[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

Note: This article has been hidden from the main newswire, however this page has been preserved for archiving purposes
טדנמ ןיא אישנל
by יקסניטא ןאירב 9:09am Wed Jan 3 '01
address:

ביבא-לת ,39899.ד.ת

can@indymedia.org.il

שחרתהש ברקה לש תקדקודמ הניחב
,ב"הרא תואישנל תוריחבה רחאל
תרושקתה הדקמתה וב ןפואה לשו
,רוגל שוב ןיב םיקדה םילדבהב
לש רתוי םיבחר םיטקפסא יכ הלגמ
הנשמ אל .םיילושל וקחדנ בצמה
תא ובנג םינקילבופרה םא
.ךפהל וא םיטרקומדהמ תוריחבה
אל תיפוסה האצותה ,ךכ וא ךכ
לכב ;עצוממה חרזאל הברה הנשת
,תוינידמה תמרב תוטלחהל רושקה
.הדיצה קחדיי אוה

print article


טדנמ ןיא אישנל


יקסניטא ןאירב :תונשרפ

תוריחבה רחאל שחרתהש ברקה לש תקדקודמ הניחב
תרושקתה הדקמתה וב ןפואה לשו ,ב"הרא תואישנל
םיבחר םיטקפסא יכ הלגמ ,רוגל שוב ןיב םיקדה םילדבהב
םא הנשמ אל .םיילושל וקחדנ בצמה לש רתוי
.ךפהל וא םיטרקומדהמ תוריחבה תא ובנג םינקילבופרה
חרזאל הברה הנשת אל תיפוסה האצותה ,ךכ וא ךכ
תוטלחהל רושקה לכב ;עצוממה
קחדיי אוה ,תוינידמה תמרב
.הדיצה

היולג היימר ,ןמוקמב אלש תוינושל ,םירחוב תדחפה
לכב קוסיע - רוגל שוב ןיב יטפשמה קבאמהו רחובה לש
םירחובה רוביצמ תיצחממ הלעמלש הדבועה לע הסכמ הלא
אלש ורחב םקלח .הלאה תוריחבב ףתתשה אל ב"הראב
עיבצהל תוכזהש הלאכ םג ויה ךא ,עיבצהל
םישנא לע רסואה קוח חוכמ רתיה ןיב ,םהמ הללשנ
קוח .תואישנל תוריחבב עיבצהל רבעב עשפב ועשרוהש
-מ העבצהה תוכז תא ענמ ,19 -ה האמה עצמאב קקחנש ,הז
.הדירולפב םיאקירמא-ורפאה ןמ תוחפל זוחא 31
רצק ןמז) 1860 תנשב וקקחנש ,םימוד םיקוח
תא וענמ (רבעשל-םידבעל העבצהה תוכז הקנעוהש רחאל
,םיאקירמא-ורפא ןוילימ 1.4 -מ העבצהה תוכז
,ףסונב .הלוכ ב"הראב םיחרזא ןוילימ 4.2 -מ לכה ךסבו
תועטב ובשחנ הדירולפ יבשותמ םיפלא
וזה הלילש .העבצהה תומישרמ וקחמנו ,רבעשל-םיעשופל
,תיטרקומדה הגלפמל העבצהה יזוחא תא רוריבב הניטקה
לש רתויב ןמאנה םיעיבצמה להק יכ עודי ירהש
90 -מ רתוי) םיאקירמא-ורפאה םיחרזאה אוה וז הגלפמ

.(זוחא

יכ ןעוט ,הנידמה יעדמ שיאו טרקומד ,לאד טרבור
םינמיסה ןמ אוה תוגלפמ לש לודג רפסמ
הטילשה .היטרקומד לש התואירבל םיטלובה
ילדבה םע ,תוגלפמה יתש לש טעמכ-תילופונומה
ךילהתב והשמש החיכומ ,ןהיניב םיירעזמה תוינידמה
םגש הדבועה .דוסיה ןמ םוגפ ב"הראב יטרקומדה
םיעונמ ויה ןנקויב קירטפ םגו רדיינ ףלאר
אמגוד איה םייתואישנה םיתומיעב ףתתשהלמ
תינקילבופרה הגלפמה לש םיפתושמה ןהיתונויסינל
תוחוכ לש םתחימצ תא עונמל תיטרקומדה הגלפמהו
וז תפתושמ המזוי לש התחלצה .םישדח םייטילופ
םייטרקומדה םינבמה לש הניקתה םתוחתפתה תא תענומ

.ב"הראב

רדחב בשייש ימ :תיפוסה תוריחבה תאצות המ הנשמ אל
םירחובה להקמ דבלב זוחא 25 םשב תאז השעי לגלגסה
ולוכ יאקירמאה םעה יכ רורב ,הזכ בצמב .ילאיצנטופה
תוינידמה תוטלחהל יתימא טדנמ ןתנ אל
.תובורקה םינשה עברא ךלהמב ולבקתיש


תיאמצעה תרושקתה תצובק לש ןוחריה - ןאכ

www.indymedia.org.il/can

add your comments

Source file


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.