[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ימוטא דחפ
by ןוסניבור םיק 10:06am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

היבמולוק רהנ ךותל ףלדש רוכה

ונילע רמוא הז המו

"ימוטא דחפ :דחוימ טקייורפ
רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני
ילארשיה יניערגה קשנה לע עדימה
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו

.םיגיגהו רמוח חולשל

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

שארה יבאכמ דחא היהי ,ב"הרא ,דרופנהב יניערגה רוכה
רוצייל ןושארה רוכה .שוב אישנה לש םיאבה םילודגה
לע הלטוהש הצצפל םלגה רמוח תא קפיסש ,םוינוטולפ
םיעבראה תונשב םקוה ,היינשה םלועה תמחלמב יקאסגנ
םירוככ והומכ ,ותוחיטבל ששחמ םינש רפסמ ינפל רגסנו
לכ טעמכ .םלועה יבחרב ונממ םיריעצו וליג-ינב םירחא
התע םידמוע ולוכ םלועב הנש םישולשמ רתוי ינב םירוכה
,םישישה תונש תליחתב םקוהש ,הנומידב רוכה .םיממוש

.ליעפ ןיידע
:העווזה התלגתה דרופנהב רוכה תריגס ךילהתבש אלא
רתאב תיביטקאוידרה תלוספה לש ןוסחאה ילכיממ שילשכ
.םיפלודכ ולגתה (177 ךותמ םילכימ 67) דרופנה
תא ףירחמ ,היבמולוק רהנל ךומסב ,רתאה לש ומוקימ
,עקרקה םוהיז - ךכמ םרגיהל תולולעש תונכסה
לע םילדגה ןוזמה ילודיג לכ לש םוהיזו םימה םוהיז
ינוילימ לש הלערה איה הרישיה תועמשמה .עקרק התוא

.םישנא
םיטנוולרה תודסומה ידיקפ םירבוש הפילדה התלגתהש זאמ
תובר תוטיש .םיקזנה תא רעזמל ךיא שארה תא ב"הראב
עקרק יקלח "חוליג" ,לשמל ,ןהיניב) ועצוה תונושו
.ןיידע השמומ אל ןהמ תחא ףא ,(רבדמל םתרבעהו העוגנ
הפקתו אמייק-תרב ,תמאב הליעיכ התלגתה אל הטיש ףא

.ןמז ךרואל
לעש רוכזל שי רבודמ תלוספ לש תומכ וזיאב ןיבהל ידכ
ידכ השרדנש תומכה) ליעפ םוינוטולפ וליק 6.1 לכ
לש רטיל -9333כ םירצונ (יקאסגנ תצצפ תא תונבל
יפלא תואמ דועו ,דחוימב תנכוסמ תיביטקאוידר תלוספ
תינוניב ןוכיס תגרדב תיביטקאוידר תלוספ לש םירטיל
תוביבסב םיללוכ דרופנהב ןוסחאה ילכימ 177 .הכומנו
האצותכ .תיביטקאוידר תלוספ לש רטיל ןוילימ 292.5
םיבקועמ םירטמ -3700כב עקרקה המהוז שילש לש הפילדמ

.רתויב תנכוסמ תיביטקאוידר תלוספ לש
דרופנהבש הכירעמ תירבה תוצרא תלשממב היגרנאה תקלחמ
תלוספ לש םיעובר םירטמ ןוילימ -1.1כ םירוצא
רתוי לש קמועבו לובטופ שרגמ לש וחטשכ) תיביטקאוידר
הנש -700ל 500 ןיב חקול וזה תלוספל .(רטמ םייתאממ
הלש קוריפה תוריהמ תא םיכירעמש םיחמומ שיו ,קרפתהל
ימ לכל תינלטק תיביטקאוידרה תלוספה .םינש יפלא המכב
גופסל םג ןתינו ,רישי עגמב התיא אב וא התוא םשונש
לע לדוגש ןוזמל וא םוהתה ימל ורדחש םוינוטולפ ירייש
ומרז 1944 זאמ יכ םיכירעמ .םימהוזמ םוהת ימ לש עצמ
םימהזמו תילזונ תלוספ לש םיבקועמ םירטמ ןויליב 1.3
.םוהתה ימל םג ולחלחש ןכתייו ,עקרקה ךותל םינוש
תלוספה ןוסחא ילכימ ,שדח אל הזה עדימהש תורמל
םויה .הנש 25 קר דמעמ וקיזחיש ךכ ונבנ דרופנהב
דבלב םיפלודה םילכימה תייעב ןורתפ לש תרעושמה תולעה

.רלוד ןויליב -50כ איה
םוינוטולפ לש ידמ תולודג תויומכ הרציי תירבה תוצרא
רטפיהל דציכ תויביטרפוא תוינכות ןיא עגרכ .דרופנהב
תנווכתמ קשנה קוריפ ימכסה תורמל .םירתוימ ןוט -12מ
(?ירחסמ וא) ירשפא שומישל ןתוא רומשל תירבה תוצרא
איה םוינוטולפה לש תולודגה תויעבה תחא .דיתעב
לש דבלב םרגוליק 11 .דואמ הכומנ ולש תיטירקה הסאמהש
.ינלטק ץוציפל םורגל םילוכי דחי םיבכרתמה םוינוטולפ
הלאכ םיצוציפ 8 ועריא דרופנה תינכות לש התליחתמ
.(םיעדוי ונחנא ,תוחפל ,הלא לע) ורטפנ םישנא ינשו
,המדא תודיערל בר לאיצנטופ לעב רוזיאב םקוממ דרופנה

.תוששחה תא ףירחמש המ
רוזאב אוה םג םקוממ הנומידב רוכה :דבל אל דרופנה
.יאקירפא-ירוסה רבשה לע השעמל ,המדא תודיערל שיגרה
יאה יצח דע עיגמה יעקרק-תת םוהת ימ רגאמ שי ויתחתמ
לע םותחת לארשיש םינש רבכ םישרודה ,םירצמל .יניס

.שושחל הממ שי תמאב ,יניערג קשנ לע חוקיפל הנמאה
תרושקתה ילכב םסרופ '-94ב :וב ויה רבכ תונואת םגו
היעב הרציש ,"הדובע תנואת" רוכב העריא '68 תנשבש
םידבועהמ םיינש תוחפל .ותביבסב הרומח תיתוחיטב

.ךכ-רחא ןטרסב וקל הנואתה רתא יוקינב וקסעש
םיקיזחמ םילכימ הזיאב :תולאש לואשל קר רתונ ןאכמו
עודי רבכ רשאכ ,הנומידב תיביטקאוידרה תלוספה תא
ןוסחא ילכימ תונבל רשפאמש יסדנה ןורתפ ןיאש םלועב
הנירק קדוב והשימ םאה ?םינש תואמ דמעמ וקיזחיש
ירגאמ םע לארשי השוע המ ?רוזיאב םימה ירגאמב
ןקזה רוכה לועפל ךישמי יתמ דעו ?הלש םוינוטולפה

?תואלמיגב ואצוה ןמזמ רבכ םלועב וליג ינבש ,הזה


תודיערל שיגרה רוזאב אוה םג םקוממ הנומידב רוכה *
ימ רגאמ שי ויתחתמ .יאקירפא-ירוסה רבשה לע ,המדא
,םירצמל .יניס יאה יצח דע עיגמה יעקרק-תת םוהת
לע חוקיפל הנמאה לע םותחת לארשיש םינש רבכ םישרודה

* .שושחל הממ שי תמאב ,יניערג קשנ

תרושקתה ילכב םסרופ '-94ב :ויה רבכ תונואת םגו *
היעב הרציש ,"הדובע תנואת" רוכב העריא '68 תנשבש
םידבועהמ םיינש תוחפל .ותביבסב הרומח תיתוחיטב

.ךכ-רחא ןטרסב וקל הנואתה רתא יוקינב וקסעש


שילשכ :העווזה התלגתה דרופנהב רוכה תריגס ךילהתב *
דרופנה רתאב תיביטקאוידרה תלוספה לש ןוסחאה ילכיממ
רהנל ךומסב ,רתאה לש ומוקימ .םיפלודכ ולגתה
ךכמ םרגיהל תולולעש תונכסה תא ףירחמ ,היבמולוק
לכ לש םוהיזו םימה םוהיז ,עקרקה םוהיז -
הרישיה תועמשמה .עקרק התוא לע םילדגה ןוזמה ילודיג

* .םישנא ינוילימ לש הלערה איה


add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
עדימה תא ררחשל
by ןאכ 10:09am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ
תוריחה ול השורד ,תועד ףילחהל
תורוקמל רוצעמ אלל תשגל
רוצי וז ךרדב קר .היצמרופניא
לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל
םלוע לש ומורב תודמועה תולאש

הנידמהו הרבחה


דחוימ טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print articleתיסיסב הדמעמ עבונ ,-1998ב קקחנש ,עדימה שפוח קוח
קוחה .רוביצה לכל ךייש עדימה היפל ,יתרבח קדצ לש
תושר לכמ עדימ לכ לבקל יאכז טרפ לכ :ינכפהמ אוה
הנושארל .עדימה לש םייקוחה וילעב אוה יכ תירוביצ
וניאש ימ לכ - דסממה לע החכוהה תבוח תלטומ
תומוחב שאר חיטהל םוקמב ,לוכי שקיבש עדימ לבקמ
תושרהו ,טפשמה תיבל תונפל ,היטרקורויב לש תוריבע-אל
עדימה ענמנ עודמ וינפב קידצהל הכירצש איה תיטנוולרה

.ונממ
תויושרו הלשממ ידרשמל ושגוה ףקותל קוחה תסינכ זאמ
ידי-לע ,קוחה לע תוכמתסמה תושקב תורשע תורחא
הנומ יתלשממ דרשמ לכל .ןיד-יכרועו םינוגרא ,םיחרזא
שקובמ עדימש תישיא יארחאה ,עדימה שפוח קוח ביצנ
השקמ קוחל רשקב קפסמ עדימ רדעיה .וישרודל עיגי

.םהיתויוכז תא שממל םיבר לע ןיידע
םיגייסו ,תבחסב תובר תושקב תולקתנ ןיידע ונרעצל
.ול עיגמה תא עובתל טרפה לע םישקמ קוחב וסנכוהש
יפד לעמ םסרפל ףוג וא טרפ לכ הנימזמ "ןאכ" תכרעמ
דירטנו ךירדנ ,בוקענ ונחנאו ,עדימל ותשקב תא ןותיעה
לע תשקיע הדימעו קבאמ תועצמאב קר .תויושרה תא

.קוחב המולגה החטבהה תא שממל היהי רשפא וניתויוכז

השורד ,תועד ףילחהל ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ"
קר .היצמרופניא תורוקמל רוצעמ אלל תשגל תוריחה ול
תולאש לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל רוצי וז ךרדב
לטונה ןוטלש .הנידמהו הרבחה םלוע לש ומורב תודמועה
המ עבקיש ופוס ,תעדל חרזאל בוט המ עובקל תושר ומצעל
."היטרקומדל וזמ הלודג הריתס ןיא .בושחל חרזאל בוט
טפשמה תיב לש ישימחה אישנה ,יודנל השמ ר"ד)

(ןוילעה
"עדימה שפוחל היצילאוקה" זכר ,ןיחונמ ישי עויסב)
(ל"יתשב

add your comments


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
תויולחנתהה לש ראתמה תינכת-עדימה תא ררחשל
by ןונ-ןב דעלג 10:11am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

- תויולחנתהה לש ראתימה תינכות
לומ קוחה ילותפנב "וישכע םולש"

יחרזאה להנימה


"עדימה שפוח" טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ילש הלשממה שאר
by רוש ףסא ,סומ הניר ,רימש לארשי 10:14am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il


תובהלתהה לגרלו תוריחבה תארקל
ןימזה ,םייחכונה םידמעומה ינשמ
ישאר עיצהל ויארוק תא "ןאכ"
@ םייביטנרטלא הלשממ (תושארו)
,םימלסומ ,םידוהי :םינוירטירקה
,םיטסיהדוב ,םיטסיאתא ,םירצונ
וא םייטרקניסוידיא ,םייחישמ
ףטו םירבג ,םישנ @ םייזאפ-תלת

@ םייודב וא םיתמ ,םייח @

"ןאכ"מ ליחתמ יתימאה ץורימה

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

לארשיב הלטבאה ימד ולטובי ךיא :וא ,ןיסנוקסיו תינכות
by וקנ'צמורח ילוי 10:18am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

לארשי תלשממ ליחתת ץרמ שדוחב
תינכות :םדא-ינבב יוסינ
וביוחי םילטבומ @ ןיסנוקסיו
תלטומ םתוליעיש םיסרוקב ףתתשהל
תושירדל הנעיי אלש ימ @ קפסב
םניא םינברס @ ןברסכ רדגוי
@ םעפ ףא @ הלטבא ימדל םיאכז
@ םואתפ המ @ ?הסנכה תחטבה
תינכותה הרדגוה תירבה תוצראב

ונלצא בורקב @ ברוצ ןולשיככ

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

a leter to SOME jewish rabbis
by behave+ explain 6:21pm Sat Mar 3 '01

print comment

Raaaaaaaaabis,i have been listening to you,it is time for you listen to me,Leave the hearts of jews alone,do not contaminate them with the evil and racist ideas against intermarriage,i hear you say do not marry from the gentiles,why you violate the law and add one extra commendment ,you have no confidence in your self,you have no right under God's laws to impose on the faithful whom they should love,raaaaaaaaaabbbbbbbbbissssssssssssss,define your self,and tell the gentiles who is a jew,i challenge you to know the answer,for only few know,raaaaaaaaaaabisssss,you are causing great damage to children and teenagers of mixed marriages,where are the jewish psychologists and psychytrists and socialogists ,raaaaaaaaabbbbbbbisss your efforts to reduce the ratio of intermarriage will succeed,but the jews are not statistics,rrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaabbbis ,they are people,rabbis,do not alienate the jews,do not immitate Hitler who was fircely against intermarrage,Where are the liberal rabbis who voted democratic,where are the jewish civil rights leaders to say something about this human rights abuse,Rabbis ,if you can not encourag mixed marrages and act like a liberal,be conservative,and stay neutral,you are niether liberals nor conserviteves,you are blocking the jews from integrating to , society,Raaaaaabbbbbbbisssss intermarrage is not evil to discourage it severly and sometimes permently damaging the psycholgy of children of p of mixed marrages,rabbisssssss,the jews are not a race,you rabbis of mixed races,be proud of what god has created in you, do not suffer from inferiority complex,you do not need to,rrrrrrrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbis stop your censorships on the emotions of people,behave well and welcome to peace.if you question my motives let me say what about the rabbis motives,the truth is the truth,it is not motives,rrrrrrrrrrrrraaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbissss can you hear me,it is time to do so.

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.