Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/319.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/321.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/323.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425

Warning: fopen(http://images.indymedia.org/imc/telaviv/325.txt): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 404 Not Found in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 423

Warning: fread(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 424

Warning: feof(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/html/indymedia/public_html/imc/webcast/cast_class.inc on line 425
IndyMedia Center - news
[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:
sweethome

indymedia news about us

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
סינוטמ רזח אבאשכ
by בונימא ילא 9:59am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

םה המל @ ?יניטסלפ םע שי זא
שמימ ימ @ ?םיטרקומד אל ךכ-לכ
גפ אוה המ @ ?הבישה תוכז תא
תוילינסמ םג לבוסה תוועמ
ףסכה ימ לצא @ ?תירטאירג

?לודגה

"ןאכ" ןיזאגמ - "ינש דצמ" ךותמ
2 'סמ

print article

תררושה המוצעה תותיחשל סחייתהל םילארשי םישרדנ רשאכ
חרזא תויוריח לש ןרדעיהל וא תיניטסלפה תושרה יחטשב
תישפוח תונותיע ,תונגראתהה שפוח ,יוטיבה שפוח ןוגכ
קקזנ אוה ,הלא תוירוטירטב םייולת יתלב טפשמ יתבו
.העפותה תא ריבסהל ידכ םינועיט השולשל ללכ ךרדב
אוהש דחא יברע רטשמ יל הארת ,אלפ ןיא" - ןושארה
םייתאמ םהל חקיי ?ויהי םיניטסלפהש המל זא ,יטרקומד
הז לכ" :ינשה ןועיטה ."היטרקומד וז המ דומלל הנש
היהת רשאכ ,םהילע תטלוש ןיידע לארשיש הדבועהמ עבונ
יכ רמוא ישילש ןועיט ."הנתשי הז תיתימא הנידמ םהל
תוכז לכ ןיא ,שבוכה םעה ינבל רקיעבו ץוחבמ םישנאל"
לארשי רהמתש לככ .םיניטסלפה תא תונגל וא רקבל
רתוי וז היהת ךכ ,םיבאשמו םיחטש תושרל ריבעהל
לכמ דחיב וא דרפנב םיעמשומ הלא םינועיט ."תיטרקומד

.ספאל תפאוש םהב תמאה תדימ ךא ,תיטילופה תשקה ידצ
ורסמנש םיחטשב וטקפ-הד המקוהש תיטפשמה תושיה
איה ולסוא ךילהת תרגסמב תיניטסלפה תושרה תוירחאל
הירוגטק לש תיסאלקה התרדגה יפ לע ,רבד לכל הנידמ
לש םיסרטניאה לע רמושה יוכידו היפכ ןונגנמ והז .וז
.תיניטסלפה תונגרובה - וז הירוטירטב טילשה דמעמה
םזילאירפמיאב התולת ,וז תונגרוב לש תיטננמיאה התוכנ
ללכ םינשמ םניא תיתרבחהו תיטילופה התודמגו לארשיבו
הרופתה הנידמ תיניטסלפה תושיה לש התויה תדבוע תא
םג לבוסה תוועמ גפ - תונגרובה לש היתודימ יפל
.ינוכית חרזמה לזאפב בטיה ץבושמ ,תירטאירג תוילינסמ
תומורתה ,תויורירגשה ,םילגדה ,תופסונה תוזרכהה לכ
היפוא תא ונשי אל התושרל ורבעויש םיפסונ םיחטש ףאו
םיכרצהמ תורישי םירזגנ הלא .ירוזאה הדיקפת תאו
- ינקירמאה םזילאירפמיאה לש תוינכתהו
םלועב הנושארה הנידמה וז .ןוכיתה חרזמה לש לעה-טילש
תגהנה .תרחא הנידמ לש הנוחטב תרימש איה התמקה תביסש
ריכת וזש ילב לארשי תנידמב ריכהל המיכסה ף"שא
תימואלה הלאשבו םיניטסלפה םיטילפה תריציל התוירחאב
םיסרטניאה לע רומשל תושרה ךישמת ןכל .תיניטסלפה
םעה לש ולוציפ לע ,לארשי ןוחטב לע ,םיינקירמאה
ודוחיאו ורורחש תא שממל ותלוכי יא לעו יניטסלפה
.תימצע הרדגהל ותוכז תעינמ לע ,רמולכ ;ותדלומב
ןיב םייקה דייהטרפאה בצמל האלמ הפתוש איה וז הנידמ
תושרה לש החוכ ,היניתנ יבגל .ןוכיתה םיל ןדריה
.ןיבר ירבדכ "םלצב ילבו ץ"גב ילב" ;טלחומ תיניטסלפה
תויארל רשק אלל םדא לכל הדש טפשמ ןגראל לוכי תאפרע
ילב ,גרוהל ואיצוהלו תוומל ותוא ןודל ,תויטפשמ
תנידמ יהוז .תאז רקבת וא הנגת םלועב תחא הנידמש
רדסה תרגסמב םדיקפתל םיעדומ הישארש ,תובוב

.ילבולגה
"יעבט" יתרבח סיסב ורטשמלו תאפרעל ןיא ,ךכמ האצותכ
םיטילפה לע ןעשיהל לוכי אוה ןיא .תיניטסלפה הרבחב
אוהש םידבועה לע אל ,רכמ םהיתויוכז תאש םיניטסלפה
,םירחאה ויניתנ לע אלו םתונגראתה תא ענומו ביערמ
ידי לע ךמתנה ,ינדור ןוטלש סכב רימה םהיתויוריח תאש
לוכי אוה ןיא ינש דצמ .יא.ייא.יסהו ילארשיה כ"בשה
תיתולתהו תנוונמה תיניטסלפה תונגרובה לע ןעשיהל
.תיתרבחה התותיחנ לשב (ןגמ אוה ילכלכה הנוטלש לעש)
וסיסב תא וידי ומב רוציל תוסחה ןוטלש הסנמ ןכל
לע רגס הליטמה ,לארשי תרזעב השוע אוה תאז .יתרבחה
תויהל םכותל תועיגמה תורוחסל תרשפאמו םיחטשה
.וינמאנל תאפרע קינעהש םילופונומה ידי-לע תוקוושמ
3.0 דע 2.5 יוושב תורוחס לארשימ םיאביימ םיחטשה
דראילימ יצחכב הילא םיאציימו ,הנשב רלוד דראילימ
חמק ,רשבכ דוסי ירצומ ללוכה ,אובייה לע .רלוד
תוירגיס ,קלד ,טלמ ,ץע ,ןינב ירמוחל ףסונב תופורתו
םילופונומה ילעב םיחיוורמ ,הישעת ירצומו תוכתמ
אב חוורה .הנשל רלוד ןוילמ 700-כ (CIA -ה תכרעהל)
ףלא 30 .רתויב םיינעה ללוכ ,םיניטסלפה לכ יסיכמ
תוכז השמומ םרובע רשאו םיחטשל תאפרע איבהש םילוגה
וחפוטש םיתחשומ םירשעתמ יפלא םתוא םע דחי ,הבישה
ןעשנ הילעש תיתרבחה הבכשה םה ,ורצחו סיארה ידיב

.הטלוסה רטשמ
הגהנהה תבכש ןיבל םיניטסלפה ינומה ןיב רעפה
ףאו קימעמו ךלוה ,םילופונומהו ןוהה ילעב ,תיניטסלפה
יפלא תורשע דועב .רתוי ףצוחמו רתוי יולג השענ
תולתפנ םיכרדב םוי םוי םיבנגתמ םיניטסלפ םילעופ
םיפלוח ,הדובע םויב תוכזל ידכ קוריה וקה ימוחתל
תושרה יריכב ביבא לתל םידרויה םישיבכב ףעיב
םיאשר הלא תודועת ילעב .ם"חאה תודועת ילעב ,הירישעו
תיניטסלפה הנידמה" םתניחבמו םוקמ לכב תוישפוחב עונל
םה" .(16.8.99 ,ץראה ,ןייטשניבור ינד) "תמייק וליאכ
םיאשר םה ...תילכלכ החירפמו תויוריחה לכמ םינהנ
ביבא לתב תולבל ,הצקא-לאב ללפתהל ,םילשוריל סנכיהל
היטרקומדל הקוקז הניא וז הבכש .(םש) "םיקסע תושעלו
ךופהנ :הלש רתיה תויוכז תאו הנוטלש תא םייקל ידכ
וניא ,ןכ םא ,הז בצמ .הל עירפת קר היטרקומד ,אוה
רטשמ םייקתהל לוכי וב דיחיה בצמה אלא ,ינמז בצמ
תינכת תרגסמב ותונשל היהי ןתינ אל .יניטסלפה תוסחה
ותילכת לכש ולסוא םכסה אוה יחכונה היוטיבש ,הקולחה
םג החכוה וז הדבוע .תידוהיה הנידמה תרימש איה
םישדחב הגצוהש ,"המודמה הדאפיתניאה" תרגסמב
לע ורצחו תאפרע ןוטלש תא קזחל הדעונו םינורחאה

.םיגורה תואמ ריחמב ,םיניטסלפהadd your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
תולובג אלל םיטילפ
by רגנ המענ 10:01am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

םידיחיה םיטילפה םניא םיניטסלפה
םע דדומתהל הכירצ לארשי תנידמש
םיחרזא תורשע .םלרוגל תוירחאה
האירתירא ,ןדוס לש
ידי-לע םיפדרנה ןואיל-הרייסו
לארשיב םירדגומ םצרא תונוטלש
.שוריגל םידמעומו "םייקוח-אל"כ
ישפחמ םמצע םיאצומ בחרה םלועב
םיפושח ,רגסה תונחמב טלקמה
.הייפכב םישרוגמו לוצינל
לש תוצובק תומייק הינטירבב
וחילצהש ,םהל תפכאש םיחרזא
חולשמה תוסיטמ םיטילפ דירוהל
ילארשיה םינפה דרשמ .םהיתוצראל
ישפחמ" גשומ לע ןיידע עמש אל
הרישיה הלועפהו ,"טלקמה

.הילותיחב


2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ימוטא דחפ
by רניברוט ןרע 10:05am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

קשנה תונכס לע תעדי אלש םירבד

לארשי לש יניערגה

"ימוטא דחפ :דחוימ טקייורפ
רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני
ילארשיה יניערגה קשנה לע עדימה
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו

.םיגיגהו רמוח חולשל

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article


ןודעומל הנורחאל הפרטצהש ןטסיקפמ ,םלועב םוקמ לכב
ןויד םייקתמ ,ותוא החתפש ,ב"הרא דעו ימוטאה המיאה
תוכז וז לארשיב .םוטאה אשונב ינרעו בחר ירוביצ

.םהל קר העיגמ איהש ובשח םירחבנ ץמוקש
,ןהה תוממעשמה תוריחבב העבצהה ינפל עגר ,1999 יאמב
להקל רמאו ולש ןידה םוי קשנ תא והינתנ ןימינב איצוה
:ךכ-רחא וב ןודל ובהא ךכ לכש םילימה דמצ תא בהלושמה

."םידחפמ םה"
בושחל ליחתמ ינא ,רתוי ימיספו רתוי רחואמ יצחו הנש
תונורכזב ףשחית הנש האמ דועש בא תינכות הזיא הפ שיש
תולאש עונמל ךיא" התרתוכו קרבו סרפ ,ןוירוג ןב לש

."סונובה תולאש םע זמזמתהלו תושק
תובשל רתויב לקש רוביצה הארנכ אוה ילארשיה רוביצה
םהו הפ ונחנא" ,"יניטסלפ םע ןיא") תואמסיסב ותוא
המכו המכ תחא לע ,("ולשמ םיקוח יברדל" ,"םש
חוטיבה תדועת םג אוהו ךבוסמ אשונהש ול םירמואשכ
יכ קר המרצש) ,ותנחבאב והינתנ קדצ ןכלו .ונמויקל
סרפ ,ןוירוג ןב םג וקדצו (ךכ לכ הרישיו היולג איה
ידכ דחפהו תויחטשה תא לצנלו תונבל ועדיש קרבו
קשנהש איה הדבוע .סונובה תולאשב ונתוא שדשדל ךישמהל
'ךומס'ש הנידמב רצוימ תושונאה הרציש רתויב יתצלפמה
טלחומה בורה ןיידעו ,יעצמאה המש םה 'הלשאפ ספוא'ו
טילחמ ימ ,ליעפמ ימ ,חקפמ ימ לאוש אל רוביצה לש

.המלו
רתויב תובוטה תואמגודה תחא טלחהב אוה ימוטאה רוכה
ידי לע ,ילרוג ,יחרכה ןויד לש תנווכמ הריבקל
תמרל הליבקמ קוחרמל םהלש הייארה תלוכיש םיגיהנמ
םגש דע שולש וא םייתנש קר חקיי ילוא .םתוישונא
זא .הציחל קחרמב ימוטא קשנ היהי ונביבסמ תונידמל
תמאב אל םעפ ףא יכ תעתפומ היהת ,לארשי ,תאזה הנידמה
עגרבש אוה יתוא דדועמש המ .הזה םויל הננוכתהו הרביד
םתא) םירחבנ ץמוק םתוא תוחפל הפ ויהי אל רבכ הזה
לכב םוי לכ םהלש תומשה לכ תא אורקל םילוכי
םיימשרה םיסוטמל וצורי חטב עגר ותואבש ,(םינותיעה

.םהלש
עדימה רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני "ימוטא דחפ"
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו ילארשיה יניערגה קשנה לע
.םיגיגהו רמוח חולשל

add your comments


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ימוטא דחפ
by ןוסניבור םיק 10:06am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

היבמולוק רהנ ךותל ףלדש רוכה

ונילע רמוא הז המו

"ימוטא דחפ :דחוימ טקייורפ
רדעיה תמוח תא קודסל התעמ הסני
ילארשיה יניערגה קשנה לע עדימה
םינמזומ םיארוק .ויתוכלשהו

.םיגיגהו רמוח חולשל

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
עדימה תא ררחשל
by ןאכ 10:09am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ
תוריחה ול השורד ,תועד ףילחהל
תורוקמל רוצעמ אלל תשגל
רוצי וז ךרדב קר .היצמרופניא
לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל
םלוע לש ומורב תודמועה תולאש

הנידמהו הרבחה


דחוימ טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print articleתיסיסב הדמעמ עבונ ,-1998ב קקחנש ,עדימה שפוח קוח
קוחה .רוביצה לכל ךייש עדימה היפל ,יתרבח קדצ לש
תושר לכמ עדימ לכ לבקל יאכז טרפ לכ :ינכפהמ אוה
הנושארל .עדימה לש םייקוחה וילעב אוה יכ תירוביצ
וניאש ימ לכ - דסממה לע החכוהה תבוח תלטומ
תומוחב שאר חיטהל םוקמב ,לוכי שקיבש עדימ לבקמ
תושרהו ,טפשמה תיבל תונפל ,היטרקורויב לש תוריבע-אל
עדימה ענמנ עודמ וינפב קידצהל הכירצש איה תיטנוולרה

.ונממ
תויושרו הלשממ ידרשמל ושגוה ףקותל קוחה תסינכ זאמ
ידי-לע ,קוחה לע תוכמתסמה תושקב תורשע תורחא
הנומ יתלשממ דרשמ לכל .ןיד-יכרועו םינוגרא ,םיחרזא
שקובמ עדימש תישיא יארחאה ,עדימה שפוח קוח ביצנ
השקמ קוחל רשקב קפסמ עדימ רדעיה .וישרודל עיגי

.םהיתויוכז תא שממל םיבר לע ןיידע
םיגייסו ,תבחסב תובר תושקב תולקתנ ןיידע ונרעצל
.ול עיגמה תא עובתל טרפה לע םישקמ קוחב וסנכוהש
יפד לעמ םסרפל ףוג וא טרפ לכ הנימזמ "ןאכ" תכרעמ
דירטנו ךירדנ ,בוקענ ונחנאו ,עדימל ותשקב תא ןותיעה
לע תשקיע הדימעו קבאמ תועצמאב קר .תויושרה תא

.קוחב המולגה החטבהה תא שממל היהי רשפא וניתויוכז

השורד ,תועד ףילחהל ותוריחמ תוניהל לכוי חרזאש ידכ"
קר .היצמרופניא תורוקמל רוצעמ אלל תשגל תוריחה ול
תולאש לע רשפאה לככ תיאמצע העד ומצעל רוצי וז ךרדב
לטונה ןוטלש .הנידמהו הרבחה םלוע לש ומורב תודמועה
המ עבקיש ופוס ,תעדל חרזאל בוט המ עובקל תושר ומצעל
."היטרקומדל וזמ הלודג הריתס ןיא .בושחל חרזאל בוט
טפשמה תיב לש ישימחה אישנה ,יודנל השמ ר"ד)

(ןוילעה
"עדימה שפוחל היצילאוקה" זכר ,ןיחונמ ישי עויסב)
(ל"יתשב

add your comments


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
תויולחנתהה לש ראתמה תינכת-עדימה תא ררחשל
by ןונ-ןב דעלג 10:11am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

- תויולחנתהה לש ראתימה תינכות
לומ קוחה ילותפנב "וישכע םולש"

יחרזאה להנימה


"עדימה שפוח" טקייורפ
2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
ילש הלשממה שאר
by רוש ףסא ,סומ הניר ,רימש לארשי 10:14am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il


תובהלתהה לגרלו תוריחבה תארקל
ןימזה ,םייחכונה םידמעומה ינשמ
ישאר עיצהל ויארוק תא "ןאכ"
@ םייביטנרטלא הלשממ (תושארו)
,םימלסומ ,םידוהי :םינוירטירקה
,םיטסיהדוב ,םיטסיאתא ,םירצונ
וא םייטרקניסוידיא ,םייחישמ
ףטו םירבג ,םישנ @ םייזאפ-תלת

@ םייודב וא םיתמ ,םייח @

"ןאכ"מ ליחתמ יתימאה ץורימה

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

Al-Aqsa Intifada

By Noam ChomskyAfter three weeks of virtual war in the Israeli
occupied territories, Prime Minister Ehud Barak
announced a new plan to determine the final
status of the region. During these weeks, over
100 Palestinians were killed, including 30
children, often by "excessive use of lethal force
in circumstances in which neither the lives of
the security forces nor others were in imminent
danger, resulting in unlawful killings," Amnesty
International concluded in a detailed report that
was scarcely mentioned in the US. The ratio of
Palestinian to Israeli dead was then about 15-1,
reflecting the resources of force available.

Barak's plan was not given in detail, but the
outlines are familiar: they conform to the "final
status map" presented by the US-Israel as the
basis for the Camp David negotiations that
collapsed in July. This plan, extending
US-Israeli rejectionist proposals of earlier
years, called for cantonization of the
territories that Israel had conquered in 1967,
with mechanisms to ensure that usable land and
resources (primarily water) remain largely in
Israeli hands while the population is
administered by a corrupt and brutal Palestinian
authority (PA), playing the role traditionally
assigned to indigenous collaborators under the
several varieties of imperial rule: the Black
leadership of South Africa's Bantustans, to
mention only the most obvious analogue. In the
West Bank, a northern canton is to include Nablus
and other Palestinian cities, a central canton is
based in Ramallah, and a southern canton in
Bethlehem; Jericho is to remain isolated.
Palestinians would be effectively cut off from
Jerusalem, the center of Palestinian life.
Similar arrangements are likely in Gaza, with
Israel keeping the southern coastal region and a
small settlement at Netzarim (the site of many of
the recent atrocities), which is hardly more than
an excuse for a large military presence and roads
splitting the Strip below Gaza City. These
proposals formalize the vast settlement and
construction programs that Israel has been
conducting, thanks to munificent US aid, with
increasing energy since the US was able to
implement its version of the "peace process"
after the Gulf war.

For more on the negotiations and their
background, see my July 25 commentary; and for
further background, the commentary by Alex and
Stephen Shalom, Oct. 10.

The goal of the negotiations was to secure
official PA adherence to this project. Two months
after they collapsed, the current phase of
violence began. Tensions, always high, were
raised when the Barak government authorized a
visit by Ariel Sharon with 1000 police to the
Muslim religious sites (Al-Aqsa) on a Thursday
(Sept. 28). Sharon is the very symbol of Israeli
state terror and aggression, with a rich record
of atrocities going back to 1953. Sharon's
announced purpose was to demonstrate "Jewish
sovereignty" over the al-Aqsa compound, but as
the veteran correspondent Graham Usher points
out, the "al-Aqsa intifada," as Palestinians call
it, was not initiated by Sharon's visit; rather,
by the massive and intimidating police and
military presence that Barak introduced the
following day, the day of prayers. Predictably,
that led to clashes as thousands of people
streamed out of the mosque, leaving 7
Palestinians dead and 200 wounded. Whatever
Barak's purpose, there could hardly have been a
more efficient way to set the stage for the
shocking atrocities of the following weeks.

The same can be said about the failed
negotiations, which focused on Jerusalem, a
condition observed strictly by US commentary.
Possibly Israeli sociologist Baruch Kimmerling
was exaggerating when he wrote that a solution to
this problem "could have been reached in five
minutes," but he is right to say that "by any
diplomatic logic [it] should have been the
easiest issue to solve (Ha'aretz, Oct. 4). It is
understandable that Clinton-Barak should want to
suppress what they are doing in the occupied
territories, which is far more important. Why did
Arafat agree? Perhaps because he recognizes that
the leadership of the Arab states regard the
Palestinians as a nuisance, and have little
problem with the Bantustan-style settlement, but
cannot overlook administration of the religious
sites, fearing the reaction of their own
populations. Nothing could be better calculated
to set off a confrontation with religious
overtones, the most ominous kind, as centuries of
experience reveal.

The primary innovation of Barak's new plan is
that the US-Israeli demands are to be imposed by
direct force instead of coercive diplomacy, and
in a harsher form, to punish the victims who
refused to concede politely. The outlines are in
basic accord with policies established informally
in 1968 (the Allon Plan), and variants that have
been proposed since by both political groupings
(the Sharon Plan, the Labor government plans, and
others). It is important to recall that the
policies have not only been proposed, but
implemented, with the support of the US. That
support has been decisive since 1971, when
Washington abandoned the basic diplomatic
framework that it had initiated (UN Security
Council Resolution 242), then pursued its
unilateral rejection of Palestinian rights in the
years that followed, culminating in the "Oslo
process." Since all of this has been effectively
vetoed from history in the US, it takes a little
work to discover the essential facts. They are
not controversial, only evaded.

As noted, Barak's plan is a particularly harsh
version of familiar US-Israeli rejectionism. It
calls for terminating electricity, water,
telecommunications, and other services that are
doled out in meager rations to the Palestinian
population, who are now under virtual siege. It
should be recalled that independent development
was ruthlessly barred by the military regime from
1967, leaving the people in destitution and
dependency, a process that has worsened
considerably during the US-run "Oslo process."
One reason is the "closures" regularly
instituted, must brutally by the more dovish
Labor-based governments. As discussed by another
outstanding journalist, Amira Hass, this policy
was initiated by the Rabin government "years
before Hamas had planned suicide attacks, [and]
has been perfected over the years, especially
since the establishment of the Palestinian
National Authority." An efficient mechanism of
strangulation and control, closure has been
accompanied by the importation of an essential
commodity to replace the cheap and exploited
Palestinian labor on which much of the economy
relies: hundreds of thousands of illegal
immigrants from around the world, many of them
victims of the "neoliberal reforms" of the recent
years of "globalization." Surviving in misery and
without rights, they are regularly described as a
virtual slave labor force in the Israeli press.
The current Barak proposal is to extend this
program, reducing still further the prospects
even for mere survival for the Palestinians.

A major barrier to the program is the opposition
of the Israeli business community, which relies
on a captive Palestinian market for some $2.5
billion in annual exports, and has "forged links
with Palestinian security officials" and Arafat's
"economic adviser, enabling them to carve out
monopolies with official PA consent" (Financial
Times, Oct. 22; also NYT, same day). They have
also hoped to set up industrial zones in the
territories, transferring pollution and
exploiting a cheap labor force in
maquiladora-style installations owned by Israeli
enterprises and the Palestinian elite, who are
enriching themselves in the time-honored fashion.


Barak's new proposals appear to be more of a
warning than a plan, though they are a natural
extension of what has come before. Insofar as
they are implemented, they would extend the
project of "invisible transfer" that has been
underway for many years, and that makes more
sense than outright "ethnic cleansing" (as we
call the process when carried out by official
enemies). People compelled to abandon hope and
offered no opportunities for meaningful existence
will drift elsewhere, if they have any chance to
do so. The plans, which have roots in traditional
goals of the Zionist movement from its origins
(across the ideological spectrum), were
articulated in internal discussion by Israeli
government Arabists in 1948 while outright ethnic
cleansing was underway: their expectation was
that the refugees "would be crushed" and "die,"
while "most of them would turn into human dust
and the waste of society, and join the most
impoverished classes in the Arab countries."
Current plans, whether imposed by coercive
diplomacy or outright force, have similar goals.
They are not unrealistic if they can rely on the
world-dominant power and its intellectual
classes.

The current situation is described accurately by
Amira Hass, in Israel's most prestigious daily
(Ha'aretz, Oct. 18). Seven years after the
Declaration of Principles in September 1993 --
which foretold this outcome for anyone who chose
to see -- "Israel has security and administrative
control" of most of the West Bank and 20% of the
Gaza Strip. It has been able "to double the
number of settlers in 10 years, to enlarge the
settlements, to continue its discriminatory
policy of cutting back water quotas for three
million Palestinians, to prevent Palestinian
development in most of the area of the West Bank,
and to seal an entire nation into restricted
areas, imprisoned in a network of bypass roads
meant for Jews only. During these days of strict
internal restriction of movement in the West
Bank, one can see how carefully each road was
planned: So that 200,000 Jews have freedom of
movement, about three million Palestinians are
locked into their Bantustans until they submit to
Israeli demands. The bloodbath that has been
going on for three weeks is the natural outcome
of seven years of lying and deception, just as
the first Intifada was the natural outcome of
direct Israeli occupation."

The settlement and construction programs
continue, with US support, whoever may be in
office. On August 18, Ha'aretz noted that two
governments -- Rabin and Barak -- had declared
that settlement was "frozen," in accord with the
dovish image preferred in the US and by much of
the Israeli left. They made use of the "freezing"
to intensify settlement, including economic
inducements for the secular population, automatic
grants for ultra-religious settlers, and other
devices, which can be carried out with little
protest while "the lesser of two evils" happens
to be making the decisions, a pattern hardly
unfamiliar elsewhere. "There is freezing and
there is reality," the report observes
caustically. The reality is that settlement in
the occupied territories has grown over four
times as fast as in Israeli population centers,
continuing -- perhaps accelerating -- under
Barak. Settlement brings with it large
infrastructure projects designed to integrate
much of the region within Israel, while leaving
Palestinians isolated, apart from "Palestinian
roads" that are travelled at one's peril.

Another journalist with an outstanding record,
Danny Rubinstein, points out that "readers of the
Palestinian papers get the impression (and
rightly so) that activity in the settlements
never stops. Israeli is constantly building,
expanding and reinforcing the Jewish settlements
in the West Bank and Gaza. Israel is always
grabbing homes and lands in areas beyond the 1967
lines - and of course, this is all at the expense
of the Palestinians, in order to limit them, push
them into a corner and then out. In other words,
the goal is to eventually dispossess them of
their homeland and their capital, Jerusalem"
(Ha'aretz, October 23).

Readers of the Israeli press, Rubinstein
continues, are largely shielded from the
unwelcome facts, though not entirely so. In the
US, it is far more important for the population
to be kept in ignorance, for obvious reasons: the
economic and military programs rely crucially on
US support, which is domestically unpopular and
would be far more so if its purposes were known.


To illustrate, on October 3, after a week of
bitter fighting and killing, the defense
correspondent of Ha'aretz reported "the largest
purchase of military helicopters by the Israeli
Air Force in a decade," an agreement with the US
to provide Israel with 35 Blackhawk military
helicopters and spare parts at a cost of $525
million, along with jet fuel, following the
purchase shortly before of patrol aircraft and
Apache attack helicopters. These are "the newest
and most advanced multi-mission attack
helicopters in the US inventory," the Jerusalem
Post adds. It would be unfair to say that those
providing the gifts cannot discover the fact. In
a database search, David Peterson found that they
were reported in the Raleigh (North Carolina)
press.

The sale of military helicopters was condemned by
Amnesty International (Oct. 19), because these
"US-supplied helicopters have been used to
violate the human rights of Palestinians and Arab
Israelis during the recent conflict in the
region." Surely that was anticipated, barring
advanced cretinism.

Israel has been condemned internationally (the US
abstaining) for "excessive use of force," in a
"disproportionate reaction" to Palestinian
violence. That includes even rare condemnations
by the ICRC, specifically, for attacks on at
least 18 Red Cross ambulances (NYT, Oct 4).
Israel's response is that it is being unfairly
singled out for criticism. The response is
entirely accurate. Israel is employing official
US doctrine, known here as "the Powell doctrine,"
though it is of far more ancient vintage, tracing
back centuries: Use massive force in response to
any perceived threat. Official Israeli doctrine
allows "the full use of weapons against anyone
who endangers lives and especially at anyone who
shoots at our forces or at Israelis" (Israeli
military legal adviser Daniel Reisner, FT, Oct.
6). Full use of force by a modern army includes
tanks, helicopter gunships, sharpshooters aiming
at civilians (often children), etc. US weapons
sales "do not carry a stipulation that the
weapons can't be used against civilians," a
Pentagon official said; he "acknowleged however
that anti-tank missiles and attack helicopters
are not traditionally considered tools for crowd
control" -- except by those powerful enough to
get away with it, under the protective wings of
the reigning superpower. "We cannot second-guess
an Israeli commander who calls in a Cobra
(helicopter) gunship because his troops are under
attack," another US official said (Deutsche
Presse-Agentur, October 3). Accordingly, such
killing machines must be provided in an unceasing
flow.

It is not surprising that a US client state
should adopt standard US military doctrine, which
has left a toll too awesome to record, including
very recent years. The US and Israel are, of
course, not alone in adopting this doctrine, and
it is sometimes even condemned: namely, when
adopted by enemies targeted for destruction. A
recent example is the response of Serbia when its
territory (as the US insists it is) was attacked
by Albanian-based guerrillas, killing Serb police
and civilians and abducting civilians (including
Albanians) with the openly-announced intent of
eliciting a "disproportionate response" that
would arouse Western indignation, then NATO
military attack. Very rich documentation from US,
NATO, and other Western sources is now available,
most of it produced in an effort to justify the
bombing. Assuming these sources to be credible,
we find that the Serbian response -- while
doubtless "disproportionate" and criminal, as
alleged -- does not compare with the standard
resort to the same doctrine by the US and its
clients, Israel included.

In the mainstream British press, we can at last
read that "If Palestinians were black, Israel
would now be a pariah state subject to economic
sanctions led by the United States [which is not
accurate, unfortunately]. Its development and
settlement of the West Bank would be seen as a
system of apartheid, in which the indigenous
population was allowed to live in a tiny fraction
of its own country, in self-administered
`bantustans', with `whites' monopolising the
supply of water and electricity. And just as the
black population was allowed into South Africa's
white areas in disgracefully under-resourced
townships, so Israel's treatment of Israeli Arabs
- flagrantly discriminating against them in
housing and education spending - would be
recognised as scandalous too" (Observer,
Guardian, Oct. 15).

Such conclusions will come as no surprise to
those whose vision has not been constrained by
the doctrinal blinders imposed for many years. It
remains a major task to remove them in the most
important country. That is a prerequisite to any
constructive reaction to the mounting chaos and
destruction, terrible enough before our eyes, and
with long-term implications that are not pleasant
to contemplate.add your comments

Source file


 

לארשיב הלטבאה ימד ולטובי ךיא :וא ,ןיסנוקסיו תינכות
by וקנ'צמורח ילוי 10:18am Sat Mar 3 '01
can@indymedia.org.il

לארשי תלשממ ליחתת ץרמ שדוחב
תינכות :םדא-ינבב יוסינ
וביוחי םילטבומ @ ןיסנוקסיו
תלטומ םתוליעיש םיסרוקב ףתתשהל
תושירדל הנעיי אלש ימ @ קפסב
םניא םינברס @ ןברסכ רדגוי
@ םעפ ףא @ הלטבא ימדל םיאכז
@ םואתפ המ @ ?הסנכה תחטבה
תינכותה הרדגוה תירבה תוצראב

ונלצא בורקב @ ברוצ ןולשיככ

2 'סמ "ןאכ" ןיזאגמ ךותמ

print article

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.