[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

יחצנ מ"ומ וא ,רדג ךירצ ימ
by טרהניר הינט 10:01pm Thu May 23 '02

אל ןמזמ ,םירקסה יפל טופשל םא
הקוחר תיטילופה תכרעמה התייה
בורה תודמע תא ףקשלמ ךכ לכ
רפסמ הז .תילארשיה הרבחב
לש בור םירקסה םיארמ ,םישדח
יוניפל הלעמו זוחא םישש
הדרפה" תרגסמב וליפא תויולחנתה
,תונורחא תועידי - ."תידדצ דח
21.5.2002

print article


יחצנ מ"ומ וא ,רדג ךירצ ימ

טרהניר הינט

תכרעמה התייה אל ןמזמ ,םירקסה יפל טופשל םא
הרבחב בורה תודמע תא ףקשלמ ךכ לכ הקוחר תיטילופה
לש בור םירקסה םיארמ ,םישדח רפסמ הז .תילארשיה
תרגסמב וליפא תויולחנתה יוניפל הלעמו זוחא םישש
דח ןה םירקסה תולאש דימת אל ."תידדצ דח הדרפה"
ידי לע ןמזוהש ,יאמב 6מ "ףחד" רקסב ךא ,תויעמשמ
דח הגיסנב םיכמות 59%ש רורבב אצוי "וישכע םולש"
.תויולחנתהה בור יוניפו םיחטשה בורמ ל"הצ לש תידדצ
הזה ןורתפהו םולשה ךילהת תא שדחי הזש םינימאמ םה
תנגפהל ואבש םיפלאה תורשע .הווקת םהב ררועמ
האירקל ובצייתה יאמל 11 ש"צומב םולשה תייצילאוק

.וזה

לש םילת ילתב רבכ הפטענ איה ?האירקה קוידב יהמ ךא
התייה איה ,הנושארל העמשוהשכ ךא ,רפת יבחרמו תורדג
כ"בשה שאר ,ןולייא ימע אוה ישארה הרבוד .הדחו הרורב
תינכתה תא הצמיא ןוחטיבו םולשל הצעומה .רבעשל
הביסהש הנימאמ ינא .(ראורבפל 18 ,ץראה) ראורבפב
םהש איה תינכתה תא ליבומ הזה ינוחטיבה ףוגה אקוודש

.ונתוא םיליבומ ןורשו אבצה ןאל קוידב םיעדוי

,יחצנה ןתמו אשמה ךרדש הנבהה תחנומ תינכתה דוסיב
תויהל ךירצ ןורתפה .הלשכנ ,םיחטשב ונתבישי ךשמה ךות
ליחתי הירחאש ,ןונבלב ומכ תידדצ דח הגיסנ :ךופה
תויולחנתה 50 דע 40כ ונופי הגיסנה תרגסמב .מ"ומה
ישוג אל ךא -הזע לכו הדגהמ 95% 90%- - הזעבו הדגב

.הליל ןב םתונפל רשפא יאש םילודגה תויולחנתהה

ילויל 8) רבעש ילויב הז רודמב יתבתכש םירבדמ ףיסוא
ישוג דצל ,תקולחמב ריתות וז הגיסנ" :(2001
,הבישה תוכז תונשרפו םילשורי תייעב תא ,תויולחנתהה
ליחתת מ"ומה ךלהמב ךא ,מ"ומ להנל היהי ךירצ םהילעש
,ונופיש םיחטשב בשייתהל ,םקתשהל תיניטסלפה הרבחה
.הנוצרכ התלכלכ תא תונבלו ,םייטרקומד תודסומ םיקהל
ךיא :דוסיה תלאש לא םג עיגהל מ"ומה לכוי ולא םיאנתב
תא דחיב ןנוכל תחא ץרא םיקלוחה םימע ינשל יואר

."םדיתע

ךרוצ היהי אל ,תאז השענ םאש הנימאמ ינא ,תישיא
לש הדרפהה תינכתב .הדרפהו רוטיש הניינע רדג .רדגב
םתוא דירפתו םיניטסלפה תואטגה ביבס םקות רדגה ,קרב
היהי ךירצ ןכא ךכ .הזעב ומכ ,םביבסש תויולחנתההמ
תידדצ-דח יוניפ ךא .חצנל םיאולימו תורדג לע תורדג

.םולשל לולסמ אוה ,דימו

הרבחב םשורל דוגינבש ,אוה דדועמהו םיהדמה רבדה
לחיימ ןיידע תיניטסלפה הרבחב לודג בור ,תילארשיה
הדגה יחלפ לכ לש ףיקמ רקס .לארשי םע סויפו םולשל
תיז ריב תטיסרבינוא ידי לע ךרענש ,הזע תעוצרו
םיניטסלפהמ 77%ש הארה ,(ראורבפל 19 ץראה) ראורבפב
תויחל תוכז שי םילארשיל ןהו םיניטסלפל ןהש םינימאמ
הנידמה םוקתשכש םינימאמ זוחא 73 .ןוחטיבו םולשב
םע םולש לש םויק ודל רותחל הכירצ איה ,תיניטסלפה
םש ונערזש האנשהו סרהה ינפלמ אוה רקסה םנמא .לארשי
,דימ תאצל ךירצש איה הנקסמה ךא ,הנורחאה השילפב

.רתוי סורהנש ינפל

ןיא הזה בורל ,וזה תינכתב ךמות םירקסב בורהש תורמל
האירק - "םיחטשהמ דימ תאצל" אורקל םוקמב .לוק ןיידע
הלימה" .תורדגו הדרפה לע םירבדמ - הרורבו הטושפ
ןולייא ימע רמא ,"הקירפא םורד תא יל הריכזמ הדרפה
לש הנגפהב רבדל ול ונתנ אל המל .2001 רבמצדב

?םולשה תייצילאוק

ןויסינ רבכ הרבצ םולשה הנחמ" לש תיטילופה תכרעמה
לש ןוויכל תויולחנתהה ידגנתמ לש בורה תטסהב םינש-בר
ישנא ,רודיגו הדרפהל םיפחוד קרב ישנא .בצמה רומיש
םא .תררגנ "וישכע םולש" ,יחצנ מ"ומל ןילייבו סרפ

.םעפה םג וחילצי םה ,רמשמה לע דומעי אל בורה

21.5.2002 ,תונורחא תועידי

add your comments


 

...תורעה 'סמ
by יטלק לאינד 1:39pm Fri May 24 '02
address:

ןענכ ,76361 תובוחר ,'ב 8 ל"צא ךרד

phone: 08-94-666-45 ostland@netvision.net.il

print comment

ונתרטמ ,ןכא - ןאכ רמאנה םע טלחהב םיכסמ ינא תישיא
יוניפ םג ומכ ,Bו A יחטש יוניפ תויהל הכירצ
,דחוימב תוינוציק וא תוריעז ,"תודדובמ" תויולחנתה
תנמ-לע תאז - ןושאר בלשכ ףיטק שוג ,ילוא ,תפסותב
דעצכ ןומאה תא שדחלו ,ילאירוטירט ףצר םיניתשלפל תתל

.ןכו הרופ ןתמו אשמ תארקל ןושאר
- הרימש ךות ,תולאשה לכב ונודי ,הזה מ"ומב
הז תרחא) שארמ עבקיתש ןמזה תרגסמ לע - יוניש-םשל
תא ,םיטילפל םייוציפה תא ומכסי ,(חצנל ררגיי תמאב
לש םלוהינ עבט תא ,םילשוריב לובגה לש ומוקימ
םילשוריב לובגה ךרואל ,םירחאו הלאכ "םישודק תומוקמ"
תאו ,דחאכ םיינידמה היקלח ינש לע ,הלוכ ץראב םג ומכ

.םיחטש-יפוליחל תוריבסה תויורשפאהו לובגה-יאות
םולש"ב יתוליעפמ הנורחאל יתשרפ ,תישיא - וישכע
תאז הניחבמ ,םלואו .יתניחבמ ידמ תינמי - "וישכע
םה ."םיחטשהמ תאצל" אמססב וז העונת ,תעכ ,הקבד
- "תויולחנתה תונפל" הרימאה ינפמ דחפ ,םנמא ,ופקתנ
(ונחנא) םילקידרה תייצילאוקש ,ךכב תאז םיצרתמ םהו
אל" הז יכ ,תאזה הדובעה תא םהל תושעל םילוכי
לבלובמה זכרמה ןמ םישנא דוע ךושמל םהילעו ,"ירלופופ
םג .(הלאכ םישנא לש תוסמ שיו) לאמשה לא התיבה הרזחב
רדעה לע ,דימת ,עיבצמ הזכ םוגמג - תועט וז יתעדל
ןפוא-םושבו ,ןימאמ ינניא - תאז םע דחי ,םלוא .ןוחטב
תקעוצה השיגה תונוכנב ,ןימאהל לוכי/ןכומ ינניא
הברה שי .ןנער ץע לכ תחת ("היצריפסנוק") "!הינונק"
- וללה םילבלובמה תובבר תא ונילא בישנ םרטב ,הדובע
דירש יסויו ינולא הלוש תכמות) ימא ,תאז עדוי ינא
.םהמ תחא תעכ איה (םלועמו זאמ

add your comments


 

Simantle Settlements
by Tanya Reinhart's Article 2:02am Sat May 25 '02
address: 197 Rawson Rd. Brookline, MA 02445 phone: 617-734-0083 arielal@rcn.com

print comment

It is time to not only say but do - dismantle the settlements. Were I a mother with anh army age son or daughter, I would refuse to let him/her serve in a capacity of defending the settlers. We need a leader who has the "guts" to say leave or stay living under Palestinian rule. Unfortunately, there is no such leader in sight right now.

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.