Warning: fopen("http://images.indymedia.org/imc/telaviv/341.txt", "r") - Success in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 419

Warning: fread(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 420

Warning: feof(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 421

Warning: fopen("http://images.indymedia.org/imc/telaviv/342.txt", "r") - Success in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 419

Warning: fread(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 420

Warning: feof(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 421

Warning: fopen("http://images.indymedia.org/imc/telaviv/343.txt", "r") - Success in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 419

Warning: fread(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 420

Warning: feof(): supplied argument is not a valid File-Handle resource in /home/www/indymedia/imc/tel-aviv/local/webcast/cast_class.inc on line 421
IndyMedia Center - news
[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמ
www.indymedia.org

Pacific
adelaide
aotearoa
jakarta
melbourne
sydney

Africa
nigeria
south africa

Europe
austria
athens
barcelona
belgium
bristol
euskal herria
finland
france
germany
ireland
italy
madrid
netherlands
norway
portugal
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quיbec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
colombia
mexico
qollasuyu
uruguay
tijuana

India
india

Western Asia
israel
jerusalem

United States
arizona
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
central florida
chicago
danbury, ct
dc
eugene
hawaii
houston
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
nyc
new york capitol
philadelphia
portland
richmond
rocky mountain
rochester
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

IMC Projects
satellite tv news
print
radio
video
climate IMC

IMC Process
process
discussion
tech
volunteer
mailinglists
fbi/legal updates
indymedia faq

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

 

 

indymedia news about us

עדימה תא ררחשל Hebrew
by ןאכ 12:09pm Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ
תוריחה ול השורד ,תועד ףילחהל
תורוקמל רוצעמ אלל תשגל
רוצי וז ךרדב קר .היצמרופניא
לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל
םלוע לש ומורב תודמועה תולאש

הנידמהו הרבחה


דחוימ טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print articleתיסיסב הדמעמ עבונ ,-1998ב קקחנש ,עדימה שפוח קוח
קוחה .רוביצה לכל ךייש עדימה היפל ,יתרבח קדצ לש
תושר לכמ עדימ לכ לבקל יאכז טרפ לכ :ינכפהמ אוה
הנושארל .עדימה לש םייקוחה וילעב אוה יכ תירוביצ
וניאש ימ לכ - דסממה לע החכוהה תבוח תלטומ
תומוחב שאר חיטהל םוקמב ,לוכי שקיבש עדימ לבקמ
תושרהו ,טפשמה תיבל תונפל ,היטרקורויב לש תוריבע-אל
עדימה ענמנ עודמ וינפב קידצהל הכירצש איה תיטנוולרה

.ונממ
תויושרו הלשממ ידרשמל ושגוה ףקותל קוחה תסינכ זאמ
ידי-לע ,קוחה לע תוכמתסמה תושקב תורשע תורחא
הנומ יתלשממ דרשמ לכל .ןיד-יכרועו םינוגרא ,םיחרזא
שקובמ עדימש תישיא יארחאה ,עדימה שפוח קוח ביצנ
השקמ קוחל רשקב קפסמ עדימ רדעיה .וישרודל עיגי

.םהיתויוכז תא שממל םיבר לע ןיידע
םיגייסו ,תבחסב תובר תושקב תולקתנ ןיידע ונרעצל
.ול עיגמה תא עובתל טרפה לע םישקמ קוחב וסנכוהש
יפד לעמ םסרפל ףוג וא טרפ לכ הנימזמ "ןאכ" תכרעמ
דירטנו ךירדנ ,בוקענ ונחנאו ,עדימל ותשקב תא ןותיעה
לע תשקיע הדימעו קבאמ תועצמאב קר .תויושרה תא

.קוחב המולגה החטבהה תא שממל היהי רשפא וניתויוכז

השורד ,תועד ףילחהל ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ"
קר .היצמרופניא תורוקמל רוצעמ אלל תשגל תוריחה ול
תולאש לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל רוצי וז ךרדב
לטונה ןוטלש .הנידמהו הרבחה םלוע לש ומורב תודמועה
המ עבקיש ופוס ,תעדל חרזאל בוט המ עובקל תושר ומצעל
."היטרקומדל וזמ הלודג הריתס ןיא .בושחל חרזאל בוט
טפשמה תיב לש ישימחה אישנה ,יודנל השמ ר"ד)

(ןוילעה
"עדימה שפוחל היצילאוקה" זכר ,ןיחונמ ישי עויסב)
(ל"יתשב

add your comments


 

תויולחנתהה לש ראתמה תינכת-עדימה תא ררחשל Hebrew
by ןונ-ןב דעלג 12:11pm Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

- תויולחנתהה לש ראתימה תינכות
לומ קוחה ילותפנב "וישכע םולש"

יחרזאה להנימה


"עדימה שפוח" טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

ילש הלשממה שאר Hebrew
by רוש ףסא ,סומ הניר ,רימש לארשי 12:14pm Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il


תובהלתהה לגרלו תוריחבה תארקל
ןימזה ,םייחכונה םידמעומה ינשמ
ישאר עיצהל ויארוק תא "ןאכ"
@ םייביטנרטלא הלשממ (תושארו)
,םימלסומ ,םידוהי :םינוירטירקה
,םיטסיהדוב ,םיטסיאתא ,םירצונ
וא םייטרקניסוידיא ,םייחישמ
ףטו םירבג ,םישנ @ םייזאפ-תלת

@ םייודב וא םיתמ ,םייח @

"ןאכ"מ ליחתמ יתימאה ץורימה

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

לארשיב הלטבאה ימד ולטובי ךיא :וא ,ןיסנוקסיו תינכות Hebrew
by וקנ'צמורח ילוי 12:18pm Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

לארשי תלשממ ליחתת ץרמ שדוחב
תינכות :םדא-ינבב יוסינ
וביוחי םילטבומ @ ןיסנוקסיו
תלטומ םתוליעיש םיסרוקב ףתתשהל
תושירדל הנעיי אלש ימ @ קפסב
םניא םינברס @ ןברסכ רדגוי
@ םעפ ףא @ הלטבא ימדל םיאכז
@ םואתפ המ @ ?הסנכה תחטבה
תינכותה הרדגוה תירבה תוצראב

ונלצא בורקב @ ברוצ ןולשיככ

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.