'גל סנכנ ילארשיה אבצה "
תא וריגסיש ,םישקובמה תא דיחפהל
םיתב םג וסרהנ .ורצענ המכ ,ועצפנ םישנא המכ .םמצע
רוזאבו רה'ד-ובא רה רוזאב
יבשות םבור ,שיא םיעברא ורצענ הלאה תונוכשב ;חארמ
ורכשש ןינ'ג םיטילפה הנחמ
וסרהנ םהלש םיתבהש ירחא םש תוריד
.תמדוקה הסינכב

הלילב .הנחמה תאו ריעה תא רתכמ שוביכה אבצ וישכע"
אבצה לש תויריה תא םיעמוש
רתוי ךשמב ונלגרתה רבכ .םיניטסלפה םימחולה לשו
לובלבלו בערל ,תויריל םייתנשמ
םינשיו דחפה ללגב הלילה לכ םירע םישנאה .הגאדהו
.הלטבאה ללגב םויה תועש בור
שי .םיעיגפ יכה םהש ,םידליה לש בצמה הז עורג יכה
תויעבמ םילבוסש םידלי הברה
,הלילה עצמאב תוקעצ ,הניש ךותמ רוביד :תוישפנ
עורג רתוי .הליל תבטרה ,םיטויס
ונינפש תורמל ,דחא גולוכיספ וליפא ונל ןיא :הזמ
תורז תונידמ לש תודסומל
.הנענ אל דחא ףא ,תישפנ הרזע ונשקיבו תויברעו
דדומתהל ךיא לע עדימ יפד וליפא
.ונל ןיא הלאכ םיבצמב

.םיסיסב יכה םירבדה וליפא ,םירבד הברה ונל םירסח"
םיטישכתהו ףסכה .לשמל ,םימ
הרזעה בור .םולכ ונל ןיא .תוסירהב ודבא םישנה לש
,ןוזמ תקפסא איה םילבקמ ונאש
650 ךותמ תוחפשמ 200-ל קר הקיפסמ איה לבא
.דבל דדומתהל תוכירצ ראשה .תוכירצש
הזו ,ברע תונידממ חמק לש תחא תיאשמ קר ונלביק
שוביכהמ רתוי וליפא ונתוא אכדמ
.ילארשיה

םע הרוק המ םיעדוי אלש םיבשות הברה שי וישכע דע"
םישנא 18 שי .םהלש םיבורקה
הרשעו האממ רתוי שי .םלרוגב הלע המ עודי אלש
ךיא םיעדוי אל ונחנאש םיעוצפ
ועגפנ שיא 12 ךרעב .םיכנ ורתונ םבור .םהל רוזעל
ירחא ;יריה לש קבאהמ םייניעב
ירחא קבאב ראשנש ,הזה רמוחל ופשחנ םהלש םייניעהש
תוארל ולכי אל םה ,תוצצפהה
םישנא ,לופיט ילב ךשמנ הז םא .שמשה רואב
."רוועתהל םילוכי

הנחמה בשות ,ידנה ןאנדע

*
9 רפסמ ןיזגמ - ןאכ

www.indymedia.org.il/can

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.