Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/327.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/329.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/330.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/331.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425
IndyMedia Center - news
[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
תולובג אלל םיטילפ
by רגנ המענ 10:01am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

םידיחיה םיטילפה םניא םיניטסלפה
םע דדומתהל הכירצ לארשי תנידמש
םיחרזא תורשע .םלרוגל תוירחאה
האירתירא ,ןדוס לש
ידי-לע םיפדרנה ןואיל-הרייסו
לארשיב םירדגומ םצרא תונוטלש
.שוריגל םידמעומו "םייקוח-אל"כ
ישפחמ םמצע םיאצומ בחרה םלועב
םיפושח ,רגסה תונחמב טלקמה
.הייפכב םישרוגמו לוצינל
לש תוצובק תומייק הינטירבב
וחילצהש ,םהל תפכאש םיחרזא
חולשמה תוסיטמ םיטילפ דירוהל
ילארשיה םינפה דרשמ .םהיתוצראל
ישפחמ" גשומ לע ןיידע עמש אל
הרישיה הלועפהו ,"טלקמה

.הילותיחב


2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article


דבלמ - תונוש תיקוח-יתלבה הריגהל תוביסה
ללגב דדונש ימ שי ילכלכה בצמה תא רפשל ןויסינה
עפשה תונידמ .אצומה ץראב תיטילופ וא תיעזג הפידר
םייניע עבשב תוקדוב ,הלאכ םיעינמב בשחתהל אל תוטונ
תוליטמו ןצראל סנכנה ישילש םלוע תנידמ לש חרזא לכ
רתויו רתוי תופחוד תולבגמה .תוחישק הסינכ תולבגמ
דימתמ דחפב תויחלו רתתסהל הרירב-תילב םירגהמה םישנא

.ולגתי אמש
לארשיל ועיגהש "םייקוח-אל"ה םירגהמה יפלא תואמ ךותב
םישנא לש עודי אל רפסמ שי ןורחאה רושעה ךלהמב
ילארשיה םינפה דרשמ .תונוטלשה ידי-לע םצראב םיפדרנה
םה בורלו ,לארשיב טלקמ ישפחמל דחוימ דמעמב ריכמ אל
וא אלכיהל םייופצ םה םא םג ,םהיתוצראל הרזח םישרוגמ
יפויתא-יאירתירא ,'ד לש ורופיס .גרוהל םיאצומ תויהל

.ילארשיה דסממה תומיטא תא שיחממ ,לארשיל לגלגתהש


הינטירבמ שוריגל דמעומ תוומל הכוה ויבאש ינעוצ

Counter Information), הינטירב)

םייק ןהב תויפוריאה תונידמהמ המכמ תחא איה הינטירב
.asylum seeker)) "טלקמ שקבמ" לש דמעמ
תוביצנל תונפל לוכי המחלממ טלמנ וא וצראב ףדרנש םדא
,הנידמ התוא לש הלשממל וא ,עיגה הילאש הנידמב ם"ואה
ךורא השקבב ןוידה ךילהת .ינידמ טלקמל השקב שיגהלו
הכוז השקבה תלבקתמש עגרהמ לבא ,םיחושק םינוירטירקהו
םיתיעלו ,יופכ שוריג ינפמ וילע ןגמה דמעמל רגהמה
םע .הדובע תרשאו יאופר לופיט ומכ תויוכז ול קינעמ
שוריג וצ רגהמה דגנ אצומ תיחדנ השקבהש עגרב ,תאז
השקבה תוכז לע שארמ םירתוומ םירגהמ טעמ אל .ידיימ
ענמיהל ידכ .וספתיי אלש הווקתב םלעיהל םיפידעמו
דע טלקמה ישפחמ םיהוש םש ,רגסה תונחמב האילכמ
םיכרד םייקוח-אל םירגהמ םיאצומ ,םלרוג ערכויש
םיחוודמ ןמז המכב םעפ .לובגה תא חירבהל תויתריצי
םתומ תא ואצמש םיניס םירגהמ תצובק דוע לע םינותיעה
תא תוצחל וסינשכ ועבט וא תיאשמ לש ןעטמ אתב קנחמ
רגסהה תונחמב .הדוספרב הילטיאל היבלסוגוימ ךרדה
גוצייל השיג אללו ןמז תלבגמ אלל םישנא םיקזחומ

.םדא תויוכזל תוימואלניב תונמא לש הרפה - יטפשמ
יפלאל םא עירכהל יטירב טפשמ-תיב שרדנ ילויב
טלקמ שקבל תוכז שי הפוריא חרזממ םירגהמה םינעוצה
היקבולס חרזא ינעוצ םשב השגוה הריתעה .הינטירבב
ךא ,דדשנ ותיבו ףקתוה ויחא ,תוומל הכוה ויבאש
וא תאז עונמל ידכ רבד התשע אל תיקבולסה הרטשמה
תוכז ול ןיאש קספ טפשמה תיב .םימשאה תא ןידל דימעהל
לש הנידמה םא קר הינטירבב תקנעומה תוכז - טלקמל
.הישנא לע ןגהל תברסמ וא הלוכי אל טלקמה ת/שקבמ
היקבולסב בצמה הזש האדוה ,תיטירבה הלשממה רובע

.תונידמה יתש ןיב םיימואלניבה םיסחיל קזנ העמשמ
,רגסה תונחמב טלקמה ישקבממ קלח םימשומ הינטירבב
הזוח לע םימותחה ,םייטרפ םיריכשמ לש תורידב רתיהו
דרשמה .יטירבה םינפה דרשמב טלקמהו הכימתה תוריש םע
הרכשהה תולעל רשאב תויאשח לע םירמוש םיתבה ילעבו
לע תונולתב תרושקתל םינופש םירייד .םינבמב םיאנתלו
םרובע ,םירוגמה יאנת .הצוחה םיקרזנ םהירוגמ יאנת
םייואר םיבשחנ ויה אל ,ןוה םיריכשמה םיחיוורמ
אלל ,הדימה לע רתי תופופצ תוברוח :םיטירב םיחרזאל
ישקבמ ןיב ,ינוריא ןפואב .םינימז םייאופר םיתוריש
הלאש אלא ,םיכמסומ םיאפור -2000כ שי הינטירבב טלקמה

.םדמעמב וריכי אלש דע דובעל םישרומ םניא


ריאזמ טילפ שוריג הענמ הפועת הדשב הרישי הלועפ

ישפחמל עייסל החילצה םייטירב םיחרזא לש הרישי הלועפ
המייקש תודגנתה תלועפ .םהיתויוכז לע דומעל טלקמה
רגסהה זכרמב סראמ שדוחב םדא תויוכזל םיליעפ תצובק
דבכ קזנב המכתסה ,םירבג םייתאמכ ןסחאמה ,דליפספמק
דיל האחמ תרמשמ המייקתה ילויב -15ב .למשחה תקפסאל
.םירוצע 95 סלכאמה ,'תרווסדנומרהב רגסה הנחמ
.םיטילפה םע רשק ורציו רדגה לע וספיט םיניגפמה
להונה יפ-לע :םיטילפה תא םיליעפ 12 ורקיב תרחמל
תא עדויש ימל רוקיב רשפאל םיבייח םירמושה ,יטירבה

.רגסהב יוצמה טלקמ שקבמ לש ומש
איה ,התוליעי תא החיכוהש ,הרישי הלועפל תפסונ ךרד
םירגהמ םייוצמ סוטמב רשאכ הסיט תאיציל הערפה
תצובק יליעפ וקליח הנורחאל .םהיתוצראל םישרוגמה
CAGE, םירגהמה תאילכב קבאנה חטש-יליעפ ןוגרא,
יריאז טילפ חלשיהל היה רומא הבש הסיט יעסונל םינולע
רחאל הרטשמה ידי-לע רצענ דחא עסונ .הינטירבל ץוחמ
.אירמהל הסיטל רשפאל בריסו סוטמה רודזורפב דמענש
לש שוריג .סייטה תשקבל הסיטהמ טילפה דרוה ףוסבל
לע יטירבה םינפה דרשמל עדונשכ לטוב ידרוכ טילפ
תופסונ תורישי תולועפ .תננכותמ תודגנתה תלועפ
ןבוריס לע וזירכה הפועת תורבחש ךכל וליבוה היגלבב
'סייווריא שיטירב' תרבח .םישרוגמ םירגהמ סיטהל

.םיטילפה תסטהמ םיחוור תפרוג ןיידע


תויוכז אלל לארשיב םייח םינדוס

,רצעמב םירז םידבועל עויסה דקומ תתומע ,ןזור לגיס)

(לארשי

תלעופ םיניטסלפ םניאש םיטילפל ם"ואה תוביצנ
טלקמ ישקבמל הדיחיה תבותכה איהו ,םייתנשכ םילשוריב
-300כ תוביצנב םיחותפ הכרעה יפ-לע .לארשיל ועיגהש
בור .טילפ דמעמ ושקיבו לארשיב םייחה םירז לש םיקית
םא .םיישדוח -שדוח ךות תילילש הבושת םילבקמ םינופה
ךשמנ הבנ'זב ם"ואה תוביצנל תרבעומו תלבקתמ השקבה
תנש ךלהמב ,תוביצנה האיצוהש בתכמ יפ-לע .הנש ךילהתה

.לארשיב םייחה םיטילפ 14 -ב קר ם"ואה ריכה 2000
ם"ואה לש םיטילפה תוביצנש לזמה ירב 300 םתוא םג
תנידמ ידי לע םירכומ םניא םתשקב תא תלקוש ןיידע
ימד וא יאופר חוטיב ,הדובע תרשא םילבקמ םניאו לארשי
םידבועה יפלא תורשע ראש לע ידיחיה םנורתי .הייחמ
םעפ לכבש הדבועב ץוענ קוחכ אלש לארשיב םיהושה םירזה
ם"ואה תוביצנ ישנא םילעופ ,תועטב םירצענ םהש
םיחרזאה תשש .ץראה ןמ ושרוגי םרטב םרורחשל םילשוריב
ם"ואה - הזכ בצמב םיאצמנ לארשיב םייחה םינדוסה
לארשיב הייהש ירחא ןדוסל ורזחי םאש הדבועב ריכה
םתוא תשרגמ הניא לארשי ,םהייחל תישחומ הנכס תפקשנ

.רוחשב םידבוע םה דובעל לבא ,התע תעל
םירגהמה ףלא האמכ ךותמ םיטילפ לש יתימאה רפסמה
םיעדומ אל םבור .עודי אל לארשיב "םייקוח-אל"ה
ומכ אלש .הרכהל השקב שיגהלו ם"ואל תונפל תורשפאל
השקב שיגהל םא רוחבל טילפ לוכי ןהב ,תורחא תונידמב
הניא לארשי ,תלבקמה ץראה תלשממל וא ם"ואל טלקמל
,לארשי לש הריגהה יקוחב .הלאכ תושקבב ללכ הריכמ
םיבורקה םהיתוחפשמ ינב וא םידוהיל קר םירשפאמה

.טלקמ ישפחמ םירגהמל םוקמ ןיא ,הילא עיגהל
,ןואיל-הרייסמ םיחרזא 82 םג םויה םייח לארשיב
תמחלמ םצראב הצרפש ירחא ,םינש הנומשכ ינפל ועיגהש
אלכב םישדוח העברא םירוצע ויה םהמ המכ .םיחרזא
אל םינפה דרשמל הצילמה ם"ואה תוביצנש ירחאו ,והישעמ
דע לארשיב תוהשל ,גירח ,ינמז רושיא ולביק םשרגל
םהש םיעדוי לארשיב םינואל-הרייסה .המחלמה םייתסתש
בצמ" יכ ם"ואה זירכיש עגרב - לואש ןמז לע םייח
םשל ושרוגי םייתסה ןואיל-הרייסב "ירטינמוהה םוריחה

.ידיימ ןפואב
.


ץרא ילב ןב לש ורופיס

היפויתא בשות אוה .טילפכ ם"ואה ידי-לע רכוה אל 'ד
ץורפ םע .בר שוכר היפויתאב רגאש ,יאירתירא אצוממ
ידי לע ושוכר םרחוה האירתיראל היפויתא ןיב המחלמה
ןוכרד םע ,םשמ .האירתיראל שרוג אוהו היפויתא תלשממ
תיפויתא תיחרזא איה םג ,'ו .לארשיל עיגה ,יארתירא
התיבל רוזחל הווקתב לארשיל העיגה ,יאירתירא אצוממ
םינש רפסמ ינפל .קסע תחיתפל קיפסיש ףסכ םוכס םע
,תב םלועל ואיבהו ואשינ םהו ,'ד תא לארשיב השגפ
ןמז העקפ םהינש לש רייתה תרשא .יצחו הנש תב םויה

.לארשיל ועיגהש ירחא רצק
,והישעמב אלכנו ותדובע םוקמב 'ד רצענ 99 רבמבונב
הנכס תפקשנש ןעט אוה :בוזעל בריס 'ד .שוריג ךרוצל
חרב האירתיראמ .היפויתאב םגו האירתיראב םג וייחל
ירהו ,םלשל היה בייחש המחלמה סמ תא םלשל ילבמ

.רבכ שרוג היפויתאמ
לש םיטילפה תוביצנ יספט תא 'ד אלימש ירחא םיישדוחכ
ול ויה אלו רחאמ .תילילש הבושת הלבקתה ם"ואה
היתובוח דועבו ,(לקש ףלא 30) תוברעב רורחשל םיעצמאה
קמניהל רתונ ,אלכל ץוחמ םיחפות ותשא לש םייפסכה

.והישעמ אלכב םייקוח-יתלבה םיהושה ףגאב
יתמ ררבל ןויסינב ונילא תרשקתמ 'ו התיה םוי ידמ
תב התייה התבו םימי םתואב תמ היחא .הלעב ררחושי
.םירבח ידסח לע התייחו הדבע אל איה .םירופס םישדוח
השולשמ הלעמל 'ד לע ורבעש רחאל ,2000 ראורבפב
איהש יכבב העידוהו 'ו ילא הרשקתה ,אלכב םישדוח
םע ץופקלו הובג ןיינבב הנורחאה המוקל תולעל תנווכתמ
.םויב וב אלכה ןמ ררחושי אל 'ד םא גגה ןמ תקוניתה

לואש ןב הרש ד"וע ,םינפה דרשמ לש תרוקיבה תאכרע
אלש םיהוש לש רצעמ תפוקת רצקל וא ררחשל תכמסומה)
,שדוח ךשמל וררחשל גירח ןפואב המיכסה ,(קוחכ
קיחל רזח רשואמה 'ד .ץראה תא בוזעל וילע וכלהמבש
לוכי אל 'דש ררבתה שדוח ותוא ךלהמבש אלא ,ותחפשמ
האירתיראלו ,ףקותב אל ולש ןוכרדה יכ ץראה תא בוזעל
ירחא .ופקות תא ךיראהל לכוי הבש לארשיב תוגיצנ ןיא
.הילטיאב האירתירא תוגיצנל ונוכרד חלשנ םירוריב
הילוסנוקל הנפ 'דו ןוכרדה בש םישדוח השולשכ רובעכ
חרזא , ובורק לש הנמזהה יבתכמ תא גיצהל תיאקירמאה
רסמנ הילוסנוקב .ב"הראל הסינכ תרשא לבקל ידכ ,ב"הרא
תשגה תעב ףקותב תויהל החפשמה ינב לכ ינוכרד לעש ול
'ו ותגוז לש הנוכרד םגש התלעה הריהמ הקידב .השקבה
הנוכרד קתעה תא הרסמו דימ התנפ 'ו .ףקותב וניא
הדחפ יאירתירא אצוממ איהו רחאמ .תיפויתאה הילוסנוקל
םיפויתא םיחרזא המכש םג המ ,הנוכרד תא רוסמל 'ו
ידי לע ומרחוה םהינוכרדש הל ורפיס המוד בצמב
הלבקתה םרט םויה דע , ןכאו .תיפויתאה הילוסנוקה

.הילוסנוקהמ ,ןוכרד וא ,הבושת
ןיידע החפשמהו ,אלכהמ 'ד לש ורורחש זאמ הנש יצח
,תונמדזמ ןויקינ תודובעב םידבוע 'ו-ו 'ד .לארשיב
התוא סנרפל םיחילצמו תקוניתה לע הרימשב םיקלחתמ
.תכשוממ הפוקתל ץראב הדוכל החפשמהש הארנ .קחודב
םירזו תורשא 'חמ שארל רבסה בתכמ ונחלש 2000 ילויב
תרשא גוזה ינבמ דחאל תוחפל רדסל השקבב ,םינפה דרשמב
םינפה דרשמל וחלשנש תורוכזתה שמח .תינמז הדובע
,לטנגנל םוחנ כ"ח .ריקב ולקתנ תמדוקה הנשה ךלהמב
'ד לעש הבושת לביק ,םינפה רשל אשונב השקב בתכמ בתכש
החכוה איבהלו ם"ואה לש םיטילפה תוביצנל תונפל
רודכה רזח ךכ .וצראל רוזחי םא םייח תנכס ול היופצש

.ם"ואה ידיל
היפויתא ןיב םולש םכסה גשוה 2000 תנש ףוסב
הנוכרד תא 'ו-ל ריזחי םולשה ילוא .האירתיראל
םהילע ורבע םייתניב ךא ,ב"הראל בוזעל ולכוי םיינשהו
,ףסונ רצעממ דחפ ,קוחל דוגינב הדובע לש יצחו הנש
רשאב תואדו רסוחו תקוניתלו םהל יאופר חוטיב רדעיה

.םדיתעל
םינפה דרשממ הבוגת העיגה אל סופדל ןוילגה תדיריל דע

.הבתכב םירכזומה םינותנה יבגל


?םישוע המ זא

ןיידע םירגהמה תויוכז לע הנגהה םוחתב הרישיה הלועפה
םירגהמה תויוכזב םיקסועה םינוגראה .לארשיב הילותיחב
ןורתפב םידקמתמ (םיבדנתמל םיקוקז דימתו) לארשיב
,יאופר לופיטבו יטפשמ עויסב ,הדובעב תויטוקא תויעב
רעוב בשחנ אל אשונה תילארשיה תיביטקלוקה העדותבו
:ביבסמ ולכתסת ,ל"וחל םיסט םתאש האבה םעפב .קיפסמ
תוחיטב תרוגח רוגחל וברס ,םיקיזאב לובכ םדא וארת םא

.דבע הז הפוריאב .סוטמהמ ותוא ודירוי אלש דע


Counter ןולע תובידאב הינטירב יבגל םינותנה)
Information , םיליעפ תצובק ידי-לע רואל אצויה
אורקל ןתינ הצובקה לע .דנלטוקס זכרמב הסיסבש תיאמצע

(www.autonomous.org.uk -ב םג:םידיל
דחוימ דמעמב ריכמ אל ילארשיה םינפה דרשמ 
,םהיתוצראל הרזח םישרוגמ םהו ,לארשיב טלקמ ישפחמל

.גרוהל םיאצומ תויהל םייופצ םה םא םג
:ביבסמ ולכתסת ,ל"וחל םיסט םתאש האבה םעפב 
תוחיטב תרוגח רוגחל וברס ,םיקיזאב לובכ םדא וארת םא

.דבע הז הפוריאב .סוטמהמ ותוא ודירוי אלש דע
השולש 'ד לע ורבעש ירחא ,2000 ראורבפב 
המוקל הלעתש יכבב העידוהו 'ו הרשקתה ,אלכב םישדוח
'ד םא גגהמ תקוניתה םע ץופקתו הובג ןיינבב הנורחאה

.םויב וב אלכהמ ררחושי אל
תלבגמ אלל םישנא םיקזחומ רגסהה תונחמב 
הווהמה רבד , יטפשמ גוצייל התואנ השיג אללו ןמז

.םדא תויוכזל תוימואלניב תונמא לש הרפה


םידבועל עויסה דקומב בדנתהל םיניינועמה

:ןופלטל רשקתהל םינמזומ רצעמב םירז
03-5602530.


add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ימוטא דחפ
by רניברוט ןרע 10:05am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

קשנה תונכס לע תעדי אלש םירבד

לארשי לש יניערגה

"ימוטא דחפ :דחוימ טקייורפ
רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני
ילארשיה יניערגה קשנה לע עדימה
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו

.םיגיגהו רמוח חולשל

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article


ןודעומל הנורחאל הפרטצהש ןטסיקפמ ,םלועב םוקמ לכב
ןויד םייקתמ ,ותוא החתפש ,ב"הרא דעו ימוטאה המיאה
תוכז וז לארשיב .םוטאה אשונב ינרעו בחר ירוביצ

.םהל קר העיגמ איהש ובשח םירחבנ ץמוקש
,ןהה תוממעשמה תוריחבב העבצהה ינפל עגר ,1999 יאמב
להקל רמאו ולש ןידה םוי קשנ תא והינתנ ןימינב איצוה
:ךכ-רחא וב ןודל ובהא ךכ לכש םילימה דמצ תא בהלושמה

."םידחפמ םה"
בושחל ליחתמ ינא ,רתוי ימיספו רתוי רחואמ יצחו הנש
תונורכזב ףשחית הנש האמ דועש בא תינכות הזיא הפ שיש
תולאש עונמל ךיא" התרתוכו קרבו סרפ ,ןוירוג ןב לש

."סונובה תולאש םע זמזמתהלו תושק
תובשל רתויב לקש רוביצה הארנכ אוה ילארשיה רוביצה
םהו הפ ונחנא" ,"יניטסלפ םע ןיא") תואמסיסב ותוא
המכו המכ תחא לע ,("ולשמ םיקוח יברדל" ,"םש
חוטיבה תדועת םג אוהו ךבוסמ אשונהש ול םירמואשכ
יכ קר המרצש) ,ותנחבאב והינתנ קדצ ןכלו .ונמויקל
סרפ ,ןוירוג ןב םג וקדצו (ךכ לכ הרישיו היולג איה
ידכ דחפהו תויחטשה תא לצנלו תונבל ועדיש קרבו
קשנהש איה הדבוע .סונובה תולאשב ונתוא שדשדל ךישמהל
'ךומס'ש הנידמב רצוימ תושונאה הרציש רתויב יתצלפמה
טלחומה בורה ןיידעו ,יעצמאה המש םה 'הלשאפ ספוא'ו
טילחמ ימ ,ליעפמ ימ ,חקפמ ימ לאוש אל רוביצה לש

.המלו
רתויב תובוטה תואמגודה תחא טלחהב אוה ימוטאה רוכה
ידי לע ,ילרוג ,יחרכה ןויד לש תנווכמ הריבקל
תמרל הליבקמ קוחרמל םהלש הייארה תלוכיש םיגיהנמ
םגש דע שולש וא םייתנש קר חקיי ילוא .םתוישונא
זא .הציחל קחרמב ימוטא קשנ היהי ונביבסמ תונידמל
תמאב אל םעפ ףא יכ תעתפומ היהת ,לארשי ,תאזה הנידמה
עגרבש אוה יתוא דדועמש המ .הזה םויל הננוכתהו הרביד
םתא) םירחבנ ץמוק םתוא תוחפל הפ ויהי אל רבכ הזה
לכב םוי לכ םהלש תומשה לכ תא אורקל םילוכי
םיימשרה םיסוטמל וצורי חטב עגר ותואבש ,(םינותיעה

.םהלש
עדימה רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני "ימוטא דחפ"
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו ילארשיה יניערגה קשנה לע
.םיגיגהו רמוח חולשל

add your comments


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ימוטא דחפ
by ןוסניבור םיק 10:06am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

היבמולוק רהנ ךותל ףלדש רוכה

ונילע רמוא הז המו

"ימוטא דחפ :דחוימ טקייורפ
רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני
ילארשיה יניערגה קשנה לע עדימה
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו

.םיגיגהו רמוח חולשל

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
עדימה תא ררחשל
by ןאכ 10:09am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ
תוריחה ול השורד ,תועד ףילחהל
תורוקמל רוצעמ אלל תשגל
רוצי וז ךרדב קר .היצמרופניא
לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל
םלוע לש ומורב תודמועה תולאש

הנידמהו הרבחה


דחוימ טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print articleתיסיסב הדמעמ עבונ ,-1998ב קקחנש ,עדימה שפוח קוח
קוחה .רוביצה לכל ךייש עדימה היפל ,יתרבח קדצ לש
תושר לכמ עדימ לכ לבקל יאכז טרפ לכ :ינכפהמ אוה
הנושארל .עדימה לש םייקוחה וילעב אוה יכ תירוביצ
וניאש ימ לכ - דסממה לע החכוהה תבוח תלטומ
תומוחב שאר חיטהל םוקמב ,לוכי שקיבש עדימ לבקמ
תושרהו ,טפשמה תיבל תונפל ,היטרקורויב לש תוריבע-אל
עדימה ענמנ עודמ וינפב קידצהל הכירצש איה תיטנוולרה

.ונממ
תויושרו הלשממ ידרשמל ושגוה ףקותל קוחה תסינכ זאמ
ידי-לע ,קוחה לע תוכמתסמה תושקב תורשע תורחא
הנומ יתלשממ דרשמ לכל .ןיד-יכרועו םינוגרא ,םיחרזא
שקובמ עדימש תישיא יארחאה ,עדימה שפוח קוח ביצנ
השקמ קוחל רשקב קפסמ עדימ רדעיה .וישרודל עיגי

.םהיתויוכז תא שממל םיבר לע ןיידע
םיגייסו ,תבחסב תובר תושקב תולקתנ ןיידע ונרעצל
.ול עיגמה תא עובתל טרפה לע םישקמ קוחב וסנכוהש
יפד לעמ םסרפל ףוג וא טרפ לכ הנימזמ "ןאכ" תכרעמ
דירטנו ךירדנ ,בוקענ ונחנאו ,עדימל ותשקב תא ןותיעה
לע תשקיע הדימעו קבאמ תועצמאב קר .תויושרה תא

.קוחב המולגה החטבהה תא שממל היהי רשפא וניתויוכז

השורד ,תועד ףילחהל ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ"
קר .היצמרופניא תורוקמל רוצעמ אלל תשגל תוריחה ול
תולאש לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל רוצי וז ךרדב
לטונה ןוטלש .הנידמהו הרבחה םלוע לש ומורב תודמועה
המ עבקיש ופוס ,תעדל חרזאל בוט המ עובקל תושר ומצעל
."היטרקומדל וזמ הלודג הריתס ןיא .בושחל חרזאל בוט
טפשמה תיב לש ישימחה אישנה ,יודנל השמ ר"ד)

(ןוילעה
"עדימה שפוחל היצילאוקה" זכר ,ןיחונמ ישי עויסב)
(ל"יתשב

add your comments


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
תויולחנתהה לש ראתמה תינכת-עדימה תא ררחשל
by ןונ-ןב דעלג 10:11am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

- תויולחנתהה לש ראתימה תינכות
לומ קוחה ילותפנב "וישכע םולש"

יחרזאה להנימה


"עדימה שפוח" טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ילש הלשממה שאר
by רוש ףסא ,סומ הניר ,רימש לארשי 10:14am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il


תובהלתהה לגרלו תוריחבה תארקל
ןימזה ,םייחכונה םידמעומה ינשמ
ישאר עיצהל ויארוק תא "ןאכ"
@ םייביטנרטלא הלשממ (תושארו)
,םימלסומ ,םידוהי :םינוירטירקה
,םיטסיהדוב ,םיטסיאתא ,םירצונ
וא םייטרקניסוידיא ,םייחישמ
ףטו םירבג ,םישנ @ םייזאפ-תלת

@ םייודב וא םיתמ ,םייח @

"ןאכ"מ ליחתמ יתימאה ץורימה

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

לארשיב הלטבאה ימד ולטובי ךיא :וא ,ןיסנוקסיו תינכות
by וקנ'צמורח ילוי 10:18am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

לארשי תלשממ ליחתת ץרמ שדוחב
תינכות :םדא-ינבב יוסינ
וביוחי םילטבומ @ ןיסנוקסיו
תלטומ םתוליעיש םיסרוקב ףתתשהל
תושירדל הנעיי אלש ימ @ קפסב
םניא םינברס @ ןברסכ רדגוי
@ םעפ ףא @ הלטבא ימדל םיאכז
@ םואתפ המ @ ?הסנכה תחטבה
תינכותה הרדגוה תירבה תוצראב

ונלצא בורקב @ ברוצ ןולשיככ

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.