Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/332.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/334.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/335.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/336.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425
IndyMedia Center - news
[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ימוטא דחפ
by רניברוט ןרע 10:05am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

קשנה תונכס לע תעדי אלש םירבד

לארשי לש יניערגה

"ימוטא דחפ :דחוימ טקייורפ
רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני
ילארשיה יניערגה קשנה לע עדימה
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו

.םיגיגהו רמוח חולשל

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article


ןודעומל הנורחאל הפרטצהש ןטסיקפמ ,םלועב םוקמ לכב
ןויד םייקתמ ,ותוא החתפש ,ב"הרא דעו ימוטאה המיאה
תוכז וז לארשיב .םוטאה אשונב ינרעו בחר ירוביצ

.םהל קר העיגמ איהש ובשח םירחבנ ץמוקש
,ןהה תוממעשמה תוריחבב העבצהה ינפל עגר ,1999 יאמב
להקל רמאו ולש ןידה םוי קשנ תא והינתנ ןימינב איצוה
:ךכ-רחא וב ןודל ובהא ךכ לכש םילימה דמצ תא בהלושמה

."םידחפמ םה"
בושחל ליחתמ ינא ,רתוי ימיספו רתוי רחואמ יצחו הנש
תונורכזב ףשחית הנש האמ דועש בא תינכות הזיא הפ שיש
תולאש עונמל ךיא" התרתוכו קרבו סרפ ,ןוירוג ןב לש

."סונובה תולאש םע זמזמתהלו תושק
תובשל רתויב לקש רוביצה הארנכ אוה ילארשיה רוביצה
םהו הפ ונחנא" ,"יניטסלפ םע ןיא") תואמסיסב ותוא
המכו המכ תחא לע ,("ולשמ םיקוח יברדל" ,"םש
חוטיבה תדועת םג אוהו ךבוסמ אשונהש ול םירמואשכ
יכ קר המרצש) ,ותנחבאב והינתנ קדצ ןכלו .ונמויקל
סרפ ,ןוירוג ןב םג וקדצו (ךכ לכ הרישיו היולג איה
ידכ דחפהו תויחטשה תא לצנלו תונבל ועדיש קרבו
קשנהש איה הדבוע .סונובה תולאשב ונתוא שדשדל ךישמהל
'ךומס'ש הנידמב רצוימ תושונאה הרציש רתויב יתצלפמה
טלחומה בורה ןיידעו ,יעצמאה המש םה 'הלשאפ ספוא'ו
טילחמ ימ ,ליעפמ ימ ,חקפמ ימ לאוש אל רוביצה לש

.המלו
רתויב תובוטה תואמגודה תחא טלחהב אוה ימוטאה רוכה
ידי לע ,ילרוג ,יחרכה ןויד לש תנווכמ הריבקל
תמרל הליבקמ קוחרמל םהלש הייארה תלוכיש םיגיהנמ
םגש דע שולש וא םייתנש קר חקיי ילוא .םתוישונא
זא .הציחל קחרמב ימוטא קשנ היהי ונביבסמ תונידמל
תמאב אל םעפ ףא יכ תעתפומ היהת ,לארשי ,תאזה הנידמה
עגרבש אוה יתוא דדועמש המ .הזה םויל הננוכתהו הרביד
םתא) םירחבנ ץמוק םתוא תוחפל הפ ויהי אל רבכ הזה
לכב םוי לכ םהלש תומשה לכ תא אורקל םילוכי
םיימשרה םיסוטמל וצורי חטב עגר ותואבש ,(םינותיעה

.םהלש
עדימה רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני "ימוטא דחפ"
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו ילארשיה יניערגה קשנה לע
.םיגיגהו רמוח חולשל

add your comments


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ימוטא דחפ
by ןוסניבור םיק 10:06am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

היבמולוק רהנ ךותל ףלדש רוכה

ונילע רמוא הז המו

"ימוטא דחפ :דחוימ טקייורפ
רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני
ילארשיה יניערגה קשנה לע עדימה
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו

.םיגיגהו רמוח חולשל

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
עדימה תא ררחשל
by ןאכ 10:09am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ
תוריחה ול השורד ,תועד ףילחהל
תורוקמל רוצעמ אלל תשגל
רוצי וז ךרדב קר .היצמרופניא
לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל
םלוע לש ומורב תודמועה תולאש

הנידמהו הרבחה


דחוימ טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print articleתיסיסב הדמעמ עבונ ,-1998ב קקחנש ,עדימה שפוח קוח
קוחה .רוביצה לכל ךייש עדימה היפל ,יתרבח קדצ לש
תושר לכמ עדימ לכ לבקל יאכז טרפ לכ :ינכפהמ אוה
הנושארל .עדימה לש םייקוחה וילעב אוה יכ תירוביצ
וניאש ימ לכ - דסממה לע החכוהה תבוח תלטומ
תומוחב שאר חיטהל םוקמב ,לוכי שקיבש עדימ לבקמ
תושרהו ,טפשמה תיבל תונפל ,היטרקורויב לש תוריבע-אל
עדימה ענמנ עודמ וינפב קידצהל הכירצש איה תיטנוולרה

.ונממ
תויושרו הלשממ ידרשמל ושגוה ףקותל קוחה תסינכ זאמ
ידי-לע ,קוחה לע תוכמתסמה תושקב תורשע תורחא
הנומ יתלשממ דרשמ לכל .ןיד-יכרועו םינוגרא ,םיחרזא
שקובמ עדימש תישיא יארחאה ,עדימה שפוח קוח ביצנ
השקמ קוחל רשקב קפסמ עדימ רדעיה .וישרודל עיגי

.םהיתויוכז תא שממל םיבר לע ןיידע
םיגייסו ,תבחסב תובר תושקב תולקתנ ןיידע ונרעצל
.ול עיגמה תא עובתל טרפה לע םישקמ קוחב וסנכוהש
יפד לעמ םסרפל ףוג וא טרפ לכ הנימזמ "ןאכ" תכרעמ
דירטנו ךירדנ ,בוקענ ונחנאו ,עדימל ותשקב תא ןותיעה
לע תשקיע הדימעו קבאמ תועצמאב קר .תויושרה תא

.קוחב המולגה החטבהה תא שממל היהי רשפא וניתויוכז

השורד ,תועד ףילחהל ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ"
קר .היצמרופניא תורוקמל רוצעמ אלל תשגל תוריחה ול
תולאש לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל רוצי וז ךרדב
לטונה ןוטלש .הנידמהו הרבחה םלוע לש ומורב תודמועה
המ עבקיש ופוס ,תעדל חרזאל בוט המ עובקל תושר ומצעל
."היטרקומדל וזמ הלודג הריתס ןיא .בושחל חרזאל בוט
טפשמה תיב לש ישימחה אישנה ,יודנל השמ ר"ד)

(ןוילעה
"עדימה שפוחל היצילאוקה" זכר ,ןיחונמ ישי עויסב)
(ל"יתשב

add your comments


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
תויולחנתהה לש ראתמה תינכת-עדימה תא ררחשל
by ןונ-ןב דעלג 10:11am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

- תויולחנתהה לש ראתימה תינכות
לומ קוחה ילותפנב "וישכע םולש"

יחרזאה להנימה


"עדימה שפוח" טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ילש הלשממה שאר
by רוש ףסא ,סומ הניר ,רימש לארשי 10:14am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il


תובהלתהה לגרלו תוריחבה תארקל
ןימזה ,םייחכונה םידמעומה ינשמ
ישאר עיצהל ויארוק תא "ןאכ"
@ םייביטנרטלא הלשממ (תושארו)
,םימלסומ ,םידוהי :םינוירטירקה
,םיטסיהדוב ,םיטסיאתא ,םירצונ
וא םייטרקניסוידיא ,םייחישמ
ףטו םירבג ,םישנ @ םייזאפ-תלת

@ םייודב וא םיתמ ,םייח @

"ןאכ"מ ליחתמ יתימאה ץורימה

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

לארשיב הלטבאה ימד ולטובי ךיא :וא ,ןיסנוקסיו תינכות
by וקנ'צמורח ילוי 10:18am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

לארשי תלשממ ליחתת ץרמ שדוחב
תינכות :םדא-ינבב יוסינ
וביוחי םילטבומ @ ןיסנוקסיו
תלטומ םתוליעיש םיסרוקב ףתתשהל
תושירדל הנעיי אלש ימ @ קפסב
םניא םינברס @ ןברסכ רדגוי
@ םעפ ףא @ הלטבא ימדל םיאכז
@ םואתפ המ @ ?הסנכה תחטבה
תינכותה הרדגוה תירבה תוצראב

ונלצא בורקב @ ברוצ ןולשיככ

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.