[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

יפלקב קורי קתפ
by יאנכש סדה 1:20pm Wed Jan 3 '01
phone: 03-5218782 yerukim@actcom.co.il

רשפאל ולא םימיב םילעופ םיקוריה
םיחרזא'ה לכ לש תמלוה תודדומתה
תא גיהנהל םינינועמה 'םיגאדומה
הרוצב דדומתהל הנידמה
.תינויוויש

print article
2000 ,רבמצד 21

םיקוריה לש "תוריחבה דרמ" :ןודנה

תוריחבה תדעול רפסמ םימי ינפל התנפ ,םיקוריה תגלפמ
תושארל יואר דמעומ שיגהל הרטמב ,תסנכל תיזכרמה

.לארשי תנידמ לש 16 -ה הלשממה
יפ לע ,הלשממ תושארל רחביהל הדיחיה ךרדה ,ונרעצל
10 לש המיתח :םייתשמ תחא איה םויכ םימייקה םיקוחה
יתלב םיכרדה יתש .םיבשות 50,000 תמתחה וא תסנכ ירבח
ינש ךרד אלש עיפשהל תוסנמה םעב תוצובקל תומישי

.םויכ םימייקה םילודגה םישוגה

דדומתהל תלוכיב יתרבחה קדצה יאו תוינויווישה רסוח
ןכתי אל ,תוריחבב הווש תודדומתה םיענומ תוריחבב

.הנידמב 'םיגאדומ םיחרזא' 1 + 120 קר םימייקש
לש תמלוה תודדומתה רשפאל ולא םימיב םילעופ םיקוריה
הנידמה תא גיהנהל םינינועמה 'םיגאדומה םיחרזא'ה לכ

.תינויוויש הרוצב דדומתהל

לכל ,ארוק ,םיקוריה םיליבומש תוריחבה דרמ ,ליבקמב
לש תמייקה הטישהמ ושפנ הצקש הנידמב תחאו דחא
,םעהמ םיקתונמ םישנא רפסמ םידדומתמ הב ,תוריחבה

םישל

.הלשממה תושארל תובורקה תוריחבב 'קורי קתפ'
קרב וא ןורשל עיבצהל םעפה לגוסמ וניאש שיגרמש ימ לכ
האחמ גציימה ,קורי קתפ םישל ןמזומ (סרפ ילואו)
הביבסל גואדלו םייח תוכיא םדקל התרטמש הבחר תירוביצ

.רתוי הבוט

ןוחטב' וא 'ןוחטבו םולש'ל וגאד ונגיהנמ םינש ךשמב
-כ ,ןונבל תמחלמב םילפונה לכמ רתויש וחכשו 'םולשו
.השקה ריוואה םוהיז בקע הנש ידמ םירטפנ םישנא 1200
םימיב תורגסנ תוראב תואמו ומהוז ןד שוגב היתשה ימ
וקל תחתמ לא דרי םירפיווקאהו תרנכה סלפמ .ולא
תוירבדמל םיכפוה םיקוריהו םיחותפה םיחטשה .םודאה
תויומכו העונת יקקפ ,בויב ולעתל וכפה םילחנה .ןוטב

. . .תלוספ לש תורידא

קתפ ומישיש ולא ,תעמשנ הניא םתאחמ ,ןבל קתפ םימשה
תטיש דגנ םיחומה םישנא לש תיטירק הסמל ופרטצי קורי
קדצ ,םעב תוינויוויש ןעמל םילעופו ,תמייקה לשממה

.תירוביצ תופיקשו יתרבח

יעמשמ דח רסמ וריבעי םיקורי םיקתפ ןוילמ יצח
תודוסי תחת םירתוחה ולא םהש םיאקיטילופל

.היטרקומדה:םיטרפל

03-5218782 - םיקוריה
053-590143 - יאנכש סדה

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.