[independent media
centre]
הפש
English
Hebrew
Arabic

שופיח

םדקתמ שופיח


תא יפיסוה
תמישרל ךלש לאודה
ונלש הצופתה
ךל חלשנ ונאו
.םינוכדע

רמאמ םסרפ
,טסקט חלש
וא לוק ,תונומת
תורישי ואדיו
.השילגה תנכותמ
תושדח
ינכדע רוקיס
.םיעורא לש
קזבמ
יאנותיעה התא
!ךמצע לש
םיעורא ןמוי
האחמ ,םיעורא
תויוליעפו
סקדניא
םירתאל םירושיק
ןאכ
ןאכ תעה בתכ
וידר
טנרטניא וידר
ואדיו
יחרזא ןמוי
םילבכב קבאמwww.indymedia.org

Projects
climate
print
radio
satellite tv
video

Africa
ambazonia
nigeria
south africa

Canada
alberta
hamilton
maritimes
montreal
ontario
ottawa
quebec
thunder bay
vancouver
victoria
windsor

East Asia
japan

Europe
athens
austria
barcelona
belgium
bristol
cyprus
euskal herria
finland
galiza
germany
hungary
ireland
istanbul
italy
lille
madrid
nantes
netherlands
nice
norway
paris
poland
portugal
prague
russia
sweden
switzerland
thessaloniki
united kingdom
west vlaanderen

Latin America
argentina
bolivia
brasil
chiapas
chile
colombia
ecuador
mexico
peru
qollasuyu
rosario
sonora
tijuana
uruguay

Pacific
adelaide
aotearoa
brisbane
jakarta
melbourne
perth
sydney

South Asia
india
mumbai

United States
arizona
arkansas
atlanta
austin
baltimore
boston
buffalo
chicago
cleveland
danbury, ct
dc
hawaii
houston
idaho
ithaca
la
madison
maine
michigan
milwaukee
minneapolis/st. paul
new jersey
new mexico
north carolina
north texas
ny capital
nyc
oklahoma
philadelphia
pittsburgh
portland
richmond
rochester
rocky mountain
rogue valley
san diego
san francisco bay area
santa cruz, ca
seattle
st louis
tallahassee-red hills
urbana-champaign
utah
vermont
western mass

West Asia
beirut
israel
palestine

Process
discussion
fbi/legal updates
indymedia faq
mailing lists
process & imc docs
tech
volunteer

 

 


technlogy by cat@lyst and IMC Geeks

Hosting sponsored by:

indymedia news about us

?תמ ימ המל :עדימה שפוח קוח Hebrew
by לאיבא יגח 5:23am Mon Feb 11 '02

:ירטאיכיספה םילוחה-תיבב תמ @
אוה @ וייחל םיעבראה תונשב רבג
וירבח @ תינפוס הלחממ לבס אל
םימסמ קזנ לע םירפסמ
תורישק ,תוכמ ,םיירטאיכיספ
םיתמ הנש לכב @ הזבמ סחיו
םיירטאיכיספ תודסומב שיא -260כ
תיב יוביגב ,תואירבה תכרעמ @
@ םינותנ קפסל תברסמ ,טפשמה
הפיקתב קבאמל תילארשיה התומעה
תגשהל התמחלמו תירטאיכיספ
@ עדימה

print article


?תמ ימ המל :עדימה שפוח קוח

םיעבראה תונשב רבג :ירטאיכיספה םילוחה-תיבב תמ @
לע םירפסמ וירבח @ תינפוס הלחממ לבס אל אוה @ וייחל
@ הזבמ סחיו תורישק ,תוכמ ,םיירטאיכיספ םימסמ קזנ
@ םיירטאיכיספ תודסומב שיא -260כ םיתמ הנש לכב
קפסל תברסמ ,טפשמה תיב יוביגב ,תואירבה תכרעמ
תירטאיכיספ הפיקתב קבאמל תילארשיה התומעה @ םינותנ
ויה רושעב םירטפנ 2,369 @ עדימה תגשהל התמחלמו
יכ הנעט וז ךא ,התוננאשמ תושרה תא רענל םירומא
החוקיפ תחתש תודסומב םיאצמנה םישנאה לש םתומ תקידב

םישורדה םיבאשמה תאצקה תא הווש הניא


לאיבא יגח :בתכ

העדוה הלביק הפי" :ןופלטב רומח עמשנ בקעי לש ולוק
האילכ ךלהמב תמש ינשה .'לאנברבא'ב תמש רבח לע
לש התבישי ךלהמב ורזחוש םיטרפה ."תירטאיכיספה
רבג :תירטאיכיספ הפיקתב קבאמל תילארשיה התומעה
,יהשלכ תינפוס הלחממ לבס אלש ,וייחל םיעבראה תונשב
.תופיצרב םינש המכ לאנברבא םילוחה-תיבב אולכ היה
תוכמ ,םייטפלוריונ םימס יקזנ לש ינלטקה ףוריצה
ןברס" היה אוה) ירטאיכיספה תווצה ישנא לש תורישקו
ורדרדו וחור תא ורבש הזבמה ימוימויה סחיהו ("תופורת
המכ תישיא ריכמ ונתיאמ דחא לכ .תוומ דע ובצמ תא
ללוכה רפסמה .םיירטאיכיספ תודסומב םיפסונ תוומ ירקמ

.םייאמו הובג
שפוח קוח לע הנוממה ,תימע המינל ונינפ 2000 רבמטפסב
רפסמ לע עדימ לבקל וניצר .תואירבה דרשמב עדימה
ונשקיב .ןורחאה רושעב םיירטאיכיספ תודסומב םירטפנה
תודסומה לע םיטרפ ,םירטפנה לש םליגו םנימ לע םיטרפ
לפטמה רטאיכיספה לש ומש תא ,ותמ םהב םיירטאיכיספה
(םייטפלוריונה םימסהו ילמשח קוש) לופיטה גוס תאו
הבש ,תמדוק היינפל הפרטצה וז היינפ .רטפנ לכ לביקש
למשח תוכמ ונתנש םירטאיכיספה לש המישר לבקל ונשרד
יפל הקולחב למשחה תוכמ ילבקמ לש המישרו ,1999 תנשב

.האלה ןכו ליג ,ןימ
ללוכה םירטפנה רפסמ :תיקלח התיה ונלביקש הבושתה
-15כ ךותמ ,הנשב םירטפנ -260כ) םיירטאיכיספ תודסומב
לכ רוסמלמ העונמ תושרה יכ העיבקו ,(םיזפשואמ ףלא
תענצב העיגפ" לש קומינב המודכו ןימ ,ליג רבדב עדימ
תמישר תרבעהל בוריסל קומינה ."םירטפנה לש טרפה
:רתוי דוע ימתס היה ילמשח קוש ונתנש םירטאיכיספה
ידיב םניאש םיבאשמו ןמז תאצקה ךירצי עדימה ףוסיא"

."תושרה
ינפב ותוא ףושחל ידכ עדימה תא ףוסאל השקיב התומעה
,אשונב ןיינע ןיא תרושקתל יכ ונל ררבתהשכ .רוביצה
לש טוטיצו תוריטפה ינותנ תא טרפמה ריילפ ונכה
ונצפה ריילפה תא .עדימה תריסמ-יא יבגל תושרה יקומינ
ןופלט תוחיש :תידיימ התייה רוביצה תבוגתו ,תובוחרב
ושקיב םיטנדוטס ,םיישיא םירופיסו םינותנ וקפיסש
,וניאר ,ירוביצ ןיינע .המודכו אשונב תודובע בותכל

.טלחהב םייק


קדצה תונחט
תיבל היינפ :אבה בלשל ונשגינ הנשה ראוני תליחתב
.עדימה שפוח קוח לע ךמתסהב ,ביבא-לתב יזוחמה טפשמה
העיגפה" קומינ יכ ונעטו ,םיאשונה תא ונבליש הריתעב
ירהש ,יניצר וניא "םירטפנה לש טרפה תענצב
רבדכ ,םייעוצקמ םירמאמב םינייצמ םמצע םירטאיכיספה
תונותיע יעטק ונפריצ .ונשקיבש עדימה לכ תא ,הרגשבש
,םיירטאיכיספ תודסומב תוומ ירקמ לע וחווידש םינוש
ונייצ ,למשחה תוכמ אשונ יבגל .תונומתו תומש וללכש
רטאיכיספש תונקתב םיעובקה םיספט םתוא לש םמויק תא
תא םג םהילע םיתחהלו ,םאלמל בייח למשח תכמ ןתונה
היוצמה תיללכ המישרב םג ומכ ,הלאב .למשחה תכמ לבקמ
םיטרפה םיעיפומ ,ירטאיכיספ דסומב למשח תוכמ רדח לכב
התיה אל םועז וביצקתש םיבדנתמ ןוגראכ .תעדל ונשרדש
תיב תרגא םלשל וא ןיד-ךרוע רוכשל תורשפאה ונידיב

.התומעה תא ינא יתגציי ןכ-לע ,טפשמ


םימ תונחוט
ונתשה טפשמה תיב ינפב בישהל תויושרה ושרדנשכ
תכרעמ יגיצנ ונעט תוומה ירקמ יבגל :םינועיטה
הנעט ."תולקב רותיאל ןתינ וניא עדימה" יכ תואירבה
םג ינויח הריתעב שקובמה עדימה ףוסיא ןיאה :הנושמ
הלוכי ללכב דציכ ?המצע תושרה לש תורטמה תמשגה ךרוצל
הלוחל תוריש ןתמו םיתוריש ןונכת"ל תושר לועפל
לביקש לופיטה יבגל עדימ הל ןיא התנעטל םא ,"יפיצפסה
לופיטה תוליעי רחא בוקעל ןתינ אל ירה ?רבעב הלוח
הנעטש יפכ ,ללכ ןזומ וניא הז עדימ רשאכ למשח תכמב

.הידיבש םינותנה רגאמל ,תושרה
רכומ רבכ וניפלכ תואירבה תויושר לש תולהנתהה ןפוא
קוח יפל ךמסומה םרוגל םינופ ונא רשאכ .בטיה ונל
יתלב וא תוכרפומ ןה תושרה תובושת ,עדימ םישקבמו
דעסל תונפל אלא הרירב ונל תוריתומ ןניא הלא .תוריבס
תיבב םישדח םיקומינ תושרה הגיצמ זא-וא ;יטפשמ
ונא ,בוטה הרקמב .ןוידה דעומ ינפל ולעוה אלש ,טפשמה
דעומ ינפל דבלב םירופס םימי םיקומינה תא םילבקמ
.םתוא דומלל תוהשה ונל תנתינ אלש ךכ ,ןוידה
לכ תא קוחמל טפשמה תיבמ ונשקיב ןושארה ןוידה-םדקב
םיקומינה םא יכ ונעטו ,תושרה לש םישדחה הינועיט
ןמזב ונל רסמיהל םיכירצ ויהש ירה ,םינוכנ וז הבוגתב
התיה ונתנעטל לפלפ הרורד תטפושה תבוגת .עדימה תשקב
תושרה תא בייחל ונשקיב ."ןוויכ וניש םה זא" :תכתוח
ונייהש הבוגתה וז םא יכ הנעטב ,תואצוה םולשתב
םילכלכמ ונייה ,עדימה תא שקבל ונינפש העשב םילבקמ

.התחדנ השקבה .ונידעצ תא תרחא
קסוע ונשקיבש עדימה יכ טפשמה תיב ינפב ונעט דוע
תולחמב וקל אלש ,םפוגב םיאירב םישנא לש תוומ ירקמב
ותמו ,רורט תולועפב וא תונואתב ועגפנ אל ,תוינפוס
םירטפנ 2,369 .תושרה חוקיפ תחת םיאצמנה תודסומב
וז ךא ,התוננאשמ תושרה תא רענל םירומא ויה רושעב
תחתש תודסומב ואצמנש םישנאה לש םתומ תקידב יכ הנעט
ונרעה .םישורדה םיבאשמה תאצקה תא הווש הניא החוקיפ
הטוב לוזלז הווהמ הז תולהנתה ןפוא ונתעדל יכ

.תרשל תושרה הרומא םתואש (םיתמהו םייחה) םיחרזאב
הברה תובישחה יכ ןייצל ונשקיב ,למשחה תוכמ יבגל
הקידצמ למשח תוכמב לופיטה רחא בקעמל קקוחמה סחייש
םה םהבש תודסומה לשו םירטאיכיספה לש םמש תפישח תא
הניא" יכ תושרה תנעט .חוקיפ ימעטמ ולו ,םידבוע
לכ אלפה הברמלש םג המ ,ההומת "הזכש חוקיפ תמייקמ
הבושת התוא טפשמה תיבל ובישה םיירטאיכיספה תודסומה
ונתנש םירטאיכיספ תמישר םוקמב :תינללוכו תימתס
תואירבה תכרעמ העידוה ,תמיוסמ הנשב למשח תוכמ לעופב
תתל םיכמסומ םהש וא םירטאיכיספה לכ"ש טפשמה תיבל
הרסמו ,"תתל םידיתעש וא לעופב ונתנש וא למשח תוכמ
תודסומב םידבועה םירטאיכיספה לכ לש תיללכ המישר
רבודמ ,ונתעדל .לארשיב םייתלשממ םיירטאיכיספ

.טפשמה תיב ןויזיבב
תורימאב ,טפשמה תיב לע םימיא ךלהל םג התסינ תושרה
תנכתל שי …עדימה תא תשקבמל איצמהל ידכ" תמגוד
תשרדנ עדימה לש ופוסיא ךרוצל" וא ,"השדח הנכות
החנהב ,ןכמ רחאלו בשחמו תנכתמ תועש תוצקהל הבישמה
לבגות הכלהמב רשאכ התצרה ,תואיכ תלעופ ןכא הנכותהש
אלמתש םוקמב תאז לכו ,"בשחמה לש תוליעפה תלוכי
לש תקיודמ הכרעה טפשמה תיבל שיגהל :התבוח תא תושרה
ינק קפסלו ,עדימה ףוסיאל הל םישורדה םיבאשמו ןמז

.היתונעט סוסיבל םייעוצקמ הדימ


טפשמ אלל ןיד קספ
תולהנתהה םגד תא הבישמה הללכיש ,ינשה ןוידה-םדקל
ינפל תורופס תוקד ונל הרסמנ התבוגת - ראותמה
וז הדוקנ יתילעה .טפשמה תיב רודזורפב ,ןוידה תליחת
דימ יכ יתנייצו ,2001 ץרמב -29ב םייקתהש ןוידב
ידועב .םישדוח העברא ךשמל ץראהמ רדעיא ןוידה תרחמל
הדוגאה ןמ) ריקי ןד ד"ועמ יל עדונ ל"וחב ההוש
,לירפאב העשתב ,יתעיסנ רחאל דימ יכ (חרזאה תויוכזל
תרסומ תריקח אלל ,טפשמ םייקתהש אלב ,ןיד קספ ןתינ
אללו ,ונלש םוכיס ירבד אלל ,תכרעמה םעטמ ריהצתה
דע .ותשגה לע הלטוהש ןמזה תלבגמ לשב רוערע תורשפא
ד"וע) טפשמה תיבמ ןידה קספ תא ונלביק אל וליפא םויה
תעבוק ןידה קספב .(סקפב ותוא יל רגיש ריקי ןד
ןיינע לכ ןיא … רוביצל" יכ לפלפ הרורד תטפושה
רובצמ עודמ" ההותו ,"םיימינונא םירטפנ לש םיאליגב
סרטניא לעב תויהל יושע …הלאכש םיטרפ לש
.ןידה קספב ןיוצ אל התומעה יקומינמ רבד ."ירוביצ
תולע יכ לפלפ תטפושה תעבוק התומעל תיפוס תוומ תכמב
םירטאיכיספה לכ תמישר תרבעהב תושרל המרגנש "החרטה"
5,000 ךסב ,לארשיב םיירטאיכיספה תודסומב םידבועה

.ונילע תלטומ ,ח"ש
שפוח קוח" ?לארשיב קוחה ןוטלש לע ךכמ דומלל ןתינ המ
הבגמ הניא תיטפשמה תכרעמהו ,ןכות לכמ רקועמ "עדימה

.קוחהמ הררשה תומלעתה דגנ דעס הנממ םישקבמה םיחרזאתואירבה תכרעמ הרסמש םינותנה :הסקוב
הלוע רוסמל תואירבה תכרעמ המיכסהש םינותנה ךותמ
םינותנ לבקל ךרוצה תא תקזחמ קרש ,תמייאמ הנומת
,תואירבה דרשמ ינותנ םירמוא ,הנש לכב .רתוי םיטרופמ
.םיירטאיכיספ תודסומב םדא ינב ףלא -15כ םיזפשואמ
-260כ םיירטאיכיספה םילוחה-יתבב םירטפנ הנש לכב
תייסולכואמ םיזוחא ינש טעמכ ,רמולכ .םישנא
ךלהמב םיתמ םיירטאיכיספה תודסומהו םילוחה־יתב
המכ .הדובע םוי לכב תמ םדא ,תורחא םילמ .םזופשא
תיב :םירטפנה תמישרב "םיליבומ" םיירטאיכיספ תודסומ
הוונ ,(הנשב עצוממב םירטפנ -30כ) לאנברבא םילוחה
-18כ) השנמ רעשו (הנשב עצוממב םירטפנ -21כ) םולש
םג עיפומ המישרב .(הנשב עצוממב םירטפנ

.םידליל ירטאיכיספ דסומ ,תפצ םילוחה־תיב
?םישנ וא םירבג ?םירגובמ וא םיריעצ םה םירטפנה םאה
"לופיט" יגוס הזיא ?םתריטפל תוימשרה תוביסה ןהמ
תולאשה לכ לע ?םהב ולפיטש םירטאיכיספה ימ ?ולביק
תתל ,טפשמה תיב יוביגב ,תואירבה דרשמ בריס הלאה

.רוביצל ןיינע רסוח :םכריכזהל ,קומינה .תובושת

הפיקתב קבאמל תילארשי התומעה ר"וי אוה בתוכה

תירטאיכיספ


7 ןויליג - "ןאכ" ךותמwww.indymedia.org.il/can

add your comments

Source file


 

הירטאיכיספב רפשל המ שי Hebrew
by יבצ 8:19pm Thu Apr 25 '02
TSVIGIL@BEZEQINT.NET

print comment

לע ךתבתכ תא הדהאבו ןיינעב יתארק !רקיה לאיבא יגח
ינילק גולוכיספ ינא .הירטאיכיספה אשונב ךקבאמ
ינניא םנמא .לארשיב תירוביצה תכרעמב דבועה ,יעוצקמב
הלאכב יתדבע ךא ,ירטאיכיספ םילוח-תיבב תעכ דבוע
הברה שיש בשוח ינא .וז תכרעמל ידמל בורק ינאו ,רבעב
תכרעמב - תוינורקעו תוינכט - תונוש תומרב ,רפשל דאמ
,יופכ זופשא לש אשונה לכב דחוימבו ,תירטאיכיספה
.יתדהא ךל הנותנ הלא לע .זופשאה יאנתו ,לופיטה תרוצ
הלא םישיגר םיאשונב קבאמהש בשוח ינא ,הלא לכ םע דחי
תורשפאמ רשא תויועטמ רמשהל ךירצו ,'יקנ' תויהל ךירצ
,ךתוא רענל תכרעמלו ,יניצר אל התאש םשרתהל םיחרזאל

.התשעש יפכ
,תיטפשמ העיבת שיגמ התאש יניצר אל הז :לשמל
התאש הארנ הז .ל"וחל םישדוח העבראל אצוי ךכ-רחאו
בייח התא םא .ךתוחונו ךיכרצ יפל רדתסת תכרעמהש הפצמ

.ךתוא גצייש רחא אוהשיממ שקבל לוכי התא ,תאצל
םוקמ הברה שיש בשוח ינא ,ילמשח קושב לופיטה אשונב
ךא .השענ אוה הבש ךרדה לעו הז לופיט לע תורקיבל
םישמתשמש םירטאיכיספה לש םהיתומש תמישרל השירדה
דרשמ תבוגת .היוארו הנוכנ יל תיארנ הניא הז לופיטב
תגצימ אלא ,תקמחתמ אל ,הזה הרקמב ,יל תיארנ תואירבה
קושב לופיט ןתיל השרומ רטאיכיספ לכ :איהש ,תמאה תא
וא תופורת תתל השרומ אוהש יפכ) ילמשח
ךלהל ןויסנ ומכ תיארנ וזה השקבה .(היפאריתוכיספ
תמאב םינימאמ ילוא רשא םירטאיכיספ םתוא לע םימיא
עדיה יפל וב םישמתשמו ,בוטו ןוכנ לופיט הזש םימתבו
רתויה ךרדה .תכרעמה תוארוה יפלו ,םהלש ןופצמהו
תא ואריש םירקחמ עצבל וא ףוסאל איה ,יתעדל ,הנוכנ
תלבקל םיכרדה תא ,ויקזנ תאו הז לופיט לש תוליעיה
לע םילעפומש םיצחלה ,הזכ לופיט עוציב לע הטלחהה
הרטמב ,םילבקמ םהש עדימהו ,םהיתוחפשמו םילפוטמ
ילמשח םלהב לופיט לכ) הזכ לופיטל םיכסהל םענכשל
המכ דעו ,(ותחפשמ לש וא לפוטמה לש המכסה שרוד

.תוביטנרטלא תולקשנ
רפסמ לע ?זופשאה יאנת לע עדוי התא המ ,בגא ךרד
ךשמב םיזפשואמל תעצומה הקוסעתה לע ?רדחב םישנא
תועש ךשמל ללותשמ זפשואמ רושקל לש תורשפאה לע ?םויה
?ומצע לע ויכרצ תא תושעל ךירצ אוה ןהבש ,תוכורא
?ןכ אל ,עזעזמ

add your comments


 

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.